Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyvning med udstyr ude af funktion

I medfør af kap. 3 samt § 149, stk. 10 og 13, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Ministeriet for Offentlige Arbejder, jf. bekendtgørelse nr. 172 af 28. april 1985, § 1, stk. 2, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 Specifikation for fabrikanters tekniske publikationer »ATA-Specification No. 100« udgivet af Air Transport Association of America.

1.1.1 ATA-specifikation nr. 100 kan købes i engelsk udgave ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, luftfartsinformationstjenesten, Kigkurren 6-8, 2300 København S.

1.2 BL 1-12 Luftdygtighedsbeviser i seneste udgave. For tiden BL 1-12, 2. udgave af 1. oktober 1980.

1.2.1 BL 1-12 kan købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, luftfartsinformationstjenesten, Kigkurren 6-8, 2300 København S.

2. Definitioner

MMEL-liste (Master Minimum Equipment List)

Den certificerende myndigheds minimumskrav med hensyn til omfanget af udstyr af betydning for luftdygtigheden, der skal være installeret i en fler-motoret luftfartøjstype/version. Listen angiver yderligere de kompenserende vilkår, der skal være opfyldt, før en flyvning må påbegyndes med visse komponenter eller systemer ude af funktion.

MEL-liste (Minimum Equipment List)

Et luftfartsforetagendes minimumskrav med hensyn til omfanget af udstyr, der skal være installeret i luftfartsforetagendets luftfartøj. Listen angiver yderligere de kompenserende vilkår, der skal være opfyldt, før en flyvning må påbegyndes med visse komponenter eller systemer ude af funktion.

MEL-system

Et af et luftfartsforetagende udarbejdet dokument, der redegør for luftfartsforetagendets flyvninger med udstyr ude af funktion.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL gælder for alle danske luftfartsforetagender, der har tilladelse til at drive regelmæssig og/eller ikke-regelmæssig, offentlig lufttrafik med flermotorede luftfartøjer.

3.1.1 Et luftfartøj betragtes som dansk, når det er dansk registreret eller anvendes til erhvervsmæssig flyvning i henhold til en dansk koncession.

4. Generelt

4.1 Fabrikant, operatører og fabrikationslandets luftfartsmyndighed udarbejder og reviderer i fællesskab en MMEL-liste.

4.1.1 MMEL-listen har status som luftdygtighedskrav.

4.2 Et luftfartsforetagende skal på grundlag af MMEL-lister, danske luftdygtighedsbestemmelser og driftsbestemmelser samt ud fra egne driftsmæssige og vedligeholdelsesmæssige krav udarbejde et MEL- system omfattende samtlige typer, versioner og varianter af fler-motorede luftfartøjer, som benyttes af luftfartsforetagendet.

4.3 Et MEL-system skal indeholde:

  • a) Indledning.
  • b) Instruktioner for anvendelse.
  • c) MEL-liste for hvert luftfartøj, systemet omfatter.
  • d) Revisionsfortegnelse med ikrafttrædelsesdato for hver side.

5. Godkendelse

5.1 Et MEL-system skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

5.1.1 Ansøgning om godkendelse skal indeholde:

  • a) Angivelse af typer, versioner og varianter af luftfartøjer, som indgår i MEL-systemet.
  • b) Indledning.
  • c) MEL-lister.
  • d) Kopi af MMEL-lister, som ligger til grund for MEL-listerne.
  • e) MEL-systemets placering og dets revisionssystem.

6. Indledning

6.1 Indledningen skal indeholde følgende:

6.1.1 Hensigtserklæring

Luftfartsforetagendets tilstræbte sikkerhedsniveau med angivelse af de begrænsninger, det valgte niveau medfører i brugen af MEL-systemet, herunder funktionskrav til udstyret fra henholdsvis vedligeholdelsesbase og udestation.

6.1.2 Vedligeholdelsesbase

Angivelse af de stationer, der er vedligeholdelsesbaser for hver luftfartøjstype.

6.1.3 Ansvarsfordeling

Beskrivelse af måden, hvorpå teknisk og operativt ansvar for MEL-systemet varetages, samt angivelse af de personer, der er ansvarlige for udarbejdelse, revision og anvendelse af MEL-systemet.

Anm.: Normalt er flyvechef og teknisk chef ansvarlig for MEL-systemet. I luftfartsforetagender med større teknisk og operativ organisation kan Statens Luftfartsvæsen godkende, at andre personer i luftfartsforetagendet er ansvarlig for MEL-systemets anvendelse.

6.1.4 Dokumentation

Instruktioner for indførsel af den aktuelle fejlfunktion i luftfartøjets journal, og for klarering af luftfartøjet med henblik på videre flyvning med henvisning til et punkt i MEL-listen. Klarering af luftfartøjet i overensstemmelse med MEL-listen må først finde sted, når årsagen til en konstateret fejl er identificeret og det berørte udstyr er isoleret, således at andre korrekt fungerende komponenter og systemer under den videre flyvning ikke påvirkes.

6.1.5 Afvigelse fra MEL

Instruktioner, der angiver, i hvilke situationer en luftfartøjschef kan anmode den teknisk/operative ledelse om godkendelse af en afvigelse fra MEL-listen. Den meddelte godkendelse skal være dokumenteret i den tekniske journal eller lignende, og en rapport om afvigelsen skal indsendes til Statens Luftfartsvæsen i overensstemmelse med de gennem MEL-systemet godkendte instruktioner. Der kan ved en sådan godkendelse ikke afviges fra danske luftdygtighedsbestemmelser, driftsbestemmelser og MMEL-listen.

6.1.6 Luftfartøjschefens ansvar

En klar tilkendegivelse af, at luftfartøjschefen alene træffer den endelige beslutning med hensyn til påbegyndelse af en flyvning, uanset om MEL-systemet tillader en sådan flyvning, (jf. kapitel 5 i lov om luftfart).

Hvis en flyvning påbegyndes med henvisning til et punkt i MEL-listen, skal de i MEL-listen angivne begrænsninger overholdes.

6.1.7 Egenkontrol

Instruktioner, der angiver, hvorledes luftfartsforetagendet fører kontrol med MEL-systemets anvendelse. Egenkontrollen skal omfatte en kontinuerlig overvågning af de procentvise antal afgange, som finder sted med henvisning til MEL-systemet.

6.2 Ændringer til indledningen skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

7. MEL-Lister

7.1 Der skal udarbejdes en liste for hvert luftfartøj, luftfartsforetagendet anvender.

7.2 Listen skal omfatte alle luftfartøjets hovedsystemer, nummereret, som angivet i ATA-specifikation nr. 100.

7.3 Listen skal angive komponenter og systemer, som luftfartsforetagendet tillader at være ude af funktion på visse vilkår.

7.4 Listen må ikke være mindre restriktiv end MMEL-listen, danske luftdygtighedsbestemmelser og driftsbestemmelser.

7.5 Anvender et luftfartsforetagende en luftfartøjstype, for hvilken der ikke eksisterer en MMEL-liste, må luftfartsforetagendet som grundlag for egen MEL-liste, anvende en MEL-liste godkendt af en anden myndighed end fabrikationslandets myndighed.

7.5.1 Eksisterer der ikke en godkendt MEL-liste, skal luftfartsforetagendet udarbejde sin MEL-liste i samråd med fabrikanten.

7.6 Ændringer til MEL-lister skal meddeles Statens Luftfartsvæsen.

7.7 En ændring til en MEL-liste, som ikke er tilladt ifølge MMEL-listen, skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

7.7.1 Ansøgning om godkendelse skal vedlægges dokumentation for, at det sikkerhedsniveau, som MMEL-listen tilstræber opretholdt, ikke svækkes. Fabrikantens kommentarer til ændringen skal ligeledes vedlægges.

8. Anvendelse af MEL-Systemet

8.1 Luftfartsforetagendet skal revidere sit MEL- system så betids, at ikrafttrædelsesdato for ændringer til danske bestemmelser eller MMEL ikke overskrides, ligesom ændringer til luftfartøjet, som berører MEL-listen for et luftfartøj opereret af luftfartsforetagendet, først kan godkendes, når revisionen er gennemført.

8.2 MEL-systemet skal indarbejdes i luftfartsforetagendets rutiner på en sådan måde, at det berørte personale i tilstrækkeligt omfang kan få indsigt i systemets virkemåde og luftdygtighedsmæssige baggrund.

8.3 Et eksemplar af MEL-systemet skal findes om bord på ethvert luftfartøj, som opereres i overensstemmelse med en MEL-liste.

8.4 Et eksemplar af MEL-systemet skal findes i hver luftfartøjstypes vedligeholdelseshåndbog.

8.5 Den afgørelse, der af luftfartøjschefen skal træffes i medfør af pkt. 6.1.6, kan ikke delegeres.

8.6 Hvis luftfartøjschefen er i tvivl om et system eller udstyr er luftdygtigt i henhold til MEL-listen, skal han kontakte teknisk/operativ ledelse for en tolkning af MEL-listens begrænsninger.

8.7 Opståede fejl på udstyr skal udbedres hurtigst muligt og ikke senere end angivet i MEL-listen.

9. Flyvning med ugyldigt luftdygtighedsbevis

Et ikke-luftdygtigt luftfartøj kan i visse tilfælde flyves til nærmeste hjemmebase for reparation i overensstemmelse med de herfor gældende bestemmelser, jf. BL 1-12.

10. Dispensation

10.1 Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra de i denne BL fastsatte bestemmelser.

10.2 Ansøgning om dispensation skal sendes til Statens Luftfartsvæsen mindst en måned, før dispensationen ønskes taget i anvendelse.

11. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Ministeriet for Offentlige Arbejder.

12. Straf

12.1 Overtrædelse af bestemmelserne i denne BL straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 10, med bøde eller hæfte.

12.2 Overtrædelse af bestemmelserne begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende straffes efter luftfartslovens § 149, stk. 13, med bøde.

13. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

13.1 Denne BL træder i kraft den 1. februar 1986.

13.2 Luftfartsforetagender, som allerede anvender et MEL-system godkendt af Statens Luftfartsvæsen, skal senest 6 måneder efter denne BL's ikrafttrædelsesdato indsende et MEL-system, som er i overensstemmelse med denne BL.

V. K. H. Eggers

/ C. Mørup

Officielle noter

Ingen