Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om statsgaranterede studielån

 

Herved bekendtgøres lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 13. maj 1998, med de ændringer, der følger af § 11 i lov nr. 903 af 16. december 1998.

§ 1. Finansstyrelsen administrerer statens garantiforpligtelse for statsgaranterede studielån i pengeinstitutter, der er ydet efter bestemmelserne om statsgaranterede studielån i den tidligere lovgivning om statens uddannelsesstøtte.

    Stk. 2. Garantien omfatter ud over lånebeløbet de renter og omkostninger m.v., der følger af låneforholdet.

    Stk. 3. Garantien ophører senest 15 år efter det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende har afsluttet eller afbrudt uddannelsen. Finansstyrelsen kan forlænge garantien, når omstændighederne taler herfor.

§ 1 a. Efter anmodning kan et statsgaranteret studielån overføres til Finansstyrelsen, som på statskassens vegne kan yde låntager et nyt lån svarende til det beløb, der er nødvendigt for at indfri studielånet i låntagers hidtidige pengeinstitut.

    Stk. 2. Finansministeren fastsætter regler for administrationen af studielån, der overføres til Finansstyrelsen efter stk. 1, samt regler om rente, rykkergebyrer og ekspeditionsgebyrer, klageadgang og klagefrist.

§ 2. For statsgaranterede studielån gælder følgende vilkår:

1) Tilbagebetalingen af lånet inklusive renter og omkostninger m.v. skal normalt begynde 1 år efter det tidspunkt, hvor låntager afslutter eller afbryder sin uddannelse. Hvis låntager senere begynder på eller genoptager en uddannelse, udsættes tilbagebetalingen normalt fra dette tidspunkt.

2) Tilbagebetalingen skal ske med passende rater i forhold til gældens størrelse og inden for garantiperioden.

    Stk. 2. Finansministeren kan fastsætte regler om administrationen af garantien, herunder om låntagers pligt til at give de oplysninger, der er nødvendige for tilbagebetaling af lån.

§ 3. Finansstyrelsen indfrier på statskassens vegne misligholdte statsgaranterede studielån. Finansministeren kan fastsætte regler om betingelserne for indfrielse af misligholdte lån.

§ 4. Studielån, der indfries efter § 3, administreres af Finansstyrelsen, der søger kravene inddrevet hos låntagerne. Det samme gælder studielån, der er overført til Finansstyrelsen efter § 1 a, men som opsiges på grund af misligholdelse.

    Stk. 2. Finansministeren fastsætter renten for indfriede statsgaranterede studielån. Renten fastsættes for et halvt år ad gangen som Finansstyrelsens gennemsnitlige rente for de i § 1 a anførte studielån i det forudgående halvår med et tillæg på 1 procentpoint.

§ 5. Pengeinstitutterne skal give Finansstyrelsen oplysninger om den statsgaranterede studiegæld for alle låntagere. Finansministeren kan fastsætte regler herom, herunder om form og indhold af oplysningerne.

§ 6. Misligholdt gæld efter § 4 samt efter bestemmelserne om statsgaranterede studielån i den tidligere lovgivning om statens uddannelsesstøtte kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning. Inddrivelse kan endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

    Stk. 2. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse efter stk. 1, herunder om klageadgang og klagefrist.

§ 7. Finansstyrelsen kan hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger om låntager, der er nødvendige for at administrere krav efter §§ 1 og 4, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan overføres elektronisk til Finansstyrelsen på edb-medie.

§ 8. De afgørelser, som Finansstyrelsen kan træffe efter § 2, kan efter finansministerens bestemmelse helt eller delvis henlægges til pengeinstitutterne.

    Stk. 2. Pengeinstitutternes afgørelser kan indbringes for Finansstyrelsen, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 9. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

    Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 10. (Udelades)1)

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

 

Lov nr. 1087 af 29. december 1997, hvis § 1 ændrer § 1, stk. 1, § 4, stk. 2, § 5, 1. pkt., § 8, stk. 1, og indsætter § 1 a og § 8, stk. 3, indeholder i § 3 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af finansministeren, jf. dog stk. 2.2)

Stk. 2-6. (Udelades)

 

Lov nr. 1117 af 29. december 1997, hvis § 2 ændrer § 6, indeholder i § 3 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

    Stk. 2. (Udelades)3)

Stk. 3. Reglerne om udpantningsret i § 37, stk. 1, i lov om statens uddannelsesstøtte som ændret ved denne lovs § 1, nr. 15, og i § 6, stk. 1, i lov om statsgaranterede studielån som ændret ved denne lovs § 2, nr. 1, finder også anvendelse på fordringer, der er forfaldne inden lovens ikrafttræden.

Stk. 4-6 (Udelades)3)

 

Lov nr. XX af YY 1998, hvis § 11 ændrer § 1, stk. 1, § 1 a, stk. 1 og 2, § 4, stk. 1 og 2, § 5, § 8, stk. 1 og 3, og i øvrigt ændrer »Hypotekbanken« til »Finansstyrelsen« overalt i loven, indeholder i § 10 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 10

Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

    Stk. 2. (Udelades)4)

Stk. 3. (Udelades)5)

1) Bestemmelsen vedrører en ændring af lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld.

2) Loven træder i kraft den 11. maj 1998.

3) Bestemmelserne vedrører den øvrige studiestøttelovgivning.

4) Bestemmelsen ophæver den hidtidige lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

5) Bestemmelsen viderefører visse regler om garantier inden for Undervisningsministeriets område.

Finansministeriet, den 16. december 1998

Mogens Lykketoft

/Hans Henrik H. Østergaard