Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup

I medfør af § 70, § 70 a, § 149, stk. 10, og § 153 stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985 vedrørende ordensreglement for flyvepladser, § 12, stk. 1, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 3-6, Tankning af luftfartøjer m.m., seneste udgave.

1.2 BL 3-12, Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser, seneste udgave.

1.3 BL 7-1, Lufttrafikregler, seneste udgave.

1.4 Industriministeriets bekendtgørelse om forbud mod ankring, fiskeri og ophold m.v. i Sundet, seneste udgave.

1.5 Justitsministeriets bekendtgørelse om vejafmærkning, seneste udgave.

1.6 Justitsministeriets bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m.v., seneste udgave.

2. Definitioner

Bilpasområde:

Et på lufthavnen afgrænset område, hvor færdsel med køretøjer kræver særlig tilladelse.

Flyvepladsledelse:

Den organisation, som af Trafikministeriet er godkendt til at forestå den daglige drift og det daglige tilsyn med pladsen, i denne BL betegnet som lufthavnsvæsenet.

Forplads:

Et på lufthavnen afgrænset område, som er beregnet til luftfartøjers ophold under optagning eller afsætning af passagerer eller gods, tankning, parkering eller vedligeholdelse.

Kontroltårn:

En enhed, der yder flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafik.

Køretøj:

Indretning på hjul, bælter, valser, meder eller andet, som er indrettet til kørsel på vej og, som ikke løber på skinner.

Luftfartøj:

En indretning, der bæres oppe i atmosfæren ved luftens påvirkning, bortset fra indretninger, der bæres oppe alene ved direkte luftpåvirkning på jordens overflade.

Lufthavnens afspærrede område:

Den del af lufthavnens område, som ved hegnsføring, skiltning m.v. er afgrænset til afvikling af trafik med luftfartøjer, passager- og godsekspedition.

Luftpudefartøj:

Et motordrevet fartøj, hvis masse hovedsagelig bæres oppe af en kontinuerlig produceret pude af luft, hvis effektivitet er direkte betinget af fartøjets nærhed til terrænet, over hvilket det bevæger sig eller står stille.

Manøvreområde:

Den del af lufthavnen, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, bortset fra forpladser.

Serviceområde:

Et på lufthavnen afgrænset område, som alene er beregnet til luftfartøjers parkering eller vedligeholdelse, og hvor der ikke må optages eller afsættes passagerer i erhvervsmæssigt øjemed.

Tankningskøretøj:

Tankvogn eller dispenser, der anvendes i forbindelse med tankning af et luftfartøj.

Tankningsområde:

Område, inden for hvilket antændelige brændstofdampe kan forekomme i forbindelse med tankning af et luftfartøj.

Trafikområde:

Den del af lufthavnen, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, inklusive manøvreområde og forpladser.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL gælder for Københavns Lufthavn, Kastrup, omfattende vej- og parkeringsarealer i lufthavnens nordafsnit, jf. bilag 1, lufthavnens afspærrede område samt offentlige områder i indenrigs- og udenrigsterminalerne.

3.1.1 De særlige undtagelser fra færdselslovgivningen i afsnit 6 og afsnit 8 finder dog ikke anvendelse på vej- og parkeringsarealer i lufthavnens nordafsnit.

4. Adgang

4.1 Kun personer og køretøjer med lovligt ærinde har adgang til lufthavnens afspærrede område.

4.2 Ind- og udpassage til/fra lufthavnens afspærrede område må kun ske ad de adgangsveje, der er bestemt af lufthavnsvæsenet.

4.3 Ved ind- og udpassage til/fra lufthavnens afspærrede område skal behørig adgangshjemmel uopfordret forevises.

4.3.1 Et identitetskort/en adgangshjemmel, der er udstedt/godkendt af lufthavnsvæsenet, giver kun adgang til lufthavnens afspærrede område i tjenstligt ærinde.

4.4 Køretøjer, der bevæger sig ind på lufthavnens bilpasområde, skal være forsynet med et bilpas, der er udstedt af lufthavnsvæsenet, medmindre det af bemaling på køretøjet tydeligt fremgår, at det har lovligt ærinde på bilpasområdet.

4.4.1 Lufthavnsvæsenet kan undtage særlige kategorier af køretøjer fra kravet om bilpas.

4.4.2 Bilpasset skal anbringes efter lufthavnsvæsenets anvisninger og således, at det tydeligt kan ses udefra.

4.5 Til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed kan lufthavnsvæsenet ved indpassage til eller på lufthavnen foretage eftersyn af personer, køretøjer og gods.

4.5.1 Den, der nægter at underkaste sig eller medvirke til

eftersynet, forbydes adgang til lufthavnens område.

5. Ophold

5.1 Enhver, der opholder sig på lufthavnens afspærrede område, er pligtig til på anfordring at forevise behørig adgangshjemmel og afgive oplysninger om sit formål med opholdet.

5.1.1 Adgangshjemmel skal bæres synligt i de områder, hvor det ved skiltning eller på anden måde kræves af lufthavnsvæsenet.

5.1.2 Personer uden adgangshjemmel eller uden tjenstligt ærinde i det pågældende område samt flypassagerer, der befinder sig uden for de normale passagerområder, skal bortvises af lufthavnsvæsenet. Hvis et pålæg om at forlade området, der er givet af lufthavnsvæsenet, ikke efterkommes, skal anmeldelse ske til politiet.

5.1.3 Fiskeri, badning og andet ikke tjenstligt ophold på kyststrækningen inden for lufthavnens afspærrede område er forbudt.

Anm.: Endvidere gælder Industriministeriets bekendtgørelse om forbud mod ankring, fiskeri og ophold m.v. i Sundet, seneste udgave.

5.2 Lufthavnsvæsenet er berettiget til generelt eller konkret at anvise lufthavnens brugere nærmere angivne områder til passagerers ophold, luftfartøjers og køretøjers tankning, parkering og vedligeholdelse m.m.

5.2.1 Opstart, varmkøring, motorafprøvning samt opvarmning, køling m.v. af luftfartøjer med hjælpeaggregater (APU) må kun finde sted på de områder, der er godkendt af lufthavnsvæsenet, og i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor, og skal foretages med fornøden hensyntagen til nærliggende bygninger, hangarer, kørende og parkerede luftfartøjer m.v. og således, at støjgener m.v. begrænses mest muligt.

5.3 Lufthavnsvæsenet kan fastsætte nærmere direktiver i forbindelse med afviklingen af ekspeditionen af luftfartøjer og luftpudefartøjer.

5.3.1 Hvis sådanne direktiver ikke efterkommes, kan lufthavnsvæsenet forbyde vedkommende bruger at anvende pladsen.

5.4 Luftfartøjer, luftpudefartøjer, installationer eller andet, der på grund af brand, havari eller andre forhold, som ikke er omfattet af luftfartslovens § 135 og § 136, er til hindring for lufthavnens anvendelse, kan af lufthavnsvæsenet kræves fjernet af brugeren eller ejeren med et efter forholdene fastsat rimeligt varsel.

5.4.1 Efterkommes et påbud, der er meddelt efter bestemmelsen i pkt. 5.4, ikke, er lufthavnsvæsenet berettiget til at lade de pågældende luftfartøjer m.v. fjerne på vedkommende brugers eller ejers bekostning. Brugeren/ejeren og dennes forsikringsselskab skal om muligt forinden underrettes.

6. Færdsel

6.1 Bortset fra bestemmelserne nedenfor under pkt. 6.4 og pkt. 6.5 om færdsel med luftpudefartøjer og luftfartøjer samt vigepligtsreglerne under pkt. 6.6 gælder den almindelige færdselslovgivning, idet dog lufthavnsvæsenets og lufttrafiktjenestens direktiver skal følges.

6.2 Uden særlig tilladelse fra lufthavnsvæsenet er parkering uden for de parkeringsarealer, der er anvist af lufthavnsvæsenet, ikke tilladt. I øvrigt gælder færdselsloven og de bestemmelser vedrørende tegngivning, skiltning, signaler, afstribning, kørestriber m.v., der er fastsat i henhold til færdselsloven. Lufthavnsvæsenet kan dog, for så vidt angår trafikområdet efter samråd med Statens Luftfartsvæsen, fravige Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 138 af 22. april 1977 om vejafmærkning i overensstemmelse med angivelserne i bilag 2.

6.3 Færdsel på manøvreområdet kræver lufttrafiktjenestens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

6.3.1 Lufttrafiktjenesten kan dog efter aftale med lufthavnsvæsenet udstede generelle tilladelser til tjenstlig kørsel på manøvreområdet eller dele heraf med køretøjer, der tilhører lufthavnsvæsenet, luftfartsvæsenet eller andre myndigheder, således at køretøjerne alene skal opfylde betingelserne i pkt. 6.3.2.

6.3.1.1 En generel tilladelse, der er givet af lufttrafiktjenesten efter pkt. 6.3.1, bortfalder, når sigtbarheden bliver mindre end 3 km.

6.3.1.2 Når sigtbarheden bliver mindre end 3 km, udsendes der på FM kanal 1 et enkelttonesignal (BIM) hvert 30. sekund.

6.3.1.3 Når kategori II operation etableres, bliver enkelttonesignalet afløst af et flertonesignal (5 toner), der udsendes hvert 20. sekund.

6.3.2 Ved færdsel på manøvreområdet skal køretøjer være udstyret med typegodkendt radiotelefonianlæg, og der skal holdes konstant lyttevagt på FM kanal 1. Køretøjets nærlys og roterende blinklys skal være tændt. Lufthavnsvæsenets radioreglement skal følges.

6.3.2.1 Køretøjer under eskorte af køretøj med godkendt radiotelefonianlæg skal ikke være udstyret med radiotelefonianlæg.

6.4 Færdsel med luftpudefartøjer må kun finde sted på følgende nærmere afgrænsede områder i lufthavnen:

a. Landingsrampe for luftpudefartøjer og tilhørende handlingsplatform.

b. Den korridor, der er belagt med asfalt, mellem rullevej S-3 og handlingsplatform.

c. Hangarforpladsen mellem motorprøvegården og hangar 1 (for eftersyn).

6.4.1 Føreren af luftpudefartøjet skal aktivere gult blinklys (Amber Beacon) senest 2 minutter før afgang. Ved ankomst skal fartøjets blinklys ligeledes være aktiveret indtil det øjeblik, det holder på handlingsplatformen, og motorerne er standset. Umiddelbart før afgang afgives der lydsignal i lang tone.

6.4.2 Hastigheden på land må ikke overstige 20 knob og skal i øvrigt afpasses efter de vejrmæssige og trafikale forhold, der til enhver tid er gældende.

6.5 For luftfartøjer, som manøvrerer ved egen kraft, gælder lufttrafikreglerne, jf. BL 7-1.

6.5.1 Luftfartøjer under bevægelse på lufthavnens trafikområde skal have en lanterneføring i overensstemmelse med BL 7-1, pkt. 3.2.3.1 -3.2.3.4, eller være afmærket i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser, hvis luftfartøjet er under bugsering, og det ikke er muligt at opfylde bestemmelserne i BL 7-1 om lanterneføring.

6.5.1.1 Ved bugsering af luftfartøjer på lufthavnen skal det trækkende køretøjs roterende blinklys være tændt.

6.5.2 Luftfartøjer må ikke køres ind eller ud af en hangar med motor i gang.

6.5.3 Ind- og udkørsel med luftfartøjer til og fra stand- og parkeringspladser skal foretages med fornøden hensyntagen til nærliggende bygninger, hangarer, kørende og parkerede luftfartøjer m.v. og således, at støjgener begrænses mest muligt.

6.6 For luftfartøjer, der manøvrerer ved egen kraft, har al anden færdsel ubetinget vigepligt.

6.6.1 For personer og køretøjer, der vejleder et manøvrerende luftfartøj, har al anden færdsel end den i pkt. 6.6 nævnte ubetinget vigepligt.

6.6.1.1 Færdsel mellem et manøvrerende luftfartøj og personer eller køretøjer, som vejleder dette, er forbudt.

6.6.2 For luftfartøjer, der er under bugsering, har al anden færdsel end den, der er nævnt i pkt. 6.6 og pkt. 6.6.1, ubetinget vigepligt.

6.6.3 For luftpudefartøjer har al anden færdsel end den, der er nævnt i pkt. 6.6, pkt. 6.6.1 og pkt. 6.6.2, ubetinget vigepligt.

6.6.4 For brand- og redningskøretøjer samt lodskøretøjer under udrykning har al anden færdsel end den, der er nævnt i pkt. 6.6, pkt. 6.6.1, pkt. 6.6.2 og pkt. 6.6.3, ubetinget vigepligt.

6.6.5 Alle andre færdselsarter end færdsel med luftfartøjer og luftpudefartøjer skal holde tilbage for gående flypassagerer.

6.7 Færdsel inden for tankningsområder skal ske i overensstemmelse med BL 3-6.

6.7.1 Tankning af køretøjer og lignende på forpladsområder må kun finde sted på afmærkede parkeringspladser. Afstanden til luftfartøjer skal dog under alle omstændigheder være mindst 20 m.

6.8 Overkørsel af fritliggende forsyningskabler til luftfartøjer er ikke tilladt, medmindre vedkommende handlingsselskab ved egen ekspedition af luftfartøjer finder dette forsvarligt og nødvendigt.

7. Uheld

7.1 Uheld på lufthavnen, der medfører personskade, væsentlig materiel skade eller har betydning for lufthavnens drift, skal snarest meddeles til lufthavnsvæsenet (operationscentret).

7.1.1 Bestemmelsen i pkt. 7.1 fritager ikke for meddelelsespligten efter luftfartslovens § 137 til Havarikommissionen.

7.2 Uheld med køretøjer og/eller luftpudefartøjer skal dog tillige indberettes til politiet, hvis der foreligger personskade, væsentlig materiel skade, eller uheldet i øvrigt skønnes at give anledning til politimæssig behandling.

8. Køretøjer m.v.

8.1 Køretøjer, der anvendes på lufthavnen, skal opfylde de krav til indretning og udstyr m.v., der er fastsat i henhold til færdselsloven, medmindre dispensation er meddelt af Statens Bilinspektion efter de regler, som Justitsministeriet har fastsat herom.

8.1.1 Færdselslovens bestemmelser om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk finder ikke anvendelse for køretøjer, der alene anvendes på lufthavnen.

8.2 Køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, fritages efter færdselslovens § 72, stk. 2, for registrering, hvis lufthavnsvæsenet giver tilladelse til anvendelse af køretøjerne på lufthavnen.

8.2.1 Tilladelse kan meddeles personer eller selskaber, der har fast tilknytning til lufthavnen og har et særligt behov for fritagelse. Ansøgning på særlig formular indsendes til lufthavnsvæsenet.

8.3 Registreringsfritagelsen sker på de vilkår, der er nærmere fastsat af Centralregisteret for Motorkøretøjer, herunder om hvilke nummerplader køretøjerne, bortset fra bagagevogne, skal være forsynet med, inden de tages i brug. Køretøjer, der fritages for registrering, må kun anvendes til kørsel på lufthavnen. Kørsel uden for lufthavnens område kan kun ske ved anvendelse af prøveskilte efter de regler, der gælder herom.

8.3.1 Reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 678 af 6. oktober 1986 med senere ændringer om registrering af motorkøretøjer m.v., bortset fra § 46 - § 48, finder anvendelse på køretøjer, der er omfattet af pkt. 8.3.

8.4 Køretøjer, hvortil der efter færdselsloven kræves kørekort, må på lufthavnens område kun føres af personer med gyldigt kørekort til den pågældende køretøjskategori. Dette gælder også køretøjer, der af Justitsministeriet er fritaget for registrering.

8.5 Køretøjer, der anvendes på lufthavnens område, skal være ansvarsforsikrede i overensstemmelse med færdselslovens regler.

8.5.1 Luftpudefartøjer, der anvendes på lufthavnens område, skal være ansvarsforsikrede med de samme minimumsbeløb, som i henhold til luftfartslovens § 130, stk. 1, er fastsat for luftfartøjer.

9. Ordensregler

9.1 På lufthavnens område er det forbudt at udvise støjende, voldelig, anstødelig eller anden adfærd, der er egnet til at forstyrre lufthavnens drift eller den offentlige orden.

9.2 Tobaksrygning og brug af åben ild på tankningsområder, forpladser, i hangarer samt i nærheden af luftfartøjer, luftpudefartøjer, brændstofanlæg og lignende steder er forbudt. Dette forbud omfatter også personer i køretøjer.

9.3 Brug af åben ild i øvrigt på lufthavnens område, herunder afbrænding af affald og lignende, må kun finde sted efter tilladelse fra lufthavnsvæsenet.

9.4 Henkastning af affald, udtømning af væsker og lignende må kun ske efter lufthavnsvæsenets anvisninger.

9.5 Det er forbudt uden tilladelse fra lufthavnsvæsenet inden for lufthavnens område at medbringe eller opbevare brandfarlige stoffer, sprængstoffer, giftstoffer, bakteriekulturer, radioaktive stoffer, ætsende kemikalier, våben samt andre genstande eller stoffer, der ved uforsigtig omgang kan være til fare for sundhed og ejendom, eller som ved ildelugt kan genere omgivelserne.

9.6 Af hensyn til sikkerheden ved luftfartsradionavigation og -kommunikation m.v. kan lufthavnsvæsenet forbyde brug af elektriske apparater, transistorradioer m.v. på lufthavnens område. Et forbud mod anvendelsen skal øjeblikkeligt efterkommes.

9.7 Uden lufthavnsvæsenets tilladelse må ingen tage ophold i erhvervsøjemed, optage film/video eller fotografere i erhvervsøjemed eller til undervisningsbrug, foretage indsamlinger, omdele tryksager eller opsætte plakater i lufthavnens afspærrede område samt offentlige områder i indenrigs- og udenrigsterminalerne.

9.7.1 På lufthavnens afspærrede område er fotografering, film- og videooptagelser forbudt, hvor dette ved skiltning er angivet, eller hvor lufthavnsvæsenet af sikkerhedsmæssige grunde forbyder dette.

9.8 Dyr må ikke uden særlig tilladelse medtages inden for lufthavnens afspærrede område eller i offentlige områder i indenrigs- og udenrigsterminalerne.

9.9 Enhver arbejdsaktivitet på lufthavnen skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i BL 3-12, og arbejde inden for lufthavnens afspærrede område skal endvidere udføres i overensstemmelse med de ordensregler for entreprenørarbejde på Københavns Lufthavn, Kastrup, der er udfærdiget af lufthavnsvæsenet.

Anm: Endvidere gælder politivedtægtens bestemmelser for områder inden for lufthavnen, hvortil offentligheden har almindelig adgang.

10. Dispensation

10.1 Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i afsnit 6, bortset fra bestemmelserne under pkt. 6.2, pkt. 6.4, pkt. 6.5.2, pkt. 6.5.3, pkt. 6.7.1 og pkt. 6.8. I pkt. 6.1 kan Statens Luftfartsvæsen dog kun dispensere fra direktiver udstedt af lufttrafiktjenesten.

10.2 Københavns Lufthavnsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne under afsnit 4, afsnit 5, pkt. 6.1, pkt. 6.2, pkt. 6.4, pkt. 6.5.2, pkt. 6.5.3, pkt. 6.7.1, pkt. 6.8 og afsnit 9. I pkt. 6.1 kan Københavns Lufthavnsvæsen dog kun dispensere fra direktiver udstedt af lufthavnsvæsenet.

11. Inddragelse

Københavns Lufthavnsvæsen kan ved grove eller gentagne overtrædelser af bestemmelserne om adgang, ophold og færdsel på lufthavnen, jf. afsnit 4, afsnit 5 og afsnit 6, inddrage et udstedt identitetskort eller en udstedt adgangshjemmel.

12. Klageadgang

Afgørelser truffet efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

13. Straf

13.1 Overtrædelse af bestemmelserne afsnit 4, afsnit 5, pkt. 6.2, 1. punktum, pkt. 6.3 - 6.8,og afsnit 9 i denne BL straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 10, med bøde.

13.2 For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar, jf. luftfartslovens § 149, stk. 13.

14. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. august 1990.

Statens Luftfartsvæsen, den 18. juni 1990

V.K.H. Eggers

/H. Dahl

Redaktionel note
  • Bilag 1 og 2