Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om balloncertifikat, varmluftsballon

BL 6-19

Bestemmelser om balloncertifikat, varmluftsballon

Udgave 2, 18. juni 1990

I medfør af § 34 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 191 af 23. maj 1975 vedrørende luftfartscertifikater (BL 6-02), følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 6-02, Bekendtgørelse vedrørende luftfartscertifikater, seneste udgave.

1.2 BL 6-05, Helbredskrav, seneste udgave.

1.3 BL 6-80, Teorikrav I, teoripensum for privatflyvercertifikat, seneste udgave.

1.4 BL 6-101, Lokalflyvningstilladelse, svæveplan, seneste udgave.

2. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter

- generelle bestemmelser for udstedelse af balloncertifikat og

- vilkårene for, at en certifikatindehaver kan foretage VFR-flyvning om dagen i ikke-erhvervsmæssig luftfart som luftfartøjschef på en varmluftsballon.

3. Udstedelse

3.1 Balloncertifikat udstedes af Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning på en autoriseret formular, når ansøgeren opfylder udstedelseskravene i afsnit 4.

3.2 Balloncertifikat udstedes uden angivelse af udløbsdato. Statens Luftfartsvæsen kan dog i særlige tilfælde fastsætte en udløbsdato.

4. Udstedelseskrav

4.1 Ansøgeren skal

a. have fast bopæl i Danmark eller være ansat i et dansk luftfartsforetagende,

b. ikke administrativt eller ved dom være frakendt retten til at gøre tjeneste på luftfartøj eller i anden stilling af betydning for luftfartens sikkerhed,

c. være fyldt 18 år,

d. være helbredsmæssigt godkendt til balloncertifikat, jf. BL 6-05,

e. inden for de forudgående 18 måneder have bestået en teoretisk prøve, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, jf. pkt. 4.2,

f. med tilfredsstillende resultat efter en uddannelsesnorm for erhvervelse af balloncertifikat, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, have gen-nemgået en praktisk uddannelse og herunder

- have fløjet mindst 16 timer,

- have gennemført mindst 20 starter og landinger,

- have gennemført mindst en soloopstigning af ikke under 30 minutters varighed og

- have gennemført mindst 6 fyldninger og 6 tømninger af ballonhylster

g. under den praktiske uddannelse have erhvervet et tilfredsstillende kendskab til den pågældende ballons konstruktion, udrustning, håndtering på jorden, præstationer og begrænsninger, lastnings- og manøvreringsinstruktioner samt sikkerheds- og nødprocedurer og

h. over for en kontrollant, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, have godtgjort at være kvalificeret til

- at udføre de funktioner, der påhviler en luftfartøjschef i forbindelse med en VFR-flyvnings forberedelse, gennemførelse og afslutning,

- at træffe sådanne beslutninger og/eller forholdsregler, som måtte være påkrævet, hvis en nødsituation gør det umuligt eller uforsvarligt at fortsætte flyvningen som planlagt,

- at føre den pågældende varmluftsballon under såvel normale som unormale flyveforhold og

- at anvende foreskrevne nødprocedurer.

4.2 Den teoretiske prøve skal omfatte følgende fag:

- Love og bestemmelser

- Meteorologi

- Navigation og aerostatik

- Materialelære

- Gaslære

4.2.1 Prøven i love og bestemmelser samt i meteorologi skal være den, der er fastsat af Statens Luftfartsvæsen for privatflyvercertifikat, jf. BL 6-80, eller for svæveflyvercertifikat, jf. BL 6-101.

4.2.2 For indehavere af gyldigt svæveflyvercertifikat, privatflyvercertifikat eller trafikflyvercertifikat skal prøve i love og bestemmelser og i meteorologi dog ikke aflægges.

5. Rettigheder

5.1 Balloncertifikat giver på de vilkår, der er nævnt i pkt. 5.2, indehaveren ret til at foretage VFR-flyvning om dagen i ikke-erhvervsmæssig luftfart som luftfartøjschef på varmluftsballon.

5.2 Indehaveren skal

a. medføre gyldigt certifikat, jf. BL 6-02,

b. medføre dokumentation for en gyldig helbredsmæssig godkendelse til certifikatet, jf. BL 6-05,

c. inden for de forudgående 12 måneder enten have fløjet mindst 6 timer som luftfartøjschef på en varmluftsballon, eller over for en balloncertifikatindehaver, der er godkendt som instruktør af Statens Luftfartsvæsen, under flyvning med varmluftsballon have demonstreret sin duelighed og have attestation herfor ved påtegning i logbogen,

d. på en varmluftsballon, der med hensyn til konstruktion, vægt og fast udstyr i hovedsagen er identisk med den ballon, der benyttes, have modtaget undervisning i de emner, der er nævnt i pkt. 4.1 g. Undervisningen skal være givet af en balloncertifikatindehaver, der er godkendt som instruktør af Statens Luftfartsvæsen, og som har erfaring i føring af varmluftsballoner, der med hensyn til konstruktion, vægt og fast udstyr i hovedsagen er identisk med den ballon, der benyttes ved undervisningen. Uddannelsen skal være dokumenteret ved attestation i logbogen, og

e. hvis passagerer medføres, inden for de forudgående 6 måneder have udført mindst 2 flyvninger som luftfartøjschef på varmluftsballon.

Anm.: Tilfælde, hvor et certifikat er ugyldigt, fremgår af BL 6-02.

5.2.1 Hvis der flyves med varmluftsballon med hjælpemotor, skal luftfartøjschefen

a. have fløjet mindst 100 timer som luftfartøjschef på varmluftsballon og derefter

b. have gennemgået en supplerende uddannelse, hvis indhold, omfang og dokumentation fastsættes af Statens Luftfartsvæsen i hvert enkelt tilfælde.

5.3 En indehaver af et balloncertifikat, der i en periode på 3 1/2 år ikke har haft en gyldig helbredsmæssig godkendelse, eller ikke har opfyldt vilkåret i pkt. 5.2 c, skal indsende certifikatet til deponering hos Statens Luftfartsvæsen.

5.3.1 For at få udleveret et certifikat, der er deponeret i henhold til pkt. 5.3, og således generhverve ret til at foretage VFR-flyvning om dagen i ikke-erhvervsmæssig luftfart som luftfartøjschef på varmluftsballon skal vedkommende opfylde udstedelseskravene i pkt. 4.1.

6. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL.

7. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

8. Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 5 straffes med bøde.

9. Ikrafttræden

9.1 Denne BL træder i kraft den 1. september 1990.

9.2 Samtidig ophæves BL 6-19, 1. udgave af 1. november 1986.

Statens Luftfartsvæsen, den 18. juni 1990

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen