Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 1993 (* 1)


Ingen

I Trafikministeriets bekendtgørelse af 3. marts 1993 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr som senest ændret ved bekendtgørelse af 17. september 1993 erstattes indledningsafsnittet »TOTALHARMONISERING« med vedlagte afsnit »OPTIONEL HARMONISERING«, »TOTALHARMONISERING FOR PERSONBIL M1« og »TOTALHARMONISERING FOR TO- OG TRE-HJULEDE MOTORDREVNE KØRETØJER«, pkt. 040 i afsnit 1.03 erstattes med vedlagte pkt. 040, og pkt. 3.02.040 og pkt. 4.01.040 (1) a) erstattes med vedlagte pkt. 3.02.040 og pkt. 4.01.040 (1) a). Desuden ophæves pkt. 3.01.040 (3) og (4) og pkt. 9.02.040, og efter bilag 5 indsættes vedlagte bilag 6.

ÆNDRINGER:

Bekendtgørelsen indfører ændrede bestemmelser for motorcykler og knallerter mv.

IKRAFTTRÆDEN:

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. februar 1994.

Trafikministeriet, den 14. februar 1994

Jan Trøjborg

/ Per Frederiksen

Trafikmin. F.afd. j.nr. 1993-240-11

OPTIONEL HARMONISERING:

Et køretøj og udstyr til køretøjer kan ikke nægtes godkendt under henvisning til, at det ikke opfylder danske bestemmelser om køretøjers indretning og udstyr, såfremt køretøjet henholdsvis udstyret er godkendt i henhold til et EF-direktiv med modsvarende bestemmelser.

TOTALHARMONISERING FOR PERSONBIL M1:

Udstyr, der monteres på EF-typegodkendt personbil M1, og som er omfattet af bilag 5, skal være godkendt i henhold til de i bilaget nævnte EF-direktiver eller ECE-regulativer.

Denne bestemmelse gælder fra den 1. januar 1996 for bil, der registreres første gang på denne dato eller senere, for så vidt angår udstyr, der markedsføres første gang her i landet på denne dato eller senere.

Bestemmelsen gælder desuden fra den 1. januar 1998 for bil, der registreres første gang på denne dato eller senere, uanset datoen for den første markedsføring af udstyret.

For personbil M1 med forbrændingsmotor gælder endvidere de bestemmelser om EF-typegodkendelse, der er fastsat i Justitsministeriets bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m.v.

TOTALHARMONISERING FOR TO- OG TRE-HJULEDE

MOTORDREVNE KØRETØJER:

Standardtypegodkendt køretøj, der er omfattet af Rådets direktiv nr. 92/61/EØF om standardtypegodkendelse af to- og tre-hjulede motordrevne køretøjer, skal opfylde de tekniske krav i de i bilag 6 nævnte EF-direktiver eller ECE-regulativer. Udstyr, der monteres på sådant køretøj, og som er omfattet af bilag 6, skal være godkendt i henhold til de i bilaget nævnte EF-direktiver eller ECE-regulativer.

Denne bestemmelse gælder - fra den i bilaget for det enkelte direktiv (regulativ) anførte dato - for køretøj, der standardtypegodkendes på denne dato eller senere, og for udstyr, der monteres på sådant køretøj, og som markedsføres første gang her i landet på denne dato eller senere.

Bestemmelsen gælder desuden - fire år efter den i bilaget for det enkelte direktiv (regulativ) anførte dato - for køretøj, der registreres eller tages i brug første gang på denne dato eller senere, uanset datoen for dets standardtypegodkendelse, og for udstyr, der monteres på sådant køretøj, uanset datoen for den første markedsføring af udstyret.

040 KNALLERT

To- eller tre-hjulet køretøj med en forbrændingsmotor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3 eller med elmotor og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km/t.

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

Registreringspligtig knallert skal opfylde bestemmelserne i afsnit 2-11 for motorcykel med følgende ændringer:

 • a) To-hjulet knallert må ikke have større bredde end 1,0 m.
 • b) To-hjulet knallert skal ikke være forsynet med akkumulator.
 • c) Motorens effekt skal være begrænset på en sådan måde, at knallertens maksimale hastighed kun vanskeligt kan forøges. Bestemmelsen kan anses for opfyldt, hvis knallerten opfylder de tekniske krav i annex 6 til ECE-rekommandation R.E.3.
 • d) Knallert skal opfylde bestemmelserne i pkt. 11.03.040.

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

Ikke-registreringspligtig knallert skal opfylde bestemmelserne i afsnit 2-11 for knallert.

Ikke-registringspligtig knallert inddeles i:

 • a) Personknallert

To-hjulet knallert, der er indrettet til befordring af fører alene.

 • b) Vareknallert

To-hjulet knallert, der tillige er indrettet til varetransport.

 • c) Invalideknallert

Tre-hjulet knallert, der er indrettet til befordring af invalideret fører alene.

3.02.040 KNALLERT

 • (1) Person- og vareknallert må ikke have større bredde end 1,0 m.

4.01.040 KNALLERT

 • (1) For styr gælder,
 • a) at bredden på person- og vareknallert skal være mere end 500 mm,

Bilag 6

Oversigt over EF-direktiver eller ECE-regulativer, der er omfattet af totalharmoniseringen for to- og tre-hjulede motordrevne køretøjer (kun basisdirektivet/-regulativet er angivet). Direktiver (regulativer), der også omfatter udstyr, er angivet med *.

Direktiv nr. 92/61/EØF om standardtypegodkendelse af to- og tre-hjulede motordrevne køretøjer omfatter

- knallerter,

- motorcykler,

- tre-hjulede biler og

- lette fire-hjulede biler (quadricykler)

med undtagelse af

- køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 6 km/t,

- køretøjer til brug for fysisk handicappede,

- køretøjer til brug ved konkurrencer på eller uden for vej og

- tre-hjulede terrængående køretøjer med eet forhjul.

Emne EF-direktiv/ECE-regulativ Ikrafttræden

Bremser Direktiv nr. 93/14/EØF ECE-regulativ nr. 78 5. april 1995

Identificering af Direktiv nr. 93/29/EØF

kontrollamper mv. ECE-regulativ nr. 60 14. juni 1995

Lydsignalapparat* Direktiv nr. 93/30/EØF

(bortset fra Direktiv nr. 70/388/EØF

mekanisk klokke) ECE-regulativ nr. 28 14. juni 1995

Støtteben på to-

hjulede køretøjer Direktiv nr. 93/31/EØF 14. juni 1995

Håndbøjler o.l. for

passagerer på to-

hjulede køretøjer Direktiv nr. 93/32/EØF 14. juni 1995

Tyverisikring Direktiv nr. 93/33 EØF ECE-regulativ nr. 62 14. juni 1995

Identifikation og

påskrifter Direktiv nr. 93/34/EØF 14. juni 1995

Montering af lygter

og reflekser Direktiv nr. 93/92/EØF ECE-regulativ nr. 53 29. oktober 1995

Vægt og dimensioner Direktiv nr. 93/93/EØF 29. oktober 1995

Anbringelsessted for

bagnummerplade Direktiv nr. 93/94/EØF 29. oktober 1995

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiver nr. 92/61/EØF, EF-Tidende 1992 L 225 s. 72, nr. 93/14/EØF, EF-Tidende 1993 L 121 s. 1, nr. 93/29/EØF, EF-Tidende 1993 L 188 s. 1, nr. 93/30/EØF, EF-Tidende 1993 L 188 s. 11, nr. 93/31/EØF, EF-Tidende 1993 L 188 s. 19, nr. 93/32/EØF, EF-Tidende 1993 L 188 s. 28, nr. 93/33/EØF, EF-Tidende 1993 L 188 s. 32, nr. 93/34/EØF, EF-Tidende 1993 L 188 s. 38, nr. 93/92/EØF, EF-Tidende 1993 L 311 s. 1, nr. 93/93/EØF, EF-Tidende 1993 L 311 s. 76 og nr. 93/94/EØF, EF-Tidende 1993 L 311 s. 83.

Redaktionel note
 • (* 1) Efter kongelig anordning er denne bekendtgørelse undtaget fra kundgørelse i Lovtidende.