Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser for selskabsflyvehåndbøger

I BL 1-7 »Bestemmelser for flyvehåndbøger for luftfartøjer med største flyvevægt over 5700 kg«, pkt. 2.3 foreskrives, at et eksemplar af den for et luftfartøj godkendte flyvehåndbog altid skal medføres ombord under flyvning. I pkt. 2.7 angives endvidere, at der i et særligt tillæg kan optages kompletterende oplysninger og anvisninger, som måtte være nødvendige for det enkelte luftfartøj.

Som alternativ hertil kan luftfartsdirektoratet tillade, at selskaber, som bedømmes at være kompetente hertil, udarbejder en egen omarbejdet og udvidet flyvehåndbog, som i det følgende benævnes selskabsflyvehåndbog.

1. Generelle vilkår.

1.1 Bestemmelserne finder kun anvendelse på selskaber, der har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig luftfart.

1.2 Selskabet skal råde over fornødent kvalificeret personale til at udarbejde en selskabsflyvehåndbog samt til at administrere denne.

1.3 Selskabet skal ved særlig ansøgning, jf. pkt. 3, anmode om tilladelse til at oprette og anvende et system baseret på anvendelse af selskabsflyvehåndbøger.

2. Selskabsflyvehåndbøgers opbygning og anvendelse m.m.

2.1 Opbygning.

Selskabsflyvehåndbøger bør udføres i A4- eller A5-format efter et system, som tillader indsættelse af ændrede blade. Hvert blad i selskabsflyvehåndbogen skal være nummereret og dateret. Selskabsflyvehåndbogen kan bestå af flere dele. Selskabsflyvehåndbogen skal være affattet på dansk eller engelsk og skal være således formuleret, at samtlige medlemmer af flyvebesætningen kan anvende indholdet.

Selskabsflyvehåndbogen skal indeholde de oplysninger og anvisninger, som findes i den af luftfartsdirektoratet godkendte flyvehåndbog, og som er aktuelle for selskabets flyvevirksomhed, samt performanceoplysninger og sådanne oplysninger for flyveplanering, som er nødvendige for at opfylde gældende driftsforskrifter.

Selskabsflyvehåndbogen kan indeholde beskrivelser, checklister, flyveoperationelle oplysninger, anvisninger for betjening af forskellige systemer og udrustning, oplysning om kabineversioner, maksimalt antal passagerer for forskellige kabineversioner, kabinepersonalets placering ved start og landing samt under forskellige nødsituationer, anvisninger for lastning samt vægt- og tyngdepunktskontrol med grundspecifikation etc.

Indholdet må ikke på noget punkt være i strid med de oplysninger og anvisninger, som indgår i luftfartøjets af luftfartsdirektoratet godkendte flyvehåndbog eller mod gældende driftsforskrifter. Oplysningerne skal holdes a jour og håndbogen være i brugbar stand. Det skal tydeligt fremgå af selskabsflyvehåndbogen, for hvilke luftfartøjer den gælder.

2.2 Rettelsestjeneste.

Berørte dele af selskabsflyvehåndbogen for den enkelte luftfartøjstype skal revideres samtidig med revision af den godkendte flyvehåndbog samt iøvrigt revideres for at holde oplysningerne i selskabsflyvehåndbogen aktuelle. Det påhviler selskabet at føre en journal over udgivne revisioner.

2.3 Flyvehåndbøgernes placering.

2.3.1 Selskabsflyvehåndbogen erstatter den godkendte flyvehåndbog for den flyvende besætning og skal altid medføres ombord i luftfartøjet under flyvning.

2.3.2 Når selskabsflyvehåndbogen er udarbejdet i henhold til nærværende bestemmelser, er det ufornødent, at den af luftfartsdirektoratet godkendte flyvehåndbog for det pågældende luftfartøj medføres ombord. I så tilfælde skal en af luftfartsdirektoratet udfærdiget doublet af den godkendte flyvehåndbogs titelblad medføres ombord sammen med fartøjets luftdygtighedsbevis. Den godkendte flyvehåndbog skal opbevares på en sådan måde, at den for et givet luftfartøj kan præsenteres i fuldt revideret stand inden for et tidsrum af 24 timer.

2.3.3 I luftfartsdirektoratet opbevares et arkiveksemplar (typeeksemplar med angivelse af eventuelle forskelle mellem de enkelte luftfartøjer) samt et eksemplar af selskabsflyvehåndbogen for hver luftfartøjstype.

3. Ansøgning.

3.1 Ansøgning om tilladelse til at anvende et system med selskabsflyvehåndbøger skal indsendes til luftfartsdirektoratet. Med ansøgningen skal følge nedennævnte bilag:

Selskabsflyvehåndbog for den pågældende luftfartøjstype,

Instruktioner for rettelsestjenesten,

Oplysning om det personale, som skal forestå udarbejdelsen og den løbende administration af selskabsflyvehåndbogen, samt

Erklæring om, at selskabsflyvehåndbogen ikke er i strid med den af luftfartsdirektoratet godkendte flyvehåndbog, og at selskabsflyvehåndbogen vil blive vedligeholdt i overensstemmelse med foranstående.

B. Helmø Larsen

/ K. Scheel Meyer

Officielle noter

Ingen