Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods


Denne BL indeholder en afskrift af Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 737 af 17. november 1989 om lufttransport af farligt gods.

I medfør af § 85, stk. 2, og § 152 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Alvorlig kvæstelse (Serious injury): En kvæstelse, som en person har pådraget sig ved en ulykke, og
 • a) som nødvendiggør indlæggelse på hospital i mere end 2 døgn, hvis indlæggelse sker senest 7 dage efter den dag, hvor personen blev kvæstet, eller
 • b) hvorved der er sket knoglebrud (bortset fra ukomplicerede brud på fingre, tæer eller næse), eller
 • c) hvorved der er fremkommet alvorlig blødning, nerve-, muskel- eller seneskade, eller
 • d) hvorved der er sket kvæstelse af et indre organ, eller
 • e) hvorved der er sket 2. eller 3. gradsforbrændinger eller forbrændinger, der dækker mere end 5 pct. af kroppen, eller
 • f) hvorved der er sket bevislig udsættelse for smitsomme stoffer eller skadelig stråling.
 • 2) Besætningsmedlem (Crew member): En person, der er udpeget af et luftfartsforetagende til tjeneste om bord i et luftfartøj i forbindelse med en flyvning.
 • 3) Chicago-konventionen (Convention on International Civil Aviation): Konventionen angående international civil luftfart, undertegnet i Chicago den 7. december 1944, med senere ændringer.
 • 4) Container (Unit load device): Enhver type fragtcontainer, luftfartøjscontainer, luftfartøjspalet med net eller luftfartøjspalet med net over en plastboble. En sampakning betragtes ikke som en container.
 • 5) Emballage (Packaging): Beholdere og andre dele eller materialer, der er nødvendige, for at beholderen kan opfylde sin funktion som transportbeholder, og som er nødvendige for at sikre opfyldelsen af de krav til emballering, der er fastsat i denne bekendtgørelse.
 • 6) Emballering (Packing): Den metode og proces, ved hvilken genstande eller stoffer indpakkes og/eller forpakkes eller sikres på anden måde.
 • 7) Farligt gods (Dangerous goods): Genstande eller stoffer, der kan medføre betydelig risiko for helbred, sikkerhed eller ejendom, når de transporteres med luftfartøj.
 • 8) Flyvebesætningsmedlem (Flight crew member): Et certificeret besætningsmedlem, der er pålagt opgaver af betydning for føringen af et luftfartøj i flyvetiden.
 • 9) FN-nummer (UN-number): Et fircifret tal, tildelt af FNs komite af eksperter om transport af farligt gods (United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) med henblik på identifikation af et stof eller en bestemt gruppe af stoffer.
 • 10) Forsendelse (Consignment): Et eller flere kolli med farligt gods, som et luftfartsforetagende har påtaget sig at transportere fra een bestemt afsender på eet bestemt tidspunkt og på een bestemt adresse, som der er kvitteret for som eet parti, og som transporteres til een bestemt modtager på een bestemt adresse.
 • 11) Fragtluftfartøj (Cargo aircraft): Ethvert luftfartøj, bortset fra passagerluftfartøj, som anvendes til transport af gods.
 • 12) ICAO-TI (ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air): Organisationen for International Civil Luftfarts tekniske instruktioner for sikker lufttransport af farligt gods, dokument 9284-AN/905, i seneste udgave.
 • 13) Kolli (Package): Det færdige produkt af indpakningsprocessen, dvs. emballage med indhold, således som dette foreligger klart til transport.
 • 14) Korrekt teknisk betegnelse (Proper shipping name): Det navn, der skal anvendes til at beskrive en bestemt genstand eller et bestemt stof.
 • 15) Luftfartsforetagende (Operator): En person, et selskab eller andet foretagende, der har til formål at beskæftige sig med flyvevirksomhed.
 • 16) Luftfartøjschef (Pilot-in-command): Den pilot, der er ansvarlig for luftfartøjets føring og sikkerhed i flyvetiden.
 • 17) Oprindelsesland (State of Origin): Det land, inden for hvis territorium godset først blev lastet på et luftfartøj.
 • 18) Passagerluftfartøj (Passenger aircraft): Et luftfartøj, som transporterer en eller flere personer, bortset fra besætningsmedlemmer, ansatte i luftfartsforetagendet, der udfører arbejde for luftfartsforetagendet, officielle repræsentanter for vedkommende myndighed eller personer, der ledsager en forsendelse eller anden fragt.
 • 19) Sampakning (Overpack): En pakke, der indeholder et eller flere kolli, og som udgør en enhed, der benyttes af samme afsender for at lette ekspedition og opbevaring.
 • 20) Uheld med farligt gods (Dangerous goods incident): En begivenhed forårsaget af farligt gods, som transporteres med luftfartøj, bortset fra ulykke med farligt gods, når begivenheden sker under eller i forbindelse med transporten, og begivenheden resulterer i kvæstelse af person, skade på ejendom, brand, brækage, spild, udsivning af væske eller stråling eller andet bevis på, at emballagen er blevet beskadiget. Enhver begivenhed i forbindelse med transporten af farligt gods, som bringer luftfartøjet eller de ombordværende i alvorlig fare, anses også for et uheld med farligt gods.
 • 21) Ulykke med farligt gods (Dangerous goods accident): En begivenhed forårsaget af farligt gods, som transporteres med luftfartøj, når begivenheden sker under eller i forbindelse med transporten, og den resulterer i dødsfald, alvorlig kvæstelse af person eller større skade på ejendom.

Kapitel 2

ICAO-TI

§ 2. De tekniske instruktioner, der henvises til i denne bekendtgørelse, betegnet som ICAO-TI, indføres ikke i Lovtidende, jf. kgl. anordning nr. 727 af 27. november 1989.

Stk. 2. Oplysning om indholdet af forskrifterne kan fås ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, hvor dokumentet kan købes i engelsk udgave.

Kapitel 3

Bekendtgørelsens almindelige anvendelsesområde

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods med luftfartøj inden for dansk område samt for transport af farligt gods med dansk luftfartøj uden for dansk område.

Stk. 2. Et luftfartøj betragtes som dansk, når det er dansk registreret, eller når det er udenlandsk registreret og opererer i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

§ 4. Bekendtgørelsen gælder for alle genstande og stoffer, der er klassificeret som farligt gods, jf. kapitel 5, bortset fra de eksplosive stoffer samt krigsammunition, der er omfattet af Ministeriet for Offentlige Arbejders bekendtgørelse nr. 98 af 17. marts 1977 om transport af eksplosive stoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder dog ikke for genstande og stoffer, der er klassificeret som farligt gods, men som er nødvendige om bord på et luftfartøj for at opfylde luftdygtighedskrav og driftsbestemmelser eller bestemt til de særlige formål, som er angivet i ICAO-TI.

Stk. 3. Hvis genstande eller stoffer, der er beregnet som erstatning for de genstande eller stoffer, der er omtalt i stk. 2, medføres på et luftfartøj, skal de transporteres i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i denne bekendtgørelse. Dette gælder dog ikke, hvis transport af nævnte genstande eller stoffer er tilladt i henhold til ICAO-TI.

Stk. 4. Genstande og stoffer, der er beregnet til passagerernes eller besætningsmedlemmernes personlige brug, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse i det omfang, der er fastsat regler herom i ICAO-TI.

Kapitel 4

Tilladelse

§ 5. Transport af farligt gods, der skal udføres af dansk luftfartsforetagende eller af luftfartsforetagende hjemmehørende i en stat, der ikke har tilsluttet sig Chicago-konventionen, kræver en forud indhentet tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder for ikke-erhvervsmæssig flyvevirksomhed, der udføres af en person, et selskab eller andet foretagende, der er hjemmehørende i Danmark eller i en stat, der ikke har tilsluttet sig Chicago-konventionen.

Stk. 2. Ansøgning skal være Statens Luftfartsvæsen i hænde senest 5 dage, inden flyvningen agtes udført. Ansøgningen skal være ledsaget af fyldestgørende oplysninger om klassificering og emballering samt om den måde, hvorpå transporten agtes gennemført, jf. de bestemmelser, der er fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Luftfartsforetagender, der har tilladelse til at udføre rute- og/eller charterflyvning, kan uden tilladelse efter stk. 1 transportere farligt gods, når de bestemmelser, der i øvrigt er fastsat i denne bekendtgørelse, overholdes.

Stk. 4. Lufttransport af

1. fissilt radioaktivt materiale, som er omfattet af særlige ekstra krav til emballering m.m. på grund af de fissile egenskaber, jf. ICAO-TI, og

2. radioaktivt stof a) i et type B(U) kolli, hvis indhold overstiger 3000 A 1 eller 3000 A eller 1000 TB , eller 2 q b) i et type B(M) kolli, eller c) som gennemførelse af et særligt arrangement i transportreglernes forstand,

kræver i alle tilfælde en forud indhentet tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. Ansøgning indsendes til Statens Institut for Strålehygiejne.

Kapitel 5

Klassificering

§ 6. En genstand eller et stof skal klassificeres i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsat i ICAO-TI.

Kapitel 6

Forbudt farligt gods

§ 7. Genstande og stoffer, der udtrykkeligt er nævnt ved navn eller ved fællesbetegnelse i ICAO-TI som genstande eller stoffer, det under alle omstændigheder er forbudt at transportere med luftfartøj, må ikke transporteres med luftfartøj.

§ 8. Genstande og stoffer, som er angivet i ICAO-TI som forbudte at transportere under normale omstændigheder, og levende dyr med infektioner, må ikke transporteres med luftfartøj. Dette gælder dog ikke, hvis det er anført i ICAO-TI, at de må transporteres i henhold til en godkendelse udstedt af oprindelseslandet.

Kapitel 7

Emballering

§ 9. Farligt gods skal emballeres i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel og i ICAO-TI.

Stk. 2. Emballage til lufttransport af farligt gods skal være af god kvalitet og skal være konstrueret og sikkert lukket således, at lækage ikke kan opstå under normale lufttransportforhold ved forandringer i temperatur, fugtighed eller tryk eller ved rystelser.

Stk. 3. Emballagen skal være egnet til indholdet. Emballage i direkte berøring med farligt gods skal være modstandsdygtig over for enhver kemisk eller anden påvirkning fra sådant gods.

Stk. 4. Emballagen skal opfylde materiale- og kontruktionsspecifikationerne i ICAO-TI.

§ 10. Emballage skal være afprøvet i overensstemmelse med bestemmelserne i ICAO-TI.

Stk. 2. Emballage til lufttransport af farligt gods skal være typegodkendt af Emballage- og Transportinstituttet, medmindre den er typegodkendt af den kompetente myndighed i andet land. Dette gælder dog ikke, hvis emballagen er omfattet af overgangsreglerne i ICAO-TI.

Stk. 3. Emballage, hvis hovedformål er at kunne indeholde væske, skal kunne modstå de tryk, som er angivet i ICAO-TI, uden at der opstår lækage.

Stk. 4. Indvendig emballage skal være emballeret, sikret eller polstret således, at skader eller lækage forhindres og således, at deres bevægelser i den ydre emballage forhindres ved lufttransport under normale forhold. Støddæmpende eller absorberende materiale må ikke kunne forårsage en farlig reaktion med indholdet i beholderne.

Stk. 5. Beholdere må ikke genbruges, før de er blevet kontrolleret og fundet fri for tæring eller anden skade. Hvis en beholder genbruges, skal der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre forurening af det nye indhold.

Stk. 6. Hvis ikke-rengjorte, tomme beholdere på grund af det tidligere indhold kan udgøre en risiko, skal de lukkes tæt til og behandles under hensyntagen til den risiko, de udgør.

§ 11. Ydersiden af et kolli må ikke være forurenet med en skadelig mængde af et farligt stof.

Kapitel 8

Mærkning

§ 12. Hvert kolli med farligt gods skal forsynes med den/de korrekte fareseddel/faresedler således, som det er angivet i ICAO-TI.

§ 13. Hvert kolli med farligt gods skal være mærket med indholdets korrekte tekniske betegnelse, herunder FN-nummer, hvis et sådant findes, samt sådanne andre mærkninger, som måtte være anført i ICAO-TI.

§ 14. Emballage, som er fremstillet i overensstemmelse med en af de specifikationer, der er fastsat i ICAO-TI, skal være mærket herom. Ingen emballage må forsynes med mærkning om specifikationer, medmindre de opfylder de krav, der er angivet i ICAO-TI.

§ 15. Mærkning af farligt gods skal være affattet på engelsk.

Kapitel 9

Afsenders pligter

§ 16. Forud for indlevering af et kolli eller en sampakning med farligt gods til lufttransport skal afsenderen sikre sig

 • 1) at det ikke er forbudt at transportere det farlige gods med luftfartøj, samt
 • 2) at godset er korrekt klassificeret, emballeret, mærket og ledsaget af de fornødne, korrekt udfærdigede transportdokumenter for farligt gods, som angivet i §§ 17 og 18 og i ICAO-TI.

§ 17. Medmindre andet er fastsat i ICAO-TI, skal afsenderen af farligt gods til lufttransport udfylde og underskrive et transportdokument for farligt gods, som skal indeholde de oplysninger, der er krævet i ICAO-TI. Transportdokumentet skal gives til luftfartsforetagendet.

Stk. 2. Transportdokumentet skal indeholde en erklæring, underskrevet af afsenderen af det farlige gods til lufttransport, om

 • 1) at det farlige gods er fuldstændigt og præcist beskrevet med angivelse af korrekt teknisk betegnelse, samt
 • 2) at det er klassificeret, emballeret, mærket og i korrekt tilstand til lufttransport i henhold til de gældende bestemmelser.

§ 18. Transportdokumenter for farligt gods skal være affattet på engelsk.

Kapitel 10

Luftfartsforetagendets pligter

§ 19. Et luftfartsforetagende må ikke modtage farligt gods til lufttransport, medmindre

 • 1) det farlige gods er ledsaget af et udfyldt transportdokument for farligt gods, undtagen hvor det er angivet i ICAO-TI, at et sådant dokument ikke kræves, og
 • 2) luftfartsforetagendet har kontrolleret kolliet, sampakningen eller fragtcontaineren med det farlige gods i overensstemmelse med de fremgangsmåder ved modtagelse, som er indeholdt i ICAO-TI.

§ 20. Luftfartsforetagendet skal udarbejde og anvende en kontrolliste ved modtagelse af farligt gods i henhold til § 19.

§ 21. Kolli og sampakninger med farligt gods og fragtcontainere med radioaktive stoffer skal inspiceres for tegn på lækage eller skade, før de lastes på et luftfartøj eller i en container. Kolli, sampakninger eller fragtcontainere, som lækker eller er beskadigede, må ikke lastes på et luftfartøj.

Stk. 2. En container med farligt gods må ikke lastes på et luftfartøj, medmindre den er inspiceret og fundet fri for ethvert tegn på lækage fra eller skade på det farlige gods.

Stk. 3. Hvis et kolli med farligt gods, som er lastet på et luftfartøj, viser sig at være beskadiget eller utæt, skal luftfartsforetagendet sørge for, at det fjernes fra luftfartøjet. Foretagendet skal derefter sikre sig, at resten af ladningen er i korrekt tilstand til lufttransport, og at ingen andre kolli er blevet forurenet.

§ 22. Kolli eller sampakninger med farligt gods og fragtcontainere med radioaktive stoffer skal ved losningen fra luftfartøjet eller containeren inspiceres for tegn på skade eller lækage.

Stk. 2. Hvis der konstateres skade eller lækage, skal det sted i luftfartøjet, hvor det farlige gods eller containeren var placeret, inspiceres for skade eller forurening.

§ 23. Farligt gods må ikke transporteres i et luftfartøjs passagerkabine, hvori der befinder sig passagerer, eller i cockpittet undtagen under omstændigheder, hvor det er tilladt efter bestemmelserne i ICAO-TI.

§ 24. Enhver farlig forurening på et luftfartøj, der skyldes lækage eller skade på farligt gods, skal ufortøvet fjernes.

Stk. 2. Et luftfartøj, som er blevet forurenet af radioaktivt stof, skal straks tages ud af trafik. Det må ikke indsættes i trafik igen, før strålingsniveauet på enhver tilgængelig overflade og den forurening, der kan fjernes, ikke overstiger de værdier, der er angivet i ICAO-TI.

§ 25. Kolli med farligt gods, som kan forårsage en farlig reaktion med hinanden eller med kolli med andet gods, skal i et luftfartøj stuves på en sådan måde, at kolliene i tilfælde af lækage ikke kan forårsage en farlig reaktion med hinanden.

§ 26. Kolli med gift og smittefarlige stoffer skal på et luftfartøj stuves i overensstemmelse med bestemmelserne i ICAO-TI.

§ 27. Kolli med radioaktive stoffer skal på et luftfartøj stuves således, at de er adskilt fra personer, levende dyr og ufremkaldte film i overensstemmelse med bestemmelserne i ICAO-TI.

§ 28. Når farligt gods lastes på et luftfartøj, skal luftfartsforetagendet beskytte det farlige gods mod at blive beskadiget. Luftfartsforetagendet skal stuve godset om bord på luftfartøjet således, at kolliene ikke kan vælte eller forskubbe sig. Kolli med radioaktive stoffer skal stuves i overensstemmelse med bestemmelsen i § 27.

§ 29. Kolli med farligt gods, som ifølge mærkningen kun må transporteres med fragtluftfartøj, skal lastes på en sådan måde, at et besætningsmedlem eller en anden autoriseret person kan identificere og håndtere samt, hvis størrelse og vægt tillader det, adskille sådanne kolli fra anden fragt under flyvningen, medmindre andet er foreskrevet i ICAO-TI.

Kapitel 11

Informationspligt

§ 30. Luftfartsforetagender, afsendere eller andre, som har med lufttransport af farligt gods at gøre, skal give deres personale sådanne oplysninger, der gør det muligt for personalet at udføre sine pligter i forbindelse med transporten af farligt gods. Endvidere skal der gives personalet instruktioner om de forholdsregler, der skal træffes, hvis der opstår nødsituationer, som omfatter det farlige gods.

Stk. 2. Luftfartsforetagendet skal i driftshåndbogen opføre de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., som vedrører flyvebesætningsmedlemmerne.

Stk. 3. » Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents involving Dangerous Goods«, ICAO-dokument 9481-AN/928, kan købes hos Statens Luftfartsvæsen.

§ 31. Hvis et luftfartøj skal medføre farligt gods, skal luftfartsforetagendet så tidligt som muligt før luftfartøjets start forsyne fartøjschefen med skriftlige informationer, som angivet i ICAO-TI.

§ 32. Ved passagertransport skal luftfartsforetagendet informere passagererne om de former for gods, som det ikke er tilladt dem at medføre om bord på et luftfartøj, hverken som håndbagage eller som indskrevet rejsegods.

§ 33. Hvis der opstår en nødsituation under flyvningen, skal luftfartøjschefen informere vedkommende lufttrafiktjenesteenhed om, at der er farligt gods om bord. Hvis situationen tillader det, bør informationerne indeholde oplysning om korrekt teknisk betegnelse, klassificering, sekundære risici, som har krævet mærkning, forenelighedsgruppe i klasse 1, mængde og placering om bord på luftfartøjet.

§ 34. Hvis et luftfartøj, som medfører farligt gods, lider flyvehavari, skal luftfartsforetagendet snarest muligt informere den stat, hvori havariet indtraf, om, at luftfartøjet medførte farligt gods, samt oplyse den korrekte tekniske betegnelse, klassificering, sekundære risici, som har krævet mærkning, forenelighedsgruppe i klasse 1, mængde og placering om bord på luftfartøjet.

§ 35. Hvis et luftfartøj, som medfører farligt gods, bliver indblandet i en flyvehændelse, skal luftfartsforetagendet efter anmodning fra myndighederne i det land, i hvilket hændelsen skete, forsyne disse med de oplysninger, som kræves for mest muligt at begrænse de risici, en hvilken som helst skade på det farlige gods om bord på luftfartøjet kunne fremkalde.

§ 36. Hvis der sker en ulykke eller et uheld med farligt gods, skal luftfartsforetagendet underrette vedkommende myndigheder i det land, hvori ulykken eller uheldet indtraf, i overensstemmelse med disse myndigheders krav.

Stk. 2. Indtræffer ulykken eller uheldet med farligt gods inden for dansk område, skal Statens Luftfartsvæsen underrettes.

Stk. 3. Dansk luftfartsforetagende skal tillige give Statens Luftfartsvæsen meddelelse om ulykker og uheld med farligt gods, der indtræffer uden for dansk område.

Kapitel 12

Uddannelse

§ 37. Der skal oprettes og ajourføres uddannelsesprogrammer vedrørende lufttransport af farligt gods i overensstemmelse med ICAO-TI. Programmerne skal omfatte grunduddannelse og opfriskningskurser og skal oprettes og ajourføres af eller på vegne af:

 • 1) Afsendere, der regelmæssigt forsender farligt gods med luftfartøjer.
 • 2) Luftfartsforetagender, der transporterer farligt gods.
 • 3) Andre foretagender, der beskæftiger sig med lufttransport af farligt gods.
 • 4) Personer eller foretagender med hjemsted i en lufthavn, som på luftfartsforetagendets vegne forestår modtagelse, lastning eller losning eller anden form for handling af gods.

§ 38. ICAO-materiale til undervisningsbrug kan købes hos Statens Luftfartsvæsen.

Kapitel 13

Dispensation og klage

§ 39. Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, dog ikke fra § 7.

Stk. 2. Dispensation til transport af de genstande og stoffer, der er nævnt i § 8, kan kun gives for hver enkelt transport.

§ 40. Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan påklages til Trafikministeriet.

Kapitel 14

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 41. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsens § 4, stk. 3, § 5, stk. 1 og stk. 4, kapitlerne 5-11 og § 37 straffes i henhold til luftfartslovens § 149, stk. 8, med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 42. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 43. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1990.

Stk. 2. Samtidig ophæves § 4 i bekendtgørelse nr. 98 af 17. marts 1977 om transport af eksplosive stoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer samt Bestemmelser for Civil Luftfart (BL) 5-21, 2. udgave af 1. november 1984.

Trafikministeriet, den 17. november 1989

Knud Østergaard

/J.K. Mikkelsen

Officielle noter

Ingen