Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 1-23

I medfør af § 21 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 172 af 28. april 1985 om luftfartøjers luftdygtighed, om nationalitets- og registreringsmærker for luftfartøjer, luftfartøjsdokumenter og radioudstyr, § 1, stk. 5, følgende:

1. Bilag 1 affattes som vedlagt

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. marts 1991.

Statens Luftfartsvæsen, den 18. januar 1991

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Bilag kan rekvireres hos Statens Luftfartsvæsen