Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Vagar Lufthavn

I medfør af § 70, § 70 a, § 149, stk. 10, og § 153 stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret ved lov nr. 837 af 18. december 1991, samt efter forhandling med Færøernes Landsstyre, jf. anordning nr. 130 af 3. marts 1989 om ikrafttræden for Færøerne af lov om luftfart, § 1, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 1991 vedrørende ordensreglement for flyvepladser på Færøerne, § 11, stk. 1, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 3-6, Tankning af luftfartøjer m.m., seneste udgave.

1.2 BL 3-12, Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser, seneste udgave.

1.3 BL 3-15, Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed, seneste udgave.

1.4 BL 7-1, Lufttrafikregler, seneste udgave.

1.5 Lagtingslov om færdsel på Færøerne, jf. lov nr. 14 af 2. marts 1988 med senere ændringer.

2. Definitioner

Bugsering:

Slæbning af et luftfartøj ved hjælp af et køretøj.

Flyvepladsledelse:

Den organisation, som af Statens Luftfartsvæsen er godkendt til at forestå den daglige drift og det daglige tilsyn med pladsen.

Forplads:

Et på lufthavnen afgrænset område, som er beregnet til luftfartøjers ophold under optagning eller afsætning af passagerer eller gods, tankning, parkering eller vedligeholdelse.

Kontroltårn:

En enhed, der yder flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafik.

Køretøj:

En indretning på hjul, bælter, valser, meder eller andet, som er indrettet til kørsel på vej, og som ikke løber på skinner.

Luftfartøj:

En indretning, der bæres oppe i atmosfæren ved luftens påvirkning, bortset fra indretninger, der bæres oppe alene ved direkte luftpåvirkning på jordens overflade.

Lufthavnens afspærrede område:

Den del af lufthavnens område, som ved hegnsføring, skiltning m.v. er afgrænset til afvikling af trafik med luftfartøjer, passager- og godsekspedition.

Lufttrafiktjeneste:

En tjeneste, der har til opgave at

a. forebygge sammenstød mellem luftfartøjer,

b. forebygge sammenstød på manøvreområdet mellem luftfartøjer og hindringer,

c. fremme og regulere lufttrafik,

d. give råd og oplysninger af betydning for flyvningers sikre og effektive udførelse og

e. underrette henholdsvis kontrolcentral eller flyveinformations- central og redningscentral om luftfartøjer, der har behov for eftersøgnings- og redningstjeneste og i nødvendigt omfang assistere disse.

Manøvreområde:

Den del af lufthavnen, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, bortset fra forpladser.

Serviceområde:

Et på lufthavnen afgrænset område, som alene er beregnet til luftfartøjers parkering eller vedligeholdelse, og hvor der ikke må optages eller afsættes passagerer i erhvervsmæssigt øjemed.

Tankningskøretøj:

Tankvogn eller dispenser, der anvendes i forbindelse med tankning af et luftfartøj.

Tankningsområde:

Område, inden for hvilket antændelige brændstofdampe kan forekomme i forbindelse med tankning af et luftfartøj.

Trafikområde:

Den del af lufthavnen, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, inklusive manøvreområde og forpladser.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL gælder for Vagar Lufthavn, omfattende vej- og parkeringsarealer, lufthavnens afspærrede område samt offentlige områder i terminalen, jf. bilag 1, i det følgende kaldet lufthavnsområdet.

3.1.1 De særlige undtagelser fra færdselslovgivningen i afsnit 6 og afsnit 8 finder dog ikke anvendelse på vej- og parkeringsarealer uden for det afspærrede område.

3.2 Ved færdselsloven som nævnt i BL'en forstås den færøske færdselslov.

4. Adgang

4.1 Kun personer og køretøjer med lovligt ærinde har adgang til lufthavnens afspærrede område.

4.2 Ind- og udpassage til/fra lufthavnens afspærrede område må kun ske ad de adgangsveje, der er bestemt af flyvepladsledelsen.

4.3 Ved ind- og udpassage til/fra lufthavnens afspærrede område skal behørig adgangshjemmel uopfordret forevises.

4.3.1 Et identitetskort eller en adgangshjemmel, der er udstedt/godkendt af flyvepladsledelsen, giver kun adgang til lufthavnens afspærrede område i tjenstligt ærinde.

4.4 Flyvepladsledelsen kan kræve, at køretøjer, der bevæger sig på lufthavnens afspærrede område, er forsynet med bilpas.

4.4.1 Et bilpas skal anbringes efter flyvepladsledelsens anvisninger og således, at det tydeligt kan ses udefra.

4.5 Til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed kan lufthavnsselskabet ved indpassage til eller på lufthavnen foretage eftersyn af personer, køretøjer og gods.

4.5.1 Den, der nægter at underkaste sig eller medvirke til eftersynet, forbydes adgang til lufthavnens område.

5. Ophold

5.1 Enhver, der opholder sig på lufthavnens afspærrede område, er pligtig til på forlangende at forevise behørig adgangshjemmel og afgive oplysninger om sit formål med opholdet.

5.1.1 Adgangshjemmel skal bæres synligt inden for lufthavnens afspærrede område.

5.1.2 Personer uden adgangshjemmel eller uden tjenstligt ærinde i det pågældende område samt flypassagerer, der befinder sig uden for de normale passagerområder, skal bortvises af flyvepladsledelsen. Hvis et pålæg om at forlade området, der er givet af flyvepladsledelsen, ikke efterkommes, skal anmeldelse ske til politiet.

5.2 Flyvepladsledelsen er berettiget til generelt eller konkret at anvise lufthavnens brugere nærmere angivne områder til passagerers ophold, luftfartøjers og køretøjers tankning, parkering og vedligeholdelse m.m.

5.2.1 Opstart, varmkøring, motorafprøvning samt opvarmning, køling m.v. af luftfartøjer med hjælpeaggregater (APU) må kun finde sted på de områder, der anvises af flyvepladsledelsen, og skal foretages med fornøden hensyntagen til nærliggende bygninger, hangarer, kørende og parkerede luftfartøjer m.v. og således, at støjgener m.v. begrænses mest muligt.

5.3 Flyvepladsledelsen kan fastsætte nærmere direktiver i forbindelse med afviklingen af ekspeditionen af luftfartøjer.

5.3.1 Hvis sådanne direktiver ikke efterkommes, kan flyvepladsledelsen forbyde vedkommende bruger at anvende pladsen.

5.4 Luftfartøjer, installationer eller andet, der på grund af brand, havari eller andre forhold, som ikke er omfattet af luftfartslovens § 135 og § 136, er til hindring for lufthavnens anvendelse, kan af flyvepladsledelsen kræves fjernet af brugeren eller ejeren med et efter forholdene fastsat rimeligt varsel.

5.4.1 Efterkommes et påbud, der er meddelt efter bestemmelsen i pkt. 5.4, ikke, er flyvepladsledelsen berettiget til at lade de pågældende luftfartøjer m.v. fjerne på vedkommende brugers eller ejers bekostning. Brugeren/ejeren og dennes forsikringsselskab skal om muligt forinden underrettes.

6. Færdsel

6.1 Bortset fra bestemmelserne nedenfor under pkt. 6.4 om færdsel med luftfartøjer samt vigepligtsreglerne under pkt. 6.5 gælder den færøske færdselslovgivning, idet dog flyvepladsledelsens og vedkommende lufttrafiktjenesteenheds direktiver skal følges.

6.2 Uden særlig tilladelse fra flyvepladsledelsen er parkering uden for de parkeringsarealer, der er anvist af flyvepladsledelsen, ikke tilladt. I øvrigt gælder færdselsloven og de bestemmelser vedrørende tegngivning, skiltning, signaler, afstribning, kørestriber m.v., der er fastsat i henhold til færdselsloven. Flyvepladsledelsen kan dog, for så vidt angår trafikområdet efter samråd med Statens Luftfartsvæsen og Færøernes Landsstyre, fravige færøske regler om vejafmærkning i overensstemmelse med angivelserne i bilag 2.

6.3 Færdsel på manøvreområdet kræver vedkommende lufttrafiktjenesteenheds tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

6.3.1 Vedkommende lufttrafiktjenesteenhed kan dog efter aftale med flyvepladsledelsen udstede generelle tilladelser til tjenstlig kørsel på manøvreområdet eller dele heraf med køretøjer, der tilhører lufthavnen, luftfartsvæsenet eller andre myndigheder, således at køretøjerne alene skal opfylde betingelserne i pkt. 6.3.2.

6.3.2 Ved færdsel på manøvreområdet skal køretøjer være udstyret med typegodkendt radiotelefonianlæg, og der skal holdes konstant lyttevagt på FM kanal 1. Køretøjets nærlys og roterende blinklys skal være tændt. Flyvepladsledelsens radioreglement skal følges.

6.3.2.1 Køretøjer under eskorte af køretøj med godkendt radiotelefonianlæg skal ikke være udstyret med radiotelefonianlæg.

6.4 For luftfartøjer, som manøvrerer ved egen kraft, gælder lufttrafikreglerne, jf. BL 7-1.

6.4.1 Luftfartøjer under bevægelse, hvadenten dette sker ved egen kraft eller under bugsering, skal have en lanterneføring i overensstemmelse med BL 7-1. Uden for lufthavnens trafikområde kan en sådan lanterneføring dog erstattes med en afmærkning i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser, hvis luftfartøjerne er under bugsering, og det ikke er muligt at opfylde bestemmelserne i BL 7-1 om lanterneføring.

6.4.1.1 Ved bugsering af luftfartøjer på lufthavnen skal det trækkende køretøjs roterende blinklys være tændt.

6.4.2 Luftfartøjer må ikke køres ind eller ud af en hangar med motor i gang.

6.4.3 Ind- og udkørsel med luftfartøjer til og fra stand- og parkeringspladser skal foretages med fornøden hensyntagen til nærliggende bygninger, hangarer, kørende og parkerede luftfartøjer m.v. og således, at støjgener begrænses mest muligt.

6.5 For luftfartøjer, der manøvrerer ved egen kraft, har al anden færdsel ubetinget vigepligt.

6.5.1 For personer og køretøjer, der vejleder et manøvrerende luftfartøj, har al anden færdsel end den i pkt. 6.5 nævnte ubetinget vigepligt.

6.5.1.1 Færdsel mellem et manøvrerende luftfartøj og personer eller køretøjer, som vejleder dette, er forbudt.

6.5.2 For luftfartøjer, der er under bugsering, har al anden færdsel end den, der er nævnt i pkt. 6.5 og pkt. 6.5.1, ubetinget vigepligt.

6.5.3 For brand- og redningskøretøjer samt lodskøretøjer under udrykning har al anden færdsel end den, der er nævnt i pkt. 6.5, pkt. 6.5.1 og pkt. 6.5.2, ubetinget vigepligt.

6.5.4 Alle andre færdselsarter end færdsel med luftfartøjer skal holde tilbage for gående flypassagerer.

6.6 Færdsel inden for tankningsområder skal ske i overensstemmelse med BL 3-6.

6.6.1 Tankning af køretøjer og lignende på forpladsområder må kun finde sted på afmærkede parkeringspladser. Afstanden til luftfartøjer skal dog under alle omstændigheder være mindst 20 m.

7. Uheld

7.1 Uheld på lufthavnen, der medfører personskade, væsentlig materiel skade eller har betydning for lufthavnens drift, skal snarest meddeles til flyvepladsledelsen (havnekontoret).

7.1.1 Bestemmelsen i pkt. 7.1 fritager ikke for meddelelsespligten efter luftfartslovens § 137 til Havarikommissionen.

7.2 Uheld med køretøjer skal dog tillige indberettes til politiet, hvis der foreligger personskade, væsentlig materiel skade, eller uheldet i øvrigt skønnes at give anledning til politimæssig behandling.

8. Køretøjer m.v.

8.1 Køretøjer, der anvendes på lufthavnen, skal opfylde de krav til indretning, udstyr og registrering m.v., der er fastsat i henhold til færdselsloven, medmindre dispensation er meddelt af Færøernes Landsstyre,jf. færdselslovens § 10 - § 11.

8.1.1 Færdselslovens bestemmelser om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk finder ikke anvendelse for køretøjer, der alene anvendes på lufthavnens område.

9. Ordensregler

9.1 På lufthavnens område er det forbudt at udvise støjende, voldelig, anstødelig eller anden adfærd, der er egnet til at forstyrre lufthavnens drift eller den offentlige orden.

9.2 Tobaksrygning og brug af åben ild på tankningsområder, forpladser, i hangarer samt i nærheden af luftfartøjer, brændstofanlæg og lignende steder er forbudt. Dette forbud omfatter også personer i køretøjer.

9.3 Brug af åben ild i øvrigt på lufthavnens område, herunder afbrænding af affald og lignende, må kun finde sted efter tilladelse fra flyvepladsledelsen.

9.4 Henkastning af affald, udtømning af væsker og lignende må kun ske efter flyvepladsledelsens anvisninger.

9.5 Inden for lufthavnens område er det forbudt uden tilladelse fra flyvepladsledelsen at medbringe eller opbevare brandfarlige stoffer, sprængstoffer, giftstoffer, bakteriekulturer, radioaktive stoffer, ætsende kemikalier, våben samt andre genstande eller stoffer, der ved uforsigtig omgang kan være til fare for sundhed og ejendom, eller som ved ildelugt kan genere omgivelserne.

9.6 Af hensyn til sikkerheden ved luftfartsradionavigation og -kommunikation m.v. kan flyvepladsledelsen forbyde brug af elektriske apparater, transistorradioer m.v. på lufthavnens område. Et forbud mod anvendelsen skal øjeblikkeligt efterkommes.

9.7 Uden flyvepladsledelsens tilladelse må ingen tage ophold i erhvervsøjemed, optage film/video eller fotografere i erhvervsøjemed eller til undervisningsbrug, foretage indsamlinger, omdele tryksager eller opsætte plakater i lufthavnens afspærrede område samt offentlige områder i indenrigs- og udenrigsterminalerne.

9.7.1 På lufthavnens afspærrede område er fotografering, film- og videooptagelser forbudt, hvor dette ved skiltning er angivet, eller hvor flyvepladsledelsen af sikkerhedsmæssige grunde forbyder dette.

9.8 Dyr må ikke uden særlig tilladelse medtages inden for lufthavnens afspærrede område eller i offentlige områder i indenrigs- og udenrigsterminalerne.

9.9 Enhver arbejdsaktivitet på lufthavnen skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i BL 3-12, og arbejde inden for lufthavnens afspærrede område skal endvidere udføres i overensstemmelse med de ordensregler for entreprenørarbejde på Vagar Lufthavn, der er udfærdiget af flyvepladsledelsen.

Anm: Endvidere gælder politivedtægtens bestemmelser for områder inden for lufthavnen, hvortil offentligheden har almindelig adgang.

10. Dispensation

10.1 Vedkommende lufttrafiktjenesteenhed kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i afsnit 6, bortset fra bestemmelserne under pkt. 6.2, pkt. 6.4.2, pkt. 6.4.3 og pkt. 6.6.1, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. I pkt. 6.1 kan vedkommende lufttrafiktjenesteenhed dog kun dispensere fra direktiver udstedt af denne.

10.2 Flyvepladsledelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne under afsnit 4, afsnit 5, pkt. 6.1, pkt. 6.2, pkt. 6.4.2, pkt. 6.4.3, pkt. 6.6.1 og afsnit 9, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. I pkt. 6.1 kan flyvepladsledelsen dog kun dispensere fra direktiver udstedt af denne.

11. Inddragelse

Flyvepladsledelsen kan ved grove eller gentagne overtrædelser af bestemmelserne om adgang, ophold og færdsel på lufthavnen, jf. afsnit 4, afsnit 5 og afsnit 6, inddrage et udstedt identitetskort eller en udstedt adgangshjemmel.

12. Klageadgang

12.1 Afgørelser truffet af lufttrafiktjenesteenheden eller flyvepladsledelsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

12.2 Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

13. Straf

13.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4, afsnit 5, pkt. 6.2, 1. punktum, pkt. 6.3 - 6.6, og afsnit 9 i denne BL straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

13.2 For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

14. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. marts 1993. Statens Luftfartsvæsen, den 21. januar 1993 V.K.H. Eggers /M. Dambæk

A. Bemaling på forpladser, perimetre og rulleveje

1. Markering for luftfartøjer (gul farve)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Ledelinie for luftfartøjer.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Udkørselsretning fra standplads.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Tilkørselsmarkering til standplads med standpladsnummer. Drej, når cockpit er ud for pilen.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Vejvisning til inder- og yderperimeter.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Sekundære ledelinier for særlige luftfartøjer.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Kant af rullevejbelægning.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Stopbjælke. Stop, når cockpit er ud for linien.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Spærreflade for luftfartøjer. Orange farve. Afmærkningen benyttes for at fremhæve ikke bæredygtig skulderbelægning i rullevejskryds og i rullevejssving og steder, hvor det er vanskeligt at skelne kantafmærkningen fra rullevejscenterlinien.

Afmærkning anvendes også på manøvreområdet.

2. Sikkerhedslinier og spærrefelter (orange farve)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Sikkerhedslinie mod standplads.

Intet grej eller personel må overskride linien, sålænge luftfartøjet bevæger sig på standpladsen.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Sikkerhedszone under bevægelige passagerbroer. Grej og personel holdes uden for zonen, når passagerbroen opererer.

Passage under passagerbroerne med køretøjer samt parkering af alle slags køretøjer og grej i zonen er forbudt.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Spærreflade.

Parkering og henstilling af grej forbudt.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Sikkerhedslinie mod forpladsrullevej.

Intet grej eller personel må overskride linien, når rullevejen er trafikeret af luftfartøjer.

På standpladser skal grej og personel holdes inden for linien under handling af luftfartøj.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Spærreflade mellem standpladser.

Arealet skal rømmes, når der foregår operationer på en af de tilstødende standpladser.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Sikkerhedslinie omkring brændstofhydrantpit og elbrønd.

3. Markeringer til handlingspersonale og marshaller (blå farve)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Blå bugseringslinie.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Gul standpladscenterlinie med blå næsehjulsstopmarkering.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Gul ledelinie med blå næsehjulsstopmarkering til placering af luftfartøjer under opstart af motorer.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Gul ledelinie med blå drejemarkering for drejning af luftfartøj under tilbageskubning. Drejning skal startes, når næsehjulet passerer markeringen.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Cirkelmarkering til placering af passagerbro ude af drift.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Gul ledelinie med blå næsehjulsstopmarkering for stop ved tilbageskubning.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Gul ledelinie med blå drejepil til bugserpersonale i traktor.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Cirkelmarkering til placering af passagerbro under service.

4. Vejafmærkning

Vejafmærkning generelt i henhold til færdselsloven.

Hvid farve.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bred ubrudt kantlinie: Vejen krydser flytrafikerede områder.

Kantlinien må normalt ikke overskrides af motorkøretøjer.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Reservation ved skiltning.

Henstillingsområde for grej.

Parkering af motorkøretøjer.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Smal ubrudt kantlinie: Øvrige veje på forpladsområdet.

Orange farve.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Trekantsymboler med luftfartøjer.

Ubetinget vigepligt for luftfartøjer.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Trekantsymboler.

Ubetinget vigepligt for luftfartøjer.

Gul farve.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Stoppositionsmarkering for CAT II.

Radiokontakt med kontroltårnet skal tilvejebringes og opretholdes.

Kontroltårnet skal give tilladelse til at krydse stopbarren og til at køre ind i manøvreområdet.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Stoppositionsmarkering på rullevej.

Radiokontakt med kontroltårnet skal tilvejebringes og opretholdes.

Kontroltårnet skal give tilladelse til at krydse markeringen.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Rullevejskryds.

Enkelt stiplet linie tværs over rullevejen.

B. Færdselstavler og skilte

Færdselstavler og skilte generelt i henhold til færdselsloven.

Særlige lufthavnsfærdselstavler og skilte

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Vigepligtstavle med luftfartøj.

Ubetinget vigepligt for luftfartøj.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilpas påbudt.

Færdsel med privat motorkøretøj i området må kun ske med særlig tilladelse, som skal anbringes synligt i motorkøretøjet.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Kørsel i begge retninger forbudt.

Ærindekørsel dog tilladt.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

CAT II område.

Radiokontakt med kontroltårnet skal tilvejebringes og opretholdes.

Kontroltårnet skal give tilladelse til at køre forbi skiltet og til at køre ind i manøvreområdet.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Forbudstavle ved startbane.

Adgang forbudt uden tilladelse fra kontroltårnet.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bane og ILS-område.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Zone 1, 2, 3 og 4 for baner og rulleveje.

Radiolyttepligt.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Eksempel på stoppositionsmarkering på rullevej.

Radiokontakt med kontroltårnet skal tilvejebringes og opretholdes.

Kontroltårnet skal give tilladelse til at køre forbi skiltet.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Eksempel på henvisningstavle.

Redaktionel note
  • Kortbilag