Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om faldskærmsspring

I medfør af § 149, stk. 10, samt § 151, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens fartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 161 af 20. april 1971 vedrørende benyttelse af faldskærme, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 5-3, Bestemmelser om civile flyveopvisninger, seneste udgave.

1.2 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

1.3 Aeronautical Chart - ICAO/RDAF, Danmark 1:500.000, seneste udgave.

Anm.: Kortet kan købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, Luftfartsinformationstjenesten, Ellebjergvej 50, 2450 København SV.

2. Definitioner

AFIS (Aerodrome Flight Information Service):

Flyvepladsflyveinformationstjeneste.

Faldskærmsspringer:

En person, som foretager et planlagt faldskærmsspring, selvstændigt eller med passager, fra et luftfartøj.

Flyvekontrolenhed (Air Traffic Control Unit):

Fællesbetegnelse omfattende kontrolcentral, indflyvningskontrol eller kontroltårn.

Flyveopvisning:

Ethvert arrangement, hvortil offentligheden tilbydes adgang, og hvor luftfartøjers manøvredygtighed demonstreres i luften, og/eller hvor der udføres faldskærmsspring.

Flyveopvisning, civil:

En flyveopvisning, der ikke arrangeres af militære myndigheder.

Offentlig flyveplads:

En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden.

Springleder:

En person, som er ansvarlig for, at de betingelser, der er knyttet til faldskærmsspring i forbindelse med flyveopvisninger, overholdes.

Trafikinformationsområde (Traffic Information Area - TIA):

Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en nærmere fastsat grænse over jordens eller vandets overflade til en nærmere fastsat øvre grænse, og som er oprettet i tilknytning til en trafikinformationszone.

Trafikinformationszone (Traffic Information Zone -TIZ):

Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets overflade til en nærmere angivet øvre grænse, og som er oprettet omkring en ikke-kontrolleret flyveplads.

Trafikzone (Aerodrome Traffic Zone - ATZ):

Et nærmere afgrænset luftrum, oprettet omkring en flyveplads til beskyttelse af flyvepladstrafik.

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser for faldskærmsspring fra et luftfartøj under flyvning over dansk område, bortset fra faldskærmsspring, der foretages i nødsituationer.

4. Generelt

4.1 Faldskærmsspringeren er ansvarlig for,

a. at sigtbarheden ved spring i perioden, hvor VFR-DAG flyvning er tilladt, gør det muligt at udføre springet under overholdelse af de afstande til skyer, som er angivet i skemaet over VMC-minima i BL 7-1, pkt. 5.1.

Ved spring inden for kontrolzoner (CTR) gælder endvidere, at den rapporterede sigtbarhed ved jorden skal være mindst 5 km, og ved spring inden for trafikinformationszoner (TIZ) mindst 3 km,

b. at sigtbarheden ved spring uden for perioden, hvor VFR-DAG flyvning er tilladt, er mindst 8 km, og afstanden til skyer mindst 1,5 km vandret og 300 m lodret,

c. at vedkommende ved spring i perioden fra solnedgang til solopgang bærer et fast, hvidt lys, der er synligt hele horisonten rundt,

d. at der ved spring uden for perioden, hvor VFR-DAG-flyvning er tilladt, er etableret et lysarrangement for at markere landingsstedet,

e. at springet ikke foretages med henblik på landing i tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, medmindre kravene, der er anført i afsnit 8 i denne BL, er opfyldt,

f. at andre ikke udsættes for fare eller ulempe ved springet, samt

g. at de bestemmelser, der er fastsat i afsnit 6 og afsnit 7, overholdes.

4.2 Luftfartøjschefen skal have erhvervet en flyvetid som luftfartøjschef på mindst 150 timer på et luftfartøj af den pågældende kategori.

4.3 Luftfartøjschefen er ansvarlig for,

a. at spring kun foretages fra et luftfartøj, der ifølge dets luftdygtighedsbevis må anvendes hertil,

b. at spring inden for luftrumsklasserne A-E kun finder sted efter forud indhentet tilladelse fra den pågældende flyvekontrolenhed, hvorved bemærkes, at en sådan tilladelse vil være afhængig af trafikforholdene, og

c. at spring inden for de dele af luftrum G, som benævnes trafikinformationsområde (TIA) og trafikinformationszone (TIZ), samt inden for områder, hvor en AFIS enhed yder flyvepladsflyveinformationstjeneste, kun finder sted efter forud truffet aftale med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed.

Anm. 1: Luftrumsklasser, trafikinformationsområder, trafikinformationszoner og trafikzoner fremgår af Aeronautical Chart ICAO/RDAF Danmark.

Anm. 2: En tilladelse i henhold til pkt. 4.3 b indebærer ikke, at der fra flyvekontroltjenestens side vil blive sikret adskillelse til lufttrafikken, som kun vil blive informeret om springet.

4.4 Springlederen er ansvarlig for overholdelsen af de bestemmelser, der er fastsat for spring under flyveopvisninger, jf. afsnit 8.

4.5 Erhvervsmæssig faldskærmsspringsvirksomhed kræver tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.

5. Uddannelse

5.1 Faldsskærmsspringere skal have gennemgået en grunduddannelse i overensstemmelse med, hvad der er anført i pkt. 5.2, og under udførelse af springvirksomhed medføre dokumentation for denne uddannelse.

5.2 Grunduddannelsen af faldskærmsspringere skal foregå efter Dansk Faldskærms Unions, British Parachute Association's eller United States Parachute Association's uddannelsesbestemmelser.

6. Sikkerhedsbestemmelser

6.1 Faldskærmsspringeren skal bære hoved- og redningsskærm.

6.2 Udløsning af hovedskærm skal foregå således, at denne er bærende mindst 600 m over landingsstedet.

6.3 Er der risiko for landing i vand, skal springeren bære egnet svømmevest. Foretages faldskærmsspring således, at der med forsæt landes i vand, skal der forefindes en båd til bjærgning af springeren.

6.4 Ved spring fra større højder end 20.000 ft (6.100 m) skal ilt anvendes under springet.

6.4.1 Under flyvning skal ilt anvendes i flyet

a. i en hvilken som helst periode ud over 30 minutter, når flyvehøjden er mellem 10.000 ft (3.050 m) og 13.000 ft (3.950 m), og

b. når flyvehøjden er over 13.000 ft (3.950 m).

7. Springområder på offentlige flyvepladser

7.1 Spring, der foretages nærmere end 5 km fra banen/banerne på en offentlig flyveplads, som angivet på Geodætisk Instituts kort (1:25.000 eller 1:50.000), skal foregå efter retningslinier, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

7.1.1 Der skal tillige foreligge tilladelse fra flyvepladsens ledelse til, at flyvepladsen benyttes til spring.

7.2 Spring på en offentlig flyveplads skal i øvrigt foregå i henhold til følgende retningslinier:

a. Springområdet skal være beliggende uden for bane og taxivejsystemets sikkerhedszoner samt fri af banernes ud- og indflyvningszoner.

b. Springområdet skal være placeret mindst 100 m fra flyvepladsens tilskuerpladser, flyparkeringsområdet, hangarer og offentlige veje.

c. Færdsel til og fra springområdet skal kunne foregå fri af baner og sikkerhedszoner.

d. Medmindre der anvendes springgrav, skal springområdet være afmærket med et orange kryds. De to flager, der udgør krydset, skal mindst være 1 m brede og 3 m lange.

e. På betjente flyvepladser, hvor der er etableret radiostation, skal denne være bemandet under springaktivitet, der finder sted i flyvepladsens etablerede tjenestetid.

f. Springaktiviteten skal på betjente flyvepladser til- og afmeldes hos flyvepladsens ledelse, hvis virksomheden finder sted i flyvepladsens etablerede tjenestetid.

7.3 Ansøgning om godkendelse af et springområde nærmere end 5 km fra banen/banerne på en offentlig flyveplads skal indsendes til Statens Luftfartsvæsen og være vedlagt

a. kort i målestok 1:4.000, der viser områdets placering, og oversigtskort i målestok 1:25.000 eller 1:50.000 samt

b. skriftlig tilladelse fra områdets ejer/bruger.

7.4 Statens Luftfartsvæsen kan kræve oprettet særligt regulativ for springaktivitet på de områder, der er nævnt i pkt. 7.3.

7.5 Påbud meddelt af flyvepladsens ledelse eller dennes stedfortræder på baggrund af et skøn om, hvorvidt springaktiviteten er til gene for den øvrige flyvepladstrafik, skal efterkommes af faldskærmsspringeren.

7.6 Tilladelse meddelt af Statens Luftfartsvæsen kan tilbagekaldes, hvis forholdene taler herfor.

8. Bestemmelser for faldskærmsspring under civile flyveopvisninger

8.1 Der skal udpeges en springleder. Springlederen skal opfylde de kvalifikationskrav, der er anført i pkt. 8.2, nr. 9 og nr. 10.

8.2 Inden spring påbegyndes, skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Politimesterens tilladelse skal foreligge.

2. Ejerens tilladelse til anvendelse af de planlagte og alternative springområder skal foreligge.

3. Tilskuerpladserne skal være effektivt afspærret og bevogtet.

4. Springområdet skal være uden hindringer og udgøre et areal, der kan indeholde en cirkel med radius på mindst 30 m, hvis der findes et eller flere alternative springområder af mindst samme størrelse.

5. Springområdet skal være uden hindringer og udgøre et areal, der kan indeholde en cirkel med en radius på mindst 100 m, hvis der ikke findes alternative springområder, som angivet under pkt. 4.

6. Springområdets centrum skal være tydeligt markeret.

7. Springområdet skal holdes frit for uvedkommende personer, og vindhastigheden ved jorden må højst være 8 m/sek. (15 kts).

8. Faldskærmsspringeren skal være udstyret med styrbar hovedskærm med en faldhastighed på højst 5,5 m/sek. og egendrift på mindst 8,0 m/sek. samt være udstyret med styrbar redningsskærm, visuel højdemåler eller akustisk højdeindikator.

9. Faldsskærmsspringeren skal have udført mindst 150 spring med styrbar hovedskærm af samme type som den anvendte.

10. Faldskærmsspringeren skal have udført mindst 10 spring inden for de sidste 6 måneder af den sværhedsgrad, der agtes udført. Ingen af disse spring må have afveget mere end 10 m fra et udlagt landingsmærke.

8.3 Ved udøvelse af spring skal der være tegnet ansvarsforsikring, hvor forsikringssummens størrelse skal være mindst 60.000.000 kr. ved personskade og 5.000.000 kr. ved tingskade. Forsikringen skal udtrykkeligt dække erstatningskrav for skade på trediemand som følge af flyveopvisning.

9. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL.

10. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen kan påklages til Trafikministeriet.

11. Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4 straffes med bøde eller hæfte.

12. Ikrafttræden

12.1 Denne BL træder i kraft den 2. april 1992.

12.2 Samtidig ophæves BL 9-1, 8. udgave af 21. januar 1991.

Statens Luftfartsvæsen, den 14. januar 1992

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen