Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 5-15

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 264 af 27. juni 1966 om driftsforskrifter for regelmæssig og ikke-regelmæssig, offentlig lufttrafik, følgende:

1. Pkt. 1.2 udgår og erstattes af følgende:

1.2 Forskrifterne vedrører planlægningen af flyvninger med dansk registrerede propelflyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte fuldvægt ved start ikke overstiger 5.700 kg, og som af danske luftfartsforetagender benyttes til erhvervsmæssig transport af passagerer, fragt og/eller gods.

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. maj 1993.

Statens Luftfartsvæsen, den 24. februar 1993

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen