Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om mindste sikre flyvehøjde for IFR-flyvning i offentlige lufttrafik

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jfr. lovbekendtgørelse nr. 381 af 10. juni 1969, fastsætter luftfartsdirektoratet hermed beregningsgrundlaget for de mindste sikre flyvehøjder for IFR-flyvning, som iflg. driftsforskrifterne for regelmæssig og ikke-regelmæssig offentlig lufttrafik pkt. 4.2.4 skal findes i et luftfartsselskabs driftshåndbog.

1. Alment

1.1 Den i »Bekendtgørelse om driftsforskrifter for regelmæssig og ikke-regelmæssig offentlig lufttrafik« pkt. 4.2.4 omtalte mindste sikre flyvehøjde må ikke være mindre end højden beregnet efter nærværende forskrifter.

2. Korridor

2.1 Mindste sikre flyvehøjde skal angives for en korridor, der skal have en bredde af mindst 10 NM på hver side af den planlagte flyvevej, og strække sig 10 NM ud over de enkelte ruteafsnits endepunkter.

2.2 Ved beregning af korridorbredden skal der tages hensyn til det eller de anvendte navigationshjælpemidlers sandlynlige fajlkilder (Overall tolerance), at flyvevejen på en hvilken som helst del af ruten kan holdes inden for de angivne grænser.

3. Flyvehøjde

3.1 Flyvehøjden må ikke ligge under, hvad der måtte være fastsat eller godkendt af den stat, der overflyves, og skal mindst være lig med højeste hindring indenfor den beregnede korridorbredde plus en hindringsfrigang på:

a. 1000 ft såfremt højden af hindringen ikke overstiger 6000 ft, MSL og

b. 2000 ft såfremt højden af hindringen overstiger 6000 ft, MSL.

3.2 Den i pkt. 3.1 nævnte flyvehøjde er gældende fra det punkt, hvor flyvemaskinen opnår den i bestemmelser for »Præstationskrav til luftfartøjer« omtalte en-route højde, og indtil flyvemaskinen er inden for det område, for hvilket mindste sikre flyvehøjde er fastsat for den pågældende flyveplads' anflyvningshjælpemiddel.

3.3 Ved valg af flyvehøjde skal der altid tages hensyn til de aktuelle og forventede atmosfæriske forhold, således at den foreskrevne hindringsfrigang kan overholdes.

4. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. juli 1972. Samtidig ophæves BL 5-11, 1. udgave af 1. juli 1964.

Hans Jensen /B. Helmø Larsen

Officielle noter

Ingen