Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om udlejning af luftfartøjer uden fører til privatflyvning

I medfør af § 81 og § 149, stk. 10 og stk. 13, samt § 153, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 1-12, Luftdygtighedsbeviser, seneste udgave, for tiden 2. udgave af 1. oktober 1980.

1.2 BL 6-69, Validering og konvertering af ikke- dansk certifikat/bevis, seneste udgave, for tiden 1. udgave af 1. april 1979.

2. Definitioner

Udlejning af luftfartøjer. Enhver erhvervsmæssig overladelse til brug af et luftfartøj.

Privatflyvning. Flyvning, der ikke kræver tilladelse i henhold til luftfartslovens § 75.

3. Anvendelsesområde

Denne BL gælder for udlejning af dansk registrerede luftfartøjer med standardluftdygtighedsbevis, jf. BL 1-12, uden fører til privatflyvning.

4. Generelt

4.1 Udlejning af luftfartøjer med en maksimal startmasse (MTOM) til og med 15.000 kg skal ske efter bestemmelserne i afsnit 5 og afsnit 6.

4.2 Udlejning af luftfartøjer med en MTOM på mere end 15.000 kg kræver særlig tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.

5. Udlejerens forpligtelser

5.1 Udlejeren skal anmelde sin udlejningsvirksomhed til Statens Luftfartsvæsen. Anmeldelsen skal ske på en formular, der er autoriseret af Statens Luftfartsvæsen, og bl.a. angive registreringsbogstaverne på de luftfartøjer, som benyttes i virksomheden.

5.2 Udlejning må kun foretages til:

 • a) En person, der er indehaver af et gyldigt certifikat som luftfartøjsfører. Certifikatet skal omfatte den pågældende luftfartøjstype og være udstedt eller være generelt eller specielt valideret, jf. BL 6-69, af Statens Luftfartsvæsen.
 • b) Et aktieselskab, anpartsselskab eller anden juridisk person eller en enkeltmandsvirksomhed. I så fald skal den, der indgår lejeaftalen, opfylde kravet i pkt. 5.2 a) og være ansat hos den pågældende.

5.3 Før udlejning skal udlejeren oprette en skriftlig lejekontrakt med lejeren.

5.3.1 Lejekontrakten skal indeholde følgende oplysninger:

 • a) Lejerens fulde navn, bopæl og fødselsdato, for statsborgere fra lande uden for Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige tillige passets (eller dermed ligestillet identitetskorts) nummer, udstedelsessted og -dato.
 • b) Hvis lejeren er et aktieselskab, anpartsselskab eller anden juridisk person eller en enkeltmandsvirksomhed, jf. pkt. 5.2 b), skal lejerens navn og adresse oplyses.
 • c) Fulde navn, bopæl og fødselsdato, for statsborgere fra lande uden for Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige tillige passets (eller dermed ligestillet identitetskorts) nummer, udstedelsessted og -dato på den eller de personer, der udover lejeren må føre luftfartøjet, jf. pkt. 6.1 b) og pkt. 6.1 c).
 • d) Certifikattype/nummer og gyldighedsperiode/valideringsperiode for den certificering, der er forevist af lejeren.
 • e) Luftfartøjets registreringsbogstaver.
 • f) Tidspunktet for lejeforholdets begyndelse og ophør med angivelse af dato og klokkeslæt.

5.3.2 Lejekontrakten skal udfærdiges i mindst 2 eksemplarer, hvoraf lejeren skal have det ene eksemplar udleveret.

5.3.3 I kontrakten skal følgende være tydeligt fremhævet:

 • a) De forpligtelser, der ifølge afsnit 6 påhviler lejeren,
 • b) oplysning, om der er tegnet en gyldig kasko- og/eller passagerforsikring for luftfartøjet, samt
 • c) om, og i bekræftende fald, i hvilket omfang lejeren påtager sig en selvrisiko ved de forskellige forsikringer.

5.4 Udlejeren skal føre en journal over stedfundne udlejninger. Journalen skal bestå af nummererede sæt lejekontrakter, der udfyldes ved gennemskrivning.

5.5 Udlejeren skal sikre, at luftfartøjet ved overgivelsen til lejeren er i luftdygtig stand, jf. BL 1-12, for alle de flyveforhold, der er anført i flyvehåndbogen.

5.6 Udlejeren skal til lejeren udlevere svømmeveste af godkendt type til det antal personer, som luftfartøjet er godkendt til at transportere. Til lejeren skal endvidere udleveres luftfartøjets registreringsbevis, luftdygtighedsbevis, forsikringspapirer, rejsedagbog samt luftfartøjets flyvehåndbog og checklister. Tekniske journaler skal på forlangende forevises.

5.6.1 Hvis luftfartøjet er udstyret med radioinstallation, skal tilladelsen fra Post- og Telegrafvæsenet til oprettelse og drift af bevægelig radiostation udleveres til lejeren.

6. Lejerens forpligtelser

6.1 Et lejet luftfartøj må kun føres af

 • a) den person, der har lejet luftfartøjet,
 • b) den, der har indgået lejeaftalen på en andens vegne, jf. pkt. 5.2 b), eller
 • c) andre i lejeaftalen ved dennes oprettelse navngivne personer under forudsætning af, at disse selv opfylder de betingelser, der er nævnt i pkt. 5.2 a), for at kunne leje luftfartøjet.

6.2 Et lejet luftfartøj må ikke udlånes eller fremlejes.

6.3 Et lejet luftfartøj må ikke benyttes til erhvervsmæssig befordring af personer eller gods eller til anden form for erhvervsmæssig luftfart.

6.4 Lejeren skal sikre, at luftfartøjet i lejeperioden kun opereres i luftdygtig stand.

6.5 Lejeren skal sikre, at de udleverede svømmeveste, luftfartøjets registreringsbevis, luftdygtighedsbevis, forsikringspapirer, rejsedagbog samt luftfartøjets flyvehåndbog og checklister medføres i luftfartøjet under lejeperioden.

6.5.1 Hvis luftfartøjet er udstyret med radioinstallation, skal lejeren sikre, at tilladelsen fra Post- og Telegrafvæsenet til oprettelse og drift af bevægelig radiostation medføres i luftfartøjet under lejeperioden.

7. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL.

8. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

9. Straf

9.1 I medfør af luftfartslovens § 149, stk. 10, straffes overtrædelser af bestemmelserne i denne BL samt af vilkår, fastsat af Statens Luftfartsvæsen i en tilladelse i henhold til pkt. 4.2, med bøde eller hæfte.

9.2 Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 13.

10. Ikrafttræden

10.1 Denne BL træder i kraft den 1. april 1988.

10.2 Samtidig ophæves BL 9-3, 1. udgave af 1. oktober 1973.

Statens Luftfartsvæsen, den 17. februar 1988

V. K. H. Eggers

/ M. Dambæk

Officielle noter

Ingen