Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister

 

I medfør af § 8 i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 19. august 1998, fastsættes:

§ 1. Loven træder i kraft den 1. september 1998.

    Stk. 2. Loven finder også anvendelse på lønindeholdelse, der finder sted på grundlag af afgørelser, truffet før lovens ikrafttræden.

Finansministeriet, den 19. august 1998

Mogens Lykketoft

/Hans Henrik H. Østergaard