Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR (Detailforskrifter for køretøjer 1988)


HJEMMEL:

Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i § 68, stk. 1, og § 118, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 17. februar 1986, og i overensstemmelse med § 44 i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v.

Efter kgl. anordning nr. 160 af 27. april 1977 er denne bekendtgørelse undtaget fra kundgørelse i Lovtidende.

STRAF:

Overtrædelse af bekendtgørelsens krav til køretøjers indretning og udstyr straffes med bøde.

GYLDIGHEDSOMRÅDE:

Bekendtgørelsen gælder for køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug første gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere.

Bestemmelsserne i pkt. 10.03.025, 10.03.026 og 10.03.099 om vidvinkel- og nærzonespejle gælder desuden for køretøjer, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden ikrafttrædelsesdatoen.

Ethvert køretøj kan dog straks indrettes i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

ÆLDRE KØRETØJER:

De hidtidige bestemmelser vedrørende indretning og udstyr gælder fortsat for køretøjer, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden ikrafttrædelsesdatoen, medmindre andet bestemmes i denne bekendtgørelse. I bilag 4 findes en oversigt over bekendtgørelser om køretøjers indretning og udstyr, hvori der er fastsat bestemmelser, der tillige finder anvendelse på ældre køretøjer.

KØRETØJER TIL ERHVERVSMÆSSIG PERSONBEFORDRING:

For køretøjer til erhvervsmæssig personbefordring gælder endvidere de indretnings- og udstyrskrav, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 184 af 13. april 1978 om offentlig befordring af skoleelever og i Trafikministeriets bekendtgørelser nr. 401 af 14. september 1979 om hyrekørsel, nr. 87 af 10. marts 1980 om særlige krav til hyrevogne, nr. 140 af 24. marts 1981 om kontrolapparater, taksametre og trafikbøger i hyrevogne samt nr. 244 af 1. maj 1987 om erhvervsmæssig buskørsel.

KØRETØJER TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS:

For køretøjer til transport af farligt gods gælder endvidere de indretnings- og udstyrskrav, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 1985 om national vejtransport af farligt gods og i de tilhørende tekniske forskrifter.

ÆNDRINGER:

Bekendtgørelsen er ændret i forhold til bekendtgørelsen af 12. marts 1987 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (detailforskrifter for køretøjer 1987). Ændringerne er - bortset fra rent redaktionelle ændringer - markeret med lodret streg i margenen. En oversigt over ændringer af indholdsmæssig karakter findes i bilag 2.

IKRAFTTRÆDEN:

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1988.

Justitsministeriet, den 4. marts 1988

Erik Ninn-Hansen

/Per Frederiksen

INDHOLDSOVERSIGT

1. ALMINDELIGE OPLYSNINGER OM

BEKENDTGØRELSEN

 

 1.01    Bekendtgørelsens opbygning        11 

 1.01.001  Nummersystemet              11 

 1.01.002  Hovedafsnit                11 

 1.01.003  Underafsnit                11 

 1.01.004  Detailforskrifter             11 

 1.01.005  Opdeling af detailforskrifter       12 

 1.02    Anvendelse af nummersystemet       12 

 1.03    Køretøjsarter- og anvendelser       12 

 1.04    Definitioner               16 

 2. IDENTIFIKATION OG PÅSKRIFTER 

 2.01    Identifikation              19 

 2.01.001  Generelle bestemmelser          19 

 2.02    Påskrifter om tilladt totalvægt, 

      last m. v.                20 

 2.02.001  Generelle bestemmelser          20 

 2.03    Påskrift om hastighedsgrænse       23 

 2.03.001  Generelle bestemmelser          23 

 2.04    Påhængsskilt               24 

 2.04.001  Generelle bestemmelser          24 

 3. VÆGT OG DIMENSIONER 

 3.01    Vægt og akseltryk m. v.          25 

 3.01.001  Generelle bestemmelser          25 

 3.02    Højde, bredde og længde          28 

 3.02.001  Generelle bestemmelser          28 

 4. STYREAPPARAT 

 4.01.001  Generelle bestemmelser          31 

 5. BREMSER 

 5.01    Bremsesystemer              35 

 5.01.001  Generelle bestemmelser          35 

 5.01.002  Driftsbremse               35 

 5.01.003  Nødbremse                 36 

 5.01.004  Parkeringsbremse             36 

 5.02    Bremsekomponenter             41 

 5.02.001  Generelle bestemmelser          41 

 5.02.002  Hydrauliske anlæg             42 

 5.02.003  Trykluftanlæg               42 

 5.02.004  Påløbsbremser               43 

 5.02.005  Fjederbremser               43 

 5.02.006  Mærkning af ALB              43 

 5.02.007  Bremsebelægninger             43 

 5.03    Præstationer               43 

 5.03.001  Generelle bestemmelser          43 

 6. EL-ANLÆG, LYGTER, REFLEKSER M. V. 

 6.01    Elektriske anlæg             51 

 6.01.001  Generelle bestemmelser          51 

 6.02    Lygter til belysning           55 

 6.02.001  Generelle bestemmelser          55 

 6.02.002  Fjernlyslygter              55 

 6.02.003  Nærlyslygter               56 

 6.02.004  Tågeforlygter               56 

 6.02.005  Baklygter                 57 

 6.02.006  Søge-/arbejdslygter            57 

 6.03    Lygter til markering           61 

 6.03.001  Generelle bestemmelser          61 

 6.03.002  Positionslygter              61 

 6.03.003  Baglygter                 62 

 6.03.004  Markeringslygter             62 

 6.03.005  Tågebaglygter               63 

 6.03.006  Nummerpladelygter             63 

 6.03.007  Parkeringslygter             63 

 6.03.008  Sidemarkeringslygter           64 

 6.03.009  Særlige lygter til markering       64 

 6.04    Lygter til signalgivning         70 

 6.04.001  Generelle bestemmelser          70 

 6.04.002  Retningsviserblinklygter         71 

 6.04.003  Stoplygter                72 

 6.04.004  Havariblink                72 

 6.04.005  Afmærkningslygter             73 

 6.04.006  Udrykningslygter             73 

 6.04.007  Overhalingssignal             74 

 6.05    Refleksanordninger m. v.         79 

 6.05.001  Generelle bestemmelser          79 

 6.05.002  Fremadvendende refleksanordninger     80 

 6.05.003  Bagudvendende refleksanordninger     80 

 6.05.004  Refleksanordninger, der vender 

      til siden                 81 

 6.06    Lydsignalapparater            83 

 6.06.001  Generelle bestemmelser          83 

 6.07    Radioanlæg, fjernsyn m. v.        85 

 6.07.001  Generelle bestemmelser          85 

 6.08    Tyverialarm                85 

 6.08.001  Generelle bestemmelser          85 

 6.09    Særlig afmærkning             86 

 6.09.001  Generelle bestemmelser          86 

 6.09.002  Særlige afmærkningslygter på læssebagsmæk 86 

 6.10    Afmærkning af langsomtkørende køretøjer  87 

 6.10.001  Generelle bestemmelser          87 

 6.11    Refleksplanker              89 

 6.11.001  Generelle bestemmelser          89 

 6.12    Kørelys                  92 

 6.12.001  Generelle bestemmelser          92 

 6.12.002  Kørelyslygte               93 

 7. MOTOR, UDSTØDNINGSSYSTEM M. V. 

 7.01    Motor                   95 

 7.01.001  Generelle bestemmelser          95 

 7.02    Brændstofanlæg              96 

 7.02.001  Generelle bestemmelser          96 

 7.03    Transmissionssystem            97 

 7.03.001  Generelle bestemmelser          97 

 7.03.002  Friktionsbelægninger           97 

 7.04    Udstødningssystem             98 

 7.04.001  Generelle bestemmelser          98 

 7.05    Støj                   98 

 7.05.001  Generelle bestemmelser          98 

 7.06    Luftforurening              100 

 7.06.001  Generelle bestemmelser          100 

 7.07    Opvarmningsanlæg             102 

 7.07.001  Generelle bestemmelser          102 

 7.09    Brændstofanlæg til F-gas         102 

 7.09.001  Generelle bestemmelser          102 

 7.09.002  Brændstofbeholder            103 

 7.09.003  Armatur for brændstofbeholder      103 

 7.09.004  Brændstofledninger            104 

 7.09.005  Fordamper                105 

 7.09.006  Reduktionsventil             105 

 7.09.007  Choker                  105 

 8. BÆRENDE ELEMENTER 

 8.01    Chassis                 107 

 8.01.001  Generelle bestemmelser          107 

 8.01.002  Chassisramme               107 

 8.02    Hjul                   107 

 8.02.001  Generelle bestemmelser          107 

 8.02.002  Dæk                   107 

 8.02.003  Fælge                  108 

 8.03    Hjulophæng                110 

 8.03.001  Generelle bestemmelser          110 

 8.03.002  Aksler                  110 

 8.03.003  Bogiekonstruktioner           110 

 8.03.004  Fjedre                  111 

 8.03.005  Støddæmpere               111 

 9. KARROSSERI, OPBYGNING M. V. 

 9.01    Karrosseri                113 

 9.01.001  Generelle bestemmelser          113 

 9.01.002  Afskærmning af hjul           113 

 9.01.003  Døre                   114 

 9.01.004  Adskillelser               114 

 9.02    Opbygning med lad m. v.         117 

 9.02.001  Generelle bestemmelser          117 

 9.02.002  Opbygning med fast lad          118 

 9.02.003  Opbygning med tippelad          118 

 9.02.004  Opbygning til container         118 

 9.02.005  Opbygning til veksellad         118 

 9.03    Opbygning med tank            120 

 9.03.001  Generelle bestemmelser          120 

 9.03.002  Tanke på lad               120 

 9.03.003  Skvulpeplader              120 

 9.04    Overhæng, ladfremspring m. v.      121 

 9.04.001  Generelle bestemmelser          121 

 9.05    Tilkoblingsanordninger          122 

 9.05.001  Generelle bestemmelser          122 

 9.05.002  Påhængsvognskobling           122 

 9.05.003  Kuglekobling               122 

 9.05.004  Sættevognskobling            122 

 9.06    Bagagebærere, cykelstativer m. v.    124 

 9.06.001  Generelle bestemmelser          124 

 9.06.002  Kølerfigurer m. v.            124 

 9.06.003  Trinbræt                 125 

 9.06.004  Tagreklameskilte m.v.          125 

 9.07    Udgange i personbil M2/M3 m.v.      125 

 9.07.001  Generelle bestemmelser          125 

 9.07.002  Udstigningsdør              125 

 9.07.003  Nødudgangsdør              126 

 9.07.004  Nødudgangsvindue             126 

 9.07.005  Taglem                  127 

 9.07.006  Adgang til udgange            127 

 9.07.007  Løfteanordning              128 

 9.08    Afskærmning bagtil mod underkøring 

      (bagkofanger)              129 

 9.08.001  Generelle bestemmelser          129 

 10. INDRE INDRETNING, 

 UDSYN, SÆRLIGT UDSTYR M. V. 

 10.01   Indre indretning m.v.          133 

 10.01.001 Generelle bestemmelser          133 

 10.01.002 Sæder                  133 

 10.01.003 Nakkestøtter               133 

 10.01.004 Kørestolsbeslag             133 

 10.02   Sikkerhedsseler             135 

 10.02.001 Generelle bestemmelser          135 

 10.03   Udsyn, ruder m. v.            136 

 10.03.001 Generelle bestemmelser          136 

 10.03.002 Synsfelt                 137 

 10.03.003 Ruder                  137 

 10.03.004 Solskærme, solfiltre m. v.        137 

 10.03.005 Forrudeviskere og -vaskere        138 

 10.03.006 Førerspejle               138 

 10.04   Instrumenter               144 

 10.04.001 Generelle bestemmelser          144 

 10.04.002 Hastighedsmåler             144 

 10.05   Tyverisikring              144 

 10.05.001 Generelle bestemmelser          144 

 10.06   Ildslukkere               145 

 10.06.001 Generelle bestemmelser          145 

 11. MÅLEMETODER 

 11.01   Støj                   147 

 11.01.001 Støjmålemetode I (kørselsmåling)     147 

 11.01.002 Støjmålemetode II (standmåling)     149 

 11.01.003 Støjmålemetode III (særlig målemetode 

      for knallerter)             150 

 11.01.004 Støjmålemetode IV (nærfelt-standmåling) 151 

 11.01.005 Måleplads                152 

 11.01.006 Måleapparat               152 

 11.01.007 Målebetingelser             152 

 11.02   Luftforurening              152 

 11.02.001 Røgmålemetode I (CO-indhold)       152 

 11.02.002 Røgmålemetode II (dieselrøgtæthed)    152 

 11.02.003 Måling af kulilte i fører- og 

      passagerrum               153 

 11.03   Hastighed                153 

 11.03.001 Hastighedsmålemetode           153 

 11.03.002 Målebetingelser             153 

 Bilag 1  Oversigt over bestemmelser, der retter 

      sig mod køretøjer til særlig anvendelse 

      og køretøjer til særlig transport    155 

 Bilag 2  Oversigt over ændringer af indholdsmæssig 

      karakter                 157 

 Bilag 3  Oversigt over ECE-regulativer      159 

 Bilag 4  Oversigt over bekendtgørelser om 

      køretøjers indretning og udstyr, hvori 

      der er fastsat bestemmelser, der tillige 

      finder anvendelse på ældre køretøjer   161 

1. ALMINDELIGE OPLYSNINGER OM BEKENDTGØRELSEN

1.01 BEKENDTGØRELSENS OPBYGNING

1.01.001 NUMMERSYSTEMET

(1)I bekendtgørelsen er forskrifterne opstillet i et nummersystem, hvori det enkelte nummer består af tre talgrupper:

a)1. talgruppe (et eller to cifre) betegner hovedafsnittet.

b)2. talgruppe (to cifre) betegner underafsnittet.

c)3. talgruppe (tre cifre) betegner detailforskrifterne.

1.01.002 HOVEDAFSNIT

(1)Bekendtgørelsen er opdelt i 11 hovedafsnit, hvoraf

a)hovedafsnit 1 indeholder almindelige oplysninger om bekendtgørelsen - herunder oversigt over køretøjsarter og -anvendelser samt definitioner,

b)hovedafsnittene 2-10 indeholder forskrifter vedrørende køretøjers indretning og udstyr, og

c)hovedafsnit 11 indeholder beskrivelse af målemetoder, der anvendes i forbindelse med visse af bekendtgørelsens forskrifter.

(2)Hovedafsnittene 2-10 er opdelt efter køretøjskomponenter og -systemer.

1.01.003 UNDERAFSNIT

(1)Underafsnittene er opdelt efter sådanne komponenter eller systemer i det pågældende hovedafsnit, som har visse fælles karakteristika.

1.01.004 DETAILFORSKRIFTER

(1)Nummereringen af detailforskrifter dækker to typer af detailforskrifter:

a)Numrene 001-009 betegner detailforskrifter af almen karakter for komponenter eller systemer, der er indeholdt i underafsnittet.

b)Numrene 010 og opefter betegner særlige detailforskrifter, der er gældende for en eller flere køretøjsarter eller -anvendelser.

Der gøres opmærksom på, at de under b) nævnte detailforskrifter kan indeholde såvel skærpelser som lempelser af de under a) nævnte almene forskrifter.

1.01.005 OPDELING AF DETAILFORSKRIFTER

(1)Detailforskrifterne er - afhængigt af deres indhold - opdelt med tal og/eller bogstaver.

1.02 ANVENDELSE AF NUMMERSYSTEMET

1.02.001 (1)Nummersystemets opbygning indebærer, at detailforskrifter for f. eks. en komponent findes på grundlag af den pågældende komponents nummer (se indholdsoversigten).

(2)Forskrifter af almen karakter for den pågældende komponent findes under et eller flere af numrene 001-009.

(3)Forskrifter for en konkret køretøjsart eller -anvendelse findes under nummeret for den pågældende køretøjsart eller -anvendelse (se oversigten over køretøjsarter og -anvendelser i pkt. 1.03).

1.03 KØRETØJSARTER OG -ANVENDELSER

010 MOTORDREVET KØRETØJ

Køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft.

Motordrevne køretøjer inddeles i motorkøretøj (bil og motorcykel), knallert, traktor og motorredskab.

020 BIL

Motorkøretøj, der er forsynet med 4 eller flere hjul eller med bælter, valser, meder eller lignende, samt motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg.

021 Personbil M 1

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.

022 Personbil M 2

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end 9 personer føreren medregnet, og som har en typegodkendt totalvægt på ikke over 5000 kg.

023 Personbil M 3

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end 9 personer føreren medregnet, og som har en typegodkendt totalvægt på mere end 5000 kg.

024 Varebil N 1

Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en typegodkendt totalvægt på ikke over 3500 kg.

025 Lastbil N 2

Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en typegodkendt totalvægt på mere end 3500 kg, men ikke over 12000 kg.

026 Lastbil N 3

Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en typegodkendt totalvægt på mere end 12000 kg.

030 MOTORCYKEL

Motorkøretøj på 2 hjul, med eller uden sidevogn, og motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt ikke overstiger 400 kg.

031 To-hjulet motorcykel

032 To-hjulet motorcykel med sidevogn

033 Tre-hjulet motorcykel

040 KNALLERT

Motordrevet to- eller tre-hjulet køretøj med en motor, hvis slagvolumen ikke overstiger 50 cm3, eller med el-motor, og hvis motor ikke kan fremdrive køretøjet med større hastighed end 30 km/t ad vandret vej.

Knallert inddeles i:

a)To-hjulet knallert, der er indrettet til befordring af fører alene (personknallert).

b)To-hjulet knallert, der tillige er indrettet til varetransport (vareknallert).

c)Tre-hjulet knallert, der er indrettet til befordring af invalideret fører alene (invalideknallert).

050 TRAKTOR

Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 30 km/t og kun med væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed.

060 MOTORREDSKAB

Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 30 km/t og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed. Motordrevet køretøj, der er bestemt til at føres af en gående, anses som motorredskab.

099 MOTORDREVET BLOKVOGN

Motordrevet køretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særlig tungt eller omfangsrigt gods.

100 PÅHÆNGSKØRETØJ

Køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af andet køretøj. Påhængskøretøjer inddeles i påhængsvogn og sættevogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods, og påhængsredskab.

Sættevogn er påhængskøretøj til person- eller godsbefordring, der kobles til en trækkende bil således, at køretøjet eller dets last delvis hviler på bilen.

110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

111 Påhængs-/sættevogn O 1 med en typegodkendt totalvægt på ikke over 750 kg.

112 Påhængs-/sættevogn O 2 med en typegodkendt totalvægt på mere end 750 kg, men ikke over 3500 kg.

113 Påhængs-/sættevogn O 3 med en typegodkendt totalvægt på mere end 3500 kg, men ikke over 10000 kg.

114 Påhængs-/sættevogn O 4 med en typegodkendt totalvægt på mere end 10000 kg.

120 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN

121 Traktorpåhængsvogn til registreringspligtig traktor.

122 Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

130 PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

140 PÅHÆNGSREDSKAB

Andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn.

141 Campingvogn. Påhængsredskab, der er indrettet til beboelse.

142 Andet registreringspligtigt påhængsredskab.

143 Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab.

199 BLOKVOGN

Til motordrevet køretøj koblet påhængskøretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særlig tungt eller omfangsrigt gods.

200 VOGNTOG

Herunder ledbus, hvorved forstås et sættevognstog til erhvervsmæssig personbefordring, der er sammenkoblet gennem en ledsektion, som giver passagererne fri passage mellem de to køretøjer.

300 KØRETØJER TIL SÆRLIG ANVENDELSE

320 SKOLEKØRETØJ

330 UDLEJNINGSKØRETØJ

340 UDRYKNINGSKØRETØJ

380 KØRETØJER TIL ANDEN SÆRLIG ANVENDELSE

381 Invalidekøretøj

382 Bjærgningskøretøj

383 Rustvogn

384 Sygetransportvogn

385 Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

Snerydningskøretøj, grusspreder, slamsugningskøretøj, vejafstribningskøretøj, kabelvogn, vejbearbejdningsmaskine og lignende køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej.

386 Køretøj til synsfri sammenkobling.

400 KØRETØJER TIL SÆRLIG TRANSPORT

410 FARLIGT GODS

480 KØRETØJER TIL ANDEN SÆRLIG TRANSPORT

481 ADR-transport

482 Dyretransport

483 TIR-transport

1.04 DEFINITIONER

Akseltryk:

Det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel.

Automatisk bremsekraftregulering:

Reguleringsanordning, der

a)automatisk regulerer køretøjets bremsekraftfordeling svarende til fordelingen af de dynamiske akseltryk, og/eller

b)automatisk regulerer bremsekraften/bremsekraftfordelingen efter køretøjets belastning.

En anordning, der automatisk hindrer hjulblokade under bremsning, anses ikke i denne forbindelse for at være en automatisk bremsekraftregulering.

Bremsefading:

Reduktion af et køretøjs bremsepræstation ved meget varme bremser.

Bremsetransmission:

Den kombination af dele, der findes mellem betjeningsanordningen og selve bremsen. Hvis bremsekraften helt eller delvis hidrører fra en energikilde, der er uafhængig af føreren, men styres af ham, anses energibeholderen som en del af bremsetransmissionen.

Decelerationstal:

Forholdet mellem decelerationen og tyngdeaccelerationen. Decelerationstallet (d0) kan bestemmes som forholdet mellem samlet bremsekraft og totalvægt, for sættevogne dog som forholdet mellem samlet bremsekraft og samlet statisk akseltryk.

Egenvægt:

Vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke til egenvægten.

Faktisk totalvægt:

Køretøjets øjeblikkelige vægt med driftsmidler, fører og last.

Farligt gods:

De stoffer og genstande, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 1985 om national vejtransport af farligt gods.

Foranliggende styring:

Ved en personbil med foranliggende styring forstås en personbil, hvor ratnavet befinder sig i den forreste fjerdedel af køretøjet.

Funktionstid for bremser:

Den tid, der går fra betjeningsanordningen aktiveres til decelerationen har nået 500/0 af den krævede værdi.

Koblingslængde:

Ved koblingslængde forstås for bil afstanden fra bilens forreste punkt til tilkoblingsanordningens centerlinie, og for påhængskøretøj afstanden fra påhængskøretøjets bageste punkt til tilkoblingsanordningens centerlinie.

Nyttelast:

Forskellen mellem tilladt totalvægt og tjenestevægt.

Styrende aksel:

Som styrende aksel på motordrevet køretøj anses aksel, på hvilken der er direkte forbindelse mellem betjeningsanordningen (rattet) og hjulene.

Styretøjstransmission:

Styretøjstransmissionen er den del af styretøjet, der findes mellem betjeningsanordningen og de styrende hjul. Energikilde til servostyring anses ikke som værende en del af transmissionen.

Tankcontainer:

Transportindretning, der er beregnet til gentagen anvendelse og konstrueret, så den kan løftes i fyldt stand, og som er konstrueret til flydende, luftformige, pulverformige og kornede stoffer og har en kapacitet på over 0,45 m3.

Tilladt last:

Forskellen mellem tilladt totalvægt og egenvægt.

Tilladt totalvægt:

Den ved registrering eller godkendelse tilladte største vægt af køretøjet med driftsmidler, fører og last.

Tjenestevægt:

Vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører, samt fuldt optanket med driftsmidler og incl. føreren (75 kg).

For motordrevet køretøj er tjenestevægten således lig med egenvægten med tillæg af vægten af driftsmidler plus 75 kg.

Totalvægt:

Køretøjets øjeblikkelige vægt med driftsmidler, fører og last (faktisk totalvægt) eller den ved registrering eller godkendelse tilladte største vægt af køretøjet med driftsmidler, fører og last (tilladt totalvægt).

2. IDENTIFIKATION OG PÅSKRIFTER

2.01 IDENTIFIKATION

2.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Registreringspligtigt køretøj, traktor, sidevogn til motorcykel, motordrevet blokvogn og blokvogn skal være forsynet med fabrikantens navn eller varemærke samt køretøjets typebetegnelse og stelnummer.

Indgår typebetegnelsen som en del af stelnummeret, er en yderligere separat angivelse af typebetegnelsen unødvendig.

(2)Typebetegnelse og stelnummer

a)skal være let tilgængeligt og tydeligt, og

b)skal være indpræget i chassis, selvbærende karosseri, stel eller i plade, der er svejst hertil, således at udsletning eller forandring af tal og bogstaver undgås.

(3)Påbudt mærkning må kun anbringes

a)af fabrikanten,

b)af den her i landet bosiddende generalrepræsentant,

c)af - eller under kontrol af - en offentlig myndighed eller

d)af - eller under kontrol af - et forsikringsselskabs taksator i overensstemmelse med bestemmelser herom fra Skatteministeriet.

(4)Det er ikke tilladt at ændre den påbudte mærkning.

(5)Der må ikke på køretøjer anbringes sådanne mærkninger, der ved deres form, indhold eller den måde, hvorpå de anbringes, kan forveksles med påbudt mærkning.

2.01.040 KNALLERT

(1)Knallert skal være mærket i overensstemmelse med lov nr. 135 af 23. marts 1948 om mærkning af cykelstel m.v., samt den i medfør af samme lov udstedte bekendtgørelse nr. 171 af 14. april 1948.

(2)I stellet skal desuden være indpræget nummeret på køretøjets standardtypegodkendelse (DK-K-XXX). Endvidere skal det i standardtypegodkendelsen fastsatte motortypenummer (DK-M-XXX) være indpræget eller indstøbt i motoren.

2.02 PÅSKRIFTER OM TILLADT TOTALVÆGT, LAST M.V.

2.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Der må ikke på køretøjer anbringes sådanne påskrifter og skilte, der ved deres ydre form, indhold og udstyr eller den måde, hvorpå de anbringes, kan forveksles med de påskrifter og skilte, der er påbudt.

(2)Påskrifter skal udføres i holdbar farve, der klart afviger fra køretøjets eller skiltets farve.

2.02.022 PERSONBIL M2

(1)Personbil M2 skal på hver side ud for førerpladsen være forsynet med påskrift eller skilt, der tydeligt angiver tilladt totalvægt, tilladt last, tilladt passagerantal, fordelt på sidde- og ståpladser, og tilladt bagagevægt.

(2)Påskrifter eller skilt skal være udført med rammer, bogstaver og tal som anført i pkt. 2.02.024 (2).

(3)Om bil til sættevogn, se reglerne for vogntog i pkt. 2.02.200.

2.02.023 PERSONBIL M3

(1)Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

2.02.024 VAREBIL N1

(1)Varebil N1 skal på hver side af køretøjet på et tydeligt synligt sted være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver køretøjets tilladte last og tilladte totalvægt.

(2)Påskrifter eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. a, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

(3)Køretøj, der er registreret med flere udførelser, skal være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver tilladt last og tilladt totalvægt for hver udførelse.

2.02.025 LASTBIL N2

(1)Lastbil N2 følger reglerne for varebil N1.

(2)Om bil til sættevogn i bestemt kombination, se reglerne for vogntog i pkt. 2.02.200.

2.02.026 LASTBIL N3

(1)Lastbil N3 følger reglerne for varebil N1.

(2)Om bil til sættevogn i bestemt kombination, se reglerne for vogntog i pkt. 2.02.200.

2.02.030 MOTORCYKEL

(1)Varemotorcykel og varesidevogn til 2-hjulet motorcykel følger reglerne for varebil N1.

2.02.040 KNALLERT

(1)Vareknallert skal på hver side være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver køretøjets (laddets) tilladte nyttelast.

(2)Påskrifter skal være udformet som eksemplet i fig. b, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

2.02.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)Motordrevet blokvogn følger reglerne for varebil N1.

(2)Motordrevet blokvogn skal tillige være forsynet med påskrift om datoen for sidste godkendelse.

2.02.110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

(1)Påhængsvogn til bil følger reglerne for varebil N1.

2.02.121 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN TIL REGISTRERINGSPLIGTIG TRAKTOR

(1)Traktorpåhængsvogn til registreringspligtig traktor følger reglerne for varebil N1.

2.02.199 BLOKVOGN

(1)Blokvogn følger reglerne for motordrevet blokvogn.

2.02.200 VOGNTOG

(1)Sættevognstog i bestemt kombination skal på hver side af vogntoget være forsynet med påskrift, der angiver tilladt last og tilladt totalvægt for vogntoget. Såfremt sættevognen er godkendt til flere bestemte biler, eller bilen er godkendt til flere bestemte sættevogne, skal der af påskrifter på de enkelte køretøjer fremgå den tilladte last og den tilladte totalvægt for de forskellige kombinationer. Vil en sådan påskrift blive for omfangsrig på grund af antallet af kombinationer, kan påskrifterne udelades, såfremt oplysningerne fremgår af bilens koblingsattest.

(2)Ledbus følger reglerne for personbil M2.

2.02.382 BJÆRGNINGSKØRETØJ

(1)Kranvogn skal være forsynet med påskrift, der angiver den største tilladte vægt, der må anbringes i krankrogen. Påskriften kan tillige angive tilladt last ved forskellige udlæg af kranen.

2.02.386 KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

(1)Lastbil N2 og lastbil N3 med forskydelig sættevognsskammel skal tillige være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver køretøjets tilladte skammelbelastning og koblingslængde.

Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. c, hvor den anførte dimension angiver mindstemål.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Mål i mm

Fig. c.

Påskrift eller skilt skal være således anbragt, at pilen angiver placeringen af centerlinien for hovedbolt i sættevognsskamlen ved den skammelposition, der er benyttet ved udfærdigelsen af koblingsattest for lastbilen.

(2)Sættevogn skal være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver køretøjets tilladte last, tilladte hovedbolttryk, tilladte samlede akseltryk, koblingslængde og bredde.

Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. d., hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Mål i mm

Fig. d. (3)Lastbil til synsfri sammenkobling med påhængsvogn skal i nærheden af påhængsvognskoblingen være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver påhængsvognens største totalvægt og bilens koblingslængde.

Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. e, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

(4)Påhængsvogn O3 og påhængsvogn O4 skal på trækstangen være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver køretøjets koblingslængde.

Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. f., hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål. Den viste pil skal alene forefindes, såfremt trækstangen er forskydelig og skal da indikere trækstangsstillingen ved den angivne koblingslængde.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

2.03 PÅSKRIFT OM HASTIGHEDSGRÆNSE

2.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Såfremt der ved registrering eller godkendelse af et køretøj fastsættes en anden hastighedsgrænse end de i færdselslovens §§ 2 og 43 fastsatte, skal køretøjet være forsynet med en påskrift eller en tavle, der angiver den for det pågældende køretøj således fastsatte hastighedsgrænse.

(2)Påskrift eller tavle skal være anbragt bag på køretøjet.

(3)Påskrift eller tavle skal være udformet som vist i nedenstående eksempel, hvori målene er angivet i millimeter:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

2.04 PÅHÆNGSSKILT

2.04.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)I vogntog, hvori indgår registreringspligtigt påhængskøretøj, skal det trækkende køretøj være forsynet med påhængsskilt efter følgende regler:

a)Personbil M1 og varebil N1 skal være forsynet med påhængsskilt, dersom påhængskøretøjets bredde overstiger bredden af den trækkende bil.

b)Personbil M2, personbil M3, lastbil N2 og lastbil N3 skal være forsynet med påhængsskilt uanset bredden af det tilkoblede påhængskøretøj.

c)Påhængsskiltet skal være anbragt på bilens højre side, således at det tydeligt kan ses skråt bagfra. Skiltet skal være anbragt højst 2,25 m bag bilens forreste punkt, dog ikke længere bagude end laddets eller varekassens forkant.

d)Påhængsskilt skal være hvidt med rød kant og forsynet med teksten »PÅHÆNG« i røde bogstaver anbragt under hinanden.

e)På bil, hvis tilladte totalvægt overstiger 3500 kg, skal påhængsskiltet være mindst 400 mm højt og 100 mm bredt. På anden bil skal skiltet være mindst 250 mm højt og 60 mm bredt.

(2)Påhængsskiltet kan være fast monteret, således at bestemmelsen i pkt. (1) c) er opfyldt, også når påhængskøretøj ikke er tilkoblet.

2.04.382 BJÆRGNINGSKØRETØJ

(1)Bjærgningskøretøj skal være forsynet med påhængsskilt uanset bredden af det slæbte køretøj.

2.04.386 KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

(1)Personbil M1 og varebil N1 skal være således indrettet, at den kan forsynes med påhængsskilt.

3. VÆGT OG DIMENSIONER

3.01 VÆGT OG AKSELTRYK M.V.

3.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Tilladt akseltryk, tilladt belastning og tilladt totalvægt må ikke overstige det af køretøjsfabrikanten garanterede, teknisk tilladte.

(2)Aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,0 m regnes som en aksel.

(3)Tilladt akseltryk må ikke overstige 10.000 kg.

(4)Tilladt totalvægt for køretøj, undtagen sættevogn, må ikke overstige summen af de tilladte akseltryk.

3.01.010 MOTORDREVET KØRETØJ

(1)Ved tilladt totalvægt skal mindst 20% heraf hvile på de styrende aksler.

(2)For motordrevet køretøj med to aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 18.000 kg.

(3)For motordrevet køretøj med tre aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 24.000 kg.

(4)For motordrevet køretøj med fire eller flere aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 29.500 kg.

(5)For motordrevet køretøj med fire eller flere aksler, hvoraf de to forreste aksler er styrende, og på hvilket afstanden mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 5,0 m eller mere, kan den tilladte totalvægt dog være indtil 32.000 kg.

(6)For bogie med to aksler må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige 16.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 2,0 m, men mindst 1,0 m.

For den enkelte aksel må det tilladte akseltryk dog ikke overstige 8.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,3 m.

(7)For bogie med tre aksler må det tilladte akseltryk for den enkelte aksel ikke overstige 8.000 kg.

Det samlede tilladte akseltryk må dog ikke overstige 22.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,3 m.

(8)De i pkt. 3.01.001(3) og ovenfor under pkt. (2)-(7) anførte bestemmelser om tilladt akseltryk og totalvægt gælder ikke for motordrevet køretøj, der alene anvendes som trækkraft for blokvogn.

3.01.030 MOTORCYKEL

(1)Ved tjenestevægt skal mindst 25% heraf hvile på forhjulet/forhjulene.

(2)For to-hjulet motorcykel såvel med som uden personsidevogn samt for tre-hjulet personmotorcykel skal ved tjenestevægt med tillæg af 75 kg pr. passager mindst 25% heraf hvile på forhjulet/forhjulene.

(3)For to-hjulet motorcykel med varesidevogn og tre-hjulet varemotorcykel skal ved tilladt totalvægt mindst 25% heraf hvile på forhjulet/forhjulene.

3.01.040 KNALLERT

(1)Ved tjenestevægt skal mindst 25% heraf hvile på forhjulet.

(2)For vareknallert gælder desuden, at ved den tilladte totalvægt skal mindst 25% heraf hvile på forhjulet.

(3)For fabriksny personknallert må egenvægten ikke overstige 60 kg.

(4)For fabriksny vareknallert må egenvægten ikke overstige 70 kg.

3.01.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)De i pkt. 3.01.001 (3) og pkt. 3.01.010 (2)-(7) anførte bestemmelser om tilladt akseltryk og totalvægt gælder ikke for motordrevet blokvogn.

3.01.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

(1)For påhængskøretøj med tre eller flere aksler, undtagen sættevogn, må den tilladte totalvægt ikke overstige 24.000 kg.

(2)For sættevogn må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige 24.000 kg.

(3)For bogie med to aksler må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige:

a)18.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,8 m, men mindst 1,3 m.

Overstiger det samlede tilladte akseltryk 16.000 kg, må det tilladte akseltryk for den enkelte aksel ikke overstige 9.000 kg.

b)16.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,3 m, men mindst 1,0 m.

For den enkelte aksel må det tilladte akseltryk ikke overstige 8.000 kg.

c)11.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,0 m.

For den enkelte aksel må det tilladte akseltryk ikke overstige 8.000 kg.

(4)For bogie med tre aksler må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige:

a)24.000 kg, dog

b)22.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,3 m, men mindst 1,0 m og

c)21.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,0 m.

Det samlede tilladte akseltryk skal være ligeligt fordelt på de enkelte aksler.

3.01.199 BLOKVOGN

(1)De i pkt. 3.01.001 (3) og pkt. 3.01.100 anførte bestemmelser om tilladt akseltryk og totalvægt gælder ikke for blokvogn.

3.01.200 VOGNTOG

(1)Tilladt totalvægt må ikke overstige:

a)48.000 kg for vogntog bestående af bil og registreringspligtigt påhængskøretøj,

b)44.000 kg for andre vogntog.

(2)I vogntog må påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstige det af fabrikanten af det trækkende køretøj garanterede, teknisk tilladte.

(3)I vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, må påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstige:

a)90% af den trækkende bils tjenestevægt, hvis påhængskøretøjet er forsynet med driftsbremse.

b)50% af den trækkende bils tjenestevægt, hvis påhængskøretøjet ikke er forsynet med driftsbremse.

(4)I vogntog med registreringspligtigt påhængskøretøj, hvor det trækkende køretøj er en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, må:

a)Påhængsvognens eller påhængsredskabets tilladte totalvægt ikke være større end 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt.

b)Sættevognens samlede tilladte akseltryk ikke være større end 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt.

(5)I vogntog med registreringspligtigt påhængskøretøj, der trækkes af en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg eller af en traktor, skal ved tilladt totalvægt mindst 20% heraf hvile på det trækkende køretøjs drivhjul. Bestemmelsen kan anses for opfyldt for biler, der er forsynet med bogie med en drivaksel og bogieløft, såfremt drivakslens tilladte akseltryk udgør mindst 20% af vogntogets tilladte totalvægt.

(6)Blokvognstog skal opfylde de under pkt. (2) og (5) anførte bestemmelser.

(7)I vogntog, der trækkes af registreringspligtig traktor, skal mindst 50% af totalvægten hvile på de bremsende hjul.

(8)I vogntog, der trækkes af ikke-registreringspligtig traktor, må påhængsvognenes samlede faktiske totalvægt ikke overstige tre gange traktorens faktiske totalvægt, medmindre påhængsvognene er forsynet med bremser.

(9)I vogntog, der trækkes af motorredskab, må ingen af påhængsvognenes faktiske totalvægt overstige to gange motorredskabets faktiske totalvægt, medmindre påhængsvognen er forsynet med bremser.

(10)I vogntog - bortset fra de i pkt. (3) nævnte - med ikke-registreret påhængsredskab må påhængsredskabets vægt ikke overstige to gange det trækkende køretøjs faktiske totalvægt, medmindre påhængsredskabet er forsynet med bremser.

3.01.320 SKOLEKØRETØJ

(1)Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 4 til kørekortbekendtgørelsen.

3.01.386 KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

(1)For køretøj, der anvendes efter reglerne for synsfri sammenkobling, gælder de i afsnit 3.01.200, pkt. (1)-(3) og (4)b) anførte bestemmelser med anvendelse af faktisk totalvægt eller faktisk akseltryk for påhængskøretøjet.

3.02 HØJDE, BREDDE OG LÆNGDE

3.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Et køretøj må ikke have større højde end 4,0 m. Højden måles lodret fra plan vejbane til den del, der rager højest op. For køretøj med løftbar bogieaksel måles med akslen løftet.

(2)Et køretøj må ikke have større bredde end 2,55 m. Bredden måles over de længst udragende dele, idet der dog ses bort fra førerspejle, sideblinklygter samt snøreøskner o. lign. (incl. nødvendige, påbudte afskærmningslister) til fastgørelse af presenning.

(3)Længden af et køretøj eller vogntog måles over de dele, der rager længst fremefter eller bagud, idet der dog ses bort fra førerspejle. Vogntog måles fuldt udstrakt, svarende til kørsel lige ud.

3.02.010 MOTORDREVET KØRETØJ

(1)Længden må ikke overstige 12,0 m.

3.02.040 KNALLERT

(1)Længden af vareknallert må ikke overstige 1,9 m.

3.02.060 MOTORREDSKAB

(1)Motorredskab til landbrugs- og vejarbejde må ikke have større bredde end 3,3 m.

3.02.99 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)Bestemmelserne i pkt. 3.02.001 og 3.02.010 gælder ikke for motordrevet blokvogn.

3.02.111 PÅHÆNGSVOGN O 1

(1)Længden må ikke overstige 10,0 m.

3.02.112 PÅHÆNGSVOGN O 2

(1)Længden må ikke overstige 10,0 m.

3.02.140 PÅHÆNGSREDSKAB

(1)For påhængsredskab til landbrugs- og vejarbejde må bredden ikke overstige 3,3 m.

3.02.199 BLOKVOGN

(1)Bestemmelserne i pkt. 3.02.001 gælder ikke for blokvogn.

3.02.200 VOGNTOG

(1)Den samlede længde må ikke overstige

a)16,0 m for vogntog bestående af bil og sættevogn, dog 18,0 m for ledbus.

b)18,5 m for andre vogntog.

(2)Afstanden mellem bagkant af trækkende køretøj og forkant af lad eller opbygning på påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab må ikke overstige 2,0 m. For ikke-registreringspligtigt påhængsredskab må afstanden ikke overstige 4,0 m.

(3)Bredden af registreringspligtigt påhængskøretøj til bil må ikke overstige bredden af den trækkende bil i hver side med mere end:

a)0,1 m, hvis påhængskøretøjets bredde overstiger 2,3 m,

b)0,3 m, hvis påhængskøretøjets bredde overstiger 2,1 m, men ikke overstiger 2,3 m.

(4)I sættevognstog med 5 eller flere aksler skal afstanden mellem bilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel mindst være:

a)2,5 m, dog

b)3,0 m, hvis sættevognen har 3 aksler, hvor nogen indbyrdes afstand er mindre end 1,1 m og

c)4,0 m for sættevognstog med tilladt totalvægt på over 44.000 kg.

(5)Blokvognstog skal opfylde bestemmelsen i pkt. (2).

3.02.320 SKOLEKØRETØJ

(1)Bil til øvelseskørsel skal opfylde bestemmelserne i bilag 4 til kørekortbekendtgørelsen.

3.02.386 KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

(1)For sættevognstog, der anvendes efter reglerne om synsfri sammenkobling, gælder den i pkt. 3.02.200 (4) c) anførte bestemmelse med anvendelse af faktisk totalvægt.

4. STYREAPPARAT

4.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Styreapparat skal være således indrettet

a)at køretøjet kan styres let, sikkert og hurtigt,

b)at det kan modstå de påvirkninger, der fremkommer under normale driftsforhold,

c)at det under kørsel enten er selvoprettende eller indifferent for alle styreudslag, og

d)at køretøjet kan styres, selv om en eventuel hjælpestyring svigter.

(2)Betjeningsanordning skal være nem at betjene, og dens bevægelsesretning skal svare til den tilsigtede retningsændring for køretøjet.

(3)Styrehuset skal være solidt fastgjort til de bærende elementer, og alle samlinger i styreapparatet skal være forsvarligt sikrede.

(4)Dele, der indgår i transmissionen mellem betjeningsanordning og styrende hjul, og som ikke er beskyttet af faste dele på køretøjet, skal være anbragt mindst 150 mm over vejbanen.

(5)Der må ikke på grund af slid el. lign. forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.

4.01.020 BIL

(1)Bil skal være forsynet med styreapparat med mekanisk forbindelse mellem betjeningsanordning og de styrende hjul.

(2)Styreapparatet må ikke virke på baghjulene alene.

4.01.021 PERSONBIL M1

(1)Personbil M1 , der ikke har foranliggende styring, skal være forsynet med kollisionssikret styreapparat, der opfylder de konstruktive bestemmelser i ECE-regulativ nr. 12 eller Rådets direktiv nr. 74/297/EØF.

4.01.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

(1)Styreapparatet skal være således indrettet:

a)at fuldt styreudslag er mindst 2 til hver side, og

b)at der ved ethvert styreudslag er tilstrækkelig plads til førerens hænder.

(2)For styr gælder,

a)at bredden skal være mere end 550 mm,

b)at håndtag ikke må være anbragt lavere end førersædets siddeflade og ikke højere end 300 mm derover, og

c)at styret skal være fastgjort direkte til forgaflen.

4.01.032 TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

(1)To-hjulet motorcykel med sidevogn følger reglerne for to-hjulet motorcykel.

4.01.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

(1)Tre-hjulet motorcykel med et forhjul følger reglerne for to-hjulet motorcykel.

(2)Tre-hjulet motorcykel med to forhjul følger reglerne for bil.

4.01.040 KNALLERT

(1)For styr gælder,

a)at bredden på person- og vareknallert skal være mellem 500 mm og 700 mm,

b)at håndtag ikke må være anbragt lavere end sædets siddeflade og ikke højere end 300 mm derover, og

c)at styret skal være fastgjort direkte til forgaflen.

4.01.050 TRAKTOR

(1)Traktor kan være forsynet med styreapparat, der virker

a)på forhjulene alene,

b)på baghjulene alene, eller

c)samtidigt på for- og baghjulene.

(2)Traktor kan være forsynet med styreapparat med hydraulisk transmission mellem betjeningsanordning og styrende hjul.

4.01.060 MOTORREDSKAB

(1)Motorredskab følger reglerne for traktor.

4.01.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)Motordrevet blokvogn med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på 30 km/t eller derunder følger reglerne for traktor.

(2)Anden motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.

4.01.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

(1)Påhængsvogn og påhængsredskab skal være forsynet med styreapparat, hvis afstanden mellem forreste og bageste aksel overstiger 2,1 m. Sådant styreapparat skal virke på forakslen.

(2)Sættevogn kan være forsynet med mekanisk aktiveret styreapparat på bagakslen/bagakslerne.

4.01.199 BLOKVOGN

(1)Blokvogn kan være forsynet med styreapparat på en eller flere aksler.

4.01.200 VOGNTOG

(1)Ledbus skal kunne køre i et bælte mellem to koncentriske cirkler med radius 12 m og 5,3 m, uden at nogen del af ledbussen uden for bæltet.

(2)Når en ledbus starter fra en position, hvor bilen og sættevognen er i retlinet forlængelse, og kører således, at ledbussens forreste, udvendige hjørne følger en cirkel med radius 12 m (med konstant styreudslag fra start), må ingen del af ledbussen rage mere end 1,2 m uden for det lodrette plan, der tangerer ledbussens yderside i udgangspositionen.

4.01.320 SKOLEKØRETØJ

(1)Bil til øvelseskørsel skal have rattet i venstre side.

4.01.330 UDLEJNINGSKØRETØJ

(1)Bil til udlejning skal have rattet i venstre side.

5. BREMSER

5.01 BREMSESYSTEMER

5.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Bremsesystem skal være således konstrueret, at virkemåden forbliver sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende ved normal brug og ved de herunder optrædende vibrationer m.v.

(2)Slid på bremserne skal kunne kompenseres på nem måde ved hjælp af en manuel eller automatisk justeringsanordning.

(3)Bremsesystem skal have en sådan vandringsreserve, at den krævede virkning kan opnås uden øjeblikkelig justering, når bremserne bliver varme, og når belægningerne har nået en vis grad af slid.

(4)Bremseflader på påbudte bremser skal være i fast mekanisk forbindelse med hjulene ved hjælp af tilstrækkeligt brudsikre dele.

5.01.002 DRIFTSBREMSE

(1)Driftsbremse skal kunne afbremse og standse køretøjet på en sikker, hurtig og virksom måde ved enhver hastighed og under alle belastningsforhold.

(2)Driftsbremsens virkning skal

a)være trinløs variabel, og

b)være fordelt symmetrisk i forhold til køretøjets længdeakse.

(3)Den af driftsbremsen krævede virkning skal kunne opnås ved første aktivering af betjeningsanordningen.

(4)For driftsbremsesystem, hvor førerens muskelkraft alene ikke er tilstrækkelig til at frembringe den for nødbremsen krævede bremsevirkning, gælder:

a)At systemet skal være forsynet med en energibeholdning, der er tilstrækkelig til, selv når energikilden svigter, at køretøjet kan standses med den for nødbremsen krævede virkning.

b)At køretøjet skal være forsynet med en optisk eller akustisk alarmanordning, der giver signal, når energibeholdningen falder til under 65% af den nedre grænseværdi for normalt arbejdsområde.

c)At energi til køretøjets hjælpeudstyr ikke må kunne tages fra bremsesystemets energibeholdning, når denne er under 65% af den nedre grænseværdi for normalt arbejdsområde.

5.01.003 NØDBREMSE

(1)Nødbremse skal kunne afbremse og standse køretøjet på en sikker og virksom måde, hvis der opstår een fejl i driftsbremsens transmission.

(2)Nødbremse kan være

a)et separat bremsesystem,

b)kombineret med driftsbremsen, eller

c)kombineret med parkeringsbremsen.

(3)Den af nødbremsen krævede virkning skal kunne opnås ved første aktivering af betjeningsanordningen.

(4)Nødbremsens virkning skal være trinløs variabel.

5.01.004 PARKERINGSBREMSE

(1)Parkeringsbremse skal kunne holde køretøjet stationært på hældende grund, idet de virksomme bremsekomponenter skal være fastholdt i bremsestilling ad rent mekanisk vej.

5.01.010 MOTORDREVET KØRETØJ

(1)Føreren skal fra førersædet kunne aktivere

a)driftsbremsen uden at flytte hænderne fra styreapparatets betjeningsanordning,

b)nødbremsen med mindst en hånd på styreapparatets betjeningsanordning, samt

c)parkeringsbremsen.

5.01.020 BIL

(1)Bil skal være forsynet med driftsbremse, nødbremse og parkeringsbremse.

(2)Driftsbremsen skal virke på alle bilens hjul.

(3)Parkeringsbremsens betjeningsanordning skal være uafhængig af driftsbremsens betjeningsanordning.

(4)Parkeringsbremsen skal også kunne anvendes, når bilen er i bevægelse.

(5)For bil, der er godkendt til at trække påhængskøretøj, hvis driftsbremse er tilsluttet bilens driftsbremse, gælder, at bilens driftsbremse skal kunne bremse bilen med den for nødbremsen krævede virkning, hvis der opstår fejl i bremsetransmissionen mellem bil og påhængskøretøj eller i påhængskøretøjets driftsbremse.

(6)For bil, der er godkendt til at trække påhængs-/sættevogn O3 eller påhængs-/sættevogn O4 gælder:

a)At bagakslen/bagakslerne skal være forsynet med automatisk bremsekraftregulering, hvis forholdet mellem tilladt akseltryk og akseltryk ved tjenestevægt er større end 4 : 3. På en løftbar aksel i en bogie kan automatisk bremsekraftregulering dog udelades.

b)At såvel bilens driftsbremse som dens nødbremse skal kunne aktivere påhængskøretøjets driftsbremse.

(7)Bil skal være forsynet med to-kreds driftsbremse.

5.01.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

(1)To-hjulet motorcykel skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul.

(2)Om bremsesystemernes betjeningsanordninger gælder følgende:

a)Forhjulsbremsen skal være håndbetjent med grebet anbragt på styrets højre side.

b)Baghjulsbremsen skal være fodbetjent med pedalen anbragt på motorcyklens højre side.

c)På motorcykel med automatisk kobling kan baghjulsbremsen være håndbetjent med grebet anbragt på styrets venstre side.

d)Baghjulsbremsen kan være kombineret med forhjulsbremsen.

5.01.032 TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

(1)To-hjulet motorcykel med sidevogn skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul på motorcyklen.

(2)Driftsbremsens virkning skal ikke være fordelt symmetrisk i forhold til køretøjets længdeakse.

5.01.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

(1)Tre-hjulet motorcykel skal opfylde systemkravene for bil.

5.01.040 KNALLERT

(1)Knallert skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul. Ingen af disse bremsesystemer må virke på dæk eller fælg.

5.01.050 TRAKTOR

(1)Traktor skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse.

(2)Driftsbremsen skal virke på hjulene på mindst en aksel.

(3)Parkeringsbremsen kan være en låseanordning, der blokerer traktorens transmissionssystem (transmissionslås).

5.01.060 MOTORREDSKAB

(1)Motorredskab skal opfylde systemkravene for traktor.

(2)Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal være således indrettet, at det automatisk bringes til standsning, såfremt føreren slipper håndtaget.

5.01.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på ikke over 30 km/t skal opfylde systemkravene for traktor.

(2)Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/t skal opfylde systemkravene for bil.

5.01.110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

(1)Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse.

(2)Driftsbremsen skal virke på alle køretøjets hjul.

(3)Driftsbremsen skal være således indrettet, at køretøjet automatisk bremses i tilfælde af brud på tilkoblingsanordningen mellem bil og påhængs-/sættevogn.

(4)Driftsbremsen på påhængsvogn til personbefordring samt på sættevogn skal være tilsluttet det trækkende køretøjs driftsbremse.

5.01.111 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 1

(1)Skal køretøjet efter reglerne i pkt. 3.01.200 om totalvægt være forsynet med bremser, skal disse opfylde systemkravene for bremser på påhængs-/sættevogn O2.

5.01.112 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 2

(1)Driftsbremsen skal

a)være tilsluttet den trækkende bils driftsbremse, eller

b)være en påløbsbremse.

(2)Bestemmelsen i pkt. 5.01.110 (3) skal ikke være opfyldt for een-akslet påhængsvogn O2, såfremt

a)den tilladte totalvægt ikke overstiger 1500 kg, og

b)der, foruden tilkoblingsanordningen mellem bil og påhængsvogn, tillige findes en yderligere mekanisk forbindelse, der kan have form af en kæde eller en wire.

5.01.113 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 3

(1)Driftsbremsen skal være tilsluttet den trækkende bils driftsbremse.

(2)Aksler, hvor forholdet mellem tilladt akseltryk og akseltryk ved tjenestevægt er større end 4:3, skal være forsynet med automatisk bremsekraftregulering.

5.01.114 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 4

(1)Påhængs-/sættevogn O4 skal opfylde systemkravene for påhængs-/sættevogn O3 .

5.01.120 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN

(1)Skal køretøjet efter reglerne i pkt. 3.01.200 om totalvægt være forsynet med bremser gælder,

a)at køretøjet skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse,

b)at driftsbremsen skal virke på mindst een aksel, og

c)at driftsbremsen skal kunne aktiveres af traktorens fører fra førersædet med mindst en hånd på styreapparatets betjeningsanordning, eller være en påløbsbremse.

5.01.130 PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

(1)Skal køretøjet efter reglerne i pkt. 3.01.200 om totalvægt være forsynet med bremser, skal disse opfylde systemkravene for traktorpåhængsvogn.

5.01.141 CAMPINGVOGN

(1)Campingvogn skal opfylde systemkravene for påhængsvogn til bil.

5.01.142 ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

(1)Andet registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde systemkravene for påhængsvogn til bil.

5.01.143 IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

(1)Skal køretøjet efter reglerne i pkt. 3.01.200 om totalvægt være forsynet med bremser, skal disse opfylde systemkravene for traktorpåhængsvogn.

5.01.199 BLOKVOGN

(1)Blokvogn skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse.

(2)Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 30 km/t skal opfylde systemkravene for traktorpåhængsvogn.

(3)Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/t skal opfylde systemkravene for påhængs-/sættevogn til bil.

5.01.200 VOGNTOG

(1)I vogntog med to påhængskøretøjer, hvoraf kun det ene er forsynet med bremser, skal påhængskøretøjet uden bremser tilkobles bagest.

(2)Ledbus skal opfylde systemkravene for bil, idet vogntoget i denne forbindelse anses som et køretøj.

5.01.320 SKOLEKØRETØJ

(1)I bil til øvelseskørsel skal driftsbremsen være forsynet med en ekstra bremsepedal til brug for læreren.

Denne ekstra bremsepedal må ikke føres ned ved aktivering af bremsepedalen ved førersædet.

(2)Bil til øvelseskørsel skal være således indrettet, at læreren kan betjene nødbremsen.

(3)Bil til øvelseskørsel med stor påhængsvogn skal være forsynet med trykluftbremseanlæg (herunder trykluftforstærkede anlæg) og manometer, der viser beholdertryk samt bremsetryk i mindst en driftsbremsekreds.

(4)To-hjulet motorcykel til øvelseskørsel kan være forsynet med bremser beregnet for læreren.

5.01.381 INVALIDEKØRETØJ

(1)Invalidekøretøj med håndbetjent driftsbremse skal ikke opfylde bestemmelsen i 5.01.010 (1) a).

5.01.386 KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

(1)Personbil M 1 og varebil N1 skal ved tilkoblingsanordningen være forsynet med beslag for tilslutning af påhængskøretøjets sikringskæde eller -wire.

(2)Lastbil N2 og lastbil N3 skal være forsynet med 2-leder trykluftbremseanlæg med automatisk lastafhængig bremsekraftregulering i det mindste på bagakslen (bagakslerne). Trykket i fødeledningen skal være mindst 6,5 bar og højst 8,0 bar. Største tryk i styreledningen skal være mindst 6,0 bar og højst 7,5 bar. Desuden kan der i styreledningen være monteret en manuel bremsekraftregulator til regulering af en udenlandsk sættevogns maksimale bremsekraft, hvis denne sættevogn ikke er forsynet med automatisk, lastafhængig bremsekraftregulering.

(3)Er påhængskøretøj til synsfri sammenkobling med personbil M1 og varebil N1 forsynet med driftsbremse, skal denne være indrettet som mekanisk påløbsbremse.

(4)Påhængs-/sættevogn O3 og påhængs-/sættevogn O4 skal være forsynet med 2-leder trykluftbremseanlæg med automatisk lastafhængig bremsekraftregulering på alle aksler og et typegodkendt arbejdstryk på 6,1-7,2 bar, svarende til 6,2-7,3 ato.

5.01.410 KØRETØJ TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

(1)Påhængskøretøj til bil til transport af farligt gods i tank skal være forsynet med driftsbremse, der er tilsluttet den trækkende bils driftsbremse.

5.01.482 KØRETØJ TIL DYRETRANSPORT

(1)Påløbsbremse skal være forsynet med gastryksstøddæmper til dæmpning af trykstangens bevægelser.

5.02 BREMSEKOMPONENTER

5.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)I driftsbremsesystemer, hvor slid af bremsebelægninger ikke medfører øget vandring af betjeningsanordningen, skal den til rådighed værende bremsebakkemidtevandring (Sb være mindst

Sb = 1,2 0,002 . d mm,

for selvjusterende bremser dog mindst

Sb = 0,85 (1,2 0,002 . d) mm,

hvor d er bremsestromlens indvendige diameter.

Andre driftsbremsesystemer må ved den krævede deceleration højst udnytte 2/3 af betjeningsanordningens mulige vandring.

5.02.002 HYDRAULISKE ANLÆG

(1)Hydrauliske komponenter skal være tætte.

(2)Væskebeholderens påfyldningsåbninger skal være let tilgængelige, og væskestanden skal nemt kunne kontrolleres, evt. ved hjælp af en alarmanordning.

(3)Komponenterne i et fodbetjent anlæg skal kunne tåle en aktiveringskraft på 1000 N (100 kp).

(4)Bil med hydraulisk bremsetransmission skal være forsynet med en rød kontrollampe, der lyser, hvis en del af bremsetransmissionen svigter, eller hvis væskeniveauet i beholderne er under en vis værdi.

5.02.003 TRYKLUFTANLÆG

(1)Trykluftbeholdere skal have en sådan størrelse, at der efter 8 fuldbremsninger uden tilførsel af trykluft, kan bremses med mindst 50% af den krævede virkning.

(2)Kompressoren skal have tilstrækkelig kapacitet til at fylde beholdere, der indgår i bremsesystemet fra tom tilstand til 65% af nedre grænseværdi for arbejdstrykket på mindre end 3 minutter for motordrevne køretøjer og 6 minutter for vogntog.

(3)Trykluftbeholdere skal være forsynet med anordninger, der uden brug af værktøj muliggør aftapning af kondensvand.

(4)Trykluftanlæg skal, foruden med trykreguleringsanordning, være forsynet med en passende indstillet sikkerhedsventil, tilsluttet tæt ved kompressoren.

(5)Den påbudte alarmanordning for utilstrækkeligt tryk i luftbeholderen kan erstattes af eller suppleres med et manometer, der kan aflæses fra førersædet.

5.02.004 PÅLØBSBREMSER

(1)Påløbsarrangementet skal have en kortvarig påløbskraft før bremsen aktiveres på mindst 2 % af påhængskøretøjets totalvægt.

(2)Ved den krævede bremsekraft må den nødvendige påløbskraft ikke være større end 9% af påhængskøretøjets totalvægt.

5.02.005 FJEDERBREMSER

(1)Fjederbremser må ikke anvendes i et driftsbremsesystem.

5.02.006 MÆRKNING AF ALB

(1)Bil, undtagen personbil M1, samt påhængs-/sættevogn til bil, der har automatisk, lastafhængig bremsekraftregulering, skal være forsynet med en mærkning, der gør det muligt at kontrollere den automatiske bremsekraftregulerings indstilling.

5.02.007 BREMSEBELÆGNINGER

(1)Bremsebelægninger skal være asbestfri på følgende køretøjer:

-personbil M1,

-varebil N1,

-motorcykel,

-påhængs-/sættevogn O1,

-påhængs-/sættevogn O2 og

-campingvogn.

5.03 PRÆSTATIONER

5.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Kravene til en driftsbremses eller en nødbremses virkning skal kunne opfyldes ved bremsning på jævn, vandret vej med god friktion,

a)med kolde bremser ved bremsningens begyndelse,

b)uden at noget hjul blokerer,

c)uden at køretøjet afviger fra sin kurs,

d)uden at der forekommer unormale vibrationer,

e)uden at den tilladte aktiveringskraft overskrides, samt

f)ved alle belastningsforhold mellem tjenestevægt og tilladt totalvægt.

(2)Kravene til en parkeringsbremses virkning skal kunne opfyldes ved bremsning på vej med god friktion,

a)med kolde bremser,

b)uden at den tilladte aktiveringskraft overskrides, samt

c)ved alle belastningsforhold mellem egenvægt og tilladt totalvægt

5.03.020 BIL

(1)To-kreds driftsbremse skal, hvis der opstår en fejl i driftsbremsens transmission, kunne give bilen en deceleration på mindst 30% af den for driftsbremsen krævede deceleration ved tilladt totalvægt.

(2)Driftsbremsens bremsekræfter skal være fordelt således på køretøjets aksler, at der for et givet decelerationstal (d0) ikke på nogen aksel udnyttes større friktionskoefficient (m) end bestemt ved:

my < 1,18 . d0 0,082.

Bestemmelsen skal være opfyldt for d0 0,8 ogm 0,8.

(3)Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen stationært på en skråning med 18% hældning.

(4)Driftsbremsen skal opfylde kravene i type I-fadingprøven i Rådets direktiv nr. 71/320/EØF som ændret ved direktiv nr. 79/489/EØF (bilag II, pkt. 1.3).

5.03.021 PERSONBIL M 1

(1)Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,8 m/s2.

(2)Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,9 m/s2.

(3)Driftsbremsen må

a)ved alle belastningsforhold mellem tjenestevægt og tilladt totalvægt, samt

b)uanset vejbanens friktion, og

c)ved alle decelerationer op til 8 m/s2

ikke blokere baghjulene før forhjulene.

(4)Aktiveringskraften må ikke overstige 500 N (50 kp) ved fodbetjening og 400 N (40 kp) ved håndbetjening.

5.03.022 PERSONBIL M2

(1)Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,0 m/s2.

(2)Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,5 m/s2.

(3)Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 0,5 s.

(4)Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

5.03.023 PERSONBIL M 3

(1)Personbil M3 skal opfylde præstationskravene for personbil M2.

5.03.024 VAREBIL N 1

(1)Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,0 m/s2.

(2)Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,5 m/s2.

(3)Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

5.03.025 LASTBIL N2

(1)Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 4,4 m/s2.

(2)Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,2 m/s2.

(3)Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 0,5 s.

(4)Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

5.03.026 LASTBIL N 3

(1)Lastbil N3 skal opfylde præstationskravene for lastbil N2.

5.03.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

(1)Driftsbremsen skal kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 5 m/s2.

(2)Ved tjenestevægt skal:

a)Forhjulsbremsen alene kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 3,9 m/s2.

b)Baghjulsbremsen alene kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 3,1 m/s2.

(3)Aktiveringskraften må ikke overstige 400 N (40 kp) ved fodbetjening og 200 N (20 kp) ved håndbetjening.

5.03.032 TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

(1)To-hjulet motorcykel med sidevogn skal opfylde præstationskravene for to-hjulet motorcykel.

5.03.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

(1)Driftsbremsen skal kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 5 m/s2.

(2)Nødbremsen skal kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 2,5 m/s2.

3)Parkeringsbremsen skal kunne holde motorcyklen stationært på en skråning med 18% hældning.

(4)Aktiveringskraften må ikke overstige 400 N (40 kp) ved fodbetjening og 200 N (20 kp) ved håndbetjening.

5.03.040 KNALLERT

(1)Driftsbremsen skal kunne give knallerten en deceleration på mindst 4,2 m/s2.

(2)Baghjulsbremsen alene skal kunne give knallerten en deceleration på mindst 2,1 m/s2.

(3)Aktiveringskraften må ikke overstige 400 N (40 kp) ved fodbetjening og 200 N (20 kp) ved håndbetjening.

5.03.050 TRAKTOR

(1)Driftsbremsen skal kunne give traktoren en deceleration på mindst 3,0 m/s2.

(2)Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 0,5 s.

(3)Parkeringsbremsen skal kunne holde traktoren stationært på en skråning med 12% hældning.

(4)Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

5.03.060 MOTORREDSKAB

(1)Motorredskab skal opfylde præstationskravene for traktor.

5.03.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 15 km/t skal opfylde følgende bestemmelser:

a)Driftsbremsen skal kunne give blokvognen en deceleration på mindst 1,8 m/s2.

b)Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 1,2 s.

c)Parkeringsbremsen skal kunne holde blokvognen stationært på en skråning med 12% hældning.

d)Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

(2)Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 30 km/t skal opfylde præstationskravene for traktor.

(3)Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/t skal opfylde præstationskravene for lastbil N2.

5.03.110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

(1)Driftsbremsen skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 45% af påhængsvognens totalvægt henholdsvis 45% af sættevognens samlede akseltryk.

(2)Bremsekraftfordelingen for sættevogne samt flerakslede påhængsvogne skal opfylde bestemmelsen i pkt. 5.03.020 (2).

(3)Parkeringsbremsen skal kunne holde køretøjet stationært på en skråning med 18% hældning.

(4)Aktiveringskraften for parkeringsbremsen må ikke overstige 600 N (60 kp).

(5)Driftsbremsen skal opfylde kravene i type I-fadingprøven i Rådets direktiv nr. 71/320/EØF som ændret ved direktiv nr. 79/489/EØF (bilag II, pkt. 1.3).

5.03.120 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN

(1)Driftsbremsen skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 30% af traktorpåhængsvognens totalvægt.

(2)Parkeringsbremsen skal kunne holde køretøjet stationært på en skråning med 12% hældning.

(3)Aktiveringskraften for parkeringsbremsen må ikke overstige 600 N (60 kp).

5.03.130 PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

(1)Påhængsvogn til motorredskab skal opfylde præstationskravene for traktorpåhængsvogn.

5.03.141 CAMPINGVOGN

(1)Campingvogn skal opfylde præstationskravene for påhængsvogn til bil.

5.03.142 ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

(1)Andet registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde præstationskravene for påhængsvogn til bil.

5.03.143 IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

(1)Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde præstationskravene for traktorpåhængsvogn.

5.03.199 BLOKVOGN

(1)Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 15 km/t skal opfylde følgende bestemmelser:

a)Driftsbremsen skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 18% af blokvognens totalvægt.

b)Parkeringsbremsen skal kunne holde blokvognen stationært på en skråning med 12% hældning.

c)Aktiveringskraften for parkeringsbremsen må ikke overstige 600 N (60 kp).

(2)Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 30 km/t skal opfylde præstationskravene for traktorpåhængsvogn.

(3)Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/t skal opfylde præstationskravene for påhængs-/sættevogn til bil.

5.03.200 VOGNTOG

(1)Funktionstiden for køretøjer i vogntog skal være passende afstemt.

(2)Ledbus skal opfylde præstationskravene for personbil M3, idet vogntoget i denne forbindelse anses som et køretøj.

5.03.386 KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

(1)For lastbil til synsfri sammenkobling med påhængsvogn samt påhængsvogn O3 og påhængsvogn O4 gælder følgende:

a)Sammenhængen mellem decelerationstal og tryk ved styreledningens

slangekobling skal være som angivet i nedenstående diagram.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

b)Aktiveringstiden for trykluftanlægget i bilens bremsesystem incl. tilslutning til påhængsvogn og i påhængsvognens bremsesystem skal opfylde kravene i bilag III til Rådets direktiv nr. 71/320/EØF som ændret ved direktiv nr. 79/489/EØF.

6. EL-ANLÆG, LYGTER, REFLEKSER

M. V.

6.01 ELEKTRISKE ANLÆG

6.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Akkumulator skal være forsvarligt fastgjort og således anbragt eller afdækket, at den ikke kan kortsluttes ved køretøjets normale anvendelse.

Akkumulatoren skal så vidt muligt være anbragt uden for førerkabinen. Såfremt den er anbragt i førerkabinen, skal den afskærmes og ventileres direkte til det fri.

(2)Ledninger skal være velisolerede og således fastgjort, at der ikke er risiko for kortslutning eller brud ved køretøjets normale anvendelse. Hvor en ledning føres gennem hul i plade af ledende materiale, skal hullet være forsynet med gummigennemføring eller lignende.

(3)Der skal være anbragt sikringer eller anden tilsvarende beskyttelse i det elektriske system, således at fare for brand i køretøjet på grund af kortslutning i det elektriske anlæg imødegås. Ved montering af elektrisk ekstraudstyr skal der være indskudt sikring i kredsløbet dertil.

6.01.010 MOTORDREVET KØRETØJ

(1)Motordrevet køretøj skal være forsynet med akkumulator, således at påbudte positionslygter, baglygter, nummerpladelygter og markeringslygter samt eventuelle gule sidemarkeringslygter kan holdes tændt, uden motoren er i gang.

6.01.020 BIL

(1)Elektrisk tændingsanlæg skal opfylde bestemmelserne i Kultur- og Kommunikationsministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 4. januar 1978 om radiostøjdæmpning af køretøjers tændingsanlæg.

6.01.021 PERSONBIL M 1

(1)Akkumulator kan anbringes i førerkabinen uden særlig ventilation.

6.01.024 VAREBIL N 1

(1)Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.

6.01.030 MOTORCYKEL

(1)Motorcykel med elektrisk tændingsanlæg skal opfylde bestemmelsen i pkt. 6.01.020 (1).

6.01.040 KNALLERT

(1)Knallert skal ikke være forsynet med akkumulator.

(2)Knallert skal ikke være forsynet med sikringer eller anden tilsvarende beskyttelse.

(3)Knallert med elektrisk tændingsanlæg skal opfylde bestemmelsen i pkt. 6.01.020 (1).

6.01.060 MOTORREDSKAB

(1)Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med akkumulator.

6.01.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

(1)Lygterne på påhængskøretøj skal være elektrisk forbundet til de tilsvarende lygter på det trækkende køretøj.

6.01.122 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN TIL IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG TRAKTOR

(1)Batterilygter kan anvendes som baglygter.

6.01.130 PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

(1)For påhængsvogn til motorredskab gælder reglerne for traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

6.01.143 IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

(1)For ikke-registreringspligtigt påhængsredskab gælder reglerne for traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

6.01.386 KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

(1)Personbil M 1 og varebil N 1 skal være forsynet med 12 volt strømforsyning til et tilkoblet påhængskøretøj.

Forbindelsen skal være et 7-polet stik beregnet for 12 volt (ø 36 mm) og med de elektriske ledninger forbundet på følgende måde (ISO Standard 1724-1975):

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

(2)Lastbil N 2 og lastbil N 3 skal være forsynet med 24 volt strømforsyning til et tilkoblet påhængskøretøj og kan være forsynet med 12 volt strømforsyning.

a)Forbindelserne skal være 7-polede stik forsynet med mærkning, der angiver spændingen, 24 volt og evt. 12 volt.

b)Forbindelsen til 12 volt strømforsyning følger reglerne i pkt. (1).

c)Forbindelsen til 24 volt strømforsyning (stik ø 39 mm) skal have de elektriske ledninger forbundet på følgende måde (ISO Standard 1185-1975):

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

(3)Påhængskøretøj til synsfri sammenkobling med personbil M 1 og varebil N1 skal være forsynet med 12 volt el-anlæg. Forbindelsen til strømforsyning fra den trækkende bil til påhængskøretøjets lygter til markering og signalgivning skal være et 7-polet stik med de elektriske ledninger forbundet svarende til det i pkt. (1) anførte.

(4)Påhængs-/sættevogn O 3 og påhængs-/sættevogn O 4 skal være forsynet med 24 volt el-anlæg og kan tillige være forsynet med 12 volt el-anlæg. Forbindelsen til strømforsyning fra den trækkende bil til påhængskøretøjets lygter til markering og signalgivning skal være et 7-polet stik forsynet med mærkning, der angiver spændingen (24 volt og evt. 12 volt).

a)Ved 12 volt el-anlæg skal ledningerne være forbundet svarende til det i pkt. (1) anførte.

b)Ved 24 volt el-anlæg skal ledningerne være forbundet svarende til det i pkt. (2) c) anførte.

6.02 LYGTER TIL BELYSNING

6.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til belysning.

(2)Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme konstruktion, farve og lysstyrke. De skal tillige være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.

Enkelt fjernlyslygte, nærlyslygte og tågeforlygte skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.

(3)En lygtes største og mindste højde over vejbanen måles ved tjenestevægt excl. fører til lysåbningens overkant henholdsvis underkant.

En lygtes afstand til køretøjets yderste kant måles som afstanden mellem denne og lysåbningens yderste kant, idet der ses bort fra udvendige førerspejle og sideblinklygter.

Afstanden mellem to lygter i et lygtepar måles som afstanden mellem de punkter i lysåbningerne, der ligger nærmest ved hinanden.

(4)Fjernlyslygter, nærlyslygter, tågeforlygter samt søge-/arbejdslygter må kun kunne tændes, når køretøjets påbudte lygter til markering er tændt.

(5)Fjernlyslygter, nærlyslygter og tågeforlygter skal være således indrettet og anbragt, at de kan indstilles korrekt.

(6)Lygter til belysning kan være således indrettet, at de tildækkes eller bortklappes, når de ikke anvendes.

6.02.002 FJERNLYSLYGTER

(1)Fjernlyslygte

a)skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,

b)skal være anbragt foran på køretøjet,

c)skal kunne oplyse vejbanen mindst 100 meter foran køretøjet,

d)skal have en lysstyrke på mindst 10.000 cd., og

e)må ikke være anbragt nærmere køretøjets yderste kant end nærlyslygten.

(2)På køretøj med 2 eller 4 fjernlyslygter må disse kun kunne tændes samtidigt eller parvis.

(3)Ved nedblænding fra fjernlys til nærlys, skal alle fjernlyslygter slukke samtidigt.

(4)Fjernlyslygter skal være tilsluttet kontrollampe ved førerpladsen.

(5)Den samlede lysstyrke for fjernlyslygter, der kan lyse samtidigt, må ikke overstige 225.000 cd.

6.02.003 NÆRLYSLYGTER

(1)Nærlyslygte

a)skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,

b)skal være anbragt foran på køretøjet,

c)skal kunne oplyse vejbanen mindst 30 meter foran køretøjet,

d)skal være indrettet til højrerettet, asymmetrisk nærlys,

e)skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste punkt,

f)skal være anbragt mindst 500 mm og højst 1200 mm over vejbanen, og

g)skal være synlig mindst 1opad og 1nedad samt mindst 4 udad og 1indad.

(2)På køretøj med en nærlyslygte skal denne dog være synlig mindst 4 til hver side.

(3)På køretøj med to nærlyslygter skal afstanden mellem disse være mindst 600 mm.

(4)Nærlyslygter kan være tilsluttet således, at de holdes tændt samtidigt med fjernlyslygter.

(5)Nærlyslygter skal være indstillet således, at strålebundtets lys/mørkegrænse har et fald på mindst 1% (10 mm pr. m).

6.02.004 TÅGEFORLYGTER

(1)Tågeforlygte

a)skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,

b)skal være anbragt foran på køretøjet,

c)skal være rettet fremad med henblik på belysning af vejbanen i usigtbart vejr,

d)skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste punkt, og

e)skal være anbragt mindst 250 mm over vejbanen, dog ikke højere end nærlyslygterne.

(2)Tågeforlygter skal være tilsluttet således, at de kan tændes uafhængigt af andre lygter til belysning.

(3)Tågeforlygter skal være indstillet således, at de blændende kernestråler har et fald på mindst 1% (10 mm pr. m).

6.02.005 BAKLYGTER

(1)Baklygte

a)skal afgive lys af hvid farve,

b)skal være anbragt bag på køretøjet,

c)skal kunne belyse vejbanen bag køretøjet, og

d)skal være anbragt mindst 250 mm og højst 1200 mm over vejbanen.

(2)Baklygte må kun kunne lyse, når tændingskontakten er sluttet, og når enten bakgear er indkoblet, eller speedometerkontakt er sluttet.

Køretøj uden tændingskontakt skal være forsynet med anden manuelt betjent afbryder for baklygten.

6.02.006 SØGE-/ARBEJDSLYGTER

(1)Søge-/arbejdslygte skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.

(2)Søgelygte skal være anbragt således, at den kan bevæges i forhold til køretøjet.

(3)Søge/arbejdslygte skal kunne tændes uafhængigt af andre lygter til belysning.

6.02.020 BIL

(1)Bil skal være forsynet med

a)to fjernlyslygter og

b)to nærlyslygter

(2)Bil kan være forsynet med:

a)Fire fjernlyslygter.

b)To tågeforlygter.

c)En eller to baklygter.

d)En søgelygte.

e)En eller to arbejdslygter.

(3)Nærlyslygte må ikke være således indrettet, at den følger forhjulenes drejning.

(4)Nærlyslygte og lampe hertil skal være godkendt og mærket i henhold til:

a)ECE-regulativ nr. 1,

b)ECE-regulativ nr. 2,

c)ECE-regulativ nr. 5,

d)ECE-regulativ nr. 8,

e)ECE-regulativ nr. 20,

f)ECE-regulativ nr. 31,

g)ECE-regulativ nr. 37 eller

h)Rådets direktiv nr. 76/761/EØF.

6.02.030 MOTORCYKEL

(1)Motorcykel skal være forsynet med

a)en fjernlyslygte og

b)en nærlyslygte.

(2)Motorcykel kan være forsynet med

a)To fjernlyslygter.

b)To nærlyslygter.

c)En eller to tågeforlygter.

d)En søgelygte.

e)En arbejdslygte.

(3)Nærlyslygte skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 6.02.003 (1) e) og kan være indrettet til symmetrisk nærlys.

Fjernlyslygte skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 6.02.002 (1) e).

(4)På motorcykel, hvis motor har et slagvolumen på 100 cm3 eller derunder, skal fjernlyslygte have en lysstyrke på mindst 5000 cd.

6.02.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

(1)På to-hjulet motorcykel med to nærlyslygter må afstanden mellem disse ikke overstige 100 mm.

6.02.032 TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

(1)Såfremt to-hjulet motorcykel med sidevogn er forsynet med to fjernlyslygter eller to nærlyslygter, gælder:

a)Enten skal begge lygter være anbragt på motorcyklen efter reglerne herfor eller

b)den ene lygte skal være anbragt på motorcyklen efter reglerne herfor, og den anden lygte skal være anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt. Nærlyslygterne, henholdvis fjernlyslygterne på motorcyklen og sidevognen skal være af samme farve, men skal iøvrigt ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.001 (2).

6.02.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

(1)Tre-hjulet motorcykel kan være forsynet med en eller to baklygter.

6.02.040 KNALLERT

(1)Knallert skal være forsynet med en nærlyslygte.

Sådan nærlyslygte skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.003 (1) e) og g), 6.02.003 (2) og kan være indrettet til symmetrisk nærlys.

(2)Knallert kan være forsynet med en fjernlyslygte.

Sådan fjernlyslygte skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.002 (1) c) og d) samt 6.02.002 (4).

6.02.050 TRAKTOR

(1)Traktor skal være forsynet med to nærlyslygter.

Nærlyslygter skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 6.02.003 (3) og kan være indrettet til symmetrisk nærlys.

(2)Traktor kan være forsynet med:

a)To eller fire fjernlyslygter. Sådanne fjernlyslygter skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.002 (1) d).

b)To tågeforlygter.

c)En eller to baklygter.

d)En søgelygte.

e)En eller flere arbejdslygter.

(3)På traktor kan nærlyslygter være anbragt indtil 1500 mm over vejbanen, og afstanden mellem dem kan være mindre end 600 mm.

(4)På traktor kan fjernlyslygter, nærlyslygter og tågeforlygter være anbragt mere end 400 mm inden for traktorens yderste punkt.

(5)Traktor kan være forsynet med et sæt ekstra nærlyslygter, der er anbragt indtil 2,8 m over vejbanen. Disse lygter skal være indstillet således, at strålebundtets lys/mørkegrænse i en afstand af 15 meter foran traktoren ikke er beliggende højere over vejbanen end halvdelen af afstanden mellem lysåbningens overkant og vejbanen. Sådanne ekstra nærlyslygter må ikke kunne tændes samtidigt med de påbudte nærlyslygter.

(6)På traktor må søge/arbejdslygte kunne tændes, uden at køretøjets påbudte lygter til markering er tændt.

6.02.060 MOTORREDSKAB

(1)Uden for lygtetændingstiden skal motorredskab ikke være forsynet med lygter til belysning.

(2)Motorredskab følger i øvrigt reglerne for traktor, idet placeringsmålene kan fraviges, såfremt køretøjets konstruktion gør det påkrævet. Dette gælder dog ikke den største tilladte højde for ekstra nærlyslygter.

(3)Motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med lygter til belysning.

6.02.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)Motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.

6.02.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

(1)Påhængskøretøj kan være forsynet med:

a)En eller to baklygter.

b)En eller to arbejdslygter.

6.02.385 KØRETØJ, DER ER SÆRLIGT INDRETTET TIL

AT UDFØRE ARBEJDE PÅ VEJ

(1)På køretøj med snerydningsaggregat, som helt eller delvis dækker køretøjets almindeligt påbudte nærlyslygter, således at kravet til lygternes synlighed ikke er opfyldt, skal være anbragt et ekstra par højtplacerede nærlyslygter efter følgende regler:

a)Lygterne skal være anbragt i en sådan højde, at de kan belyse vejbanen ud over snerydningsaggregatet fra en afstand af 10 m eller mindre foran køretøjets forreste punkt (uden sneplov e. l.)

b)Lygterne kan være anbragt indtil 600 mm fra køretøjets yderste kant.

c)Lygterne skal være indstillet således, at strålebundtets lys/mørke grænse i en afstand af 15 m foran køretøjet ikke er beliggende højere over vejbanen end halvdelen af afstanden mellem lysåbningens overkant og vejbanen.

d)Lygterne må ikke kunne tændes samtidigt med de almindeligt påbudte nærlyslygter.

(2)I forbindelse med anbringelse af ekstra nærlyslygter kan et køretøj være forsynet med et par ekstra fjernlyslygter.

(3)Køretøj med beslag til snerydningsaggregat kan være forsynet med de i pkt. (1) og (2) nævnte nærlys- og fjernlyslygter (hjælpelygter).

6.03 LYGTER TIL MARKERING

6.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til markering.

(2)Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme farve og lysstyrke. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.

Enkelt positionslygte og baglygte skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.

(3)Lygternes placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

(4)Lygter til markering skal tænde samtidigt og må ikke kunne slukkes, når køretøjets lygter til belysning er tændt.

(5)Rødt lys må ikke være direkte synligt forfra og hvidt lys må ikke være direkte synligt bagfra. Denne bestemmelse gælder dog ikke for nummerpladelygter.

6.03.002 POSITIONSLYGTER

(1)Positionslygte:

a)Skal afgive lys af hvid farve. Såfremt en positionslygte er indbygget i en fjern- eller nærlyslygte, som afgiver lys af gullig (selektiv gul) farve, kan positionslys dog have denne farve.

b)Skal være anbragt foran på køretøjet.

c)Skal være rettet fremad og være tydelig synlig mindst 300 m foran køretøjet.

d)Skal have en lysstyrke på mellem 4 cd og 60 cd målt lige forfra. Bestemmelsen om mindste lysstyrke anses for opfyldt, dersom lampen har et effektforbrug på 4 watt og er anbragt foran en parabol.

e)Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant. På køretøj med to påbudte positionslygter skal afstanden mellem disse være mindst 600 mm.

f)Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan positionslygte dog anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.

g)Skal være synlig mindst 4 indad og 8 udad samt mindst 1 over og under vandret.

Vinklen under vandret kan dog være , såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

(2)På køretøj med en positionslygte skal denne være synlig mindst 8 til hver side.

6.03.003 BAGLYGTER

(1)Baglygte:

a)Skal afgive lys af rød farve.

b)Skal være anbragt bag på køretøjet.

c)Skal være rettet bagud og være tydeligt synlig mindst 300 m bag køretøjet.

d)Skal have en lysstyrke på mellem 2 cd og 12 cd målt lige bagfra. Bestemmelsen om mindste lysstyrke anses for opfyldt, dersom lampen har et effektforbrug på 5 watt.

e)Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan baglygte dog anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.

f)Skal være synlig mindst 4 indad og 8 udad samt mindst 1 over og under vandret.

Vinklen under vandret kan dog være , såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

g)Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant. Afstanden mellem lygter i et lygtepar skal være mindst 400 mm.

(2)På køretøj med en baglygte skal denne være synlig mindst 8 til hver side.

(3)Påbudt baglygte må ikke kunne dækkes af bagdøre, bagsmæk eller lignende.

(4)Ikke-påbudt baglygte skal ikke opfylde bestemmelserne om placeringsmål og synlighedsvinkler.

6.03.004 MARKERINGSLYGTER

(1)Fremadrettet markeringslygte skal afgive lys af hvid farve og bagudrettet markeringslygte skal afgive lys af rød farve.

(2)Markeringslygte:

a)Skal have lysstyrke som foreskrevet for positionslygte henholdsvis baglygte.

b)Skal være anbragt så tæt ved køretøjets yderste kant som muligt og så højt, som det er foreneligt med kravene om placering i forhold til bredden og om lygternes symmetri. Ved specielle opbygninger kan lygterne dog anbringes lavere.

c)Skal være synlige mindst 8 udad samt mindst over og 2 under vandret.

(3)Ikke-påbudt markeringslygte skal ikke opfylde bestemmelserne om højdeplacering og synlighedsvinkler

6.03.005 TÅGEBAGLYGTER

(1)Tågebaglygte

a)skal afgive lys af rød farve,

b)skal være anbragt bag på køretøjet og være rettet bagud,

c)skal have en lysstyrke på mellem 150 cd og 300 cd målt lige bagfra,

d)skal være anbragt mindst 250 mm og højst 1000 mm over vejbanen, og

e)skal være anbragt mindst 100 mm fra stoplygterne.

(2)Såfremt der kun er en tågebaglygte, skal denne være anbragt i venstre side.

(3)Tågebaglygte må kun kunne tændes, når fjernlys-, nærlys- eller tågeforlygter eller en kombination af disse er tændt, og skal kunne tændes samtidigt med fjernlys-, nærlys- og tågeforlygter. Tågebaglygte skal kunne slukkes uafhængigt af disse lygter.

Når tågebaglygte er tændt, må betjening af skiftekontakt for nærlys/fjernlys ikke bevirke, at den slukker.

(4)Der skal ved førerpladsen være anbragt kontrollampe for tågebaglygte.

6.03.006 NUMMERPLADELYGTER

(1)Nummerpladelygte

a)skal afgive lys af hvid farve, og

b)skal belyse den bageste nummerplade således, at denne er læselig mindst 20 m bag køretøjet.

6.03.007 PARKERINGSLYGTER

(1)Fremadrettet parkeringslygte skal afgive lys af hvid farve og bagudrettet parkeringslygte skal afgive lys af rød farve.

Parkeringslygte, der er indbygget i sideblinklygte, skal afgive lys af gul farve.

(2)Parkeringslygter skal være arrangeret således, at der er to lygter foran og to lygter bagpå, eller en lygte på hver side af køretøjet.

(3)Parkeringslygter skal være forbundet således, at de kan lyse i køretøjets ene side, uden at andre lygter tændes. Dog kan nummerpladelygte(r) være forbundet til parkeringslygter.

(4)Parkeringslygte:

a)Skal have en lysstyrke på mellem 2 cd og 60 cd målt lige forfra og mellem 2 cd og 30 cd målt lige bagfra.

b)Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant.

c)Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan parkeringslygte anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.

d)Skal være synlig fra lige forfra/bagfra til 4 udad samt 1 over og under vandret. Vinklen under vandret kan være , såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

6.03.008 SIDEMARKERINGSLYGTER

(1)Sidemarkeringslygte:

a)Skal afgive lys af gul farve.

b)Skal være rettet til siden og være tydeligt synlig mindst 300 m uden at blænde.

c)Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan sidemarkeringslygte dog anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.

d)Skal være synlig mindst 4 til hver side samt mindst 1 over og under vandret.

e)Skal have lysstyrke som foreskrevet for positionslygte.

(2)Påbudt sidemarkeringslygte herunder lygte, der erstatter påbudt siderefleksanordning, må ikke kunne dækkes af ladsider eller lignende (bortset fra sidedøre).

(3)Ikke-påbudt sidemarkeringslygte skal ikke opfylde bestemmelserne om synlighedsvinkler.

6.03.009 SÆRLIGE LYGTER TIL MARKERING

(1)Reklame- og destinationsskilt

a)skal afgive lys af hvid eller gul farve (ikke-blinkende),

b)skal have en lysstyrke på højst 60 cd og

c)må ikke afgive lys bagud.

6.03.021 PERSONBIL M 1

(1)Personbil M1 skal være forsynet med

a)to positionslygter,

b)to baglygter,

c)en eller flere nummerpladelygter, og

d)to fremadrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er større end 2,3 m. (2)Personbil M 1 kan være forsynet med:

a)Fire baglygter.

b)En eller to tågebaglygter.

c)Parkeringslygter, såfremt køretøjets bredde ikke overstiger 2,0 m, og dets længde ikke overstiger 6,0 m.

d)To fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,1 m.

e)Sidemarkeringslygter.

f)Tagreklameskilt.

6.03.022 PERSONBIL M 2

(1)Personbil M 2 , hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg, følger reglerne for personbil M 1 .

(2)Personbil M 2 , hvis tilladte totalvægt overstiger 3500 kg, følger reglerne for personbil M 3.

6.03.023 PERSONBIL M 3

(1)Personbil M 3 skal være forsynet med:

a)to positionslygter,

b)to fremadrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er større end 2,3 m,

c)en eller flere nummerpladelygter, og

d)fire baglygter, hvoraf kun det ene lygtepar skal opfylde de foreskrevne placeringsmål, eller to baglygter og to bagudrettede markeringslygter.

(2)Personbil M 3 kan være forsynet med:

a)Seks baglygter.

b)En eller to tågebaglygter.

c)Parkeringslygter, såfremt køretøjets længde ikke overstiger 6,0 m, og dets bredde ikke overstiger 2,0 m.

d)To eller fire fremadrettede markeringslygter.

e)To eller fire bagudrettede markeringslygter.

f)Sidemarkeringslygter.

(3)Personbil M3 kan være forsynet med reklame- eller destinationsskilte over forruden.

6.03.024 VAREBIL N 1

(1)Varebil N 1 følger reglerne for personbil M 1 .

6.03.025 LASTBIL N 2

(1)Lastbil N 2 følger reglerne for personbil M 3 .

Markeringslygter kan dog være anbragt ved de forreste hjørner af førerhusets tag.

6.03.026 LASTBIL N 3

(1)Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N 2 .

6.03.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

(1)To-hjulet motorcykel skal være forsynet med:

a)en eller to positionslygter,

b)en eller to baglygter, og

c)en eller flere nummerpladelygter.

(2)To-hjulet motorcykel kan være forsynet med:

a)En eller to tågebaglygter.

b)Sidemarkeringslygter.

(3)Positions- og baglygter skal ikke opfylde bestemmelserne om største afstand fra køretøjets yderste kant og om mindste indbyrdes afstand mellem lygter i et lygtepar.

6.03.032 TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

(1)To-hjulet motorcykel med sidevogn skal være forsynet med:

a)to positionslygter, hvoraf den ene skal være anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt,

b)to baglygter, hvoraf den ene skal være anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt, og

c)en eller flere nummerpladelygter.

(2)To-hjulet motorcykel med sidevogn kan være forsynet med:

a)En eller to tågebaglygter.

b)Sidemarkeringslygter.

6.03.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

(1)Tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med:

a)to positionslygter,

b)to baglygter, og

c)en eller flere nummerpladelygter.

(2)Tre-hjulet motorcykel kan være forsynet med:

a)En eller to tågebaglygter.

b)Parkeringslygter.

c)Sidemarkeringslygter.

6.03.040 KNALLERT

(1)Knallert skal være forsynet med en baglygte, invalideknallert dog to.

Baglygte skal være synlig mindst 3 til hver side og mindst 15 over og under vandret og skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen.

(2)Knallert kan være forsynet med en positionslygte. Lygten skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1200 mm over vejbanen.

6.03.050 TRAKTOR

(1)Traktor skal være forsynet med:

a)to positionslygter,

b)to baglygter, der kan være anbragt indtil 600 mm fra køretøjets yderste kant, og

c)en eller flere nummerpladelygter, såfremt traktoren er registreret.

(2)Traktor kan være forsynet med:

a)Fire baglygter.

b)En eller to tågebaglygter.

c)Markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er større end 2,1 m.

d)Parkeringslygter, såfremt køretøjets længde ikke overstiger 6,0 m, og bredden ikke overstiger 2,0 m.

e)Sidemarkeringslygter.

(3)Positionslygte:

a)Skal ikke være anbragt foran på køretøjet.

b)Kan være anbragt indtil 600 mm fra køretøjets yderste kant.

c)Kan være anbragt indtil 1900 mm over vejbanen.

d)Skal være synlig mindst 1 indad. Vinklen kan dog være - for traktor, hvis bredde ikke overstiger 1,4 m - såfremt traktorens konstruktion ikke gør det muligt at overholde 1.

e)Skal være synlig mindst 1 under vandret, såfremt lygtens højde over vejbanen er højst 1900 mm. Vinklen kan dog være , såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

6.03.060 MOTORREDSKAB

(1)Uden for lygtetændingstiden skal motorredskab ikke være forsynet med lygter til markering.

(2)Motorredskab følger i øvrigt reglerne for traktor, idet placeringsmålene dog kan fraviges, såfremt køretøjets konstruktion gør det påkrævet.

(3)Motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal kun føre

a)en lygte, der afgiver lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve anbragt foran i venstre side, og

b)en baglygte anbragt bagpå i venstre side.

Lygterne skal være tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand.

6.03.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)Motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.

6.03.111 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 1

(1)Påhængs-/sættevogn O 1 skal være forsynet med:

a)to baglygter og

b)en eller flere nummerpladelygter.

(2)Påhængs-/sættevogn O 1 kan være forsynet med:

a)Fire baglygter.

b)To positionslygter, såfremt køretøjets bredde er større end 1,6 m.

c)To fremadrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,1 m.

d)To bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,1 m.

e)Sidemarkeringslygter.

f)En eller to tågebaglygter.

6.03.112 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 2

(1)Påhængs-/sættevogn O 2 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O 1

6.03.113 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 3

(1)Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med:

a)En eller flere nummerpladelygter, og

b)fire baglygter, hvoraf kun det ene lygtepar skal opfylde de foreskrevne placeringsmål, eller to baglygter og to bagudrettede markeringslygter.

(2)Påhængs-/sættevogn O3 kan være forsynet med:

a)To positionslygter.

b)To fremadrettede markeringslygter.

c)Seks baglygter.

d)To bagudrettede markeringslygter.

e)Sidemarkeringslygter.

f)En eller to tågebaglygter.

6.03.114 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4

(1)Påhængs-/sættevogn O 4 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O 3

6.03.121 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN TIL REGISTRERINGSPLIGTIG TRAKTOR

(1)Traktorpåhængsvogn til registreringspligtig traktor følger reglerne for påhængs-/sættevogn O 1 .

6.03.122 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN TIL IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG TRAKTOR

(1)Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor skal i lygtetændingstiden være forsynet med baglygter efter reglerne for påhængs-/sættevogn O 1 .

(2)Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor kan være forsynet med lygter efter reglerne for påhængs-/sættevogn O 1

6.03.130 PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

(1)Påhængsvogn til motorredskab følger reglerne for traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

6.03.141 CAMPINGVOGN

(1)Campingvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn O 1 .

6.03.142 ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

(1)Andet registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for påhængs-/sættevogn O 1 .

6.03.143 IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

(1)Ikke registreringspligtig påhængsredskab følger reglerne for traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

6.03.199 BLOKVOGN

(1)Blokvogn med tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg følger reglerne for påhængs-/sættevogn O 1 .

(2)Blokvogn med tilladt totalvægt på mere end 3500 kg følger reglerne for påhængs-/sættevogn O 3 .

6.03.200 VOGNTOG

(1)Registreringspligtigt påhængskøretøj, hvis bredde overstiger det trækkende køretøjs bredde med mere end 0,1 m i hver side, skal være forsynet med to fremadrettede markeringslygter.

(2)Ledbus:

a)Bilen skal ikke være forsynet med baglygter, bagudrettede markeringslygter og nummerpladelygter.

b)Vogntoget skal være forsynet med sidemarkeringslygter anbragt efter bestemmelserne i pkt. 6.05.004 (1) c) om refleksanordninger, der vender til siden, idet vogntoget i denne forbindelse anses som et køretøj.

6.03.385 KØRETØJ, DER ER SÆRLIGT INDRETTET TIL

AT UDFØRE ARBEJDE PÅ VEJ

(1)På køretøj med snerydningsaggregat, der i medfør af pkt. 6.02.385 (1) eller (3) er forsynet med ekstra nærlyslygter, kan være monteret et ekstra par positionslygter, som kan være anbragt i indtil samme højde som ovennævnte nærlyslygter og indtil 600 mm fra køretøjets yderste kant.

(2)På køretøj med bagmonteret grus- eller saltspreder skal mindst et par baglygter være synlige set lige bagfra.

6.03.386 KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

(1)Påhængskøretøj til synsfri sammenkobling med personbil M1 og varebil N1 og med en bredde på mere end 1,6 m skal være forsynet med to fremadrettede markeringslygter.

6.04 LYGTER TIL SIGNALGIVNING

6.04.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til signalgivning.

(2)Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme farve og lysstyrke. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.

Enkelt stoplygte skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.

(3)Lygternes placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

6.04.002 RETNINGSVISERBLINKLYGTER (FORBLINKLYGTER,

BAGBLINKLYGTER OG SIDEBLINKLYGTER)

(1)Retningsviserblinklygte:

a)Skal afgive lys af gul farve.

b)Skal være tydeligt synlig i sollys.

c)Skal fungere uafhængigt af andre lygter.

d)Skal være tilsluttet kontrolanordning, såfremt lygten ikke kan ses direkte af føreren.

- Kontrolanordningen skal give lys- og/eller lydsignal.

-Lyssignal skal blinke, og i tilfælde af fejl ved blinklygter skal det slukkes, lyse konstant eller ændre frekvensen væsentligt.

-Lydsignal skal kunne høres tydeligt, og i tilfælde af fejl ved blinklygter skal frekvensen ændres væsentligt.

-Kontrolanordningen skal dog ikke angive fejl ved supplerende, ikke-påbudte blinklygter, sideblinklygter eller bagblinklygter på påhængskøretøj efter personbil M 1 eller varebil N 1 .

e)Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant. Afstanden mellem blinklygter foran eller bagpå køretøjet skal være mindst 600 mm.

f)Skal være anbragt mindst 350 mm - sideblinklygter dog mindst 400 mm - og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan for- og bag- blinklygter anbringes i en højde af indtil 2100 mm og sideblinklygter i en højde af indtil 2300 mm over vejbanen.

g)Skal være synlige mindst 1 over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog være , såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm. Sideblinklygte, der er anbragt mindre end 750 mm over vejbanen, skal ikke være synlig under vandret. For- og bagblinklygter skal være synlige mindst 8 udad og 4 indad, og sideblinklygter mellem og 6 bagud.

(2)Forblinklygte og sideblinklygte kan være sammenbygget, for så vidt kravene til hver af lygterne er opfyldt.

(3)Retningsviserblinklygter i samme side skal lyse samtidigt. Såfremt et køretøj i hver side er forsynet med to forblinklygter, to sideblinklygter eller to eller tre bagblinklygter, og disse er anbragt over hinanden, kan de blinke enten samtidig eller skiftevis (alternerende blinklygter).

(4)Den lodrette afstand mellem blinklygter, der blinker skiftevis (alternerende), skal være mindst 200 mm.

(5)Afstanden fra sideblinklygte til forreste punkt på køretøjet må ikke overstige 1,8 m. Denne afstand kan dog forøges til 2,5 m, såfremt det er nødvendigt af hensyn til bestemmelsen om synlighed i pkt. 6.04.002 (1) g).

(6)Blinkfrekvensen skal være mellem 60 og 120 blink pr. minut. Lys- og mørkeperioder skal være tydeligt adskilte.

(7)Supplerende, ikke-påbudt retningsviserblinklygte skal ikke opfylde bestemmelserne om afstand fra køretøjets yderste kant, højde over vejbanen, synlighedsvinkler og afstand fra sideblinklygte til forreste punkt på køretøjet.

6.04.003 STOPLYGTER

(1)Stoplygte:

a)Skal afgive lys af rød farve.

b)Skal være anbragt bag på køretøjet og være rettet bagud.

c)Skal lyse straks, når driftsbremsen aktiveres. På vogntog, der er udstyret med bremse til afbremsning af påhængskøretøjet alene (slingrebremse), skal påhængskøretøjets stoplygter lyse, når denne bremse aktiveres.

d)Skal have en lysstyrke på mellem 40 cd og 100 cd målt lige bagfra. Lysstyrken skal være væsentligt større end baglygternes lysstyrke. Denne bestemmelse anses for opfyldt, dersom stoplygtens effektforbrug er mindst 3,5 gange baglygtens effektforbrug, eller såvel stop- som baglygte er godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 7 eller Rådets direktiv nr. 76/758/EØF.

e)Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.

f)Skal være anbragt således, at afstanden mellem lygterne i et lygtepar er mindst 600 mm. Denne afstand kan dog nedsættes til 400 mm for køretøj, hvis bredde er mindre end 1,3 m.

g)Skal være synlig mindst 4 indad og udad samt mindst 1 over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog være , såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

(2)Supplerende, ikke-påbudt stoplygte

a)skal ikke opfylde bestemmelserne om højde over vejbanen og synlighedsvinkler og

b)kan være anbragt inden for bagrude og skal i så fald ikke opfylde bestemmelserne om mindste lysstyrke.

6.04.004 HAVARIBLINK

(1)Havariblink:

a)Skal med hensyn til farve, anbringelse, synlighed og blinkfrekvens opfylde bestemmelserne for retningsviserblinklygter.

b)Skal være således tilsluttet, at alle påbudte retningsviserblinklygter anvendes samtidigt.

c)Skal aktiveres af særskilt betjeningskontakt og kan herudover være tilsluttet en anordning til automatisk aktivering ved kraftig deceleration af køretøjet (kollision eller lignende).

d)Skal kunne fungere, uden at køretøjets tændingsanlæg er tilsluttet, eller motoren er i gang.

e)Skal være tilsluttet en blinkende kontrollampe, som kan være kontrollampen for retningsviserblinklygterne.

6.04.005 AFMÆRKNINGSLYGTER

(1)Afmærkningslygte:

a)Skal afgive gult lys.

b)Skal være synlig fra alle sider og mindst under vandret. Denne bestemmelse anses for opfyldt, dersom et køretøj er forsynet med flere afmærkningslygter, der tilsammen kan ses fra alle sider. Disse lygter skal være tilsluttet samme betjeningskontakt.

c)Skal afgive 100-240 blink pr. minut.

d)Skal være

- godkendt af Justitsministeriet,

-godkendt og mærket i henhold til EEC-regulativ nr. 65,

-godkendt Trafiksakerhetsverket, Sverige

(» Org«-mærket) eller

-godkendt af Kraftfahrt-Bundesamt, Vesttyskland

(» K«-mærket).

6.04.006 UDRYKNINGSLYGTER

(1)Udrykningslygte:

a)Skal afgive blåt lys.

b)Skal være synlig fra alle sider og mindst under vandret. Denne bestemmelse anses for opfyldt, dersom et køretøj er forsynet med flere udrykningslygter, der tilsammen kan ses fra alle sider. Disse lygter skal være tilsluttet samme betjeningskontakt.

c)Skal afgive 100-240 blink pr. minut.

d)Skal være

-godkendt af Justitsministeriet,

-godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 65,

-godkendt af Trafiksakerhetsverket, Sverige

(» Bl«-mærket) eller

-godkendt af Kraftfahrt-Bundesamt, Vesttyskland

(» K«-mærket).

6.04.007 OVERHALINGSSIGNAL

(1)Fjernlyslygter eller nærlyslygter kan være således tilsluttet, at lygterne tændes ved aktivering af en fjederpåvirket kontakt. Køretøjets øvrige lygter må ikke tændes ved betjening af kontakten.

6.04.020 BIL

(1)Bil skal være forsynet med

a)en forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver side,

b)to stoplygter samt

c)havariblink.

(2)Bil kan være forsynet med:

a)Tre eller fire stoplygter.

På køretøj med tre stoplygter skal en være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen. Denne lygte må

ikke være anbragt lavere end de påbudte stoplygter.

 • b)Afmærkningslygte(r).

c)Overhalingssignal.

6.04.022 PERSONBIL M 2

(1)Personbil M 2 kan være forsynet med:

a)To forblinklygter i hver side.

b)To sideblinklygter på hver side.

c)To eller tre bagblinklygter i hver side.

6.04.023 PERSONBIL M 3

(1)Personbil M 3 følger reglerne for personbil M 2 .

6.04.025 LASTBIL N 2

(1)Lastbil N 2 følger reglerne for personbil M 2 .

6.04.026 LASTBIL N 3

(1)Lastbil N3 følger reglerne for personbil M 2

6.04.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

(1)To-hjulet motorcykel skal være forsynet med en stoplygte, der skal lyse ved aktivering af såvel forhjulsbremse som baghjulsbremse. (2)To-hjulet motorcykel kan være forsynet med:

a)En forblinklygte og en bagblinklygte i hver side.

For disse blinklygter gælder,

-at afstanden mellem forblinklygterne skal være mindst 300 mm,

-at afstanden mellem forblinklygte og fjernlyslygte eller nærlyslygte skal være mindst 100 mm set lige forfra,

-at forblinklygterne skal være anbragt foran førersædet og ikke må være anbragt foran forakslen,

-at afstanden mellem bagblinklygterne skal være mindst 240 mm,

-at blinklygterne ikke må være anbragt længere ude end styrets håndtag,

-at bagblinklygterne skal være anbragt foran motorcyklens bageste punkt,

-at bagblinklygterne ikke må være anbragt mere end 400 mm foran motorcyklens bageste punkt, og

-at kontrolanordningen skal give lys- og evt. tillige lydsignal.

b)To stoplygter.

c)Havariblink.

d)Overhalingssignal.

6.04.032 TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

(1)To-hjulet motorcykel med sidevogn følger reglerne for to-hjulet motorcykel, idet dog blinklygterne i højre side skal være anbragt på sidevognen så nær dennes yderkant som muligt.

6.04.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

(1)Tre-hjulet motorcykel, som har lad eller varekasse bag førersædet, eller som har førerhus, skal være forsynet med:

a)retningsviserblinklygter efter reglerne for bil, og

b)stoplygter efter reglerne for bil.

(2)Anden tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med:

a)Stoplygter efter reglerne for bil,

og kan være forsynet med:

b)For- og sideblinklygter efter reglerne for bil og bagblinklygter efter reglerne for to-hjulet motorcykel.

(3)Tre-hjulet motorcykel kan være forsynet med:

a)Havariblink.

b)Overhalingssignal.

6.04.040 KNALLERT

(1)Knallert kan være forsynet med:

a)En forblinklygte og en bagblinklygte i hver side efter reglerne for to-hjulet motorcykel, idet dog afstanden mellem forblinklygterne skal være mindst 220 mm og mellem bagblinklygterne mindst 140 mm. Blinklygterne må ikke være anbragt mere end 900 mm over vejbanen.

Kontrolanordningen skal ikke angive fejl ved blinklygter.

b)En stoplygte efter reglerne for to-hjulet motorcykel, idet stoplygten dog ikke må være anbragt mere end 900 mm over vejbanen. Stoplygten skal ikke lyse ved aktivering af forhjulsbremsen.

(2)For invalideknallert gælder dog:

a)Bagblinklygterne kan anbringes længere ude end styrets håndtag.

b)Såfremt køretøjet er forsynet med stoplys, skal der forefindes to stoplygter.

6.04.050 TRAKTOR

(1)Traktor skal være forsynet med et af følgende retningsviserblinksystemer:

a)En forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver side efter reglerne for bil.

b)En forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver side. For- og bagblinklygterne skal være synlige mindst 1 indad, og forblinklygterne må ikke være anbragt bag bagskærmens eller førerværnets forkant.

c)En forblinklygte og en bagblinklygte anbragt ved henholdsvis bagskærmens eller førerværnets forkant og bagkant. Lygterne skal være synlige mindst 1 indad.

d)En sammenbygget for- og bagblinklygte i hver side anbragt på bagskærmen eller førerværnet. Lygterne skal være synlige mindst 5 indad såvel fremad som bagud.

(2)Traktor kan være forsynet med:

a)To forblinklygter i hver side.

b)To bagblinklygter i hver side.

c)To stoplygter.

d)Havariblink.

e)Afmærkningslygte.

f)Overhalingssignal.

(3)Retningsviserblinklygte:

a)Kan være anbragt indtil 1900 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan retningsviserblinklygte anbringes i en højde af indtil 2300 mm over vejbanen.

b)Skal være synlig mindst 1 under vandret, såfremt lygtens højde over vejbanen er højst 1900 mm. Vinklen kan dog være , såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

6.04.060 MOTORREDSKAB

(1)Motorredskab, hvis opbygning forhindrer, at føreren tilstrækkeligt tydeligt kan give tegn med hånden, skal være forsynet med retningsviserblinklygter efter reglerne for traktor.

(2)Motorredskab skal i lygtetændingstiden være forsynet med afmærkningslygte(r), såfremt køretøjets bredde overstiger 2,5 m.

(3)Motorredskab kan være forsynet med:

a)Retningsviserblinklygter efter reglerne for traktor.

b)Stoplygter efter reglerne for traktor.

c)Havariblink.

d)Afmærkningslygte.

e)Overhalingssignal.

6.04.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)Motordrevet blokvogn følger reglerne for personbil M 2 .

(2)Motordrevet blokvogn skal tillige være forsynet med afmærkningslygte(r).

6.04.110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

(1)Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med

a)en bagblinklygte i hver side og

b)to stoplygter.

(2)Påhængs-/sættevogn til bil kan være forsynet med:

a)En eller to forblinklygter i hver side.

b)En eller to sideblinklygter på hver side.

c)To eller tre bagblinklygter i hver side.

d)Tre eller fire stoplygter efter reglerne for bil.

e)Havariblink.

6.04.121 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN TIL REGISTRERINGSPLIGTIG

TRAKTOR

(1)Traktorpåhængsvogn til registreringspligtig traktor følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.122 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN TIL IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG TRAKTOR

1)Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor kan være forsynet med lygter til signalgivning efter reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.130 PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

(1)Påhængsvogn til motorredskab følger reglerne for traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

6.04.141 CAMPINGVOGN

(1)Campingvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.142 ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

(1)Andet registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.143 IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

(1)Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab, der trækkes af bil eller registreret traktor skal være forsynet med bagblinklygter og stoplygter efter reglerne for påhængs-/sættevogn til bil, såfremt det trækkende køretøjs sideblinklygter og bagblinklygter samt stoplygter ikke er tydeligt synlige lige bagfra.

(2)Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab kan være forsynet med lygter til signalgivning efter reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.199 BLOKVOGN

(1)Blokvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

(2)Blokvogn skal tillige være forsynet med afmærkningslygte(r). Såfremt blokvognens indretning gør det nødvendigt, kan afmærkningslygten(-terne) være anbragt på det trækkende køretøj.

6.04.200 VOGNTOG

(1)Ledbus:

a)Bilen skal ikke være forsynet med bagblinklygter, stoplygter og havariblink bagpå.

b)Sættevognen skal være forsynet med en sideblinklygte i hver side, anbragt umiddelbart bag ledsektionen, og havariblink.

(2)Vogntog, der trækkes af traktor eller motorredskab, skal i lygtetændingstiden være forsynet med afmærkningslygte(r), såfremt vogntogets bredde overstiger 2,5 m.

6.04.320 SKOLEKØRETØJ

(1)Bil til øvelseskørsel skal ved kørerlærerpladsen være forsynet med to ekstra kontrollamper for retningsviserblinklygter - en for hver side.

67.04.340 UDRYKNINGSKØRETØJ

(1)Udrykningskøretøj skal tillige være forsynet med udrykningslygte(r).

(2)Udrykningslygter foran og bag på motorcykel skal være synlige mindst 8 til hver side.

(3)Udrykningskøretøj kan være forsynet med en eller flere supplerende udrykningslygter, som skal være tilsluttet samme kontakt som påbudt udrykningslygte. Supplerende udrykningslygte(r) skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.04.006 (1) b) og d).

6.04.385 KØRETØJ, DER ER SÆRLIGT INDRETTET TIL AT UDFØRE

ARBEJDE PÅ VEJ

(1)På køretøj med bagmonteret grus- eller saltspreder skal mindst et par stoplygter være synlige set lige bagfra.

(2)På køretøj med snerydningsaggregat eller bagmonteret grus- eller saltspreder skal være monteret afmærkningslygte(r).

6.05 REFLEKSANORDNINGER M. V.

6.05.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Fremadvendende refleksanordning skal være hvid, bagudvendende refleksanordning skal være rød og refleksanordning, der vender til siden, gul.

(2)Trekantet refleksanordning må alene anbringes bag på påhængskøretøj.

(3)Påbudt refleksanordning skal være

a)godkendt og mærket i klasse I (ikke-trekantet) eller III (trekantet) i henhold til ECE-regulativ nr. 3,

b)godkendt og mærket i henhold til Rådets direktiv nr. 76/757/EØF eller

c)godkendt af Justitsministeriet (»JRU«-mærket).

(4)Refleksanordninger i et reflekspar skal være ens, herunder af samme størrelse, form og farve samt refleksionsevne. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.

Enkelt fremadvendende eller bagudvendende refleksanordning skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.

(5)Refleksanordningens placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

(6)Reflekterende nummerplade, nationalitetsmærke og skoleskilt samt påbudte, reflekterende skilte anses ikke som refleksanordning. Det samme gælder for påbudt, reflekterende afmærkning på veksellad m.v., jf. bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej.

Reklameskilte m. v., hvori der indgår reflekterende materiale, anses som supplerende refleksanordninger.

(7)Påbudt refleksanordning må ikke kunne dækkes af døre (bortset fra sidedøre), ladsider eller lignende.

6.05.002 FREMADVENDENDE REFLEKSANORDNINGER

(1)Påbudt fremadvendende refleksanordning:

a)Skal være anbragt højst 150 mm fra køretøjets yderste kant. Afstanden mellem refleksanordninger, der indgår i et reflekspar, skal være mindst 400 mm.

b)Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen. Såfremt køretøjets opbygning gør det nødvendigt, kan højden over vejbanen forøges til 1500 mm.

c)Skal være synlig mindst 3 indad og udad og mindst 1 over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til , såfremt refleksanordningens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

6.05.003 BAGUDVENDENDE REFLEKSANORDNINGER

(1)Påbudt bagudvendende refleksanordning:

a)Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant. Afstanden mellem refleksanordninger i et reflekspar skal være mindst 400 mm.

b)Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen.

c)Skal være synlig mindst 3 indad og udad og mindst 1 over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til , såfremt refleksanordningens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

6.05.004 REFLEKSANORDNINGER, DER VENDER TIL SIDEN

 • (SIDEREFLEKSANORDNINGER)

(1)Påbudt refleksanordning, der vender til siden:

a)Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen. Hvis køretøjets opbygning gør det nødvendigt, kan højden forøges til 1500 mm.

b)Skal være synlig mindst 4 til hver side og mindst 1 over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til , såfremt refleksanordningens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

c)Skal i køretøjets længderetning være anbragt således,

- at der på hver side er mindst en refleksanordning på køretøjets midterste trediedel,

-at den forreste refleksanordning er højst 3 m fra køretøjets forreste punkt,

-at afstanden mellem to på hinanden følgende refleksanordninger ikke er større end 3 m, og

-at den bageste refleksanordning er højst 1 m fra køretøjets bageste punkt.

Ved påhængskøretøjer skal tilkoblingsanordningen medregnes i køretøjets længde.

(2)Siderefleksanordning kan erstattes af sidemarkeringslygte (se pkt. 6.03.008).

6.05.010 MOTORDREVET KØRETØJ

(1)Motordrevet køretøj kan være forsynet med:

a)Supplerende, fremadvendende refleksanordninger.

b)Supplerende, bagudvendende refleksanordninger.

c)Supplerende refleksanordninger, der vender til siden.

6.05.020 BIL

(1)Bil skal være forsynet med:

a)to bagudvendende refleksanordninger og

b)refleksanordninger, der vender til siden, såfremt bilens længde er mere end 8,0 m eller den er godkendt til at indgå i et vogntog (dette gælder dog ikke personbil M 1 ).

6.05.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

(1)To-hjulet motorcykel skal være forsynet med en bagudvendende refleksanordning.

6.05.032 TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

(1)To-hjulet motorcykel med sidevogn skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger.

6.05.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

(1)Tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger.

6.05.040 KNALLERT

(1)Knallert skal være forsynet med en bagudvendende refleksanordning, invalideknallert dog to, som kan være godkendt og mærket i klasse II (ikke-trekantet) i henhold til ECE-regulativ nr. 3.

6.05.050 TRAKTOR

(1)Traktor skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger, der kan være anbragt indtil 600 mm fra køretøjets yderste kant. Højden over vejbanen kan forøges til 1500 mm, såfremt en lavere anbringelse kræver monteringsbeslag, der er udsat for let at blive beskadiget.

(2)Hvis traktorens opbygning ikke gør det muligt at opfylde bestemmelserne om bagudvendende refleksanordningers anbringelse og synlighed, kan køretøjet forsynes med to par bagudvendende refleksanordninger efter følgende regler:

a)Det ene par skal opfylde bestemmelsen om en største højde på 900 mm og skal have en indbyrdes afstand på mindst 400 mm samt en synlighedsvinkel over vandret på mindst 1.

b)Det andet par kan anbringes i en højde på indtil 2100 mm og skal i øvrigt opfylde bestemmelserne i pkt. 6.05.003 (1) a) samt være synlige mindst 3 udad og indad og mindst 1 under vandret.

6.05.060 MOTORREDSKAB

(1)Motorredskab følger reglerne for traktor.

(2)Motorredskab skal endvidere være forsynet med siderefleksanordninger, såfremt køretøjets længde overstiger 8,0 m.

(3)Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med refleksanordninger.

6.05.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)Motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.

6.05.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

(1)Påhængskøretøj skal være forsynet med

a)to fremadvendende refleksanordninger,

b)to bagudvendende, trekantede refleksanordninger anbragt med spidsen opad, og

c)siderefleksanordninger.

(2)Påhængskøretøj kan være forsynet med:

a)Supplerende, fremadvendende refleksanordninger.

b)Supplerende, bagudvendende refleksanordninger. Bortset fra refleksanordninger, der er sammenbygget med lygter eller som indgår i bomærker el. lign., skal supplerende, bagudvendende refleksanordninger være trekantede og anbragt med spidsen opad.

c)Supplerende siderefleksanordninger.

6.05.143 IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

(1)Uden for lygtetændingstiden skal ikke-registreringspligtigt påhængsredskab ikke være forsynet med refleksanordninger.

6.05.200 VOGNTOG

(1)Ledbus:

a)Bilen skal ikke være forsynet med bagudvendende refleksanordninger.

b)Sættevognen skal ikke være forsynet med fremadvendende refleksanordninger.

6.05.385 KØRETØJ, DER ER SÆRLIGT INDRETTET TIL AT UDFØRE

ARBEJDE PÅ VEJ

(1)På køretøj med bagmonteret grus- eller saltspreder skal påbudte bagudvendende refleksanordninger være synlig set lige bagfra.

6.06 LYDSIGNALAPPARATER

6.06.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Et køretøj må kun være forsynet med lydsignalapparat, der opfylder følgende bestemmelser:

a)Lydsignalapparat skal i hele aktiveringsperioden afgive klart lydende tone med konstant styrke og frekvens.

b)Lydsignalapparat kan bestå af flere sammenkoblede lydgivere, der virker samtidigt.

(2)Lydsignalapparat til trykluft må ikke være tilsluttet direkte til beholdere i trykluftbremsesystem.

Lydsignalapparat til vacuum må ikke være tilsluttet bremsesystemet på køretøj med vacuumbremser eller vacuumforstærkede bremser.

(3)Et køretøj kan være forsynet med baksignal, der opfylder følgende supplerende bestemmelser:

a)Baksignal må ikke afgive signal, der er til unødig ulempe for andre trafikanter.

b)Baksignal må kun kunne aktiveres, når tændingskontakten er sluttet, og når enten bakgear er indkoblet, eller speedometerkontakt er sluttet.

Køretøj uden tændingskontakt skal være forsynet med anden manuelt betjent afbryder for baksignalet.

c)Baksignal kan afgive intermitterende (periodisk) signal.

6.06.010 MOTORDREVET KØRETØJ

(1)Motordrevet køretøj skal være forsynet med lydsignalapparat.

6.06.021 PERSONBIL M 1

(1)Personbil M1 må ikke være forsynet med baksignal.

6.06.040 KNALLERT

(1)Knallert skal være forsynet med elektrisk lydsignalapparat og/eller med klart lydende klokke, som er anbragt på styret.

6.06.060 MOTORREDSKAB

(1)Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med lydsignalapparat.

6.06.320 SKOLEKØRETØJ

(1)Bil til øvelseskørsel skal være forsynet med ekstra betjeningsanordning til lydsignalapparat til brug for kørelæreren.

6.06.340 UDRYKNINGSKØRETØJ

(1)Udrykningskøretøj skal være forsynet med særligt to-tonet, automatisk virkende lydsignalapparat. Frekvenserne for de to toner skal være tydeligt forskellige og tonerne skal have tilnærmelsesvis samme varighed.

6.07 RADIOANLÆG, FJERNSYN M. V.

6.07.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Radio- og telefonanlæg m. v. skal være således anbragt, at førerens udsyn ikke hindres eller hans betjening af køretøjet vanskeliggøres.

Apparatet skal være således anbragt, at det, såfremt det er beregnet til at blive betjent af føreren under kørsel, kan betjenes uden at føreren skal ændre sin stilling væsentligt.

(2)Opkaldeanordningen for radiokommunikationsanlæg kan være tilsluttet køretøjets lydsignalapparat og/eller nærlyslygter. Forbindelsen mellem radioanlægget og lydsignalapparatet (nærlyslygterne) skal kunne afbrydes med en særlig kontakt.

(3)Fjernsynsapparat må ikke være anbragt på en sådan måde, at føreren kan se fjernsynsskærmen under kørslen.

Bestemmelsen gælder ikke for fjernsynsudstyr, der alene er indrettet som supplement til påbudte førerspejle eller til overvågning af passagerrum, herunder automatiske døre.

(4)Antenne skal være således anbragt og indrettet

a)at ingen del af antennen under kørslen - herunder kraftig opbremsning og acceleration - bevæger sig uden for køretøjets ydre begrænsning, og

b)at den ikke frembyder unødig fare for andre trafikanter.

6.08 TYVERIALARM

6.08.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Tyverialarm skal ved aktivering afgive signal med køretøjets lydsignalapparat, særligt lydsignalapparat og/eller køretøjets nærlyslygter.

(2)Signalet, der skal bestå af toner eller blink, skal automatisk ophøre senest 30 sek. efter aktiveringen og må først begynde igen, når alarmen aktiveres påny.

(3)Aktivering kan bestå i forsøg på uberettiget åbning af dør eller vindue eller indgreb i påbudt mekanisk tyverisikring. Aktivering må ikke kunne ske under kørsel, eller når køretøjet i øvrigt anvendes og betjenes som tilsigtet.

6.08.010 MOTORDREVET KØRETØJ

(1)Motordrevet køretøj kan være forsynet med tyverialarm.

6.09 SÆRLIG AFMÆRKNING

6.09.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Påmaling til afmærkning af udragende dele skal være udført med gul/sorte striber, jfr. dansk standard DS 734.

(2)Refleksanordninger til afmærkning af udragende dele skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.05.001 (1), - (3) og - (7) samt bestemmelserne om synlighedsvinkler i pkt. 6.05.002, 6.05.003 og 6.05.004.

(3)For lygter til afmærkning på udragende dele gælder,

a)at tilslutningen skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.03.001 (4),

b)at fremadvendende lygte skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.03.002 (1) a), b), c), d) og g) samt - (2),

c)at bagudvendende lygte skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.03.003 (1) a), b), c), d) og f) samt - (2),

d)at lygter, der vender til siden, skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.03.008 (1) a), b) og d),

e)at afmærkningslygte skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.04.005, samt

f)at særlig afmærkningslygte på læssebagsmæk alene skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.09.002.

6.09.002 SÆRLIGE AFMÆRKNINGSLYGTER PÅ LÆSSEBAGSMÆK

(1)Særlige afmærkningslygter på læssebagsmæk

a)skal afgive lys af gul farve,

b)skal være anbragt højst 400 mm fra læssebagsmækkens yderste hjørner,

c)skal være rettet bagud, når læssebagsmækken er i arbejdsstilling,

d)må ikke kunne tændes, når læssebagsmækken er klappet op, og

e)skal afgive 100-240 blink pr. minut.

6.09.020 BIL

(1)Dele, som rager 1,0 m eller mere frem foran for køretøjets egentlige karrosseri i original udførelse skal:

a)Foran og på de forreste 500 mm på siderne være forsynet med påmaling til afmærkning af udragende dele.

b)Foran være forsynet med mindst en lygte, der viser hvidt lys fremad.

c)Ved forenden på hver side være forsynet med mindst en lygte, der viser gult lys til siderne. (2)Dele, som rager 2,0 m eller mere frem foran for køretøjets egentlige karrosseri i original udførelse, skal tillige ved forenden være forsynet med en afmærkningslygte. Lygten skal være tilsluttet således, at den kan tændes, uden at køretøjets lygter til markering er tændt.

(3)Dele, som rager mindre end 1,0 m frem foran for køretøjets egentlige karrosseri i original udførelse, samt dele, der rager bagud for køretøjets bagende i original udførelse, kan være forsynet med påmaling til afmærkning af udragende dele.

(4)Dele, som rager frem foran for eller bagud for køretøjets egentlige karrosseri i original udførelse, kan være forsynet med refleksanordninger til afmærkning af udragende dele.

(5)Læssebagsmæk kan være forsynet med to særlige afmærkningslygter på læssebagsmæk.

6.09.050 TRAKTOR

(1)Traktor kan være forsynet med særlig afmærkning efter reglerne for bil.

6.09.060 MOTORREDSKAB

(1)Motorredskab skal i lygtetændingstiden være forsynet med lygter til afmærkning på udragende dele.

(2)Motorredskab kan være forsynet med særlig afmærkning efter reglerne for bil.

6.09.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)Motordrevet blokvogn kan være forsynet med særlig afmærkning efter reglerne for bil.

6.10 AFMÆRKNING AF LANGSOMTKØRENDE

KØRETØJER

6.10.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Et køretøj må kun være forsynet med påbudt eller tilladt afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

(2)Afmærkning af langsomtkørende køretøjer:

a)Skal bestå af en rød, fluorescerende, ligesidet trekant med en rød reflekterende kant, som vist i nedenstående eksempel, hvori målene er angivet i millimeter.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

b)Skal være anbragt bag på køretøjet med spidsen opad og være rettet bagud.

c)Skal

-være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 69,

-være godkendt af Trafiksakerhetsverket, Sverige (» Lf«-mærket) eller

-opfylde de lystekniske krav til fluorescerende materiale i ECE-regulativ nr. 27 og til reflekterende vejtavlemateriale type 4 i vejregelpublikation 9.20.05, håndbog i vejbelysning.

d)Kan være aftagelig.

6.10.050 TRAKTOR

(1)Traktor, der ikke indgår i vogntog, skal være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

6.10.060 MOTORREDSKAB

(1)Motorredskab, der ikke indgår i vogntog, og som ikke er bestemt til at føres af en gående, skal være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

6.10.200 VOGNTOG

(1)I følgende vogntog skal bageste køretøj være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøjer:

a)Traktor med traktorpåhængsvogn eller påhængsredskab,

b)motorredskab, bortset fra motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, med påhængsvogn eller påhængsredskab og

c)bil med ikke-registreringspligtigt påhængsredskab.

(2)Øvrige køretøjer i de i pkt. (1) a) og b) nævnte vogntog kan være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

6.11 REFLEKSPLANKER

6.11.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Refleksplanke til bil skal være udført med diagonale striber af skiftevis gult reflekterende og rødt fluorescerende materiale og være udformet som vist i nedenstående model 1, 2, 3 eller 4.

(2)Refleksplanke til påhængs-/sættevogn til bil skal være udført med gult reflekterende materiale omgivet af en rød fluorescerende kant og være udformet som vist i nedenstående model 5, 6, 7 eller 8.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= (3)Refleksplanker som nævnt under pkt. (1) og (2):

a)Skal være anbragt bag på køretøjet og være rettet bagud.

b)Skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen. Refleksplanker, der indgår i et par, skal være ens.

c)Skal være anbragt højst 1500 mm over vejbanen, målt til nederste kant.

d)Skal opfylde de lystekniske krav til fluorescerende materiale i ECE-regulativ nr. 27 og til reflekterende vejtavlemateriale type 4 i vejregelpublikation 9.20.05, håndbog i vejbelysning.

(4)Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte refleksplanker.

6.11.0025 LASTBIL N2

(1)Lastbil N2 skal være forsynet med refleksplanke.

6.11.026 LASTBIL N 3

(1)Lastbil N 3 skal være forsynet med refleksplanke.

6.11.113 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 3

(1)Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med refleksplanke.

6.11.114 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 4

(1)Påhængs-/sættevogn O4 skal være forsynet med refleksplanke.

6.12 KØRELYS

6.12.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Kørelys er beregnet til uden for lygtetændingstiden at øge andre trafikanters opmærksomhed på køretøjet.

Et køretøj må kun være forsynet med tilladt kørelys.

(2)Til afgivelse af kørelys kan benyttes køretøjets nærlyslygter (evt. med reduceret spænding) eller kørelyslygter.

(3)Kørelys må kun kunne tændes, når bag- og nummerpladelygter er tændt. Kørelys skal slukke, når køretøjets lyskontakt sættes i positions-, nær- eller fjernlysstilling.

6.12.002 KØRELYSLYGTE

(1)Kørelyslygte:

a)Skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.

b)Skal være anbragt foran på køretøjet og være rettet fremad.

c)Skal være anbragt højst 1500 mm over vejbanen.

d)Skal have en lysstyrke på højst 1200 cd. Denne bestemmelse anses for opfyldt, såfremt lampen har et effektforbrug på højst 21 watt.

(2)Kørelyslygter i et lygtepar skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.001(2). Afstanden mellem lygterne skal være mindst 600 mm. Lygternes placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001(3).

6.12.020 BIL

(1)Bil kan være forsynet med to lygter til afgivelse af kørelys.

7. MOTOR, UDSTØDNINGSSYSTEM

M.V.

7.01 MOTOR

7.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Motor skal være fastgjort til køretøjets bærende elementer. Motorens effektafgivelse og omdrejningstal skal kunne reguleres trinløst fra førerpladsen.

7.01.010 MOTORDREVET KØRETØJ

(1)Motordrevet køretøj kan være forsynet med en automatisk virkende hastighedsregulering, såfremt denne reguleringsanordning

a)kan ind- og udkobles manuelt med en særlig betjeningsanordning ved førerpladsen,

b)udkobles ved aktivering af driftsbremsen, og

c)kan betjenes let og ubesværet.

7.01.040 KNALLERT

(1)Effekt:

a)Motorens største effekt må ikke overstige 0,9 kW (1,2 HK) og skal være begrænset på en sådan måde, at den kun vanskeligt kan forøges.

b)Motorens største effekt må ikke overstige 2,2 kW (3 HK), når den i pkt. (2) a) nævnte bøsning er fjernet.

c)For el-motor må den nominelle effekt ikke overstige 0,9 kW.

d)Motoren skal være således indrettet og begrænset, at ændringer eller udskiftninger af komponenter i indsugningssystemet (luftfilter, karburator, karburatorstuds m.v.) og udstødningssystemet (udstødningsrør, lyddæmper m.v.) ikke kan medføre nogen væsentlig forøgelse af motorens effekt.

e)Ved standardtypegodkendelse skal motoren være afprøvet for kontrol af effekten i såvel den udførelse, som ønskes godkendt, som i samme udførelse blot med fjernet bøsning. Afprøvningerne skal foretages med tilkørt motor (efter DIN 70020) og af et prøvningslaboratorium, der er anerkendt af Justitsministeriet.

(2)Indsugningssystem:

a)Motorens indsugningskanal skal være forsynet med en hærdet bøsning af hårdhed mindst 60 Rc, som skal være indstøbt, indpresset og fastsvejset eller på lignende måde solidt fastgjort i motorens indsugningskanal. Bøsningen skal have en længde, der kan være indtil 2,5 mm mindre end indsugningskanalens længde, når den er anbragt i støbejern, og indtil 3,0 mm mindre, når den er anbragt i letmetal. Bøsningens gennemstrømningstværsnit (lysning) skal, bortset fra eventuelle mindre afrundinger (rejfninger) i hver ende, være af uforandret dimension i hele længden.

b)Stemplet må i topstilling ikke dække nogen del af indsugningsåbningen i cylinderspejlet (indsugningsporten).

7.02 BRÆNDSTOFANLÆG

7.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Brændstofbeholder og -ledninger skal være fremstillet af sejt og slidstærkt materiale, der er modstandsdygtigt over for brændstoffet og over for varme. Brændstofbeholder skal være fremstillet af ikke brændbart materiale eller være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 34.

(2)Brændstofbeholder og -ledninger skal være således udformet, anbragt og fastgjort, at vibrationer m. v. ikke medfører risiko for slitage eller brud ved køretøjets normale anvendelse.

(3)Samlinger i brændstofledninger, herunder slanger, skal være sikret mod utilsigtet adskillelse.

(4)Benzindrevet køretøj uden fødepumpe mellem brændstofbeholder og karburator el. lign. skal være forsynet med en afspærringsventil i brændstofledningen umiddelbart ved brændstofbeholderen.

7.02.022 PERSONBIL M 2

(1)Brændstofbeholder må ikke være anbragt inde i bilen. Bestemmelsen anses for opfyldt, såfremt beholderen er anbragt under gulvet.

(2)Brændstofbeholderens påfyldningsåbning skal ligge uden for karrosseriet og må ikke være anbragt under døråbning. Afstanden til døråbning skal mindst være:

a)20 cm for bil, som er indrettet til befordring af højst 19 personer og forsynet med motor til benzin eller F-gas.

b)50 cm for bil, som er indrettet til befordring af mere end 19 personer, dog 25 cm for bil, som er forsynet med dieselmotor. (3)Det skal sikres, at eventuelt spild ved påfyldningen af brændstof ikke kan trænge ind i bilen, men føres til vejbanen.

(4)Brændstofledninger må ikke føres gennem bilens karrosseri.

7.02.023 PERSONBIL M 3

(1)Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

7.03 TRANSMISSIONSSYSTEM

7.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Motordrevet køretøj med en egenvægt på mere end 400 kg skal være forsynet med bakgear eller anden anordning til baglænskørsel.

7.03.002 FRIKTIONSBELÆGNINGER

(1)Friktionsbelægninger i transmissionssystemet skal være asbestfri for følgende køretøjer:

-personbil M1,

-varebil N1 og

-motorcykel.

7.03.040 KNALLERT

(1)Transmissionen må højst være forsynet med 2 gear (geartrin). Gearkassen må ikke være konstrueret og beregnet til et større antal gear. Transmissionen kan dog være trinløs variabel.

(2)Forreste kædehjul skal være således konstrueret eller anbragt, at det ikke umiddelbart kan udskiftes med større kædehjul. Bageste kædehjul skal for fabriksny knallert være således fastgjort til drivhjulet, at det ikke umiddelbart er udskifteligt, f. eks. ved fastsvejsning af mindst en møtrik til kædehjulsbolte eller på anden måde, som giver tilsvarende sikkerhed mod udskiftning af kædehjul.

7.03.320 SKOLEKØRETØJ

(1)Bil til øvelseskørsel skal være forsynet med:

a)ekstra koblingspedal, der kan betjenes af kørelæreren,

eller

b)automatisk transmissionssystem.

Ekstra koblingspedal skal med hensyn til placering og konstruktiv udformning opfylde bestemmelserne for bremsepedal til kørelæreren i pkt. 5.01.320.

Automatisk transmissionssystem skal være forsynet med gearvælger, der er placeret således, at den kan betjenes af kørelæreren.

(2)Motorcykel til øvelseskørsel må ikke være forsynet med hel- eller halvautomatisk transmissionssystem eller automatisk frigear.

7.04 UDSTØDNINGSSYSTEM

7.04.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Udstødningssystem skal være således indrettet og anbragt,

a)at udstødningsgas ikke kan trænge ind i fører- og passagerrum,

b)at udstødningsgas ikke bliver ført ud til højre for køretøjet, og

c)at der ikke er fare for antændelse af brændbare materialer på køretøjet. Afstanden til materiale, der ikke er varmebestandigt, skal være større end 50 mm.

7.05 STØJ

7.05.001 GENERELLE BESTEMELSER

(1)Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at det ikke afgiver unødig støj.

(2)Motordrevet køretøjs støjniveau måles ved fire metoder:

a)Støjmålemetode I (kørselsmåling).

b)Støjmålemetode II (standmåling).

c)Støjmålemetode III (særlig målemetode for knallerter).

d)Støjmålemetode IV (nærfelt-standmåling).

(3)Ved 1. registrering af bil og motorcykel og ved standardtypegodkendelse af traktor og knallert må støjniveauet ikke overstige de for metode I gældende støjgrænser.

(4)For ibrugværende bil og motorcykel må støjniveauet ikke overstige det ved 1. registrering efter metode II eller IV målte støjniveau med mere end 3 dB(A), når der anvendes samme målemetode.

(5)For ibrugværende, standardtypegodkendt traktor må støjniveauet ikke overstige det ved standardtypegodkendelsen efter metode II eller IV målte støjniveau med mere end 3 dB(A), når der anvendes samme målemetode.

(6)For ibrugværende knallert må støjniveauet ikke overstige den for metode III gældende støjgrænse. (7)For fabriksny motordrevet blokvogn må støjniveauet ikke overstige de for metode II gældende støjgrænser.

(8)For ibrugværende motordrevet blokvogn må støjniveauet ikke overstige de for metode II gældende støjgrænser med mere end 3 dB(A).

7.05.021 PERSONBIL M 1

(1)For personbil M1 gælder følgende støjgrænse efter metode I:

80 dB(A).

7.05.022 PERSONBIL M 2

(1)For personbil M2 gælder følgende støjgrænser efter metode I:

a)81 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg,

b)82 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på mere end 3500 kg, dog

c)85 dB(A) for bil med motoreffekt på 200 HK (DIN) (147 kW) eller mere.

7.05.023 PERSONBIL M 3

(1)For personbil M3 gælder følgende støjgrænser efter metode I:

a)82 dB(A), dog

b)85 dB(A) for bil med motoreffekt på 200 HK (DIN) (147kW) eller mere.

7.05.024 VAREBIL N 1

(1)For varebil N1 gælder følgende støjgrænse efter metode I: 81 dB(A).

7.05.025 LASTBIL N 2

(1)For lastbil N2 gælder følgende støjgrænse efter metode I: 86 dB(A).

7.05.026 LASTBIL N 3

(1)For lastbil N3 gælder følgende støjgrænser efter metode I:

a)86 dB(A), dog

b)88 dB(A) for bil med motoreffekt på 200 HK (DIN) (147 kW) eller mere.

7.05.030 MOTORCYKEL

(1)For motorcykel gælder følgende støjgrænser efter metode I:

a)78 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på ikke over 80 cm3,

b)80 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 80 cm3 og ikke over 125 cm3,

c)83 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 125 cm3 og ikke over 350 cm3,

d)85 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 350 cm3 og ikke over 500 cm3, og

e)86 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 500 cm3.

7.05.040 KNALLERT

(1)For knallert gælder følgende støjgrænser:

a)Efter metode I: 73 dB(A).

b)Efter metode III: 76 dB(A).

7.05.050 TRAKTOR

(1)For traktor gælder følgende støjgrænser efter metode I:

a)85 dB(A) for traktor med tilladt totalvægt på ikke over 1500 kg og

b)89 dB(A) for traktor med tilladt totalvægt på mere end 1500 kg.

7.05.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)For motordrevet blokvogn gælder følgende støjgrænser efter metode II:

a)86 dB(A) for blokvogn, som er forsynet med motor til benzin eller F-gas, og

b)88 dB(A) for blokvogn, som er forsynet med dieselmotor.

7.06 LUFTFORURENING

7.06.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Motor skal være således indrettet, at den ikke afgiver ufornøden røg.

7.06.020 BIL

(1)Ved 1. registrering af bil med motor med styret tænding (f.eks. benzin- og gasmotor) skal bilen overholde de grænser for

a)udslip af kulilte, kulbrinter og kvælstofilter målt ved kørselsmålemetode svarende til koldstart i byområder med tæt trafik (gælder kun for biler med tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg),

b)kulilteindhold i udstødningsgassen målt ved tomgang, og

c)udslip af kulbrinter fra krumtaphus, som er fastsat i ECE-regulativ nr. 15-04 eller Rådets direktiv nr. 70/220/EØF som ændret ved direktiv nr. 83/351/EØF.

(2)For ibrugværende bil med motor med styret tænding gælder følgende:

a)Kulilteindholdet i udstødningsgassen målt ved tomgang må ikke overstige 4,5 vol.% målt efter røgmålemetode I.

b)Ved konstruktive ændringer af motor eller forureningsbegrænsende udstyr på denne skal grænserne i pkt. (1) ovenfor overholdes.

c)Bil med benzinmotor kan dog ændres til kombineret benzin- eller gasdrift, uden at grænserne i pkt. (1) kræves opfyldt ved gasdrift.

(3)Kulilteindholdet i fører- og passagerrum må ved almindelig kørsel ikke overstige 0,010 vol.%.

7.06.021 PERSONBIL M 1

(1)For personbil M1 med dieselmotor gælder pkt. 7.06.020 (1) a).

7.06.022 PERSONBIL M 2

(1)For personbil M 2 med dieselmotor gælder, at udstødningsgassens røgtæthed ikke må overstige 3,5 enheder med tillæg af 0,3 enheder for måleunøjagtighed målt efter røgmålemetode II.

7.06.023 PERSONBIL M 3

(1)For personbil M3 gælder reglerne for personbil M2.

7.06.024 VAREBIL N 1

(1)For varebil N1 med dieselmotor gælder pkt. 7.06.020 (1) a), medmindre motoren er godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 49.

7.06.025 LASTBIL N 2

(1)For lastbil N2 gælder reglerne for personbil M2.

7.06.026 LASTBIL N 3

(1)For lastbil N3 gælder reglerne for personbil M2.

7.07 OPVARMNINGSANLÆG

7.07.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Opvarmningsanlæg skal være således indrettet, at der ikke kan forekomme kulilte i karrosseriets indre.

Varmeanlæggets hedeflader og rørledninger må under drift ikke antage temperaturer på mere end 10 C.

Dele af varmeanlægget, der antager temperaturer over 8 C, skal være afskærmet mod berøring.

(2)Opvarmningsluft, der blæses ind i fører- og passagerrum, må ikke opvarmes direkte af køretøjets udstødningssystem.

(3)Opvarmningsanlæg, der forbrænder benzin eller olie, skal være godkendt af Justitsministeriet. Opvarmningsanlæg, der forbrænder F-gas, skal være godkendt af Danmarks Gasmateriel Prøvning og være forsynet med DG-godkendelsesmærke.

(4)F-gas drevet opvarmningsanlæg, som er tilsluttet brændstofbeholder i anlæg til drift af bil på F-gas, skal mellem brændstofbeholder og opvarmningsanlæggets fordamper være forsynet med en magnetventil, som afspærrer brændstofledningen, når opvarmningsanlægget ikke benyttes. Magnetventilen skal være således indrettet, at eventuelt overtryk fra fordamperen ledes tilbage i brændstofledningen.

(5)Opvarmningsanlæg skal være således monteret,

a)at rørforbindelser m.v. til forbrændingskammeret er lufttæt adskilt fra fører-, passager- og varerum,

b)at det ikke har mulighed for at indsuge kulilteholdig luft,

c)at afgangsrøret for forbrændingsprodukter udmunder uden for karrosseriet eller kobles til motorens udstødningssystem, og

d)at rør og flader, der opnår en temperatur på mere end 9 C, har en afstand på mindst 50 mm fra brændbart materiale.

7.09 BRÆNDSTOFANLÆG TIL F-GAS

7.09.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Brændstofbeholder og -ledninger samt øvrige dele i brændstofanlægget skal være således udformet, anbragt og fastgjort, at vibrationer m. v. ikke medfører risiko for slitage eller brud ved køretøjets normale anvendelse.

(2)Alle dele i brændstofanlægget skal være egnet til F-gas og være modstandsdygtige over for de i anlægget forekommende tryk og temperaturer. (3)Armatur for brændstofbeholder, brændstofslanger, fordamper samt reduktionsventil skal være mærket med fabrikat- og typebetegnelse.

7.09.002 BRÆNDSTOFBEHOLDER

(1)Brændstofbeholder

a)skal være godkendt, fremstillet, kontrolleret og mærket i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 520 af 1. november 1983 om F-gasbeholdere i køretøjer,

b)skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele,

c)skal have en afstand på mindst 100 mm fra udstødningssystemets dele, medmindre der er anbragt afskærmning mellem beholder og udstødningssystem, og

d)må ikke være anbragt i fører-, passager- eller motorrum.

(2)For brændstofbeholder, der er anbragt inden for karrosseriet, gælder, at rummet, hvori beholderen findes, skal være ventileret til det fri.

Ventilationsåbning

a)skal have et areal på mindst 500 mm2,

b)skal udmunde mindst 250 mm fra udstødningssystemets dele, og

c)skal være placeret, så den ikke tildækkes af bagage m. v.

(3)Brændstofbeholder anbragt under køretøjet skal være således monteret, at den - set lige forfra og lige bagfra - ved enhver belastning af køretøjet mellem tjenestevægt og tilladt totalvægt

a)i hele dens tværsnit er beskyttet af faste dele af køretøjets konstruktion, eller

b)er beskyttet mod beskadigelse af en kraftig afskærmning, der ikke må reducere køretøjets frihøjde.

7.09.003 ARMATUR FOR BRÆNDSTOFBEHOLDER

(1)Fast installeret brændstofbeholder skal være forsynet med:

a)Påfyldningsventil uden for karrosseriet og fjederbelastet kontraventil i beholderens påfyldningsstuds.

b)Manuel afspærringsventil ved afgangsledningen. Afspærringsventilen skal være forsynet med rørbrudsventil, som automatisk afspærrer afgangen ved brud på ledningen.

c)Sikkerhedsventil med separat afblæsningsledning med udmunding mindst 250 mm fra udstødningssystemets dele. Sikkerhedsventilen skal åbne ved 28 2 bar overtryk og lukke senest ved 90% af åbningstrykket. Kapaciteten skal være mindst 6 m3 atmosfærisk luft pr. minut ved 35 bar overtryk.

Sikkerhedsventilen skal have forbindelse til dampfasen i brændstofbeholderen og være mærket med åbningstrykket.

d)Automatisk virkende fyldestopventil, som højst tillader 85% fyldning af brændstofbeholderen.

e)Pejleventil og fast pejlerør for kontrol af 85% fyldning af beholderen. Pejleventilen skal være anbragt på beholderen og være forsynet med en tætsluttende muffe til hindring af gasudstrømning ved utilsigtet åbning af ventilen. Gennemstrømningsåbningen i pejleventilen må ikke overstige 1,4 mm.

(2)Supplerende udtag på brændstofbeholder skal kunne afspærres umiddelbart ved beholderen, og skal være forsynet med rørbrudsventil.

(3)Mellem brændstofbeholder og fordamper skal findes en afspærringsventil (magnetventil), som skal kunne betjenes fra førerpladsen. Afspærringsventilen skal lukke, når tændingen afbrydes.

(4)Såfremt der i et brændstofanlæg indgår flere, forbundne brændstofbeholdere, må der ikke være fri overstrømning mellem beholderne. Dette kan anses for opfyldt, såfremt der mellem beholderne findes en omskifterventil, som kan betjenes fra førerpladsen, eller der er kontraventiler i beholdernes afgangsledninger.

(5)Udskiftelig brændstofbeholder (gasflaske) skal være forsynet med de under (1) b) og (3) nævnte ventiler.

7.09.004 BRÆNDSTOFLEDNINGER

(1)Brændstofledninger må kun i nødvendigt omfang være ført gennem fører-, passager- og varerum, og skal da være beskyttet mod beskadigelse fra gods eller bagage.

(2)Mellem brændstofbeholder og fordamper skal anvendes udglødede, sømløse kobberrør med en udvendig diameter på højst 10 mm og en vægtykkelse på mindst 0,8 mm.

(3)Hvis brændstofbeholder og påfyldningsventil er adskilt, skal de være forbundet med en fleksibel slange.

(4)Mellem reduktionsventil og gasblander (karburator) skal anvendes fleksibel slange.

(5)Brændstofrør skal være samlet med rørfittings af typen metal mod metal. Eventuelle pakninger skal være af metal.

(6)Brændstofslanger med tanktryk skal kunne modstå et tryk på 30 bar og være forsynet med gevindkoblinger. Andre slanger skal være forsynet med slangenipler og sikret med spændebånd.

7.09.005 FORDAMPER

(1)Vandopvarmet fordamper anbragt i motorrum skal have en afstand på mindst 100 mm fra udstødningssystemets dele, medmindre der er anbragt afskærmning mellem fordamper og udstødningssystem.

(2)Fordamper anbragt i udstødningssystemet skal være af sømløst stålrør.

7.09.006 REDUKTIONSVENTIL

(1)Reduktionsventil:

a)Må ikke være anbragt i fører-, passager- eller varerum.

b)Skal være således indrettet, at gastilførslen til motoren automatisk standses, dersom motoren går i stå med tændingen tilsluttet, medmindre der i brændstofledningen er anbragt en særlig ventil med tilsvarende funktion.

7.09.007 CHOKER

(1)Chokeranordning skal være således indrettet, at overdosering af F-gas ikke kan finde sted under normal anvendelse af chokeren. For elektrisk aktiveret choker kan dette anses for opfyldt, såfremt chokeren kun kan aktiveres under anvendelse af startmotoren.

7.09.020 BIL

(1)Ingen del af gasanlægget må rage uden for køretøjets konturer.

(2)Dele af gasanlægget, der er anbragt uden for karrosseriet, skal være således anbragt eller afskærmet, at de er beskyttet mod beskadigelse under køretøjets normale anvendelse.

(3)På brændstofbeholder anbragt inden for karrosseriet, skal armaturer være beskyttet mod beskadigelse fra gods og bagage af en gastæt udført afskærmning, der skal være ventileret direkte til det fri. Ventilationen skal opfylde kravene i pkt. 7.09.002 (2).

7.09.021 PERSONBIL M 1

(1)I personbil M1 kan brændstofbeholderen anbringes i bagagerummet, uagtet dette er i direkte forbindelse med passagerrummet.

7.09.024 VAREBIL N 1

(1)I varebil N1, hvor brændstofbeholderen er anbragt i varerummet, skal beholder, armatur og brændstofledninger være beskyttet mod beskadigelse med en afskærmning af en styrke svarende til adskillelsen mellem førerrum og varerum. (2)I varebil N1, hvor varerummet er i direkte forbindelse med førerrummet, kan brændstofbeholderen anbringes i førerrummet.

7.09.025 LASTBIL N 2

(1)For lastbil N2 gælder reglerne for varebil N1.

7.09.026 LASTBIL N 3

(1)For lastbil N3 gælder reglerne for varebil N1.

8. BÆRENDE ELEMENTER

8.01 CHASSIS

8.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Chassisramme, selvbærende karrosseri og stel skal kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse og belastning af køretøjet.

(2)Samlinger skal være forsvarligt udført og så vidt muligt placeret, hvor de af samlingen omfattede dele er mindst belastet. Boltesamlinger skal være særligt sikret mod adskillelse.

(3)Chassisramme, selvbærende karrosseri og stel må ikke være deformeret eller i øvrigt beskadiget eller tæret i en sådan grad, at køretøjet er til fare for færdselssikkerheden.

8.01.002 CHASSISRAMME

(1)Forstærkning på profilflanger må ikke være fuldsvejset dertil.

(2)Boring af huller i rammedelenes flanger skal undgås.

(3)Læssekran, læssebagsmæk, tippelad eller lignende skal monteres i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens anvisninger eller for chassisramme af stål således, at spændingerne i denne ved anvendelse af disse anordninger ikke overstiger 150 N/mm2 (1500 kp/cm2).

8.02 HJUL

8.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Dæk, fælge og hjullejer m. v. skal være ubeskadigede.

8.02.002 DÆK

(1)Dæk

a)Skal i hovedmønstret overalt på slidbanen have en mønsterdybde på mindst 1 mm. Støtteribber, supplerende mønster og dræn (»siping«) regnes ikke med til hovedmønsteret.

b)Skal have en bæreevne mindst svarende til køretøjets tilladte akseltryk.

c)Skal være af dimension og udformning svarende til fælgen.

(2)Oppumpningstrykket skal være i overensstemmelse med det af køretøjsfabrikanten foreskrevne, dog højst 9 bar.

(3)Der skal på samme aksel anvendes dæk af samme dimension og type.

(4)Dæk opdeles i følgende typer:

a)Radialdæk.

b)Diagonaldæk.

c)Terræn- og vinterdæk, hvorved forstås dæk med

»M S«-mærkning.

(5)Enkeltmonterede dæk på aksel med et tilladt akseltryk på mere end 8.000 kg skal være radialdæk.

8.02.003 FÆLGE

(1)Et køretøjs originale fælge kan udskiftes med fælge af anden type og bredde, såfremt det ikke har uheldig indflydelse på styreapparatets eller bremsernes funktion eller medfører øgede belastninger på hjulophænget.

(2)Nav- og hjulmøtrikker skal ligge inden for dækkets yderside eller være afskærmet ved hjulkapsel eller lignende.

8.02.010 MOTORDREVET KØRETØJ

(1)Motordrevet køretøj skal være forsynet med luftgummiringe på alle hjul.

(2)Den i afsnit 8.02.002 (2) anførte bestemmelse om et største oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for motordrevet køretøj, der alene anvendes som trækkraft for blokvogn.

8.02.021 PERSONBIL M 1

(1)Personbil M1 skal være forsynet med dæk af samme type på alle hjul.

8.02.024 VAREBIL N 1

(1)Varebil N1, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3000 kg, skal være forsynet med dæk af samme type på alle hjul.

8.02.050 TRAKTOR

(1)Dækmønsterdybden kan være mindre end 1 mm. (2)Traktor, som ikke skal godkendes eller registreres, kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning eller glatte valser.

8.02.060 MOTORREDSKAB

(1)Dækmønsterdybden kan være mindre end 1 mm.

(2)Motorredskab kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning eller glatte valser.

8.02.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på ikke over 30 km/t kan have en dækmønsterdybde på mindre end 1 mm.

(2)Motordrevet blokvogn kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning eller med drivbælter med tilsvarende egenskaber.

(3)Den i afsnit 8.02.002 (2) anførte bestemmelse om et største oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for motordrevet blokvogn.

8.02.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

(1)Påhængskøretøj skal være forsynet med luftgummiringe på alle hjul.

8.02.120 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN

(1)Dækmønsterdybden kan være mindre end 1 mm.

8.02.122 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN TIL IKKE-REGISTRERINGS-

PLIGTIG TRAKTOR

(1)Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning eller med glatte valser.

8.02.130 PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

(1)Påhængsvogn til motorredskab følger reglerne for traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

8.02.143 IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

(1)Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

8.02.199 BLOKVOGN

(1)Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på ikke over 30 km/t følger reglerne for traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

(2)Den i afsnit 8.02.002 (2) anførte bestemmelse om et største oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for blokvogn.

8.03 HJULOPHÆNG

8.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Hjulophæng og dets fastgørelse til chassisramme, selvbærende karrosseri eller stel skal kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse og belastning af køretøjet.

(2)Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i hjulophænget som helhed eller i dets enkelte dele.

(3)Hjulophæng skal være således udformet, at der sker en passende dæmpning af de i hjulophænget forekommende svingninger hidrørende fra vejbanens ujævnheder.

8.03.002 AKSLER

(1)Aksler skal have en bæreevne, der mindst svarer til det for køretøjet tilladte akseltryk.

8.03.003 BOGIEKONSTRUKTIONER

(1)På køretøjer med et samlet bogietryk over 3500 kg skal bogien være således konstrueret, at en forøgelse af belastningen på en af akslerne automatisk fordeles på alle aksler, der indgår i bogien.

(2)Enhver aksel i bogien skal ved fuldt læsset køretøj kunne passere en 80 mm høj forhindring, uden at nogen del af udligningsanordningen går mod faste stop.

(3)På motorkøretøj, hvor den første og anden aksel er styrende skal disse aksler ikke opfylde kravene i pkt. (1) og (2).

(4)I bogiekonstruktioner med 3 aksler må afstanden mellem den forreste og bageste aksel ikke overstige 2,8 m.

8.03.004 FJEDRE

(1)Fjedre skal have en bæreevne, der mindst svarer til køretøjets tilladte akseltryk.

8.03.005 STØDDÆMPERE

(1)Støddæmpere på samme aksel skal have samme dæmpevirkning.

8.03.020 BIL

(1)Bil skal være forsynet med affjedring af alle aksler.

8.03.021 PERSONBIL M 1

(1)Personbil M1 skal være forsynet med støddæmpere ved alle hjul.

8.03.022 PERSONBIL M 2

(1)Personbil M2 følger reglerne for personbil M1.

8.03.023 PERSONBIL M 3

(1)Personbil M3 skal være forsynet med støddæmpere ved forhjul.

8.03.024 VAREBIL N 1

(1)Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.

8.03.025 LASTBIL N 2

(1)Lastbil N2 følger reglerne for personbil M3.

8.03.026. LASTBIL N 3

(1)Lastbil N3 følger reglerne for personbil M3.

8.03.030 MOTORCYKEL

(1)Motorcykel skal være forsynet med støddæmpet affjedring af foraksel.

(2)Sidevogn skal være forsynet med affjedring mellem hjul og karrosseri eller lad.

8.03.110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

(1)Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med affjedring af samtlige aksler.

8.03.141 CAMPINGVOGN

(1)Campingvogn skal være forsynet med affjedring af alle aksler.

(2)Campingvogn skal være forsynet med støddæmpere eller anden støddæmpende anordning i affjedringssystemet.

8.03.142 ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

(1)Andet registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for campingvogn.

9. KARROSSERI, OPBYGNING M. V.

9.01 KARROSSERI

9.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Karrosseri - herunder selvbærende karrosseri - skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele og skal være således udformet, at skarpe kanter eller udragende dele og lignende ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.01.002 AFSKÆRMNING AF HJUL

(1)På registreringspligtigt køretøj med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mere end 30 km/t skal samtlige hjul være således afskærmet, at andre trafikanter er beskyttet mod stænk fra køretøjets hjul under kørsel lige ud. Afskærmningen skal tillige bidrage til at mindske risikoen for andre trafikanters kontakt med køretøjets dæk og hjul, når disse roterer.

(2)Bestemmelserne om afskærmning skal være opfyldt ved tjenestevægt. For køretøjer, hvor den lodrette afstand mellem hjul og karrosseri er indstillelig, skal bestemmelserne være opfyldt ved den af køretøjsfabrikanten foreskrevne normalstilling.

(3)På køretøj med dobbelt- eller tripleaksel kan hjulene i samme side have fælles afskærmning, der foran det forreste hjuls centrum og bag det bageste hjuls centrum opfylder bestemmelserne om afskærmning, og som har en ubrudt, vandret del over hjulene.

(4)Den foreskrevne afskærmning skal være tilvejebragt gennem køretøjets karrosseri eller opbygning eller ved anbringelse af særlige skærme over hjulene.

(5)Afskærmning:

a)Skal være solidt fastgjort til køretøjets karrosseri eller bærende dele, og skal være således udformet, at skarpe kanter eller udragende dele og lignende ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

b)Skal fremtræde som en helhed, uanset om afskærmningen eventuelt er sammensat af flere elementer.

c)Kan være aftagelig, enten samlet eller i dele.

9.01.003 DØRE

(1)Dørhåndtag og -hængsler skal være således udformet og anbragt, at de ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

(2)Dør skal være forsynet med dørlås, som kan holde døren lukket under kørsel.

(3)Dørhængsel skal være solidt fastgjort til såvel dør som karrosseri.

(4)Ved åbning af automatisk dør må afstanden mellem dørens yderste punkt og karrosseriet ikke på noget tidspunkt overstige 450 mm.

9.01.004 ADSKILLELSE

(1)Adskillelse mellem førerrum og varerum skal mindst dække førerpladsen og skal nå fra gulv til loft.

(2)Adskillelsen og dens fastgørelse til køretøjet skal have en sådan styrke, at den kan modstå belastningen fra fremadglidende gods ved en deceleration af køretøjet på 10 m/s2.

(3)Adskillelse kan bestå af:

a)Finmasket trådgitter i en stålramme.

b)Plade af metal eller træ.

c)Plade af plastmateriale, som er godkendt af Justitsministeriet, og som er mærket og anvendt i overensstemmelse med godkendelsen. Pladen skal være anbragt i en metalramme.

(4)Adskillelse i passagerrum kan tillige bestå af sikkerhedsglas, jfr. pkt. 10.03.003 (1).

(5)Adskillelse må ikke hindre udsynet i påbudt indvendigt førerspejl.

9.01.020 BIL

(1)Lås i dør til fører- og passagerrum skal automatisk gå i indgreb, når døren lukkes og skal have både en sikringsstilling og en lukkestilling.

9.01.021 PERSONBIL M 1

(1)Afskærmning:

a)Skal have hvælvet eller U-formet tværsnit, hvis konkave side vender nedad og indad mod dækket, med en tværsnitdybde på mindst 30 mm på det dybeste sted over dækkets slidbane.

Tværsnitdybden måles i det øverste, lodrette radialplan gennem hjulets centrum, og kan i øvrigt gradvis aftage til 0 mm ved 30 foran for og ved 5 bagud for dette radialplan.

b)Skal i dækkets bredde dække hjulets øverste del mindst 3 foran for og mindst 5 bagud for det øverste, lodrette radialplan gennem hjulets centrum. Dækkets bredde måles i det nævnte radialplan, idet der dog ses bort fra indstøbt tekst og prydmønster samt vulst og lignende til beskyttelse af dæksiden.

c)Skal være således udformet, at afstanden fra afskærmningens kanter til hjulets centerlinie ikke overstiger 2,0 gange dækkets radius indenfor det krævede dækningsområde (fra 3 foran for til 5 bagved for det øverste, lodrette radialplan).

Dækkets radius måles på midten af slidbanen i det øverste lodrette radialplan gennem hjulets centrum.

d)Skal dække hjulets bageste del fra et vandret plan beliggende højst 150 mm over dækkets centrum på en sådan måde, at skæringspunktet mellem hjulafskærmningens kant og det nævnte vandrette plan ikke ligger indenfor dækkets langsgående midterplan. Ved dobbelt-monterede hjul regnes med det yderste dæks midterplan i længderetningen.

9.01.022 PERSONBIL M 2

(1)Afskærmning:

a)Skal dække hjulet i dækkets fulde bredde.

b)Skal have hvælvet eller U-formet tværsnit, hvis dybde er mindst 10% af afskærmningens bredde, dog mindst 30 mm.

c)Skal dække hjulets øverste del i området fra mindst 3 foran et lodret plan gennem hjulets centrum til et vandret plan beliggende højst 100 mm over hjulets centrum.

d)Skal være således udformet, at afstanden fra afskærmningens kant til hjulets centrum ikke overstiger 2,0 gange hjulets radius.

(2)Afskærmning bag baghjul skal tillige dække hjulet fra et vandret plan beliggende mindst 50 mm under hjulets centrum. Den del af afskærmningen, der er anbragt under et vandret plan beliggende 100 mm over hjulets centrum skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. (1) b) og d).

9.01.023 PERSONBIL M 3

(1)Personbil M3 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M2.

9.01.024 VAREBIL N 1

(1)Varebil N1 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M1.

(2)Varebil N1 med lukket varerum skal være forsynet med adskillelse mellem førerrum og varerum.

(3)Varebil N1 med lukket varerum, der har dør i varerummets venstre side, skal tillige være forsynet med dør i varerummets bagende eller højre side.

9.01.025 LASTBIL N 2

(1)Lastbil N2 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M2.

(2)Lastbil N2 med lukket varerum følger reglerne for varebil N1 i pkt. 9.01.024 (2) og (3) om adskillelse og døre i varerum.

(3)Lastbil N2, der er indrettet til at trække sættevogn, kan indrettes således, at den del af baghjulenes afskærmning, hvis højde over vejbanen er større end dækkets diameter, samt afskærmningen foran hjulet, kan fjernes, når køretøjet tilkobles sættevogn. Sættevognens karrosseri eller opbygning skal i så fald dække hjulet i dækkets fulde bredde under kørsel ligeud.

9.01.026 LASTBIL N 3

(1)Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2.

9.01.030 MOTORCYKEL

(1)Motorcykel skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M1. Dog kan vinklen foran det øverste, lodrette radialplan gennem hjulets centrum nedsættes til .

9.01.040 KNALLERT

(1)På knallert skal hjulene være således afskærmet, at andre trafikanter er beskyttet mod stænk under kørsel lige ud.

9.01.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

(1)Ved forhjulene på påhængskøretøj, der styres ved drejning af forakslen omkring dennes midtpunkt, kan den del af afskærmningen, hvis højde over vejbanen er større end dækkets diameter, samt afskærmning foran hjulet udelades, såfremt køretøjets karrosseri eller opbygning dækker hjulet i dækkets fulde bredde under kørsel lige ud.

9.01.111 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 1

(1)Påhængs-/sættevogn O1 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M1.

9.02.112 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 2

(1)Påhængs-/sættevogn O2 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

9.01.113 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 3

(1)Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for lastbil N2.

9.01.114 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 4

(1)Påhængs-/sættevogn O4 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.01.141 CAMPINGVOGN

(1)Campingvogn skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

9.01.142 ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

(1)Andet registreringspligtigt påhængsredskab med tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

(2)Andet registreringspligtigt påhængsredskab med tilladt totalvægt på mere end 3500 kg skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.01.340 UDRYKNINGSKØRETØJ

(1)Ambulance skal være forsynet med adskillelse mellem førerrum og bårerum.

(2)I adskillelsens øverste del kan være anbragt en rude af lamineret glas.

9.02 OPBYGNING MED LAD M. V.

9.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Lad m. v. skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele og skal være således udformet, at skarpe kanter og udragende dele ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.02.002 OPBYGNING MED FAST LAD

(1)Ladbeslag m. v. skal være således udformet og anbragt, at de ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.02.003 OPBYGNING MED TIPPELAD

(1)Tippelad skal være sikret mod at glide fremad, når laddet er i transportstilling.

(2)Tre-vejs tippelad skal være forsynet med låseanordninger, der kan fastholde laddet i transportstilling.

(3)Tippeanordning skal være således indrettet, at løftebevægelsen automatisk ophører, når laddet er i sin øverste stilling, og at laddet kan fastholdes i enhver stilling.

9.02.004 OPBYGNING TIL CONTAINER

(1)Køretøj med opbygning til kørsel med container skal være forsynet med containerlåse, der på sikker måde kan fastholde containeren til køretøjet.

9.02.005 OPBYGNING TIL VEKSELLAD

(1)Køretøj med opbygning til kørsel med veksellad skal være forsynet med anordninger, der på sikker måde kan fastholde vekselladdet på køretøjet.

9.02.025 LASTBIL N 2

(1)På lastbil N2 skal ladbeslag m. v., hvis afstand over vejbanen er mindre end 1,8 m, opfylde følgende krav:

a)Hjørnelukkebeslag skal være således udformet og anbragt, at ingen del af beslaget rager mere end 20 mm uden for ladsiden.

b)Sidelukkebeslag skal være indfældet i ladsiden.

c)Samlebeslag (revler) skal have afrundede kanter og må ikke rage mere end 20 mm uden for ladsiden.

Møtrikker, der ikke er forsænket, må ikke rage mere end 10 mm uden for ladsiden.

d)Ladsidestøtter skal være således udformet eller afskærmet, at vinklen mellem ladstøttens side og ladsiden ikke overstiger 3.

e)Snøreøskner og -kroge m. v. skal være afskærmet med lister eller lignende.

9.02.026 LASTBIL N 3

(1)For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

9.02.040 KNALLERT

(1)På vareknallert må laddets eller varekassens udvendige dimensioner ikke overstige 600 mm i bredden og 750 mm i længden.

9.02.113 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 3

(1)For påhængs-/sættevogn O3 gælder reglerne for lastbil N2.

(2)Lad på sættevogn må ikke rage frem over bilens førerhus.

9.02.114 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 4

(1)For påhængs-/sættevogn O4 gælder reglerne for påhængs-/sættevognO3.

9.02.200 VOGNTOG

(1)Registreringspligtigt påhængskøretøj, hvis bredde overstiger den trækkende bils bredde med mere end 0,1 m i hver side, skal være således opbygget, at det - set lige forfra - i hver side har et areal på mindst 250 400 mm2 (b h) målt i et lodret plan.

Arealernes yderste kant må ikke ligge inden for køretøjets yderste kant, og deres øverste kant skal være beliggende mindst 600 mm over vejbanen målt ved ubelastet køretøj i vandret stilling.

9.02.386 KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

(1)Påhængskøretøj med en bredde på mere end 1,6 m til synsfri sammenkobling med personbil M1 og varebil N1 skal være således opbygget, at det - set lige forfra - i hver side har et areal på mindst 250 400 mm2 (b h) målt i et lodret plan.

Arealernes yderste kant må ikke ligge inden for køretøjets yderste kant, og deres øverste kant skal være beliggende mindst 600 mm over vejbanen målt ved ubelastet køretøj i vandret stilling.

9.02.482 KØRETØJ TIL DYRETRANSPORT

(1)Køretøj til transport af dyr skal opfylde bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 med senere ændringer.

9.03 OPBYGNING MED TANK

9.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Tank skal være solidt fastgjort til køretøjet og skal være således udformet, at skarpe kanter eller udragende dele ikke er til unødig fare for andre trafikanter.

(2)Tyngdepunktet for det fuldt lastede køretøj må ikke være beliggende i en større afstand over vejbanen end sporvidden for de yderste hjul.

9.03.002 TANKE PÅ LAD

(1)Tanke, der er anbragt på lad, skal være fastgjort efter følgende regler:

a)Tank med et rumfang på 0,4 m3 eller derover og mindre end 4 m3 skal mindst være fastgjort til laddets tværstrøer.

b)Tank med et rumfang på 4 m3 eller derover skal være fastgjort til køretøjets chassisramme.

9.03.003 SKVULPEPLADER

(1)Tank eller tankrum, hvis rumfang er mere end 6,2 m3, til transport af flydende stoffer skal være forsynet med en skvulpeplade for hver 2,5 m tank- eller rumlængde.

Skvulpeplade skal være anbragt vinkelret på tankens længdeakse og skal have et areal på mindst 80% af tankens tværsnitsareal på det pågældende sted.

(2)Bestemmelsen i pkt. (1) ovenfor finder ikke anvendelse på tank, der altid benyttes helt fuld eller helt tom.

9.03.410 KØRETØJ TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

(1)For køretøj med tank bortset fra tankcontainer gælder, at tyngdepunktet for det fuldt lastede køretøj ikke må være beliggende i en større afstand over vejbanen end 90% af sporvidden for de yderste hjul.

(2)Fastgørelsen mellem tank og køretøj skal kunne modstå belastninger svarende til:

a)I kørselsretningen: To gange vægten af den fyldte tank.

b)I vandret plan vinkelret på kørselsretningen: En gange vægten af den fyldte tank.

c)Lodret opad: En gange vægten af den fyldte tank.

d)Lodret nedad: To gange vægten af den fyldte tank.

9.04 OVERHÆNG, LADFREMSPRING M. V.

9.04.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Som overhæng bagud anses den del af køretøjets karrosseri eller opbygning, der er beliggende bag bagakslens centerlinie.

(2)For køretøj med bogie regnes såvel overhæng som akselafstand fra bogiemidten.

(3)Som ladfremspring anses den del af laddet/opbygningen, der er beliggende uden for førerhusets yderste punkt.

9.04.020 BIL

(1)Overhæng bagud må ikke overstige 65% af akselafstanden og må højst være 4,0 m.

(2)På bil med personlift, læssebagsmæk, løftbar arbejdsplatform, betonpumpe, drejestige eller lignende anordning kan overhæng bagud være større end 65% af akselafstanden, såfremt følgende bestemmelser er opfyldt:

a)Det samlede overhæng må ikke overstige 85% og må højst være 4,0 m.

b)Den del af anordningen, der har et større overhæng bagud end 65%, må ved køretøjets mindste vendediameter ikke beskrive en større bue end karrosseriets/laddets bageste hjørne.

c)Køretøjets karrosseri/lad må ikke have større overhæng bagud end 65%.

(3)På bil med komprimeringsaggregat for renovation må overhæng bagud ikke overstige 85% af akselafstanden og må højst være 4,0 m.

9.04.024 VAREBIL N 1

(1)Ladfremspring må ikke overstige 150 mm.

9.04.111 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 1

(1)Overhæng bagud må ikke overstige 4,0 m.

9.04.112 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 2

(1)Overhæng bagud må ikke overstige 4,0 m.

9.04.382 BJÆRGNINGSKØRETØJ

(1)På bjærgningskøretøj med transportlift kan overhænget bagud med udtrukket lift være større end 65% af akselafstanden, men må ikke overstige 4,0 m.

9.05 TILKOBLINGSANORDNINGER

9.05.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Tilkoblingsanordning:

a)Skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele. Bolteforbindelser skal være sikret mod adskillelse.

b)Skal kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse af vogntoget.

c)Skal være forsynet med mekanisk sikringsanordning, der hindrer, at koblingen utilsigtet kan udløses.

d)Skal være således udformet og anbragt, at afstanden mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøjet er uforanderlig under kørsel lige ud.

(2)Koblingsdelen på det trækkende køretøj og koblingsdelen på påhængskøretøjet skal være beregnet til indbyrdes sammenkobling.

Der må ikke forekomme væsentligt slør imellem koblingsdelene.

9.05.002 PÅHÆNGSVOGNSKOBLING

(1)Påhængsvognskobling skal være således udformet og anbragt,

a)at påhængskøretøjets hjul under kørsel i sving så nær som muligt følger sporene for det trækkende køretøjs hjul, og

b)at de sammenkoblede koblingsdele har tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed.

9.05.003 KUGLEKOBLING

(1)Kuglekobling skal være således udformet og anbragt,

a)at påhængskøretøjets hjul under kørsel i sving så nær som muligt følger sporene for det trækkende køretøjs hjul, og

b)at de sammenkoblede koblingsdele har tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed.

9.05.004 SÆTTEVOGNSKOBLING

(1)Sættevognskobling skal være således udformet og anbragt, at sættevognen har tilstrækkelig bevægelighed i forhold til det trækkende køretøj.

(2)Koblingsdelen på det trækkende køretøj (sættevognsskammelen) kan være således indrettet, at den kan forskydes i køretøjets længderetning.

Sættevognsskammelen skal kunne fastlåses i de enkelte stillinger.

9.05.050 TRAKTOR

(1)Traktor skal være forsynet med tilkoblingsanordning til påhængsvogn eller påhængsredskab.

9.05.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

(1)Påhængskøretøj, bortset fra sættevogn, kan være forsynet med forskydelig trækstang (træktriangel).

Trækstangen

a)skal kunne fastlåses og sikres i de enkelte stillinger, og

b)skal kunne indstilles således, at vogntogets samlede længde og afstanden mellem bagkanten af det trækkende køretøj og forkanten af lad eller opbygning på påhængskøretøjet ikke overstiger det tilladte.

(2)Påhængsvogn kan være forsynet med tvangsstyret forskydelig trækstang (træktriangel), der er således indrettet, at længden af trækstangen og dermed afstanden mellem køretøjerne forøges under kørsel i sving.

9.05.113 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 3

(1)Trækstang (træktriangel) skal have tilstrækkelig længde til, at vogntoget på plan vej kan foretage en vending på 18 med fuldt styreudslag, uden at køretøjerne støder mod hinanden.

9.05.114 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 4

(1)For påhængs-/sættevogn O4 gælder reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.05.200 VOGNTOG

(1)Ledbus:

a)Tilkoblingsanordningen skal være indrettet således, at de to køretøjer ikke adskilles, uanset nogen del af tilkoblingsanordningen løsner sig.

b)Ledsektionen skal være indrettet og afskærmet således, at der ikke opstår fare for passagererne.

9.05.386 KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

(1)Personbil M1 og varebil N1 skal være forsynet med 50 mm koblingskugle.

(2)Lastbil til synsfri sammenkobling med sættevogn skal være forsynet med sættevognsskammel til 2'» hovedbolt.

(3)Lastbil til synsfri sammenkobling med påhængsvogn skal være forsynet med 50 mm påhængsvognskobling i henhold til international standard ISO 1102-1975 eller ECE-regulativ nr. 55 eller med 40 mm påhængsvognskobling i henhold til vesttysk standard DIN 74051. Påhængsvognskoblingens midte skal ved tjenestevægt være anbragt i en højde af 900 100 mm over vejbanen. For lastbil forsynet med bogieløft skal højdekravet være opfyldt såvel med hævet som med sænket aksel.

(4)Påhængskøretøj til synsfri sammenkobling med personbil M1 og varebil N1 skal være forsynet med 50 mm kuglekobling.

(5)Sættevogn skal være forsynet med 2«» hovedbolt.

(6)Påhængsvogn O3 og påhængsvogn O4 skal være forsynet med 50 mm koblingsøje i henhold til international standard ISO 1102-1975 eller ECE-regulativ nr. 55 eller med 40 mm koblingsøje i henhold til vesttysk standard DIN 74054. Koblingsøjets midte skal ved tjenestevægt og med vandret trækstang være anbragt i en højde af 900 100 mm over vejbanen.

9.06 BAGAGEBÆRERE, CYKELSTATIVER M. V.

9.06.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Bagagebærer, cykelstativ m. v:

a)Skal være således udformet og anbragt, at de ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

b)Skal være således anbragt, at de ikke ved den tilsigtede anvendelse har uheldig indflydelse på køretøjets køreegenskaber.

c)Skal være forsvarligt fastgjort til køretøjet.

(2)Bagagestige skal være anbragt på køretøjets bagside.

9.06.002 KØLERFIGURER M. V.

(1)Køretøj må ikke være forsynet med kølerfigurer, hjelmornamenter og lignende, der på grund af form, anbringelsesmåde eller materiale medfører fare for andre trafikanter.

9.06.003 TRINBRÆT

(1)Trinbræt skal være således udformet og anbragt, at det ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

Særligt fremspringende eller udragende trinbræt skal være forsynet med passende afskærmning eller have afrundede hjørner eller lignende.

9.06.004 TAGREKLAMESKILTE M.V.

(1)Tagreklameskilt og lignende skal være således udformet og anbragt, at det ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.06.021 PERSONBIL M 1

(1)Tagreklameskilt og lignende (herunder taglygte på hyrevogn) skal være anbragt mindst 400 mm fra tagets forkant.

9.06.024 VAREBIL N 1

(1)For varebil N1 gælder reglerne for personbil M1.

9.07 UDGANGE I PERSONBIL M 2 /M 3 M. V.

9.07.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Udgang kan være udstigningsdør (d.v.s. dør, der benyttes til passagerernes normale ind- og udstigning), nødudgangsdør, nødudgangsvindue eller taglem.

(2)Udgang i bagsiden kan erstattes af en taglem på betingelse af, at der findes udgang i begge køretøjets sider så tæt ved bagsiden som muligt.

(3)Enhver passager skal have adgang til påbudte udgange.

9.07.002 UDSTIGNINGSDØR

(1)Den fri gennemgangsbredde skal være mindst 550 mm, dog 500 mm målt mellem håndlister.

(2)Indvendige håndtag skal være således indrettet, at døren ikke uforvarende kan åbnes.

(3)Ved automatiske døre skal der umiddelbart ved døren såvel udvendigt som indvendigt findes en anordning, der sætter automatikken ud af funktion, så døren kan åbnes manuelt.

Anordningen

a)skal være anbragt tydeligt synligt; udvendigt højst 1,8 m over vejbanen og indvendigt mellem 1,5 m og 1,8 m over gulvet,

b)skal kunne fungere, uanset om køretøjets el-anlæg eller anden energiforsyning svigter,

c)skal tydeligt afmærkes med anvisning på, hvorledes den betjenes, og

d)kan afskærmes og plomberes for at hindre misbrug.

(4)For automatiske døre, som ikke direkte kan overvåges fra førerpladsen eller fra fast konduktørplads, hvorfra de betjenes, gælder følgende:

a)Der skal ved førerpladsen findes en signalanordning, som giver signal, indtil den automatiske dør er helt lukket. Signalanordningen skal være styret af dørens faktiske bevægelse.

b)Der skal indvendigt være anbragt et arrangement af spejle eller fjernsynsudstyr, så føreren umiddelbart fra førersædet kan overvåge samtlige automatiske døre incl. trin m.v.

9.07.003 NØDUDGANGSDØR

(1)Den fri gennemgangsbredde skal være mindst 550 mm.

(2)Døren må ikke være indrettet som skydedør, sammenklappelig dør eller være automatisk virkende.

(3)Døren skal åbne udad og være forsynet med såvel udvendigt som indvendigt håndtag. Det udvendige håndtag skal være anbragt højst 1,8 m over vejbanen. Det indvendige håndtag skal være beskyttet af en over håndtaget anbragt bøjle.

(4)Døren skal såvel udvendigt som indvendigt tydeligt afmærkes med »nødudgang« eller standardiseret nødudgangssymbol. Der skal om fornødent forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

9.07.004 NØDUDGANGSVINDUE

(1)Den fri gennemgangsåbning skal være mindst 0,5 m høj, mindst 0,7 m bred og have et areal på mindst 0,4 m2.

(2)Nødudgangsvindue, der ved lodret deling kan opdeles i to nødudgangsvinduer, anses som to udgange.

(3)Vinduet skal være indrettet således, at glasset på simpel måde kan fjernes uden brug af værktøj.

(4)Ruden skal være fremstillet af hærdet glas.

(5)På et synligt sted ved vinduerne eller under loftet skal der være anbragt værktøj til at knuse glasset.

Der skal være mindst 1 stk. værktøj for hver påbegyndt 20 passagerpladser, dog mindst 2 stk.

(6)Vinduet skal såvel udvendigt som indvendigt tydeligt afmærkes med »nødudgang« eller standardiseret nødudgangssymbol. Der skal indvendigt forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

(7)Bestemmelsen i pkt. (3) skal dog ikke være opfyldt, såfremt der umiddelbart ved hvert nødudgangvindue er anbragt værktøj til at kunne knuse glasset. Er disse værktøjer anbragt under vinduerne, skal der tillige være anbragt tilsvarende værktøjer under loftet ud for hvert nødudgangsvindue.

9.07.005 TAGLEM

(1)Den fri gennemgangsbredde skal være mindst 50 cm.

(2)Summen af den fri gennemgangslængde og -bredde skal være mindst 120 cm.

(3)Taglem skal på simpel måde og uden brug af værktøj kunne åbnes såvel udefra som indefra.

(4)Taglem skal såvel udvendigt som indvendigt tydeligt afmærkes med »nødudgang« eller standardiseret nødudgangssymbol. Der skal endvidere forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

9.07.006 ADGANG TIL UDGANGE

(1)Højden fra gulv til loft skal være mindst 1325 mm, dog mindst 1750 mm for køretøj indrettet til befordring af mere end 19 personer. Bestemmelsen gælder ikke for arealer, som udelukkende er beregnet til siddende personer eller udelukkende benyttes af personer på pågældende sæde eller sæderække.

(2)Adgangen til udstigningsdør må ikke være spærret af klapsæde eller lignende. Dog kan køretøj, der udelukkende anvendes til turistkørsel, jfr. § 9 i lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel, være forsynet med rejseledersæde.

(3)I køretøj indrettet til befordring af mere end 19 personer skal der til udstignings- og nødudgangsdør være en fri adgang af mindst 400 mm's bredde, målt i sædehøjde, og mindst 500 mm, målt i 850 mm's højde.

Sker adgangen til udstigningsdør langs forkanten af et sæde eller mellem to tværsæder med front mod hinanden, skal den fri bredde, målt i sædehøjde, forøges med 125 mm henholdsvis 250 mm.

(4)I køretøj indrettet til befordring af mere end 19 personer skal midtergangen have en bredde af mindst 300 mm, målt i sædehøjde, og mindst 400 mm, målt i 850 mm's højde.

Ved målingen skal

-ses bort fra det areal, der ligger inden for 125 mm foran et sæde, målt fra dettes forkant,

-forskydelige sæder være skudt ud mod midtergangen, og -klapsæder være udklappet.

9.07.007 LØFTEANORDNING

(1)Løfteanordning (personelevator) kan i opklappet stilling helt eller delvis dække påbudt udgang, såfremt der umiddelbart ved udgangen/løfteanordningen såvel udvendigt som indvendigt findes en anordning, der sætter automatikken ud af funktion, så løfteanordningen manuelt kan klappes bort fra udgangen.

Anordningen skal opfylde bestemmelserne i pkt. 9.07.002 (3).

9.07.022 PERSONBIL M 2

(1)Personbil M2 skal være forsynet med:

a)Et antal udgange i hver side, tilstrækkeligt til det antal personer, som køretøjet er indrettet til at befordre.

En udstignings- eller nødudgangsdør er tilstrækkelig til 30 personer og et nødudgangsvindue til 20 personer. For bil indrettet til befordring af mere end 19 personer skal der dog mindst være 2 udgange i hver side, anbragt henholdsvis fortil og bagtil.

b)Udgang i bagsiden.

c)To udstigningsdøre eller en udstigningsdør og en nødudgangsdør. Dørene skal være anbragt i henholdsvis forreste og bageste halvdel af køretøjet.

(2)Bil indrettet til befordring af højst 13 personer skal dog ikke være forsynet med udgang i venstre side, såfremt der forefindes dør i hver side ud for førerrummet samt udstignings- eller nødudgangsdør i passagerrummets højre side og bagside.

(3)For bil i to etager gælder, at hver etage, for så vidt angår antallet og placeringen af udgange, anses som et køretøj.

Udgangen i underetagens bagside kan dog erstattes af

-udgang i underetagens forside eller

-trappe til overetagen og supplerende udgang i overetagens bagside eller supplerende taglem.

For forrude indrettet som nødudgangsvindue finder bestemmelsen i pkt. 9.07.004 (7) ikke anvendelse, og ruden kan være fremstillet af lamineret glas.

9.07.023 PERSONBIL M 3

(1)Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

9.07.110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

(1)Sættevogn indrettet til befordring af personer følger reglerne for personbil M2.

(2)Dog:

a)Skal bestemmelsen i pkt. 9.07.002 (4) b) ikke være opfyldt, såfremt

- det nederste trin er forsynet med en trinkontrol, der giver signal ved førerpladsen, når trinet er belastet af en passager, og

-dørens forkant er forsynet med en føleliste, der automatisk standser og omstyrer dørens lukkebevægelse, såfremt dørens fuldstændige lukning hindres, f. eks. ved at en passager står i døråbningen.

b)Skal sættevognen være forsynet med en udstigningsdør, men skal i øvrigt ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 9.07.022 (1) c).

9.07.200 VOGNTOG

(1)For ledbus anses passagen mellem de to køretøjer ikke som udgang.

9.08 AFSKÆRMNING BAGTIL MOD UNDERKØRING (BAGKOFANGER)

9.08.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Afskærmning bagtil mod underkøring

a)skal være anbragt højst 55 cm over vejbanen (målt fra underkant ved tjenestevægt med evt. bogieløft sænket),

b)skal være anbragt højst 40 cm fra køretøjets bageste punkt,

c)må ikke være bredere end bagakslen eller være mere end 10 cm smallere i hver side, og

d)skal have en højde på mindst 10 cm.

(2)Afskærmning bagtil mod underkøring skal opfylde de konstruktive bestemmelser i

a)ECE-regulativ nr. 58 eller

b)Rådets direktiv nr. 70/221/EØF som ændret ved direktiv nr. 79/490/EØF.

(3)Afskærmning bagtil mod underkøring kan dog udelades i en bredde af højst 60 cm midt for køretøjet.

(4)Afskærmning bagtil mod underkøring kan være udført således, at dens stilling bag på køretøjet kan ændres, forudsat den kan fastlåses i funktionsstillingen.

(5)Afskærmning bagtil mod underkøring kan helt eller delvis udgøres af faste dele af køretøjets opbygning eller delvis af køretøjets baghjul.

(6)Afskærmning bagtil mod underkøring kan dog være bredere end bagakslen, såfremt

-køretøjet er forsynet med en beskyttelsesbøjle i hver side fra afskærmningen frem til baghjulene, og

-afskærmningens bredde ikke overstiger den øvrige opbygnings bredde.

9.08.024 VAREBIL N 1

(1)Varebil N1 skal være forsynet med afskærmning bagtil mod underkøring, medmindre frihøjden under bilens bagende ikke overstiger 55 cm (målt højst 45 cm fra bilens bageste punkt og over en bredde svarende til bagakslens bredde med fradrag af 10 cm i hver side).

9.08.025 LASTBIL N 2

(1)Lastbil N2 skal være forsynet med afskærmning bagtil mod underkøring.

(2)Bil til sættevogn er undtaget fra kravet i pkt. (1).

(3)Bil med komprimeringsaggregat for renovation, hvor frihøjden under renovationskassen ikke overstiger 55 cm, og hvor der ikke er fare for underkøring, er undtaget fra kravet i pkt. (1).

(4)For bil med bagmonteret grus- eller saltspreder kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1) b) overstige 40 cm.

(5)For bil med personlift i transportstilling, hvor frihøjden under personliften ikke overstiger 55 cm, kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1) b) overstige 40 cm.

(6)For bil med betonkanon kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1) b) være større end 40 cm, dog ikke over 70 cm.

(7)For bil med veksellad, hvor laddet hejses op fra bilens bagende, kan afstanden i pkt. 9.08.001(1)b) være større end 40 cm, dog ikke over 70 cm.

Der kan i denne forbindelse ses bort fra håndtag, beslag og lignende, der er placeret i en højde af mindst 180 cm over vejbanen.

9.08.026 LASTBIL N 3

(1)For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

9.08.111 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 1

(1)For påhængs-/sættevogn O1 gælder reglerne for varebil N1.

9.08.112 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 2

(1)For påhængs-/sættevogn O2 gælder reglerne for varebil N1.

9.08.113 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 3

(1)For påhængs-/sættevogn O3 gælder reglerne for lastbil N2.

(2)Sættevogn indrettet til befordring af personer er undtaget fra kravet i pkt. (1).

9.08.114 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O 4

(1)For påhængs-/sættevogn O4 gælder reglerne for påhængs- /sættevogn O3.

9.08.200 VOGNTOG

(1)I vogntog bestående af lastbil og påhængsvogn med stiv trækstang (kærre) skal bilen ikke være forsynet med afskærmning bagtil mod underkøring.

10. INDRE INDRETNING, UDSYN,

SÆRLIGT UDSTYR M. V.

10.01 INDRE INDRETNING M.V.

10.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Kabinens indre indretning må ikke medføre unødig fare for fører og passagerer.

10.01.002 SÆDER

(1)Sæder skal være solidt fastgjort til køretøjet.

(2)Indstilleligt sæde skal være forsynet med anordning, der på sikker måde kan fastholde sædet i dets enkelte stillinger.

(3)Førersæde skal være således indrettet og anbragt, at føreren kan opnå en bekvem kørestilling og betjene køretøjets betjeningsanordninger.

10.01.003 NAKKESTØTTER

(1)Påbudt nakkestøtte skal opfylde de konstruktive bestemmelser i

a)ECE-regulativ nr. 17-03,

b)ECE-regulativ nr. 25-01 eller

c)Rådets direktiv nr. 78/932/EØF.

10.01.004 KØRESTOLSBESLAG

(1)Køretøj, der benyttes til befordring af person i kørestol, skal være forsynet med beslag til fastholdelse af kørestolen.

(2)For kørestolsbeslag finder reglerne om sæders fastgørelse og anbringelse tilsvarende anvendelse.

10.01.021 PERSONBIL M 1

(1)Personbil M1 skal være forsynet med nakkestøtter på forsædets siddepladser.

10.01.022 PERSONBIL M 2

(1)Intet sæde må være anbragt længere fremme end førerens.

(2)Er et sæde anbragt således, at passageren vil blive slynget frem gennem bilen ved hård opbremsning eller ved kollision, skal der være anbragt beskyttelsesbøjler eller -stænger foran sædet.

(3)Sæderne skal være således indrettet og anbragt, at passagererne uden vanskelighed kan komme ud af bilen.

(4)Rejseledersæde, der spærrer adgangen til udstigningsdør, skal opfylde følgende bestemmelser:

a)Dørens åbning må ikke kunne hindres.

b)Sædet skal kunne fastholdes på sikker måde.

c)Sædet skal være forsynet med påskrift om, at det alene må anvendes af rejseleder, og anvisning på, hvorledes det bortklappes.

(5)Sæde, der spærrer adgangen til nødudgangsdør, skal være indrettet således, at det kan vippes til side og blive stående i denne stilling, eller at det på simpel måde kan fjernes uden brug af værktøj.

Der skal forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

(6)I kabinens indre indretning skal anvendes materialer, hvori flammehastigheden er højst 250 mm/minut, målt i henhold til international standard ISO 3795-1976.

(7)Materialer med større flammehastighed kan dog anvendes:

a)I gulvbelægning og sædebeklædning og -polstring, forudsat at det samlede areal af sådanne materialer er mindre end 300 cm2, og at det samlede volumen er mindre end 100 cm3.

b)I anden indre indretning, forudsat at det samlede areal af sådanne materialer er mindre end 300 cm2, målt i ethvert areal på højst 625 cm2, og at det samlede volumen er mindre end 100 cm3.

10.01.023 PERSONBIL M 3

(1)Personbil M3 følger reglerne for personbil M 2.

10.01.024 VAREBIL N1

(1)Varebil N1 skal være forsynet med nakkestøtter på forsædets yderste siddepladser.

10.01.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

(1)Selvstændigt passagersæde skal være forsynet med håndbøjle eller lignende til brug for passageren.

(2)To-hjulet motorcykel skal være forsynet med fodhvilere for fører og eventuel passager.

10.01.040 KNALLERT

(1)Sædets længde målt mellem forreste og bageste kant (punkt) må ikke overstige 400 mm.

(2)Knallert må ikke være forsynet med sæde, håndrem, fodhvilere eller lignende beregnet til passager.

(3)Knallert skal være forsynet med pedaler eller fodhvilere beregnet til fører.

10.01.050 TRAKTOR

(1)Traktor kan være forsynet med passagersæde, såfremt førerens betjening af køretøjet ikke vanskeliggøres af passageren.

(2)Passagersæde skal være således udformet og anbragt, at passageren kan holde sig fast under kørslen.

10.01.110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

(1)Sættevogn indrettet til befordring af personer følger reglerne for personbil M 2.

10.01.320 SKOLEKØRETØJ

(1)Bil til øvelseskørsel skal være indrettet med siddepladser til mindst 3 personer, lastbil dog mindst 2 personer.

10.02 SIKKERHEDSSELER

10.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Sikkerhedssele skal være godkendt og mærket i henhold til

a)ECE-regulativ nr. 16 eller

b)Rådets direktiv nr. 77/541/EØF.

(2)Sikkerhedssele skal være en trepunktsele. Hvor en sådan sele ikke eller kun vanskeligt kan anbringes, samt hvor sele ikke er påbudt, kan hoftesele dog anvendes.

(3)På førerpladsen skal påbudt sele være

a)fast sele,

b)sele med inertiretractor, eller

c)sele med dobbeltvirkende inertiretractor.

(4)På forsædets passagerpladser skal påbudt sele være

a)fast sele,

b)sele med inertiretractor,

c)sele med dobbeltvirkende inertiretractor, eller

d)sele med automatisk retractor.

(5)Korrekt anvendt sikkerhedssele skal tillade, at føreren kan betjene køretøjets almindelige betjeningsorganer (gearskifte, bremser, pedaler og kontakter for lys m. v.).

(6)Sikkerhedssele skal være solidt fastgjort til køretøjets faste dele. På køretøj, som fra fabrikken er udstyret med selefastgørelsespunkter, skal disse anvendes til fastgørelse af sikkerhedsselen.

(7)En sikkerhedsseles forløb kan ændres ved anvendelse af ekstra beslag, såfremt der ikke herved foretages indgreb i den godkendte seles gjord eller beslag. For ekstra beslag, der er kraftoverførende, gælder, at såvel beslagene som deres fastgørelse til køretøjet i styrkemæssig henseende skal svare til sikkerhedsselens oprindelige forankringspunkter.

(8)Sikkerhedssele kan være forsynet med særlig energiabsorberende anordning.

10.02.021 PERSONBIL M1

(1)Personbil M 1 skal være forsynet med sikkerhedsseler på forsædets siddepladser.

(2)Personbil M1 skal ved alle siddepladser på fremadvendende sæder med undtagelse af klapsæder være forsynet med seleforankringer, der opfylder de konstruktive bestemmelser i ECE-regulativ nr. 14 eller Rådets direktiv nr. 76/115/EØF.

10.02.021 VAREBIL N 1

(1)Varebil N 1 følger reglerne for personbil M1

(2)Varebil N1, hvor afstanden fra rattets centrum til førerkabinens modsatte side er større end 1125 mm, og hvor udsynet skråt bagud ikke er frit, skal på førersædet være forsynet med sikkerhedssele med inertiretractor eller dobbeltvirkende inertiretractor.

10.03 UDSYN, RUDER M. V.

10.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at der fra førerpladsen er fornødent, direkte udsyn fremad og til siderne.

(2)Motordrevet køretøj skal være forsynet med anordninger til renholdelse af eventuel forrude.

10.03.002 SYNSFELT

(1)Der må ikke være anbragt genstande, der reducerer udsynet unødigt.

10.03.003 RUDER

(1)Rude eller vindskærm skal være fremstillet af klart sikkerhedsglas. Som sikkerhedsglas anses

a)lamineret glas,

b)hærdet glas og

c)splintsikkert plastmateriale.

(2)Forrude i motordrevet køretøj skal være således udført, at genstande, der ses gennem ruden, ikke fremtræder forvrængede eller utydelige.

10.03.004 SOLSKÆRME, SOLFILTRE M. V.

(1)Udvendig, farvet solskærm

a)skal være anbragt over forruden,

b)skal være solidt fastgjort,

c)må ikke genere førerens udsyn, og

d)må ikke have skarpe kanter m. v., som frembyder unødig fare for andre trafikanter.

(2)Indvendig solskærm

a)skal være anbragt over forruden,

b)skal være indstillelig,

c)skal kunne bortklappes, således at udsynet gennem forruden ikke reduceres,

d)må ikke kunne dække påbudt, indvendigt førerspejl og

e)skal være således udformet, at den ikke frembyder unødig fare for fører eller passagerer.

(3)Forrude og forreste sideruder i motordrevet køretøj må ikke være forsynet med solfilter i form af påsprøjtede eller påklæbede film, der helt eller delvis dækker ruden.

(4)Køretøj kan være forsynet med ruder, der ved fremstillingen er svagt farvet over hele arealet og/eller kraftigt farvet i et smalt felt foroven, såfremt ruderne tillader mere end 70 % af det indfaldende lys at passere inden for det normale synsfelt.

10.03.005 FORRUDEVISKERE OG -VASKERE

(1)Forrudevisker

a)skal drives af motor eller anden mekanisk kraftkilde, og

b)skal bestryge forruden på et areal, der giver føreren tilstrækkeligt udsyn.

(2)Forrudevasker skal væde forruden således, at viskeren kan rense ruden.

10.03.006 FØRERSPEJLE

(1)Førerspejl

a)skal give et tydeligt spejlbillede uden forvrængning,

b)skal være anbragt således, at føreren har fornødent udsyn bagud,

c)skal være udformet således, at skarpe kanter m. v. ikke medfører unødig fare ved sammenstød eller berøring,

d)skal være indstilleligt, og

e)skal være plant eller konvekst med en krumningsradius på mindst 800 mm.

(2)Indvendigt førerspejl

a)skal være anbragt således, at førerens udsyn fremad og til siderne ikke reduceres væsentligt, og

b)skal kunne indstilles uden brug af værktøj.

(3)Udvendigt førerspejl

a)skal kunne ses gennem den af viskerne rensede del af forruden eller gennem sideruden,

b)skal kunne fastspændes, således at spejlets indstilling ikke ændres under kørsel, og

c)skal - såfremt spejlet skal ses gennem forruden - være således indrettet, at det giver efter for en forholdsvis let påvirkning.

d)må ikke rage væsentlig mere uden for karrosseriet, end hvad der er nødvendigt for, at føreren har fornødent udsyn bagud.

(4)For udvendigt førerspejl, der er anbragt på personbil M1 og varebil N1 for at sikre tilstrækkeligt udsyn ved kørsel med campingvogn, gælder følgende:

Er afstanden mellem spejlets yderste punkt og bilens yderste punkt mere end 200 mm og afstanden mellem spejlets underkant og vejbanen mindre end 2 m, skal spejlet være således indrettet, at det giver efter for en forholdsvis let påvirkning, uanset at spejlet skal ses gennem sideruden.

(5)Førerspejl med en reflekterende flade på mindst

a)70 cm2 for plant spejl, og

b)50 cm2 for konvekst spejl

betegnes »førerspejl af kategori I«.

(6)Førerspejl med en reflekterende flade på mindst

a)300 cm2 for plant spejl, og

b)200 cm2 for konvekst spejl

betegnes »førerspejl af kategori II«.

(7)Vidvinkelspejl

a)skal mindst give et synsfelt som vist i nedenstående figur

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

b)skal være konvekst med en krumningsradius på mindst 400 mm.

(8)Nærzonespejl (topspejl)

a)skal mindst give et synsfelt som vist i nedenstående figur

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

b)skal være konvekst med en krumningsradius på mindst 400 mm.

c)skal være anbragt mindst 2 m over vejbanen, målt til spejlets underkant ved tilladt totalvægt.

10.03.020 BIL

(1)Forrude skal være af lamineret glas, der

a)er godkendt og mærket som lamineret forrude i henhold til ECE regulativ nr. 43, eller

b)opfylder de konstruktive bestemmelser i amerikansk standard ANSI Z 26.1 af 15. juli 1966.

(2)Andre ruder skal være af sikkerhedsglas.

(3)Bil med forrude skal være forsynet med

 • a)forrudevisker(e) foran førerplads og plads for forsædepassagerer,

b)forrudevasker og

c)afrimnings- og afdugningsanordning.

10.03.021 PERSONBIL M 1

(1)Personbil M 1 skal være forsynet med

a)et indvendigt førerspejl af kategori I, og

b)et udvendigt førerspejl af kategori I på venstre side.

(2)Personbil M1, hvis konstruktion medfører, at indvendigt førerspejl og udvendigt førerspejl på venstre side ikke giver tilstrækkeligt udsyn bagud, samt højrestyret personbil M1, skal tillige være forsynet med udvendigt førerspejl af kategori I på højre side.

(3)Personbil M1, der er godkendt til kørsel med påhængsvogn eller med påhængsredskab, hvis konstruktion reducerer udsynet i påbudt indvendigt førerspejl, skal tillige være forsynet med udvendigt førerspejl af kategori I på højre side.

(4)Bagrude skal være forsynet med afrimnings- og afdugningsanordning.

10.03.022 PERSONBIL M 2

(1)Personbil M 2 skal være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori II på hver side.

(2)Bestemmelsen i pkt. 10.03.006 (3) a) finder ikke anvendelse på udvendigt spejl i højre side.

(3)De forreste sideruder skal være forsynet med en anordning, der hindrer dugdannelse.

Anordningen kan være en termorude.

Bestemmelsen anses ikke for opfyldt, såfremt sideruderne alene er oplukkelige.

(4)For bil indrettet til befordring af mere end 19 personer skal påbudt førerspejl i højre side være således indrettet, at dugdannelse eller nedslag af nedbør på spejlfladen hindres eller fjernes automatisk. Bestemmelsen kan anses for opfyldt ved opvarmning af spejlfladen med en effekt på mindst 5 watt pr. 100 cm2 spejlflade.

10.03.023 PERSONBIL M 3

(1)Personbil M 3 følger reglerne for personbil M2.

10.03.024 VAREBIL N 1

(1)Varebil N 1 skal være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori I på hver side.

10.03.025 LASTBIL N 2

(1)Lastbil N 2 skal være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori II på hver side.

(2)Lastbil N2 med typegodkendt totalvægt på mindre end 6000 kg skal tillige være forsynet med et vidvinkelspejl på højre side, medmindre førerspejlet af kategori II er konvekst.

(3)Lastbil N2 med typegodkendt totalvægt på 6000 kg eller derover skal tillige være forsynet med

a)et vidvinkelspejl på højre side, og

b)et nærzonespejl på højre side, såfremt højdekravet i pkt. 10.03.006 (8) c) kan opfyldes.

Højrestyret lastbil skal dog ikke være forsynet med nærzonespejl.

10.03.026 LASTBIL N 3

(1)Lastbil N 3 følger reglerne for lastbil N2.

10.03.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

(1)Vindskærm skal være solidt fastgjort til styr eller stel.

(2)To-hjulet motorcykel med vindskærm af en sådan højde, at føreren ikke kan se vejbanen 10 m foran førersædet, skal være forsynet med

a)forrudevisker, og

b)forrudevasker.

10.03.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

(1)Om forrude, andre ruder samt forrudevisker og forrudevasker gælder reglerne i pkt. 10.03.020.

(2)Om førerspejle på personmotorcykel gælder reglerne i pkt. 10.03.021 (1) og (2). Om førerspejle på varemotorcykel gælder bestemmelserne i pkt. 10.03.024 (1).

10.03.050 TRAKTOR

(1)Bredden af førerværnets forreste hjørnestolper skal opfylde betingelsen

 

   a 

 b < -- + 65, hvori 

   10 

»a'er afstanden i mm målt langs den vandrette sigtelinie fra referencepunktet (se nedenfor) til stolpen, og

»b'stolpens bredde i mm målt i vandret plan vinkelret på ovennævnte sigtelinie. I bredden medregnes dørramme, vindueslister og andet ugennemsigtigt materiale.

Referencepunktet er beliggende 270 mm bag midten af førersædets forkant og 700 mm over det ubelastede sæde i midtstilling.

(2)Forrude skal være af lamineret eller hærdet glas.

(3)Traktor med forrude skal være forsynet med forrudevisker, der dog ikke skal være drevet af motor eller anden mekanisk kraftkilde.

(4)Traktor, som har førerværn med bagvæg, skal være forsynet med mindst eet førerspejl af kategori I.

10.03.060 MOTORREDSKAB

(1)Motorredskab skal være således indrettet, at føreren kan se vejbanen 10 m foran førerpladsen.

(2)Forrude skal være af lamineret eller hærdet glas.

(3)Motorredskab med forrude skal være forsynet med forrudevisker, der ikke skal være drevet af motor eller anden mekanisk kraftkilde. (4)Motorredskab, der er således indrettet, at føreren ikke har tilstrækkeligt udsyn bagud, skal være forsynet med mindst eet førerspejl af kategori I.

10.03.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)Motordrevet blokvogn følger reglerne for lastbil N2.

10.03.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

(1)Ruder i registreringspligtigt påhængskøretøj skal være af sikkerhedsglas.

(2)Ruder, som ikke kan bidrage til førerens udsyn bagud fra det trækkende køretøj, skal ikke være af klart (gennemsigtigt) glas eller plastmateriale.

10.03.200 VOGNTOG

(1)Ledbus:

a)Bilens udvendige førerspejle skal give et så bredt synsfelt, at føreren ved kørsel med mindste vendediameter kan se hele længden af den side af sættevognen, der er nærmest drejningscentret, eventuelt ved montering af supplerende førerspejl af kategori II eller vidvinkelspejl på hver side.

10.03.320 SKOLEKØRETØJ

(1)Personbil M1 til øvelseskørsel skal tillige være forsynet med følgende spejle til brug for kørelæreren:

a)Et indvendigt førerspejl af kategori I.

b)Et udvendigt førerspejl af kategori I på højre side.

c)Et indvendigt spejl til iagttagelse af eleven.

(2)Personbil M2 og M3 samt lastbil N2 og N3 til øvelseskørsel skal tillige være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori II på hver side, der er anbragt således, at de kan anvendes af kørelæreren. Førerspejlet af kategori II på højre side kræves dog ikke, såfremt køretøjet er forsynet med vidvinkelspejl, der tillige kan anvendes af kørelæreren.

10.03.386 KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

(1)Personbil M 1 og varebil N 1 skal være således indrettet, at den kan forsynes med udvendigt førerspejl i begge sider.

Spejlene skal kunne indstilles således, at der ved tilkobling af almindelig campingvogn med største tilladte bredde opnås tilstrækkeligt udsyn bagud.

10.04 INSTRUMENTER

10.04.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Påbudt instrument, der skal kunne aflæses under kørslen, skal være således indrettet og anbragt, at det uden vanskelighed kan aflæses fra førerpladsen.

(2)Påbudt instrument skal være forsynet med belysning, når køretøjets påbudte lygter er tændt. Belysningen eller reflekser herfra må ikke kunne virke generende på føreren.

10.04.002 HASTIGHEDSMÅLER

(1)Hastighedsmåler (speedometer) skal kunne aflæses under kørslen og skal vise hastigheden i km/t eller m.p.h.

(2)Fartskriver, der opfylder bestemmelserne i pkt. 10.04.001 og 10.04.002 (1), anses som hastighedsmåler.

10.04.020 BIL

(1)Bil skal være forsynet med hastighedsmåler.

10.04.320 SKOLEKØRETØJ

(1)Motorcykel til øvelseskørsel skal være forsynet med hastighedsmåler.

10.04.330 UDLEJNINGSKØRETØJ

(1)Udlejningskøretøj skal være forsynet med hastighedsmåler, der angiver hastigheden i km/t.

10.05 TYVERISIKRING

10.05.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Montering af uoriginal tyverisikring må ikke medføre svækkelse af de dele, hvori den anbringes eller har indgreb.

10.05.021 PERSONBIL M 1

(1)Personbil M1 skal være forsynet med tyverisikring, der opfylder de konstruktive bestemmelser i ECE-regulativ nr. 18 eller Rådets direktiv nr. 74/61/EØF.

10.05.024 VAREBIL N 1

(1)Varebil N1, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3000 kg, følger reglerne for personbil M 1 .

10.06 ILDSLUKKERE

10.06.001 GENERELLE BESTEMMELSER

(1)Påbudt ildslukker

a)skal være godkendt og mærket i henhold til dansk standard DS 2120,

b)skal være anbragt på et hensigtsmæssigt og for føreren let tilgængeligt sted, og

c)må ikke være anbragt i aflåset skab eller lignende.

10.06.022 PERSONBIL M 2

(1)Personbil M 2 skal være forsynet med mindst en ildslukker anbragt i nærheden af førerens plads.

(2)Ildslukker skal være godkendt og mærket i mindst klasse 5 A, 34 B, dog mindst klasse 13 A, 89 B for bil, som er indrettet til befordring af mere end 19 personer.

10.06.023 PERSONBIL M 3

(1)Personbil M3 følger reglerne for personbil M 2.

11. MÅLEMETODER

11.01 STØJ

11.01.001 STØJMÅLEMETODE I (KØRSELSMÅLING)

(Støjmålemetode I svarer til Rådets direktiv nr. 70/157/EØF for biler, nr. 78/1015/EØF for motorcykler og nr. 74/151/EØF for traktorer).

(1)Lydtrykket måles i en højde af 1,2 m og i en afstand af 7,5 m fra køretøjets midterplan. Køretøjet føres med konstant hastighed som angivet nedenfor til linien A-A«. Når køretøjets forreste punkt passerer denne linie, gives fuld gas, indtil bageste punkt passerer linien B-B'.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= (2)Der skal foretages mindst to målinger på hver side af køretøjet. Som måleresultat for den enkelte måling regnes den under forbikørslen aflæste maksimalværdi afrundet til nærmeste hele antal decibel med fradrag af 1 dB(A). Måleresultaterne betragtes som gyldige, når forskellen mellem to målinger foretaget på samme side af køretøjet ikke overstiger 2 dB(A).

Som køretøjets støjniveau regnes det højeste måleresultat. Er denne værdi 1 dB(A) højere end støjgrænsen for det pågældende køretøj, foretages yderligere to målinger på hver side af køretøjet. Ingen af de fire nye måleresultater må overskride støjgrænsen.

(3)Bestemmelse af hastigheden ved passage af linien A-A' (udgangshastigheden):

a)For bil uden gearkasse eller med manuelt betjent gearkasse er udgangshastigheden den laveste af følgende:

-hastigheden ved 3/4 af motoromdrejningstallet ved maksimal effektafgivelse,

-hastigheden ved 3/4 af det af regulatoren begrænsede maksimale motoromdrejningstal, eller

-50 km/t.

Ved målingen anvendes følgende gear:

-2. gear ved bil med to, tre eller fire fremgear, og

-3. gear ved bil med flere end fire fremgear.

For bil med dobbeltreduktion (reduktionsgearkasse, 2-speed-bagtøj og lignende) anvendes det reduktionstrin, der giver den største hastighed i det foreskrevne gear.

For bil med automatisk gearkasse er udgangshastigheden den laveste af følgende:

-3/4 af bilens maksimalhastighed, eller

-50 km/t.

For bil med flere gearvælgerstillinger for fremkørsel skal stillingen »normal« for bykørsel anvendes.

b)For motorcykel er udgangshastigheden følgende:

-50 km/t, når motoromdrejningstallet herved ligger

 

    s  3s 

 mellem - og - 

    2  4 

-hastigheden ved motoromdrejningstallet

3s

-, når denne hastighed er mindre end 50 km/t, eller

4

-hastigheden ved motoromdrejningstallet

s

-, når denne hastighed er større end 50 km/t,

2

hvor s er motoromdrejningstallet ved maksimal effektafgivelse.

For motorcykel med manuelt betjent gearkasse anvendes følgende gear:

-2. gear ved motorcykel med to, tre eller fire fremgear,

-3. gear ved motorcykel med flere end fire fremgear og med slagvolumen på ikke over 350 cm3, og

-2. gear ved motorcykel med flere end fire fremgear og med slagvolumen på over 350 cm3.

For motorcykel med automatisk gearkasse med flere gearvælgerstillinger anvendes stillingen umiddelbart under den stilling, der svarer til motorcyklens maksimalhastighed.

c)For traktor er udgangshastigheden 3/4 af traktorens maksimalhastighed.

d)For knallert er udgangshastigheden knallertens maksimalhastighed.

Som måleresultat for knallert gælder gennemsnittet af lige mange og mindst to målinger i hver retning.

11.01.002 STØJMÅLEMETODE II (STANDMÅLING)

(1)Lydtrykket måles i en højde af 1,2 m og i en afstand af 7,0 m fra siden af køretøjet.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Lydtrykket måles ud for midten af køretøjet, for traktor dog ud for bagakslen.

Der måles ved et motoromdrejningstal på 3/4 af omdrejningstallet ved maksimal effektafgivelse.

For dieselmotor kan der måles ved maksimalt reguleret motoromdrejningstal.

(2)Der skal foretages mindst to målinger på hver side af køretøjet. Forskellen mellem to målinger foretaget på samme side af køretøjet må ikke overstige 2 dB (A). Som køretøjets støjniveau regnes det største gennemsnit af måleresultaterne fra samme side af køretøjet.

11.01.003 STØJMÅLEMETODE III

(SÆRLIG MÅLEMETODE FOR KNALLERTER)

(1)Lydtrykket måles i en højde af 1,2 m og i en afstand af 7,5 m fra køretøjets midterplan.

(2)Lydtrykket måles med knallertens drivhjul roterende på rullestandens uafbremsede ruller med størst opnåelig hastighed i højeste gear.

Der foretages lige mange og mindst to målinger på hver side af knallerten og gennemsnittet af samtlige de målte lydtryk registreres som køretøjets støjniveau.

Rulleprøvestanden skal være indrettet som vist på nedenstående tegning.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

11.01.004 STØJMÅLEMETODE IV (NÆRFELT - STANDMÅLING).

(1)Lydtrykket måles i højde med udstødningsåbningen, dog ikke lavere end 0,2 m over vejbanen.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Mikrofonplacering og mindste måleplads

Mikrofonen rettes mod udstødningsåbningen og placeres i en afstand af 0,5 m fra denne. Mikrofonens akse skal være parallel med vejbanen og danne en vinkel udad på 4 1 med udstødningsåbningens retning, jfr. ovenstående figur. Har køretøjet flere udstødningsåbninger, og den indbyrdes afstand mellem disses centre ikke overstiger 0,3 m, måles lydtrykket fra den udstødningsåbning, der er nærmest køretøjets kontur (for motorcykel dog bortset fra styret) eller er højest over vejbanen. Overstiger den indbyrdes afstand 0,3 m, måles særskilt for hver åbning, og kun den største værdi tages i betragtning.

For køretøj med lodret udstødningssystem anbringes mikrofonen lodret ud for og i højde med udstødningsåbningen i en afstand af 0,5 m fra den af køretøjets sider, som er nærmest udstødningsåbningen.

(2)Målingen indledes ved konstant motoromdrejningstal på:

 

  3s 

 - --, dog 

  4 

  s 

 - - for motorcykel med s over 5000 o/min., 

  2 

hvor s er motoromdrejningstallet ved maksimal effektafgivelse.

(3)Målingen foretages gennem en kort periode ved dette motoromdrejningstal fulgt af hele decelerationsperioden til tomgang, efter at speederen (gashåndtaget) hurtigt er bevæget til tomgangsstillingen.

(4)Der skal foretages mindst tre målinger for hvert målested. Som måleresultat for den enkelte måling regnes den aflæste maksimalværdi afrundet til nærmeste hele antal decibel.

Køretøjets støjniveau er det højeste måleresultat af tre på hinanden følgende målinger, idet intet måleresultat må afvige mere end 2 dB(A) fra et af de øvrige.

11.01.005 MÅLEPLADS

(1)Målepladsen skal være jævn og vandret med belægning af asfalt eller beton. Overfladen skal være af en sådan beskaffenhed, at støjen fra dækkene ikke har indflydelse på måleresultatet.

(2)Støjen fra omgivelserne, herunder vindstøj skal være mindst 10 dB (A) lavere end det målte lydtryk.

11.01.006 MÅLEAPPARAT

(1)Lydtrykmåleren skal opfylde bestemmelserne i meddelelse nr. 179 fra Den internationale elektroniske Kommission (IEC).

11.01.007 MÅLEBETINGELSER

(1)Støjmåling skal foretages

a)med driftsvarm motor,

b)i klart og roligt vejr, og

c)med køretøjet ved tjenestevægt.

11.02 LUFTFORURENING

11.02.001 RØGMÅLEMETODE I (CO-INDHOLD)

(1)Målingen foretages med driftsvarm motor og ved det af fabrikken opgivne tomgangsomdrejningstal ( +/-50 omdr./min.).

På køretøj med mere end et afgangsrør fra udstødningssystemet foretages målingen på en af følgende måder:

a)Afgangsrørene forenes til een afgang.

b)Målingen foretages i hvert afgangsrør.

Måleresultatet beregnes som den aritmetiske middelværdi af målingerne for samtlige rør.

11.02.002 RØGMÅLEMETODE II (DIESELRØGTÆTHED)

(1)Målingen foretages i det gear, der giver køretøjet en hastighed på mellem 40 og 50 km/t ved det af regulatoren begrænsede maksimale omdrejningstal. Køretøjet fremføres med en hastighed på ca. 20 km/t i det ovenfor anførte gear, hvorefter gaspedalen hurtigt trædes ned og holdes i denne stilling til målingen er tilendebragt.

Måleapparatet udløses, når hastigheden er 30 km/t.

Målingen foretages med driftsvarm motor.

(2)Måleapparat.

Til måling af røgtæthed anvendes Bosch røgtæthedsmåler type EFAW 65 A EFAW 68 A eller tilsvarende udstyr, der kan registrere røgtætheden i Bosch-enheder.

11.02.003 MÅLING AF KULILTE I FØRER- OG PASSAGERRUM

(1)Måling af kulilte i fører- og passagerrum foretages

a)ved konstant hastighed på ca. 60 km/t i højeste gear,

b)med vinduer og ventilationsåbninger stillet i en sådan position, at der opnås størst muligt undertryk i kabinen,

c)med motoren justeret efter køretøjsfabrikantens forskrifter,

d)med driftsvarm motor,

e)med bagageklap eller bagdør på klem, således at der er en luftspalte, der på det bredeste sted er ca. 10 mm,

f)på et punkt beliggende i køretøjets længdesymmetriplan og 750 mm over førersædet, og

g)i klart og roligt vejr.

11.03 HASTIGHED

11.03.001 HASTIGHEDSMÅLEMETODE

(1)Motordrevet køretøjs største hastighed beregnes som resultatet af lige mange hastighedsmålinger foretaget i begge retninger på vandret vej.

11.03.002 MÅLEBETINGELSER

(1)Hastighedsmåling skal foretages

a)med driftsvarm motor,

b)i roligt vejr og

c)med køretøjet ved tjenestevægt.

11.03.040 KNALLERT

(1)Ved standardtypegodkendelse tillades den fastsatte hastighedsgrænse overskredet med højst 5 %.

(2)Ved efterfølgende kontrol af nye, tilkørte eller ibrugværende køretøjer tillades den fastsatte hastighedsgrænse overskredet med højst 10 %.

11.03.050 TRAKTOR

(1)Ved hastighedsmåling tillades den fastsatte hastighedsgrænse overskredet med højst 10 %.

(2)Der kan foretages en mindre nedregulering af motorens omdrejningstal, såfremt det er nødvendigt for at begrænse hastigheden til den fastsatte hastighedsgrænse. Motorens omdrejningstal må herved ikke blive mindre end det omdrejningstal, ved hvilket motoren afgiver sin maksimale effekt.

11.03.060 MOTORREDSKAB

(1)Motorredskab følger reglerne for traktor.

Bilag 1

Oversigt over bestemmelser, der - udover de almindeligt gældende bestemmelser - retter sig mod køretøjer til særlig anvendelse og køretøjer til særlig transport.

320 Skolekøretøj:

 

 3.01.320  Vægt og akseltryk m. v. 

 3.02.320  Højde, bredde og længde. 

 4.01.320  Styreapparat. 

 5.01.320  Bremsesystemer. 

 6.04.320  Retningsviserblinklygter. 

 6.06.320  Lydsignalapparater. 

 7.03.320  Transmissionssystem. 

 10.01.320  Siddepladser. 

 10.03.320  Førerspejle. 

 10.04.320  Hastighedsmåler. 

 330 Udlejningskøretøj: 

 4.01.330  Styreapparat. 

 10.04.330  Hastighedsmåler. 

 340 Udrykningskøretøj: 

 6.04.340  Lygter til signalgivning. 

 6.06.340  Lydsignalapparater. 

 9.01.340  Adskillelser. 

 381 Invalidekøretøj: 

 5.01.381  Bremsesystemer. 

 382 Bjærgningskøretøj: 

 2.02.382  Påskrifter. 

 2.04.382  Påhængsskilt. 

 9.04.382  Overhæng. 

 385 Køretøj, der er særligt indret- 

 385 tet til at udføre arbejde på vej: 

 6.02.385  Lygter til belysning. 

 6.03.385  Lygter til markering. 

 6.04.385  Lygter til signalgivning. 

 6.05.385 Refleksordninger. 

 386 Køretøj til synsfri sammen- 

 385 kobling: 

 2.02.386  Påskrifter. 

 2.04.386  Påhængsskilt. 

 3.01.386  Vægtforhold. 

 3.02.386  Akselafstand. 

 5.01.386  Bremsesystem. 

 5.03.386  Bremsepræstation. 

 6.01.386  Elektriske forbindelser. 

 6.03.386  Markeringslygter. 

 9.02.386  Opbygning. 

 9.05.386  Tilkoblingsanordninger. 

 10.03.386  Udv. førerspejle. 

 410 Køretøj til transport af farligt gods: 

 5.01.410  Bremsesystemer. 

 9.03.410  Opbygning med tank. 

 482 Køretøj til dyretransport: 

 5.01.482  Bremsesystemer. 

 9.02.482  Opbygning med lad. 

Bilag 2

Oversigt over ændringer af indholdsmæssig karakter i forhold til bekendtgørelse af 12. marts 1987 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Hovedafsnit 1:

Ændret afsnit 1.04,definintion af bremsefading.

Hovedafsnit 3:

Ændret pkt. 3.01.100, akseltryk for påhængskøretøj.

Ændret pkt. 3.02.001, bredde.

Ændret pkt. 3.02.200, længde for vogntog.

Hovedafsnit 5:

Nyt pkt. 5.02.007, bremsebelægninger.

Ændret pkt. 5.03.020, bremsepræstation for bil.

Ændret pkt. 5.03.110, bremsepræstation for påhængs-/sættevogn til bil.

Hovedafsnit 6:

Ændret pkt. 6.03.005, tågebaglygter.

Ændret pkt. 6.10.001, afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

Hovedafsnit 7:

Nyt pkt. 7.03.002, friktionsbelægninger.

Hovedafsnit 9:

Ændret pkt. 9.01.004, adskillelser.

Ændret pkt. 9.02.113, lad på sættevogn O3 *.

Ændret pkt. 9.02.114, lad på sættevogn O 4 .

Ændret pkt. 9.05.113, længden af trækstang på påhængsvogn O 3 .

Ændret pkt. 9.05.114, længden af trækstang på påhængsvogn O 4 .

Ændret pkt. 9.07.003, afmærkning af nødudgangsdør.

Ændret pkt. 9.07.004, afmærkning af nødudgangsvindue.

Ændret pkt. 9.07.005, afmærkning af taglem.

Ændret afsnit 9.08, afskærmning bagtil mod underkøring (bagkofanger).

Hovedafsnit 10:

Ændret pkt. 10.03.006, førerspejle.

Ændret pkt. 10.03.025, førerspejle på lastbil N 2 .

Ændret pkt. 10.03.026, førerspejle på lastbil N 3 .

Ændret pkt. 10.03.099, førerspejle på motordrevet blokvogn.

Ændret pkt. 10.03.200, førerspejle på ledbus.

Ændret pkt. 10.03.320, førerspejle på skolekøretøj.

Bilag 3

Oversigt over ECE-regulativer, der er udstedt i henhold til den mellem medlemmer af FN's økonomiske kommission for Europa (ECE) indgåede overenskomst af 20. marts 1958 vedrørende indførelse af ensartede vilkår for godkendelse af udstyr og dele til motorkøretøjer.

Tiltrædelse af et regulativ indebærer, at en komponent eller et system, der er godkendt og mærket i henhold til et ECE-regulativ, kan anvendes på køretøjer, der registreres her i landet.

Danmark har tiltrådt de med * angivne regulativer.

45

Nr. Emne 1* Lygter med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys. 2* Lamper til lygter med asymmetrisk nærlys og/eller fjernslys. 3* Refleksanordninger. 4* Nummerpladelygter. 5* »Sealed-beam«-lygter med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys. 6* Retningsviserblinklygter. 7* Positionslygter, baglygter og stoplygter. 8* Lygter til halogenlamper (H1, H2 og H3) med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys samt lamper hertil. 9 Støjniveau.

10* Radiostøjdæmpning.

11* Dørrigler og -hængsler.

12* Kollisionssikret styreapparat.

13 Bremser.

14* Forankringer for sikkerhedsseler.

15* Luftforurening fra biler.

16* Sikkerhedsseler.

17* Sæder og sædeforankringer.

18* Tyverisikring.

19* Tågeforlygter.

20* Lygter til halogenlamper (H4) med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys samt lamper hertil.

21* Kabinens indre indretning.

22* Styrthjelme.

23* Baklygter.

24 Røgudvikling fra biler med dieselmotor.

25* Nakkestøtter.

26* Udragende dele.

27* Advarselstrekanter.

28* Lydsignalapparater.

29* Kollisionssikret lastbilførerhus.

30* Dæk til personbiler.

31* »Sealed-beam«-halogenlygter (H4) med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

32* Kabinekonstruktion af personbiler m.h.t. kollision bagfra.

33* Kabinekonstruktion af personbiler m.h.t. kollision forfra.

34* Forebyggelse af brandrisici i personbiler.

35* Pedalplacering i personbiler.

36 Konstruktion af busser (18 eller flere personer).

37* Lamper til lygter.

38* Tågebaglygter.

39* Hastighedsmåler (speedometer).

40 Luftforurening fra motorcykler med motor med styret tænding.

41 Støjniveau for motorcykler.

42* Kofanger for og bag på personbiler.

43 Ruder af sikkerhedsglas.

44* Børnefastholdelsesanordninger.

45 Lygteviskere og -vaskere.

46 Førerspejle og montering af førerspejle.

47 Luftforurening fra knallerter/små motorcykler (maks. 50 cm3, maks. 50 km/t) med motor med styret tænding.

48 Montering af lygter.

49 Luftforurening fra dieselmotorer.

50 Positionslygter, baglygter, stoplygter, retningsviserblinklygter og nummerpladelygter til motorcykler og knallerter.

51 Støjniveau for motorkøretøjer med mindst 4 hjul.

52 Konstruktion af minibusser (10-17 personer).

53 Montering af lygter på motorcykler.

54 Dæk til lastkøretøjer.

55 Tilkoblingsanordninger.

56 Nærlyslygte til knallert.

57 Nær- og fjernlyslygte til motorcykel.

58 Afskærmning bagtil på lastkøretøjer.

59 Udstødningssystemer (reservedele).

60 Betjeningsanordninger på motorcykler og knallerter.

61 Udragende dele på lastbilførerhuse.

62 Tyverisikring af motorcykler.

63 Støjniveau for knallerter.

64 Reservehjul til midlertidigt brug.

65 Afmærknings- og udrykningslygter.

66 Styrke af overbygning på store personbiler (18 eller flere personer).

67 Brændstofanlæg til F-gas.

68 Måling af største hastighed.

69* Afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

70 Refleksplanker.

71 Synsfelt for traktorer.

72 Motorcykellygter til halogenlamper (HS1) med asymmetrisk nærlys og fjernlys.

73 Sideafskærmning på lastkøretøjer.

Bilag 4

Oversigt over bekendtgørelser om køretøjers indretning og udstyr, hvori der er fastsat bestemmelser, der tillige finder anvendelse på ældre køretøjer.

 

 Nr. 198 af 24. juni    1955 (Samlet udstyrsbekendtgørelse). 

 Nr. 100 af 20. april   1956 (Påhængsskilt). 

 Nr. 282 af 13. december  1957 (Adskillelse i varebil). 

 Nr. 308 af 4. november  1959 (Dækmønsterdybde). 

 Nr. 235 af 27. juni    1961 (Vægt på styrende hjul). 

 Nr. 92 af 20. marts   1963 (Hjulafskærmning og 

                 brændstofafspærringshane). 

 Nr. 386 af 11. november  1966 (Dæmpende anordning i påløbsbremser). 

 Nr. 388 af 25. september 1967 (Førerspejle og dæk). 

 Nr. 118 af 9. april    1968 (Retningsviserblinklygter). 

 Nr. 185 af 5. maj     1970 (Retningsviservinger, 

                fjernprojektører, tågeforlygter 

                og siderefleksanordninger). 

 Nr. 14 af 11. januar   1972 (Tyverisikring). 

 Nr. 234 af 2. maj     1973 (Fjernprojektører). 

 Nr. 261 af 20. maj    1976 (Solfiltre). 

 Detailforskrifter 

 for køretøjer       1984 (Brændstofanlæg til F-gas). 

 Detailforskrifter 

 for køretøjer       1986 (Afmærkning af langsomtkørende 

                køretøjer). 

Officielle noter

Ingen