Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyvepladser på vandområder for søflyvemaskiner m.v.


I medfør af § 52, § 82 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, herunder Ministeriet for Offentlige Arbejders bekendtgørelse nr. 170 af 28. april 1985 om specifikationer for flyvepladser, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 3-7, Anmeldelse og registrering af private flyvepladser, seneste udgave.

1.2 BL 7-1, Lufttrafikregler, seneste udgave.

2. Definitioner

Charterflyvning:

Ikke-regelmæssig, erhvervsmæssig transport af passagerer udført med luftfartøjer, som er godkendt til befordring af mere end 10 passagerer, og ikke-regelmæssig, erhvervsmæssig transport af fragt udført med luftfartøjer, hvis højest tilladte startmasse overstiger 5.700 kg.

Rundflyvning:

Flyvning, der udføres med start og landing på samme flyveplads, og hvor der medføres passagerer mod betaling.

Taxaflyvning:

Ikke-regelmæssig, erhvervsmæssig transport af passagerer udført med luftfartøjer, som er godkendt til befordring af højst 10 passagerer, og ikke-regelmæssig, erhvervsmæssig transport af fragt udført med luftfartøjer, hvis højest tilladte startmasse ikke overstiger 5.700 kg.

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter

- bestemmelser for start, landing og manøvrering med søflyvemaskiner på vandområder inden for dansk område samt

- bestemmelser for start, landing og manøvrering med søflyvemaskiner på vandområder i udlandet, når søflyvemaskiner opererer i henhold til en dansk driftstilladelse, medmindre vedkommende lands regler herfor er strengere.

4. Generelt

4.1 Brugeren af en søflyvemaskine er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne i denne BL's afsnit 5.

4.2 Luftfartøjschefen er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne i denne BL's afsnit 6.

5. Valg af flyveplads

5.1 En søflyveplads må ikke ligge nærmere end 150 m fra tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, eller ligge således, at overflyvning af sådanne områder vil finde sted i en lavere højde end 300 m (1000 ft), jf. BL 7-1.

5.2 Tilladelse til at benytte et vandområde som søflyveplads skal indhentes hos ejeren, hvis vandområdet er en å, kanal, indsø eller et havneområde.

Anm.: Det påhviler den, der ønsker at benytte en søflyveplads, at indhente fornødne tilladelser i medfør af anden lovgivning, såsom miljøbeskyttelseslovgivningen, naturfredningslovgivningen og planlægningslovgivningen.

5.3 En søflyveplads, der kun lejlighedsvis benyttes til start og landing med søflyvemaskiner, skal ikke anmeldes til Statens Luftfartsvæsen.

5.4 En søflyveplads, der benyttes til rundflyvning, eller ikke kun lejlighedsvis til privatflyvning eller som fast udgangspunkt for taxaflyvning, skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen, jf. BL 3-7.

5.5 Hvis en søflyveplads ønskes benyttet til rundflyvning eller som permanent udgangspunkt for taxaflyvning, skal der ved start og landing forefindes en motorbåd med bemanding, således at båden øjeblikkelig kan anvendes i tilfælde af havari. Endvidere skal der ved flyvepladsen forefindes en telefon til alarmering.

5.6 Statens Luftfartsvæsen fastsætter i hvert enkelt tilfælde krav til indretning og udstyr af søflyvepladser, der ønskes benyttet til rute- og/eller charterflyvning.

6. Operationelle bestemmelser

6.1 Generelt

6.1.1 Inden flyvning til/fra et vandområde udføres, skal luftfartøjschefen sikre sig, at flyvningen kan udføres på betryggende vis under hensyntagen til bl.a.

- de distancer, der er til rådighed til start/landing,

- tilstedeværelsen af eventuelle hindringer, herunder den sejlende trafik i området, og

- vandområdets tilstand.

6.1.2 Hvis den valgte søflyveplads ligger 5 km eller mindre fra en betjent offentlig flyveplads eller en militær flyvestation, skal start og landing koordineres med ledelsen på denne flyveplads/ flyvestation.

6.1.3 I forbindelse med start og landing er det ikke tilladt at overflyve tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er forsamlet i det fri, i en højde af under 300 m (1000 fod) over den højeste hindring inden for en radius af 600 m fra luftfartøjet, jf. BL 7-1.

6.1.4 Inden for en afstand af 200 m fra kysten må søflyvemaskiner under manøvrering ikke fremføres med så stor en hastighed, at de planer på vandet. Manøvrering, som skal udføres i overensstemmelse med de internationale søvejsregler, jf. BL 7-1, skal i øvrigt foregå på en sådan måde, at badende ikke udsættes for fare eller ulempe, og unødig støj skal undgås.

6.1.5 Manøvrering skal inden for en afstand af 200 m fra kysten så vidt muligt foregå vinkelret på denne.

6.2 Specielt for rund- og taxaflyvning

6.2.1 Vandområder, der anvendes til rundflyvning og som fast udgangspunkt for taxaflyvning, skal gennemsejles hver dag, før den første start eller landing finder sted. Dette skal ske med henblik på at fjerne genstande, der kan udgøre en risiko for flyvningen.

6.2.2 Inden landing udføres på søflyvepladser, der ikke kræves gennemsejlet, skal landingsområdet overflyves parallelt med landingsretningen i 500 fods højde, hvorefter det skal gennemflyves modsat landingsretningen i 200 fods højde.

6.2.2.1 Statens Luftfartsvæsen kan under hensyntagen til beflyvningens omfang bestemme, at kravet i pkt. 6.2.1 skal opfyldes.

6.3 Rute- og charterflyvning

Statens Luftfartsvæsen kan stille særlige krav til driften i forbindelse med rute- og/eller charterflyvning fra søflyvepladser.

7. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL.

8. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

9. Straf

9.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 5 og afsnit 6 i denne BL straffes med bøde.

9.2 For overtrædelser begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

10. Ikrafttræden

10.1 Denne BL træder i kraft den 1. juni 1990.

10.2 Samtidig ophæves BL 3-36, 1. udgave af 3. maj 1989.

Statens Luftfartsvæsen, den 18. april 1990

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk