Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af
studiegæld

 

Herved bekendtgøres lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld, jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 13. maj 1998, med de ændringer, der følger af § 12 i lov nr. 903 af 16. december 1998.

§ 1. Efter ansøgning kan Finansstyrelsen på statskassens vegne yde tilskud til tilbagebetaling af statsgaranterede studielån, tidligere statsgaranterede studielån, der er overført til Finansstyrelsen efter lov om statsgararanterede studielån og til indfriede statsgaranterede studielån. Finansstyrelsen kan endvidere helt eller delvis eftergive skyldig studiegæld, herunder renter og omkostninger.

Kapitel 1

Tilskud til statsgaranterede studielån

§ 2. Tilskud ydes for ét år ad gangen til den del af låntagers studiegæld, der overstiger halvdelen af den beregnede årsindkomst, jf. stk. 2 og § 4. Tilskudsåret går fra 1. april til 31. marts.

    Stk. 2. Den beregnede årsindkomst er indkomstgrundlaget, jf. § 2 a, opgjort på grundlag af indkomsten for det andet kalenderår forud for det kalenderår, hvori tilskudsåret begynder. Ved beregningen af årsindkomsten ses der bort fra tilskud ydet i henhold til denne eller tidligere lov i det indkomstår, der ligger til grund for beregningen af indkomstgrundlaget, og der tillægges 75 pct. af den del af formuen, der ved indkomstårets udgang overstiger 52.600 kr.

    Stk. 3. Hvis den efter stk. 2 beregnede årsindkomst med fradrag af det i stk. 2, 2. pkt., nævnte formuetillæg er mindre end en årsindkomst opgjort på grundlag af det dagpengebeløb, der for samme indkomstår er fastsat i medfør af § 51, stk. 2, jf. § 54 i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., anvendes dagpengeindkomsten, dog med tillæg af 75 pct. af den del af låntagers formue, der ved indkomstårets udgang overstiger 52.600 kr.

    Stk. 4. Låntagers formue efter stk. 2 og 3 består af

1) indestående i pengeinstitutter m.v. og kursværdien af obligationer og pantebreve i depot,

2) ejendomsværdi af danske ejendomme,

3) kursværdien af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser,

4) anden formue,

5) gæld til realkreditinstitutter, reallånefonde, pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger, pantebreve i depot og studiegæld, og

6) anden gæld.

    Stk. 5. De i stk. 2-4 nævnte formuebeløb reguleres én gang årligt for tilskudsåret med satsreguleringsprocenten for det finansår, hvor tilskudsåret begynder, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De efter reguleringen fremkomne beløb afrundes til nærmeste 100-kronebeløb. Det er de aktuelle afrundede beløb i det foregående tilskudsår, der reguleres med satsreguleringsprocenten.

§ 2 a. Indkomstgrundlaget, jf. § 2, stk. 2, består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb, samt med tillæg af aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.

    Stk. 2. Skatteministeren stiller oplysninger til rådighed til brug for opgørelse af indkomstgrundlaget.

    Stk. 3. Skatteministeren træffer bestemmelse om, hvilke myndigheder, der skal opgøre indkomstgrundlaget. Skatteministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser om indkomstgrundlaget.

§ 3. Studiegælden opgøres pr. 31. december året forud for det kalenderår, hvori tilskudsåret begynder. Har låntager flere statsgaranterede studielån, foretages en samlet opgørelse. Opgørelsen omfatter studiegæld, som låntager efter aftale skal begynde at afvikle senest ved tilskudsårets begyndelse, medmindre låntager har fået udsættelse med afviklingen på grund af arbejdsløshed, sygdom eller andre særlige grunde.

    Stk. 2. Ved beregning af tilskud for det enkelte tilskudsår tages der ikke hensyn til ydelser, der betales i tidsrummet fra opgørelsen efter stk. 1 og til tilskudsårets udløb.

§ 4. Tilskud beregnes for ét tilskudsår ad gangen som en procent (tilskudsprocenten), jf. stk. 2, af den del af låntagers tilskudsberettigende studiegæld, der overstiger halvdelen af den beregnede årsindkomst, jf. § 2.

    Stk. 2. Tilskudsprocenten er den til enhver tid fastsatte officielle diskonto pr. 1. januar forud for det pågældende tilskudsårs begyndelse med tillæg af højst 9,25 points afhængig af den beregnede årsindkomst efter følgende skala:

Beregnet årsindkomst i kr.

Tillægs-

point

lig dagpengeårsindkomst (§ 2, stk. 3)

9,25

o. dagpengeårsindkomst -149.099

7,50

149.100 - 198.399

5,00

198.400 - 248.799

4,00

248.800 - 298.199

3,00

298.200 og derover

0

    Stk. 3. Den i stk. 2 fastsatte indkomstskala, bortset fra dagpengeårsindkomsten efter § 2, stk. 3, reguleres én gang årligt for tilskudsåret med satsreguleringsprocenten for det finansår, hvor tilskudsåret begynder, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De efter procentreguleringen fremkomne beløb afrundes til nærmeste 100-kronebeløb. Det er de aktuelle afrundede beløb i det foregående tilskudsår, der reguleres med satsreguleringsprocenten.

§ 5. Tilsagn om tilskud kan kun gives, hvis låntager ved ansøgningsfristens udløb har afsluttet eller afbrudt sin senest påbegyndte uddannelse, eller hvis tilbagebetalingspligten er indtrådt efter reglerne i lov om statsgaranterede studielån.

§ 6. Administrationen af tilskud til statsgaranterede studielån varetages af Finansstyrelsen.

    Stk. 2. Anvisningen sker kvartalsvis forud til låntagers studielånskonto hos långiver. Har låntager flere statsgaranterede studielån, fordeles tilskuddet forholdsmæssigt.

§ 7. Hvis Finansstyrelsen på statens vegne indfrier studielånet som misligholdt, bortfalder udbetalingen af tilskud fra indfrielsestidspunktet.

§ 8. Pengeinstitutterne skal give Finansstyrelsen oplysning om den statsgaranterede studiegæld for alle låntagere, opgjort pr. 31. december i det nærmest forudgående kalenderår, herunder oplysning om låntagers personnummer, pengeinstituttets registreringsnummer, låntagers kontonummer, samt om låntager har indgået en afviklingsaftale. Finansministeren kan fastsætte regler herom, herunder regler om, under hvilken form oplysninger skal gives.

§ 9. Finansministeren kan fastsætte regler om

1) ansøgningsfrist,

2) ansøgningens indhold,

3) grundlaget for beregning af tilskud, herunder om indtægts- og formuegrundlaget for låntagere bosat i udlandet og dokumentation herfor,

4) udbetaling af tilskud, og

5) tilskuddets ophør.

§ 10. Klager over afgørelser om tilskud til statsgaranterede studielån truffet af Finansstyrelsen kan indbringes for Ankenævnet for Tilskud til Statsgaranterede Studielån. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

    Stk. 2. Klager skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

    Stk. 3. Ankenævnet kan indtil 6 måneder efter afgørelsen se bort fra overskridelse af fristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

    Stk. 4. Ankenævnet består af en formand, der skal opfylde de almindelige betingelser for at kunne blive dommer, og 2 andre medlemmer. Medlemmerne beskikkes af finansministeren for et tidsrum af 4 år.

    Stk. 5. Finansministeren fastsætter forretningsorden for ankenævnet.

§ 11. For låntagere, der er indkomstskattepligtige på Færøerne eller i Grønland, bedømmes indkomst- og formueforhold på grundlag af den henholdsvis på Færøerne og i Grønland senest opgjorte skattepligtige indkomst og den opgjorte formue ved udløbet af det dertil svarende indkomstår. Årsindkomsten opgøres i øvrigt efter reglerne i § 2.

    Stk. 2. Låntagers indkomst- og formueoplysninger skal dokumenteres af skattevæsenet.

Kapitel 2

Tilskud til indfriede statsgaranterede studielån

§ 12. For tilskud til tilbagebetaling af indfriede statsgaranterede studielån gælder reglerne i kapitel 1. Finansministeren kan fastsætte regler om bortfald af tilskud, hvis tilbagebetalingsaftalen ikke overholdes, samt om administrationen i de tilfælde, hvor låntager samtidig har studielån i et pengeinstitut, herunder i Finansstyrelsen.

Kapitel 3

Eftergivelse af studiegæld

§ 13. Finansstyrelsen kan efter ansøgning eftergive studiegæld, som låntager ikke kan tilbagebetale med passende ydelser i løbet af en 15-årig tilbagebetalingsperiode.

    Stk. 2. Reglerne i dette kapitel omfatter statslån, studielån og statsgaranterede studielån ydet efter uddannelsesstøttelovgivningen.

§ 14. Finansstyrelsen kan tidligst behandle en ansøgning om eftergivelse 12 år efter, at

1) låntager har afsluttet eller afbrudt sin uddannelse,

2) låntager har påbegyndt tilbagebetalingen af gælden, eller

3) tilbagebetalingspligten er indtrådt efter lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statsgaranterede studielån.

    Stk. 2. Hvis tilbagebetalingen har været udsat på grund af fortsat uddannelse, forlænges den i stk. 1 fastsatte periode tilsvarende.

    Stk. 3. Hvis låntager modtager førtidspension eller invaliditetsydelse efter lov om social pension, finder stk. 1 ikke anvendelse. Hvis låntagers erhvervsevne er nedsat i tilsvarende omfang, kan Finansstyrelsen se bort fra 12-års kravet i stk. 1.

§ 15. Låntagere, der har statsgaranterede studielån, kan efter ansøgning få en tilkendegivelse om, og i hvilket omfang Finansstyrelsen kan eftergive studiegælden, når 12-års perioden i § 14, stk. 1, er udløbet. Det er en betingelse for at opnå en tilkendegivelse, at

1) der er forløbet mindst 9 år af 12-års perioden i § 14, stk. 1, og at

2) låntager enten

a) har indgået og overholdt en aftale med sit pengeinstitut eller Finansstyrelsen om studiegældens tilbagebetaling, eller

b) umiddelbart efter, at Finansstyrelsen har overtaget lånet som misligholdt, har indgået og overholdt en aftale om studiegældens tilbagebetaling.

    Stk. 2. Hvis Finansstyrelsen efter stk. 1 tilkendegiver, at låntagers studiegæld kan eftergives helt eller delvist, overtager Finansstyrelsen studiegæld, som administreres af pengeinstitutter. Herefter standses forrentningen af låntagers samlede studiegæld, og Finansstyrelsen fastsætter vilkårene for gældens fremtidige tilbagebetaling.

    Stk. 3. Finansministeren kan fastsætte regler om betaling af et gebyr for en tilkendegivelse efter stk. 1 og om tilbagebetaling af studiegæld efter en forhåndstilkendegivelse om eftergivelse af studiegæld m.v.

§ 16. Finansstyrelsen træffer afgørelse om, og i hvilket omfang studiegælden kan eftergives, efter en samlet vurdering af, om

1) låntagers hidtidige tilbagebetaling har stået i rimeligt forhold til gældens størrelse og alder eller til låntagers bruttoindkomst, og

2) låntager med sin forventede bruttoindkomst kan betale mere af gælden inden udløbet af den 15-årige tilbagebetalingsperiode, jf. § 13, stk. 1.

    Stk. 2. Er den 15-årige tilbagebetalingsperiode udløbet, træffer Finansstyrelsen afgørelse på grundlag af en vurdering efter stk. 1, nr. 1, for perioden frem til ansøgningstidspunktet.

    Stk. 3. Ved vurderingen efter stk. 1 kan Finansstyrelsen tage hensyn til sociale forhold mv., som i særlig grad påvirker låntagers mulighed for at tilbagebetale studiegælden.

    Stk. 4. Ved afgørelsen er Finansstyrelsen bundet af en tilkendegivelse om eftergivelse efter § 15, stk. 1, hvis låntager har tilbagebetalt gælden i overensstemmelse med de vilkår, som Finansstyrelsen har fastsat efter § 15, stk. 2. Afgørelsen om eftergivelse træffes på grundlag af låntagers økonomiske forhold ved 12-års periodens udløb.

    Stk. 5. Statsgaranterede studielån samt stats- og studielån, som eftergives helt eller delvist, overtages af Finansstyrelsen.

    Stk. 6. Finansministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af studiegæld, der ikke eftergives, herunder om forlængelse af tilbagebetalingsperioden ud over 15 år. Finansministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvilke oplysninger pengeinstitutterne og låntager skal fremskaffe til brug for bedømmelsen af en ansøgning om eftergivelse af studiegæld.

§ 16 a. Finansstyrelsen kan omgøre en afgørelse om hel eller delvis eftergivelse af studiegæld, hvis

1) låntager har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgningen om eftergivelse, eller

2) låntager ikke overholder vilkårene for en delvis eftergivelse af gælden.

§ 16 b. Efter fornyet ansøgning kan Finansstyrelsen genoptage en afgørelse om eftergivelse, hvis låntagers indkomstforhold forringes væsentligt inden for den 15-årige tilbagebetalingsperiode.

    Stk. 2. I tilfælde af genoptagelse af en afgørelse om eftergivelse efter stk. 1 træffer Finansstyrelsen ny afgørelse efter de regler, der var gældende på tidspunktet for den oprindelige afgørelse.

§ 16 c. Hvis låntager har anden betydelig gæld end studiegæld, kan Finansstyrelsen henvise låntager til at søge om gældssanering efter konkurslovens regler.

    Stk. 2. Studiegæld, der er nedskrevet efter en kendelse om gældssanering, kan ikke eftergives efter reglerne i denne lov.

§ 16 d. Afgørelser, der træffes af Finansstyrelsen efter reglerne i dette kapitel, kan påklages til Finansministeriet. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.

Kapitel 4

§ 17. (Ophævet)

Kapitel 4 a

Kontrolbestemmelser

§ 17 a. Finansstyrelsen kan hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger om låntager, som er nødvendige for at behandle ansøgninger om tilskud efter kapitel 1 og 2 og om eftergivelse efter kapitel 3, herunder de i § 8 nævnte oplysninger.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse m.v.

§ 18. Loven træder i kraft den 1. oktober 1987 og finder tilsvarende anvendelse på studiegæld, som er overtaget af Finansstyrelsen før denne dato. Kapitel 1 og 2 har virkning fra tilskudsåret 1988-89. § 16, stk. 1, har virkning fra den 1. oktober 1988.

    Stk. 2. Lov nr. 292 af 9. juni 1982 om gældssanering af statsgaranterede studielån ophæves. De hidtil gældende regler finder fortsat anvendelse på rentetilskud for tilskudsåret 1987-88 og tidligere tilskudsår.

 

Lov nr. 253 af 1. juli 1988, hvis § 4 ændrer § 2, stk. 2, 1. pkt. og 2. pkt. og indsætter § 2 a, indeholder i § 8 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

- - -

    Stk. 2. § 4 træder i kraft den 1. januar 1989 og har virkning fra tilskudsåret 1989-90.

- - -

 

Lov nr. 386 af 13. juni 1990, hvis § 7 ændrer § 2, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 og stk. 4, og § 4, stk. 2 og stk. 3, indeholder i § 31 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 31

Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

- - -

    Stk. 2. §§ 1-10 og §§ 12-18 har virkning for de reguleringer, der beregnes fra 1. januar 1991 og senere.

- - -

 

Lov nr. 951 af 27. december 1991, hvis § 2 ophæver kapitel 4, indeholder i § 3 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

- - -

 

Lov nr. 1001 af 19. december 1992, hvis § 1 ændrer § 1, § 2, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, § 2 a, stk. 4, nr. 1, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1, § 7, § 8, 1. pkt. og 2. pkt., § 9, § 10, stk. 1, stk. 4 og stk. 5, kapitel 2 og indsætter kapitel 4 a, indeholder i § 2 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.1)

    Stk. 2. Loven har virkning for opgørelse af indkomstgrundlaget for 1993 på grundlag af indkomståret 1991 og følgende år.

    Stk. 3. § 1, nr. 3, har virkning fra tilskudsåret 1993/94.

 

Lov nr. 1077 af 22. december 1993, hvis § 1 ændrer § 4, stk. 2, indeholder i § 2 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra tilskudsåret 1994/95.2)

 

Lov nr. 372 af 14. juni 1995, hvis § 10 ændrer § 5 og § 15, stk. 1, indeholder i § 11 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 11

Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

 

Lov nr. 147 af 19. marts 1996 hvis § 1 ændrer § 2 a, indeholder i § 2 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med tilskudsåret 1996-97.3)

 

Lov nr. 1219 af 27. december 1996, hvis § 25 ændrer § 2, indeholder i § 27 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 27

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 1997.4)

 

Lov nr. 1087 af 29. december 1997, hvis § 2 ændrer § 1, overskriften til kapitel 1, § 3, stk. 1, § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, § 12 og kapitel 3, indeholder i § 3 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

    Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af finansministeren, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. § 2, nr. 10, træder i kraft den 1. januar 1998 og har virkning for låntagere, der ikke tidligere har fået bedømt en ansøgning om eftergivelse af studiegæld efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 3-6.5)

Stk. 3. Låntagere med statsgaranterede studielån, som tidligere har fået bedømt en ansøgning om eftergivelse af studiegæld, kan uanset reglen i stk. 2 få bedømt deres ansøgning på ny efter reglerne i § 2, nr. 10, på betingelse af, at

1) den tidligere afgørelse om eftergivelse af studiegæld er truffet den 1. januar 1993 eller senere, og

2) lånets restgæld pr. 1. januar 1998 udgør mindst 100.000 kr.

    Stk. 4. Finansstyrelsen kan dispensere fra tidsfristen i stk. 3, nr. 1, hvis låntagers sociale forhold m.v. i særlig grad påvirker låntagers mulighed for at tilbagebetale studiegælden.

    Stk. 5. En fornyet bedømmelse af en ansøgning efter stk. 3 kan ikke resultere i tilbagebetaling af ydelser, som låntager allerede har betalt på studiegælden.

    Stk. 6. En ansøgning, som bedømmes på ny efter reglerne i stk. 3, kan ikke imødekommes, hvis det beløb, der kan eftergives, er mindre end 50.000 kr.

 

Lov nr. XX af YY 1998, hvis § 12 ændrer § 1, § 8, § 12, § 15, § 8, stk. 1, nr. 1, litra a, stk. 2 og stk. 3, § 16, stk. 6, og i øvrigt ændrer "Hypotekbanken" til "Finansstyrelsen" overalt i loven, indeholder i § 10 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 10

Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

    Stk. 2. (Udelades)6)

Stk. 3. (Udelades)7)


1) Lov nr. 1001 af 19. december 1992 trådte i kraft den 21. december 1992.

2) Lov nr. 1077 af 22. december 1994 trådte i kraft den 23. december 1993.

3) Lov nr. 147 af 19. marts 1996 trådte i kraft den 21. marts 1996.

4) Lov nr. 1219 af 27. december 1996 trådte i kraft den 29. december 1996.

5) De ændrede regler om eftergivelse af studiegæld trådte således i kraft den 1. januar 1998.

6) Bestemmelsen ophæver den hidtidige lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

7) Bestemmelsen viderefører visse regler om garantier inden for Undervisningsministeriets område.

 

Finansministeriet, den 16. december 1998

Mogens Lykketoft

/Hans Henrik H. Østergaard