Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om helikopter flyvning hængende last

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret ved lov nr. 837 af 18. december 1991, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 264 af 27. juni 1966 om driftsforskrifter for regelmæssig og ikke-regelmæssig offentlig lufttrafik, som ændret ved ministeriets bekendtgørelse nr. 397 af 11. oktober 1967, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave.

1.2 BL 3-31, Selvvalg af helikopterflyvepladser, seneste udgave.

1.3 BL 5-2, Landbrugsflyvning, seneste udgave.

1.4 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

2. Definition

Hængende last:

Enhver form for last, som under flyvning er anbragt udenfor en helikopters krop, og som kan udløses af et besætningsmedlem.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for flyvning med hængende last

- med dansk registrerede helikoptere og

- med udenlandsk registrerede helikoptere, der opererer i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

3.2 Bestemmelserne i afsnit 7 og afsnit 9 gælder tillige for flyvning med udenlandsk registrerede helikoptere inden for dansk område.

3.3 For sprøjtning, pudring, tilsåning og gødskning af skov- og landbrugsarealer gælder alene bestemmelserne i BL 5-2.

4. Ansvar

4.1 Luftfartsforetagendet skal sikre, at helikopteren er indrettet og forsynet med udstyr i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 6 i denne BL, og at der er udarbejdet instruktioner for udførelse af flyvning med hængende last, således at disse instruktioner fremgår af luftfartsforetagendets driftshåndbog/flyveskolens skolehåndbog.

4.2 Luftfartøjschefen skal sikre,

a. at flyvningen kun udføres fra de flyvepladser, der er nævnt i afsnit 7, og

b. at bestemmelserne i afsnit 8 overholdes, og at den aktuelle flyvning finder sted som angivet i afsnit 9.

5. Tilladelse

Flyvning med hængende last må kun udføres af

a. luftfartsforetagender, der har tilladelse til erhvervsmæssig lufttransport af passagerer, post og/eller fragt, eller

b. godkendte flyveskoler i forbindelse med uddannelse til erhvervscertifikat i henhold til et uddannelsesprogram, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

6. Materiel

Helikopteren og anordninger, der anvendes til flyvning med hængende last, skal opfylde kravene i BL 1-12, afsnit 7.

7. Flyvepladser

Flyvning må kun udføres fra offentlige flyvepladser eller selvvalgte helikopterflyvepladser, jf. BL 3-31.

8. Personel

8.1 Luftfartøjschefen skal være i besiddelse af et gyldigt trafikflyvercertifikat til helikopter samt have erhvervet en flyvetid på mindst 200 timer som luftfartøjschef på helikopter, heraf mindst 50 timer på den pågældende type.

8.1.1 Indtil halvdelen af den flyvetid på henholdsvis 200 timer og 50 timer, der er nævnt i pkt. 8.1, kan erstattes af flyvetid erhvervet under syntetisk flyvning, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

8.1.2 Luftfartøjschefen skal inden for de forudgående 12 måneder have gennemgået træning på den pågældende type monteret med anordninger til flyvning med hængende last.

8.1.3 Denne træning skal som minimum omfatte følgende:

a. Rekognoscering.

b. De korrekte metoder vedrørende lastning, rigning og fastgørelse af hængende last.

c. Flyvemæssige karakteristika ved forskellige lasttyper og kombinationer heraf, herunder risici.

d. Vægt- og balanceproblemer.

e. Helikopterens præstationer, begrænsninger og godkendte procedurer.

f. Instruktion af besætningsmedlemmer og hjælpepersonel.

g. Alle manøvrer, der indgår i flyvning med hængende last, herunder nødprocedurer. Lasten skal veje mindst 75% af den maksimalt tilladte hængende last.

h. Tegngivning.

8.2 Under udførelse af flyvning med hængende last må kun medføres personer, som har en nødvendig funktion i forbindelse hermed, samt personer, som er nødvendige for udførelse af den arbejdsaktivitet, der er forbundet med transporten. Sådanne personer skal være instrueret om alle forhold af betydning for sikkerheden.

8.2.1 Personer under optræning til en sådan funktion kan medfølge.

8.3 Hjælpepersonel på jorden skal være instrueret om alle forhold, der har at gøre med sikkerhed for personer og materiel i forbindelse med opsamling og afætning af hængende last, herunder forholdsregler i tilfælde af nødsituationer.

9. Operationelle bestemmelser

9.1 Opsamle- og afsætteområder

Opsamlings- og afsætningsområder skal have en sådan udstrækning, at opsamling og afsætning og enhver manøvre i forbindelse hermed kan foregå uden risiko for personer eller tredjemands ejendom på jorden eller vandet.

9.2 Rekognoscering

Inden et område benyttes til opsamling, afsætning eller overflyvning med hængende last, skal det være rekognosceret med henblik på at fastslå områdets egnethed samt fastlæggelse af en flyvevej, som i videst mulig omfang tager hensyn til hindringer, nødlandingsmuligheder samt muligheder for tilsigtet eller utilsigtet kast af lasten uden risiko for skade på personer eller tredjemands ejendom på jorden eller vandet.

9.3 Udførelse

9.3.1 Flyvning med hængende last IFR og flyvning med hængende last om natten må kun finde sted efter særlig indhentet tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.

9.3.2 Flyvning med hængende last skal planlægges og gennemføres således, at omgivelserne forstyrres mindst muligt. Hvis det konstateres, at flyvningen er til gene, skal der straks træffes sådanne rimelige forholdsregler, som kan begrænse generne.

9.3.3 Før flyvning med hængende last påbegyndes, skal det sikres, at

a. sikkerhedsmekanismer til udløsning af last er funktionsdygtige, og

b. alle personer ombord i helikopteren bærer sikkerhedshjelm.

9.3.4 Flyvning med hængende last skal foregå under overholdelse af lufttrafikreglerne, jf. BL 7-1, dog at flyvningen ikke må finde sted over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft.

9.3.5 Uden for de områder, som er nævnt i pkt. 9.3.4, må flyvning over bygninger kun finde sted, hvis ejerens tilladelse foreligger, og under forudsætning af, at flyvningen ikke herved udgør nogen risiko for personer eller tredjemands ejendom. Minimumsflyvehøjden på 150 m kan i samme område underskrides under forudsætning af, at flyvningen ikke herved udgør nogen risiko for personer eller tredjemands ejendom.

9.3.6 Overflyvning af offentlig vej, jernbane eller luftledninger må ikke finde sted i lavere højder end 15 m målt fra den hængende last.

9.3.7 Under opsamling eller afsætning af hængende last må kun personer, som har en nødvendig funktion i forbindelse hermed, opholde sig under helikopteren nærmere end en afstand på 35 m.

10. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

11. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

12. Straf

12.1 Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, et luftfartsforetagende, der overtræder bestemmelserne i pkt. 4.1, afsnit 5, afsnit 8 eller pkt. 9.3.1.

12.2 Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, en luftfartøjschef, der overtræder bestemmelserne i pkt. 4.2, afsnit 7, afsnit 8 eller afsnit 9.

12.3 For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 14, pålægges selskabet som sådan bødeansvar.

13. Ikrafttræden

13.1 Denne BL træder i kraft den 1. maj 1993.

13.2 Samtidig ophæves BL 5-35, 1. udgave af 1. juni 1984.

Statens Luftfartsvæsen, den 2. marts 1993

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen