Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser

I medfør af § 52, § 148 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret ved lov nr. 837 af 18. december 1991, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 170 af 28. april 1985 om specifikationer for flyvepladser, § 1, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 Annex 14 til Chicago-konventionen, Aerodromes, Volume I, seneste udgave.

1.2 Ministeriet for Offentlige Arbejders bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985 vedrørende ordensreglement for flyvepladser.

1.3 BL 3-1, Bestemmelser om etablering af offentlige VMC-flyvepladser, seneste udgave.

1.4 BL 3-3, Radionavigations- og radiolandingshjælpemidler på jorden, seneste udgave.

1.5 BL 3-4, Rekordering af talekommunikation, seneste udgave.

1.6 BL 3-6, Tankning af luftfartøjer m.m., seneste udgave.

1.7 BL 3-9, Bestemmelser om brand- og redningstjeneste, seneste udgave.

1.8 BL 3-15, Trafik- og Kommunikationsministeriets bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.

1.9 BL 3-18, Flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser, seneste udgave.

1.10 BL 3-24, Etablering af lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.11 BL 3-32, Radiokommunikationsanlæg på jorden, seneste udgave.

1.12 BL 3-33, Bestemmelser om rekordering af data, seneste udgave.

1.13 BL 3-34, Bestemmelser om etablering af vejrobservationstjeneste, seneste udgave.

1.14 BL 3-37, Bestemmelser om etablering af meteorologisk tjeneste, seneste udgave.

1.15 Gebyrreglementet for Statens Luftfartsvæsen, seneste udgave.

2. Definitioner

Flyveplads (Aerodrome):

Et bestemt område på land eller vand (omfattende bygninger, installationer og udstyr) beregnet til anvendelse helt eller delvis ved landing, start og manøvrering af luftfartøjer.

Instrumentvejrforhold (Instrument meteorological conditions - IMC):

Vejrforhold, udtrykt i værdier for sigtbarhed, afstand fra skyer og skydækkehøjde, der er mindre end de minima, der er fastsat for visuelle vejrforhold.

Visuelle vejrforhold (Visual meteorological conditions - VMC):

Vejrforhold, udtrykt i værdier for sigtbarhed, afstand fra skyer og skydækkehøjde, der er lig med eller større end fastsatte minima.

3. Generelt

3.1 Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser.

Anm.: Hvis der på en godkendt flyveplads ud over de godkendte baner ønskes anvendt særlige områder til operationer med helikoptere, skal disse områder godkendes i overensstemmelse med de bestemmelser, der er gældende herfor, eller efter normer, der i hvert enkelt tilfælde vil blive fastsat af Statens Luftfartsvæsen.

3.2 Ansvar

Ansvaret for, at en flyveplads etableres, ændres, sikres og forsynes med udstyr i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i denne BL, påhviler den, der har fået tilladelse til at drive pladsen, i det følgende kaldet koncessionshaveren, jf. BL 3-18.

3.3 Etableringstilladelse

3.3.1 Til at etablere en offentlig flyveplads i henhold til denne BL kræves tilladelse af Trafikministeriet.

Anm.: Det påhviler den, der ønsker at etablere en offentlig flyveplads, at indhente fornødne tilladelser i medfør af anden lovgivning, såsom miljøbeskyttelseslovgivningen, naturbeskyttelseslovgivningen og planlægningslovgivningen, og for internationale flyvepladser fornødne tilladelser fra politi- og toldmyndighederne m.v.

3.3.2 Ansøgning om tilladelse til etablering af en offentlig flyveplads skal stiles til Trafikministeriet og indsendes til Statens Luftfartsvæsen samt være Statens Luftfartsvæsen i hænde senest 12 måneder, før flyvepladsen ønskes taget i brug. Ansøgningen skal være vedlagt følgende:

a. Et kort i målestoksforholdet 1:50.000 med angivelse af flyvepladsens beliggenhed og de hindringsfri flader.

b. Oplysning om arten og omfanget af den forventede trafik.

c. Oplysning om flyvepladsens forventede åbningstid og tjenestetid.

d. En erklæring om, at der i forbindelse med ovennævnte er taget hensyn til 1. pladsens topografi, luftfartshindringer på og i nærheden af pladsen,

2. vejrforholdene og den fremherskende vindretning,

3. forekomsten af restriktionsområder, fareområder, forbudte områder, bebyggede områder, specielt i de beregnede ind- og udflyvningsområder, og områder med risiko for fuglekollisioner,

4. eventuelle problemer med støjgener for eksisterende og planlagte bebyggelser i nærheden af pladsen eller i ind- og udflyvningsområderne,

5. mulighederne for at installere visuelle og ikke-visuelle hjælpemidler på og ved pladsen,

6. afstanden til nærliggende flyvepladser og

7. fremtidige udbygningsmuligheder.

3.3.3 Etableringstilladelse vil kun kunne forventes givet, hvis det nødvendige luftrum til start- og landingsprocedurer er disponibelt, herunder at det trafikinformationsluftrum eller det kontrollerede luftrum, der er krævet i tilknytning til etablering af lufttrafiktjeneste, vil kunne etableres. Etableringstilladelse gives med gyldighed indtil videre.

3.3.3.1 Hvis en etableringstilladelse ikke er udnyttet inden 2 år efter, at en tilladelse er meddelt, bortfalder den dog.

3.4 Projektgodkendelse

3.4.1 Før anlægsaktiviteter påbegyndes med henblik på etablering eller ændring af en flyveplads, skal projektet for arbejdet være godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og der skal foreligge en etableringstilladelse, jf. pkt. 3.3.

3.4.2 Ansøgning om projektgodkendelse skal være Statens Luftfartsvæsen i hænde senest 3 måneder, før anlægsaktiviteter ønskes påbegyndt, og være vedlagt følgende:

a. Dokumentation for ejerforholdet samt oplysning om servitutter og tingbogsnoteringer eller tilsvarende vedrørende de hindringsbegrænsende flader.

b. Kort i målestoksforholdet 1:50.000, der viser placering og dimensioner af flyvepladsens anlæg og udstyr, samt oplysning om flyvepladsens referencepunkt og højde over havet og øvrige data for flyvepladsen, der kræves af Statens Luftfartsvæsen.

c. Situationsplan i målestoksforholdet 1:5.000, der viser placering og dimensioner af flyvepladsens anlæg og udstyr.

d. Målsatte tegninger og beskrivelse af flyvepladsens udstyr.

e. Afmærknings- og bemalingsplan.

f. Minimumsgebyr, hvis størrelse meddeles af Statens Luftfartsvæsen.

3.5 Teknisk godkendelse

3.5.1 Før en flyveplads tages i brug, skal den være teknisk godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

3.5.2 Betingelser for teknisk godkendelse af projekter vedrørende flyvepladser til beflyvning under instrumentvejrforhold (IMC) fastsættes af Statens Luftfartsvæsen i henhold til Annex 14, Volume I.

3.5.2.1 Bestemmelserne i BL 3-1 om VMC-flyvepladser skal være opfyldt.

3.5.3 Godkendelsen meddeles i form af et godkendelsesbevis med gyldighed indtil videre. Statens Luftfartsvæsen kan dog i særlige tilfælde give den tekniske godkendelse på bestemt tid.

3.5.4 Ansøgning om teknisk godkendelse skal vedlægges driftshåndbog, jf. BL 3-18, og udkast til flyvepladsreglement, jf. Ministeriet for Offentlige Arbejders bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985 vedrørende ordensreglement for flyvepladser, § 12, stk. 1.

3.5.5 Bortset fra ændringer i serviceområdet skal ændringer af en flyveplads, der berører dennes trafikområde, navigations- og lyssystemer, flyvepladsens tjenester eller de hindringsfri flader godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

3.5.5.1 Projekter til nyopførelse eller udvidelse af terminalbygninger, hvis budgetterede udgifter overstiger 791.673 kr. (byggeindeks 128 pr. 1. april 1992) og baneforlængelser/baneforstærkninger skal indsendes til Statens Luftfartsvæsen til forelæggelse for Trafikministeriet.

3.5.5.2 Arbejdsaktiviteter som følge af de ændringer, der er nævnt i pkt. 3.5.5, må ikke iværksættes, før godkendelsen foreligger, jf. BL 3-12.

3.6 Koncession til drift af flyveplads

3.6.1 Før driften af en flyveplads begyndes, skal der af Statens Luftfartsvæsen være udstedt en koncession.

3.6.2 Koncession kan udstedes, når

a. der foreligger etableringstilladelse, jf. pkt. 3.3.1,

b. der foreligger teknisk godkendelse, jf. pkt. 3.5.1,

c. der er etableret de tjenester, der er nævnt i afsnit 5, og

d. når en foreskrevet sikkerhedsplan, jf. pkt. 5.8, er godkendt.

3.6.3 Koncession gives på bestemt tid og kan gøres afhængig af yderligere vilkår, hvis dette skønnes påkrævet.

3.6.3.1 Ansøgning om forlængelse af koncessionen indsendes til Statens Luftfartsvæsen senest en måned før koncessionens udløb.

4. Udstyr

Etablering af anlæg og udstyr vil kunne forventes godkendt af Statens Luftfartsvæsen, hvis bestemmelserne for pågældende form for anlæg/udstyr er opfyldt i overensstemmelse med nedenstående:

a. Radionavigations- og radiolandingshjælpemiddel, jf. BL 3-3.

b. Rekorderingsanlæg, jf. BL 3-4.

c. Tankningsanlæg, jf. BL 3-6.

d. Radiokommunikationsanlæg, jf. BL 3-32.

e. Datarekorderingsanlæg, jf. BL 3-33.

f. Vejrobservationsudstyr, jf. BL 3-34.

g. Meteorologisk udstyr, jf. BL 3-37.

5. Tjenester

5.1 På en flyveplads skal der etableres de tjenester, der er nævnt i dette afsnit.

5.2 Der skal etableres flyvepladsledelse, jf. BL 3-18.

5.3 Der skal ydes flyvepladstjeneste, jf. BL 3-1, bilag 1.

5.4 Der skal etableres lufttrafiktjeneste, jf. BL 3-24.

5.5 Der skal etableres brand- og redningstjeneste, når dette kræves i henhold til BL 3-9.

5.6 Der skal etableres vejrobservationstjeneste, jf. BL 3-34.

5.7 Der skal etableres meteorologisk tjenste, når dette kræves i henhold til BL 3-37.

5.8 Der skal udarbejdes en sikkerhedsplan, når dette kræves i henhold til BL 3-15.

6. Tilbagekaldelse

Koncessionen vil blive tilbagekaldt, hvis

a. koncessionshaver anmoder derom,

b. der under udøvelsen af den koncessionerede virksomhed finder væsentlig tilsidesættelse sted af bestemmelserne i denne BL eller af i øvrigt gældende love, bestemmelser eller vilkår for virksomheden,

c. betingelserne for opnåelse af koncession eller teknisk godkendelse ikke længere er opfyldt, og forholdet ikke bliver rettet inden for en frist, der fastsættes af Statens Luftfartsvæsen, eller

d. det må antages, at koncessionshaver ikke er i stand til behørigt at opretholde den tilladte virksomhed.

7. Afgifter

7.1 Afgifter for benyttelse af en flyveplads skal godkendes af Trafikministeriet.

7.2 Ansøgning om tilladelse til at opkræve afgifter i henhold til pkt. 7.1 skal stiles til Trafikministeriet og indsendes til Statens Luftfartsvæsen.

8. Gebyr

For godkendelse betales et gebyr i henhold til gebyrreglementet for Statens Luftfartsvæsen, der til enhver tid er gældende. Der vil herudover af Statens Luftfartsvæsen blive opkrævet årsafgift i henhold til nævnte reglement.

9. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

10. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

11. Straf

11.1 Med bøde straffes den, der etablerer, ændrer, sikrer, driver eller forsyner en flyveplads med udstyr i strid med bestemmelserne i denne BL.

11.2 På samme måde straffes den, der overtræder vilkår, der er fastsat efter pkt. 3.6.3, eller undlader at efterkomme påbud udstedt i henhold til pkt. 3.5.2.

11.3 Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 14.

12. Ikrafttræden

12.1 Denne BL træder i kraft den 1. juni 1993.

12.2 Samtidig ophæves BL 3-2, 1. udgave af 1. december 1963.

Statens Luftfartsvæsen, den 10. marts 1993

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen