Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser i anledning af omlægningen af statens finansår til kalenderåret

 

 

 

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1.

Statsministerens forretningsområde.

I lov nr. 28 af 29. januar 1964 om en investeringsfond for Færøerne m.v., som ændret senest ved lov nr. 153 af 31. marts 1976, foretages følgende ændring:

§ 1, stk. 3, affattes således:

"Stk. 3. Til fonden ydes endvidere statstilskud på 7 mill. Kr. i hvert af finansårene 1976-77 og 1977-78, 6 mill. Kr. i finansåret 1978 og 6 mill kr. i finansåret 1979."

 

§ 2

Udenrigsministerens forretningsområde.

I lov om internationalt udviklingssamarbejde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 285 af 1. april 1976, foretages følgende ændring:

 

I § 2, 1. pkt., ændres "som begynder den følgende 1. april" til: "som begynder den følgende 1. januar".

§ 3

Landbrugsministerens forretningsområde.

 1. I lov nr. 221 af 3. juni 1967 om jagten, som ændret senest ved lov nr. 92 af 29. marts 1972, foretages følgende ændring:
 2.  

  § 46, stk. 2, 2. og 3. pkt., affattes således:

  "Det har kun gyldighed i det tidsrum fra 1. april til 31. marts, for hvilket det er udstedt. Landbrugsministeren kan dog bestemme, at jagttegnets gyldighed udvides til at omfatte den ved nævnte tidsrums afslutning følgende april måned".

   

 3. I lov nr. 103 af 20. marts 1970 om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere, som ændret senest ved lov nr. 226 af 12. juni 1975, foretages følgende ændring:
 4.  

  § 2, litra g, 2. pkt., affattes således: "Regnskabsåret følger finansåret".

   

 5. I lov nr. 172 af 29. april 1970 om erstatning for tab som følge af ringbakteriose i kartofler foretages følgende ændring:
 6. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres "finansårene 1969-70 - 1978-79" til:"finansårene 1969-70 - 1978 og derudover indtil 31. marts 1979".

   

 7. I lov nr. 245 af 12. maj 1976 om tilskud til læplantning foretages følgende ændring:

 

I § 1 ændres "finansårene 1976-77 til 1981-82" til: "finansårene 1976-77 til 1981 og derudover til 31. marts 1982".

§ 4

Indenrigsministerens forretningsområde.

 1. I lov om kommunal udligning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 420 af 2. august 1974, foretages følgende ændring:
 2.  

  I § 6, 2. pkt., ændres "2 uger før regnskabsårets begyndelse" til: "15. marts i det år, bidragene vedrører".

   

 3. I lov nr. 331 af 13. juni 1973 om et hovedstadsråd foretages følgende ændring:
 4.  

  I § 18, stk. 1, 3. pkt., ændres "to uger før regnskabsårets begyndelse" til: "15. marts i det år, bidraget vedrører".

   

 5. I lov nr. 377 af 13. juni 1973 om udligning i hovedstadsområdet foretages følgende ændring:
 6.  

  I § 14, 2. pkt., ændres "2 uger før regnskabsårets begyndelse" til: "15. marts i det år, bidragene vedrører".

   

 7. I lov om generelle tilskud til amtskommuner og kommuner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 412 af 2. august 1974, foretages følgende ændring:
 8.  

  § 8 affattes således:

  "§ 8. Indenrigsministeren underretter senest 2 uger før fristen for årsbudgettets endelige vedtagelse amtsrådene og kommunalbestyrelserne om størrelsen af de på grundlag af de foreliggende oplysninger beregnede tilskud efter denne lov. Eventuelle ændringer af beregningen af de i §§ 1-4 omhandlede tilskud meddeles amtsrådene senest 15. marts i det år, tilskuddene vedrører. Eventuelle ændringer af beregningen af de i §§ 5 og 6 omhandlede tilskud meddeles amtsrådene og kommunalbestyrelserne senest inden udgangen af december måned i året forud for det år, tilskuddene vedrører."

   

 9. I lov nr. 328 af 26. juni 1975 om statshospitalernes overførelse til amtskommunerne foretages følgende ændringer:

 

I § 5, stk. 1, ændres "hvert af finansårene 1976-77 1990-91" til: "perioden 1. april 1976 - 31. marts 1991".

 

I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres "1976-77 1990-91" til: "1. april 1976 31. marts 1991".

 

I § 5, stk. 2, 3. pkt., ændres "1977-78 1990-91" til: "1. april 1977 - 31. marts 1991".

 

§ 5

Socialministerens forretningsområde.

I lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 455 af 7. september 1976, som ændret senest ved lov nr. 481 af 14. september 1977, foretages følgende ændringer:

 

 1. I § 10, stk. 3, ændres tre steder "april" til: "januar" og tre steder "oktober" til: "juli".
 2.  

 3. I § 24, stk. 3, ændres tre steder "april" til: "januar" og tre steder "oktober" til: "juli".

 

 

§ 6

Arbejdsministerens forretningsområde.

 

I lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m. v. jfr. lovbekendtgørelse nr. 455 af 1. september 1977, foretages følgende ændringer:

 

 1. I § 16, stk. 2, 1. pkt., ændres "april kvartal" til: "januar kvartal".
 2.  

 3. I § 46, stk. 2, 1. pkt., ændres "1. april og 1. oktober" til: "1. januar og 1. juli".
 4.  

 5. I § 47 ændres to steder "april" til: "januar" og to steder "oktober" til: "juli".
 6.  

 7. I § 48, 1. pkt., ændres "1. april" til: "1. januar".
 8.  

 9. I § 81, stk. 1, ændres "15. juni" til: "15. marts".
 10.  

 11. I § 81, stk. 3, ændres "regnes fra 1. april - 31. marts" til: "er kalenderåret".

 

§ 7

 

Loven træder i kraft den 1. april 1978, §§ 4, 5 og 6 dog først den 1. januar 1979.

 

 

Givet på Christiansborg slot, den 16. november 1977

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Knud Heinesen