Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om Flight Recorder

I medfør af kapitel 3 samt §82, §149, stk. 10, og § 153, stk. 2, i lov om luftfart, jfr. lovbekendtgørelse nr. 381 af 10. juni 1969, som ændret ved lov nr. 94 af 29. marts 1972, fastsættes efter bemyndigelse fra ministeriet for offentlige arbejder herved følgende bestemmelser for medføring af flight recorder.

1. Definitioner

1.1 Flight Recorder

Et instrument, som under flyvning løbende registrerer visse data vedrørende flyvningen.

1.2 Flight Data Recorder (F.D.R.)

En flight recorder, som samtidig registerer en række data fra luftfartøjets instrumenter.

1.3 Cockpit Voice Recorder (C.V.R.)

En flight recorder, som registrerer samtale, lyde og signaler i førerrummet.

1.4 Underwater Locating Device (U.L.D.)

En sender, som udsender lokaliseringssignaler, når den neddykkes i vand.

2. Gyldighedsområde

2.1 Denne BL gælder for følgende dansk registrerede luftfartøjer:

 • a) flyvemaskiner med størst tilladte startvægt over 5700 kg, som er forsynet med turbinemotorer,
 • b) helikoptere med størst tilladte startvægt over 2700 kg.

2.1.1 Flyvemaskiner omfattet af pkt. 2.1.a skal være forsynet med en af luftfartsdirektoratet godkendt flight data recorder, cockpit voice recorder og underwater locating device.

2.1.2 Helikoptere omfattet af pkt. 2.1.b skal være forsynet med en af luftfartsdirektoratet godkendt cockpit voice recorder og underwater locating device.

3. Konstruktion og placering af flight data recorder

3.1 En flight data recorder skal registrere følgende parametre:

 • a) tid
 • b) højde
 • c) fart
 • d) kurs
 • e) vertikal acceleration

3.1.1 For flyvemaskiner med størst tilladte startvægt over 27000 kg, som er typecertificeret efter den 30. september 1969, skal udover de i pkt. 3.1 nævnte parametre yderligere registreres:

 • f) flyvemaskinens stilling i langskibs- og tværskibsretning (pitch og roll attitude)
 • g) lateral acceleration
 • h) højdetrimmets stilling (pitch trim position)
 • i) ratsøjlens eller højderorets stilling
 • j) rattets eller krængerorenes stilling
 • k) siderorspedalernes eller siderorets stilling - helt inde eller helt ude
 • l) aktuel effekt for hver motor
 • m) stilling af hver motors reverseringsanordning
 • n) stilling af flaps eller disses manøvreorgan
 • o) stilling af forkantklapper eller disses manøvreorgan
 • p) informationer, som muliggør tidsfæstelse af radiokorrespondance med flyveledelse.

3.2 Registreringen skal ske fortløbende fra det øjeblik startløbet påbegyndes, og til landingsafløbet er afsluttet.

3.2.1 De sidste 25 timers registrering skal opbevares. Data, der er ældre end 60 dage, kan slettes.

3.2.2 Med henblik på afprøvning er det tilladt at slette en time af de ældste, registrerede informationer.

3.3 En flight data recorder skal være indbygget således, at der opnås bedst mulig beskyttelse af registreringerne mod slag og brand ved havari. Hvor det er muligt, skal recorderen være placeret i den bageste del af flyvemaskinen, i halefinneområdet eller i halekonus.

Farven på en flight data recorder skal være stærkt orange eller gul.

3.4 En flight data recorder vil normalt kun blive godkendt, når den opfylder kravene i US FAA Technical Standard Order C-51.

4. Konstruktion og placering af cockpit voice recorder

4.1 En cockpit voice recorder skal registrere tale og andre i førerrummet forekommende lyde, enhver radiokommunikation samt signaler fra radionavigationsudrustning, der er i brug.

4.2 De i pkt. 4.1 nævnte informationer skal registreres fortløbende fra det tidspunkt udførelse af første checkliste påbegyndes før start, og til sidste checkliste er afsluttet efter landing.

4.2.1 De registrerede informationer skal akkumuleres for mindst de sidste 30 minutter af funktionstiden.

4.3 En cockpit voice recorder skal være indbygget således, at der opnås bedst mulig beskyttelse af registreringerne mod slag og brand ved havari. Hvor det er muligt, skal den være placeret i den bageste del af flyvemaskinen, i halefinneområdet eller halekonus. Flight data recorder og cockpit voice recorder skal så vidt muligt være bygget sammen.

Farven på en cockpit voice recorder skal være stærkt orange eller gul.

4.4 En cockpit voice recorder vil normalt kun blive godkendt, når den opfylder kravene i US FAA Technical Standard Order C-84.

5. Konstruktion og placering af underwater locating devise

5.1 Der skal på flight data recorder og cockpit voice recorder være monteret en underwater locating device.

5.1.1 Såfremt flight data recorder og cockpit voice recorder er bygget sammen på en sådan måde, at det må forventes, at recorderne ikke adskilles ved havari, er det tilstrækkeligt at montere en underwater locating device.

5.2 En underwater locating device vil kun blive godkendt, når den opfylder FAA Advisory Circular No. 21-10 eller lignende.

6. Driftsforstyrrelser

6.1 I tilfælde af fejl ved flight data recorder og cockpit voice recorder kan en påbegyndt flyvning eller serie af flyvninger fuldføres: men start må ikke finde sted fra en plads, hvor reparation eller udskiftning kan ske eller efter luftfartsdirektoratets bestemmelse skal kunne ske.

6.2 Enhver flyvning uden korrekt fungerende flight data recorder eller cockpit voice recorder skal efter ankomst til hjemmebase rapporteres til luftfartsdirektoratet med angivelse af årsag og mulighed for afhjælpning.

7. Vedligeholdelse og kontrol

7.1 Flight data recorder, cockpit voice recorder og underwater locating device skal indgå i luftfartøjets almindelige vedligeholdelsessystem, således at det løbende kontrolleres, at recorderne fungerer korrekt, og at udskiftning af bånd eller andet registreringsmedium sker rettidigt.

7.1.1 Flight data recorderen med tilhørende instrumenter og givere skal kalibreres med de af luftfartsdirektoratet godkendte intervaller, og resultatet af enhver kalibrering skal opbevares, indtil ny kalibrering finder sted.

7.2 Flight data recorder-registreringernes overenstemmelse med aktuelle værdier skal lejlighedsvis verificeres efter nærmere aftale med luftfartsdirektoratet.

7.3 Flight data recorder og cockpit voice recorder skal efterprøves umiddelbart før hver start.

8. Identifikation og opbevaring af registreringer

8.1 Bånd eller andet registreringsmedium, som af luftfartsdirektoratet forlanges udtaget, skal mærkes på en måde, der sikrer identifikation af luftfartøj, flyvning og tidsperiode.

8.2 Registreringsmedier udtaget efter pkt. 8.1 skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende og på en sådan måde, at registreringerne ikke ødelægges.

9. Udlæsning af registreringer

9.1 Brugeren skal kunne foretage den i pkt. 7.1 og 7.2 nævnte kontrol på en af luftfartsdirektoratet godkendt måde.

9.2 Brugeren skal dokumentere, at der på forlangende, inden for et af luftfartsdirektoratet godkendt tidsrum, kan fremlægges nøjagtig udlæsning af registreringerne.

10. Dispensation

Luftfartsdirektoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra de i denne BL fastsatte bestemmelser.

11. Straf

Overtrædelse af denne BL straffes i henhold til luftfartslovens §149, stk. 10, med bøde eller hæfte.

12. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. juni 1980. Samtidig ophæves BL 1-9, 5. udgave, dateret 1. juni 1976.

V. K. Eggers

/ B. Helmø Larsen

Officielle noter

Ingen