Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om rundflyvningsflyvepladser, flyvemaskine

I medfør af § 52, § 59, § 70 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 170 af 28. april 1985 om specifikationer for flyvepladser, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 Annex 14 til Chicago-konventionen, seneste udgave.

1.1.1 Annex 14 kan købes i engelsk udgave ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, Luftfartsinformationstjenesten, Ellebjergvej 50, 2450 København SV.

1.2 BL 3-6, Tankning af luftfartøjer m.m., seneste udgave.

1.3 BL 3-7, Anmeldelse og registrering af private flyvepladser, seneste udgave.

1.4 BL 3-31, Selvvalg af helikopterflyvepladser, seneste udgave.

1.5 BL 5-4, Bestemmelser om rundflyvning, seneste udgave.

1.6 BL 5-15, Præstationsnormer for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger 5.700 kg, og som anvendes til taxaflyvning, seneste udgave.

1.7 Gebyrreglementet for Statens Luftfartsvæsen, seneste udgave.

1.8 Lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 370 af 6. august 1985.

2. Definitioner

Bane (Runway):

Et på en landflyveplads afmærket, rektangulært område til brug ved landing og start med luftfartøjer.

Flyveplads (Aerodrome): Et bestemt område på land eller vand (omfattende bygninger, installationer og udstyr), beregnet til anvendelse helt eller delvis ved landing, start og manøvrering af luftfartøjer.

Flyveplads, offentlig (Aerodrome, Public):

En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden.

Flyveplads, privat (Aerodrome, Private):

En flyveplads, der ikke er offentlig.

Indflyvningssektor (Approach Sector):

Et areal, over hvilket indflyvning til og udflyvning fra en flyveplads finder sted.

Rundflyvning (Sightseeing Flight):

Flyvning, der udføres med start og landing på samme flyveplads/helikopterflyveplads, og hvorunder der medføres passagerer mod betaling.

Sikkerhedszone (Strip):

Et nærmere angivet område omkransende en bane og eventuelt en stopvej, hvis formål er

a. at reducere risikoen for skader på luftfartøjer, der kører af banen, samt

b. at beskytte luftfartøjer under start og landing.

3. Anvendelsesområde

Denne BL gælder for private flyvepladser, der er beliggende på dansk område, som anvendes til rundflyvning med flyvemaskiner, og hvor banelængden ikke er over 800 m. For baner på mere end 800 m's længde fastsættes kravene i hvert enkelt tilfælde af Statens Luftfartsvæsen.

4. Generelt

Den, der har fået tilladelse til anlæg og drift af en rundflyvningsflyveplads, jf. afsnit 5, er ansvarlig for, at pladsen etableres og drives i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL.

5. Tilladelse

5.1 Tilladelse til anlæg og drift af en privat flyveplads, der skal anvendes til rundflyvning, gives af Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning på en autoriseret formular. Ansøgningen skal være vedlagt en udtalelse fra den lokale politimyndighed om den indflydelse, pladsen og aktiviteterne vil få for de trafikale forhold.

Anm. 1: Det påhviler ansøgeren selv at indhente de øvrige nødvendige tilladelser i medfør af anden lovgivning, såsom miljøbeskyttelses-, frednings- og planlægningslovgivningen.

Anm. 2: Intet i denne BL fritager for forpligtelsen til anmeldelse og registrering af private flyvepladser i henhold til BL 3-7.

5.2 Ansøgningen skal være Statens Luftfartsvæsen i hænde senest 3 måneder, før flyvepladsen anlægges eller tages i brug til rundflyvning.

6. Teknisk godkendelse

6.1 En flyveplads, der skal anvendes til rundflyvning, skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

6.2 Ansøgning om teknisk godkendelse indsendes til Statens Luftfartsvæsen på en autoriseret formular og vedlægges følgende:

a. Et kortblad i målestoksforholdet 1:25000, der dækker indflyvningssektorer med angivelse af eventuelle hindringer, herunder elledninger.

b. Situationsplan i 2 eksemplarer i målestoksforholdet 1:5000, der viser arealets begrænsning, bane, sikkerhedszoner, rulleveje, standplads, afmærkning, tilskuerplads, billetsalg m.m., se eksempel fig. 1.

c. Fortegnelse over de typer af flyvemaskiner, der skal anvendes, med angivelse af start- og landingsdistancer, jf. BL 5-15.

d. Dokumentation af pladsens ejerforhold.

e. Gebyr i henhold til det gebyrreglement, der til enhver tid er gældende.

6.3 Godkendelse meddeles i form af et godkendelsesbevis, hvoraf fremgår de vilkår, som findes påkrævet.

6.4 Godkendelsesbeviset skal opbevares på pladsen.

7. Tekniske krav

7.1 Bane

7.1.1 Ved placering af banen skal der tages hensyn til indflyvningsforhold, nærliggende bebyggelse, turbulensforhold m.v.

7.1.2 Banen skal have en sådan længde, at præstationsnormerne for de typer af flyvemaskiner, der skal anvendes, kan overholdes, jf. BL 5-15.

7.1.3 Banebredden skal være mindst 18 m.

7.1.4 Overfladens hældning i banens længderetning må ikke på noget sted overstige 2% i forhold til vandret plan.

7.1.5 Ændringer i overfladens hældning i banens længderetning må ikke være større end 1,33% for hver 100 m svarende til en krumningsradius på 7.500 m.

7.1.6 Overfladens hældning på tværs af banen må ikke på noget sted overstige 2% i forhold til vandret plan.

7.1.7 Banen skal være fast og bæredygtig. Eventuel bevoksning skal bestå af græs, der ikke må være højere end 20 cm.

7.2 Sikkerhedszoner

7.2.1 Langs banens sider skal der være hindringsfrie sikkerhedszoner på mindst 21 m's bredde.

7.2.2 For hver ende af banen skal der være en hindringsfri sikkerhedszone på mindst 30 m's længde.

7.2.3 Overfladens beskaffenhed i sikkerhedszonerne skal være sådan, at en flyvemaskine ikke lider alvorlig overlast, hvis den under start eller landing kører ud i disse.

7.3 Indflyvningssektorer og hindringsbegrænsende planer

7.3.1 Der skal etableres indflyvningssektorer, der udgår fra enden af sikkerhedszonerne.

7.3.1.1 Sektorernes indre kant skal have samme bredde som sikkerhedszonen, og sidekanterne skal divergere 10% i forhold til centerlinien som vist på fig. 2.

7.3.1.2 Indflyvningssektoren skal have en længde af mindst 1.600 m som vist på fig. 2.

7.3.2 Indflyvningsplanet

7.3.2.1 I indflyvningssektorerne skal der være hindringsfrit over et plan med en hældning på 5% i forhold til vandret plan, begyndende ved sektorernes indre kant i banens niveau som vist på fig. 3.

7.3.2.2 De inderste 300 m af indflyvningssektorerne bør holdes fri for bygninger og høj beplantning.

7.3.2.3 Det hindringsbegrænsende plan skal have en frigang på mindst 5 m over en offentlig vej, en privat fællesvej eller en almen vej, jf. lov om private fællesveje, og 7 m over en jernbane.

7.3.3 Overgangsplanet

7.3.3.1 Langs sikkerhedszonernes og indflyvningssektorernes sider skal der være hindringsfrit over et plan med en hældning på 20% i forhold til vandret plan, begyndende ved zonekanterne i landingsarealets niveau og kanterne af indflyvningssektorernes hindringsbegrænsende plan, som beskrevet i pkt. 7.3.1.1 og pkt. 7.3.2.1.

7.3.3.2 Overgangsplanet slutter 45 m over banens niveau som vist på fig. 4.

7.4 Hindringer m.v.

På banen og i sikkerhedszonerne må der ikke forefindes veje, stier, hegn eller hindringer i øvrigt.

7.5 Afmærkning af bane og sikkerhedszoner

7.5.1 Banetærskler skal afmærkes med hvide fliser i felter på 2 x 6 m med en indbyrdes afstand mellem felterne på 4 m som vist på fig. 5.

7.5.1.1 Tærskler på baner uden bevoksning, men med lys overflade (f.eks. strandsand), skal i stedet for fliser afmærkes med 3 markeringsspande på hver side af banen i en række vinkelret på centerlinjen med en indbyrdes afstand på 3 m.

7.5.2 Banens sidebegrænsning skal afmærkes med spande af let konstruktion, f.eks. plastik eller PVC, med en højde på maksimalt 60 cm. Farven skal være rød, gul eller orange med en kontrastfarve i et mindst 20 cm bredt bånd i toppen som vist på fig. 5 og 6.

7.5.3 Banemarkeringerne placeres langs banekanten med en indbyrdes afstand af maksimalt 60 m.

7.5.4 Sikkerhedszonernes begrænsning skal afmærkes med rød/hvide kasser i samtlige hjørner og langs pladsens begrænsning parallelt med banen med en indbyrdes afstand af maksimalt 100 m. Kassernes dimension og udførelse skal være som vist på fig. 5 og 6.

7.5.5 Hvis der etableres rulleveje, skal disse afmærkes med blå spande som vist på fig. 5 og 6.

7.5.6 Afmærkning af baner med fast belægning skal udføres i overensstemmelse med ICAO Annex 14.

7.6 Signalmateriel

7.6.1 På pladsen skal der forefindes mindst en vindpose, der er anbragt således, at den er synlig fra luftfartøjer, der befinder sig i landingsrunden.

7.6.1.1 Vindposen skal udformes som vist på fig. 7.

7.6.2 Der skal forefindes materiale, der kan udlægges som mindst 2 hvide kors som vist på fig. 7, til markering af de dele af banen, der midlertidigt er uanvendelige for luftfartøjer.

7.6.2.1 Endvidere skal forefindes flag til markering af områder inden for sikkerhedszoner, rulleveje og standplads, der er uanvendelige for luftfartøjer.

7.6.2.2 Flagenes farve skal være orange eller rød/hvid og udformes som vist på fig. 7.

7.7 Nødudstyr

7.7.1 På pladsen skal der forefindes mindst en 12 kg tydeligt markeret pulverslukker anbragt således, at den kan anvendes hurtigt, hvis brand opstår som vist på fig. 8.

7.7.1.1 Hvis der findes et tankningsanlæg, jf. afsnit 8, skal ildslukkeren anbringes ved dette.

7.7.2 På pladsen eller i umiddelbar nærhed af denne skal der forefindes:

a. En nødhjælpskasse anbragt et let tilgængeligt sted og tydeligt afmærket som vist på fig. 8. Kassen skal holdes i forskriftsmæssig stand, og indholdet suppleres efter brug.

Anm.: Førstehjælpskasserne fra Arbejdstilsynet og Falcks Redningskorps A/S er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

b. Et skilt, der angiver nærmeste sted med telefon, hvorfra den offentlige alarmcentral (0-0-0) kan kontaktes i tilfælde af ulykke.

7.8 Afspærring og tilskuerpladser

7.8.1 Solide hegn skal opstilles, hvor pladsen grænser op til tilskuerpladser og offentlige veje.

7.8.1.1 Langs alle flyvepladsens grænser skal der i fornødent omfang opstilles skilte med påskrift om, at uvedkommende færdsel og ophold på pladsen er forbudt.

7.8.2 Tilskuerpladser må ikke etableres inden for sikkerhedszonerne eller i de inderste 300 m af indflyvningssektorerne.

8. Tankningsanlæg

Hvis der etableres mulighed for at tanke på rundflyvningsflyvepladsen, skal bestemmelserne i BL 3-6 om tankning af luftfartøjer m.m. følges.

9. Flyvepladsens drift

Forud for hver dags flyvning skal der foretages besigtigelse fra jorden af bane, sikkerhedszoner, eventuelle rulleveje, afspærring m.v. for at påse, at vilkårene for godkendelsen er opfyldt, og piloter og medhjælpere skal gøres bekendt med vilkårene for godkendelsen.

10. Tilbagekaldelse

Hvis der under udøvelsen af den virksomhed, der er omfattet af tilladelsen, finder væsentlig tilsidesættelse sted af de forskrifter, der er fastsat i denne BL, eller af de vilkår, der i øvrigt er fastsat for godkendelsen, kan tilladelsen tilbagekaldes af Statens Luftfartsvæsen.

11. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL.

12. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

13. Straf

13.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 7, 8 og 9 i denne BL straffes med bøde.

13.2 Overtrædelse af bestemmelsen i pkt. 5.2 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 4, med bøde eller hæfte.

14. Ikrafttræden

14.1 Denne BL træder i kraft den 1. maj 1990.

14.2 Samtidig ophæves BL 3-22, 1. udgave af 1. juli 1987.

Statens Luftfartsvæsen, den 26. marts 1990

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Figurerne kan fås ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen