Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om erhvervsmæssig ambulanceflyvning og sygetransport

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret ved lov nr. 837 af 18. december 1991, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 171 af 28. april 1985 om driftsforskrifter for luftfart med danske luftfartøjer, § 2, stk. 2, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbeviser og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave.

1.2 BL 5-6, Personbefordring med luftfartøj, seneste udgave.

2. Definitioner

Ambulanceflyvning:

1. Uopsættelig transport af patient udført med specialudrustet luftfartøj.

2. Transport af patient, som efter lægeordination skal transporteres med luftfartøj, og som kræver særlig behandling/overvågning under flyvning.

3. Færgeflyvning i forbindelse med de flyvninger, der er nævnt i 1 og 2, samt transport af lægerekvireret livsvigtig medicin, lægerekvirerede livsvigtige organer, behandlingsudstyr og behandlende personel.

Sygetransport:

Transport af patient, som ikke kan benytte et

almindeligt passagersæde, og hvor der ikke kræves særlig behandling/overvågning under flyvningen.

Trin-ned:

Udvendig afstand, målt fra underkanten af en udgangs lysning til oversiden af vinge eller andet fodfæste, der springer frem fra fuselagen og er af et sådant omfang, at det umiddelbart kan benyttes af en person, uden at denne skal udvise særlig agtpågivenhed.

Trin-op:

Indvendig afstand, målt fra oversiden af gulvet til underkanten af en udgangs lysning.

Type A nødudgang:

En udgang, der har mindst 1065 mm (42') bred og mindst 1840 (72') høj rektangulær lysning med hjørneradier ikke over 1/6 af bredden, og hvis lysnings underkant er i højde med gulvet.

Type I nødudgang:

En udgang, der har mindst 610 mm (24') bred og mindst 1220 mm (48') høj rektangulær lysning med hjørneradier ikke over 1/3 af bredden, og hvis lysnings underkant er i højde med gulvet.

Type II nødudgang:

En udgang, der har mindst 510 mm (20') bred og mindst 1115 mm (44') høj rektangulær lysning med hjørneradier ikke over 1/3 af bredden. Hvis udgangen er placeret foran eller bag vingen, skal lysningens underkant være i højde med gulvet. Hvis udgangen er placeret over vingen, må trin-op ikke være over 254 mm (10'), og trin-ned ikke over 430 mm (17').

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for erhvervsmæssig ambulanceflyvning og sygetransport med danske luftfartøjer.

3.2 Denne BL fastsætter endvidere bestemmelser for udenlandsk registrerede luftfartøjer, der opereres i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

4. Generelt

4.1 Ambulanceflyvning og sygetransport med flyvemaskiner må kun udføres af luftfartsforetagender med licens til erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt, IFR.

4.2 Ambulanceflyvning og sygetransport med helikoptere må kun udføres af luftfartsforetagender med licens til erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt.

4.3 Luftfartøjets ejer/bruger skal sikre, at luftfartøjet er indrettet og forsynet med udstyr i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL, og at der i driftshåndbogen er optaget de instrukser, der er nødvendige for virksomheden.

4.4 Luftfartøjschefen skal sikre, at bestemmelserne i pkt. 5.2, pkt. 5.4, pkt. 5.5 og pkt. 5.6 samt afsnit 6 i denne BL overholdes.

5. Ambulanceflyvning

5.1 Bestemmelser for ambulanceflyvning skal fremgå af luftfartsforetagendets driftshåndbog.

5.2 Ved udførelse af ambulanceflyvning skal patienten, hvis det er praktisk muligt, placeres i umiddelbar nærhed af nødudgang af type A, type I eller type II på en sådan måde, at adgangen til nødudgangen ikke blokeres.

5.3 Luftfartøjet skal opfylde de luftdygtighedskrav, som er indeholdt i BL 1-12, afsnit 7.

Anm.: Statens Luftfartsvæsen har udarbejdet en vejledning vedrørende omfang og art af sådant udstyr.

5.4 I det omfang behandling af patienten kræver det, kan luftfartøjschefen tillade, at brug af sikkerhedssele undlades for patienten og det behandlende personel.

5.5 Antallet af personer og disses kvalifikationer samt omfanget af det supplerende udstyr, som er nødvendigt til overvågning og behandling af patienten, jf. afsnit 2, nr. 1. og 2., fastsættes af den rekvirerende læge i samarbejde med luftfartøjschefen eller det pågældende luftfartsforetagende.

5.6 Hvis det før flyvningens påbegyndelse kan forudses, at der på grund af flyvningens uopsættelighed kan ske tilsidesættelse af gældende bestemmelser, må der på flyvningen kun medfølge personer, der af den rekvirerende læge skønnes at have en nødvendig funktion i forbindelse med transportens gennemførelse.

5.7 Gældende bestemmelser kan tilsidesættes, hvis dette er nødvendigt for udførelsen af ambulanceflyvning. I så tilfælde og i tilfælde, hvor der er krævet særbehandling af lufttrafiktjenesten (ATS), skal luftfartsforetagendet inden 8 dage efter hændelsen fremsende rapport herom til Statens Luftfartsvæsen.

6. Sygetransport

Sygetransport skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne for transport af bevægelseshæmmede, jf. BL 5-6.

7. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

8. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

9. Straf

9.1 Med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, et luftfartsforetagende, der overtræder bestemmelserne i pkt. 4.1, pkt. 4.2, pkt. 4.3, pkt. 5.1, pkt. 5.5 og pkt. 5.7.

9.2 Med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, en luftfartøjschef, der overtræder bestemmelserne i pkt. 5.2, pkt. 5.4 pkt. 5.5 og pkt. 5.6 samt afsnit 6.

9.3 For overtrædelse, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 14, pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

10. Ikrafttræden

10.1 Denne BL træder i kraft den 1. maj 1993.

10.2 Samtidig ophæves BL 5-1, 4. udgave af 14. marts 1989.

Statens Luftfartsvæsen, den 10. marts 1993

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen