Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om beregning af mindstebeholdning af brændstof og olie for flyvemaskiner i erhvervsmæssig, offentlig lufttrafik

1. Gyldighedsområde.

1.1 I medfør af kap. 4, pkt. 4.3.3.2, i ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 264 af 27. juni 1966 om driftsforskrifter for regelmæssig og ikke-regelmæssig offentlig lufttrafik fastsættes følgende regler for beregning af den mindstebeholdning af brændstof og olie, som skal medføres i henhold til nævnte driftsforskrifters pkt. 4.3.3.1.

1.2 Reglerne gælder for flyvemaskiner, bortset fra sådanne, der flyver hurtigere end lydhastigheden, og fastsætter den mindstebeholdning af brændstof og olie, som skal være til rådighed

  • a) ved en planlagt flyvnings påbegyndelse, samt
  • b) når der under en igangværende flyvning ændres bestemmelsessted eller på anden måde afviges væsentligt fra den oprindelige driftsflyveplan, medmindre sådanne afvigelser er begrundet alene i sikkerhedsmæssige hensyn.

2. Reglernes anvendelse.

2.1 Punkterne 3 og 4 i det følgende indeholder regler for beregning af den mindste mængde af brændstof, som skal medføres for gennemførelse af en planlagt flyvning med henholdsvis propeller- og jetflyvemaskine. Som grundlag for disse reglers anvendelse skal benyttes den i det enkelte tilfælde udfærdigede aktuelle driftsflyveplan samt forbrugsdata, som er justeret i overensstemmelse med konstaterede forbrug under aktuelle driftsforhold, jf. driftsforskrifternes pkt. 4.2.6.

2.2 Udover den mindstebeholdning af brændstof, som kræves til flyvningens gennemførelse i henhold til driftsflyveplanen, skal der, jf. driftsforskrifternes pkt. 4.3.3.1, medføres en reservebeholdning til dækning af merforbrug, som måtte blive følgen af uforudsete afvigelser fra de forudsætninger, den aktuelle driftsflyveplan er baseret på. Størrelsen af denne reservebeholdning fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til følgende forhold:

  • a) Pålideligheden af vejrforudsigelser.
  • b) Risikoen for afvigelser fra driftsflyveplanen foranlediget af ATC.
  • c) Risikoen for forekomsten af forhold på bestemmelsessted og alternativ flyveplads, der kan medføre forsinkelse af flyvemaskinens landing, herunder sne, glatte baner og lignende.

2.3 Særlige bestemmelser for flyvemaskiner med 3 eller flere motorer.

2.3.1 Såfremt den i henhold til pkt. 2.1 og 2.2 beregnede brændstofmængde ikke er tilstrækkelig til, at flyvningen kan fortsætte til en anvendelig flyveplads, selv om to motorer skulle svigte på et hvilket som helst tidspunkt under flyvningen, skal mindstebeholdningen forøges således, at dette bliver muligt.

2.3.2 Såfremt flyvning er planlagt udført i en højde, hvor atmosfæretrykket er mindre end 700 mb, skal den medførte brændstofmængde være tilstrækkelig til, at flyvemaskinen i tilfælde af lufttrykreguleringens svigten kan fortsætte til en anvendelig flyveplads under overholdelse af driftsforskrifternes bestemmelser i pkt. 4.3.4.1 og 6.4.1 vedrørende oxygenforsyning af besætning og passagerer.

ANM.: Ved anvendelig flyveplads skal i pkt. 2.3.1 og 2.3.2 forstås enhver flyveplads, som i henseende til banelængder m.v. uanset de vejrmæssige forhold opfylder de gældende krav til en alternativ flyveplads.

2.3.3 Nærværende BL gælder ikke for beregning af mindste brændstofmængde for flyvning til isoleret beliggende bestemmelsessted, hvor ingen alternativ flyveplads forefindes. Sådan flyvning skal i henhold til driftsforskrifternes pkt. 4.3.1.1 godkendes forud af luftfartsdirektoratet.

3. Propellerflyvemaskiner.

3.1 Ved flyvning, hvor alternativ flyveplads ikke er påkrævet, skal beholdningen af brændstof være tilstrækkelig til flyvning til bestemmelsesstedet og derefter i 45 minutter.

3.2 Ved flyvning, hvor alternativ flyveplads er påkrævet, skal beholdningen af brændstof være tilstrækkelig til

enten:

3.2.1 Flyvning til bestemmelsessted og herfra til alternativ flyveplads og derefter i 45 minutter,

eller:

3.2.2 Flyvning til et forudbestemt punkt beliggende ikke over 1 times flyvning fra bestemmelsesstedet og herfra videre til bestemmelsesstedet eller til alternativ flyveplads, idet dog flyvningen altid skal kunne gennemføres til den af de 2 pladser, der tidsmæssigt er fjernest. Herudover skal brændstof medføres til flyvning i 60 minutter.

4. Jetflyvemaskiner.

4.1 Ved flyvning, hvor alternativ flyveplads ikke er påkrævet, skal beholdningen af brændstof være tilstrækkelig til flyvning til og landing på bestemmelsesstedet. Herudover til flyvning i 30 minutter i en højde af 450 m (1500 ft) over bestemmelsesstedet beregnet ved standard temperatur.

4.2 Ved flyvning, hvor alternativ flyveplads er påkrævet, skal beholdningen af brændstof være tilstrækkelig til

enten:

4.2.1 Flyvning til bestemmelsesstedet, anflyvning og overskydning, flyvning til alternativ flyveplads, flyvning i 30 minutter ved standard temperatur i en højde af 450 m (1500 ft) over denne og herefter anflyvning og landing,

eller:

4.2.2 Flyvning til et forudbestemt punkt beliggende ikke over 1 times flyvning fra bestemmelsesstedet og herfra videre til og landing på bestemmelsesstedet eller alternativ flyveplads, idet dog flyvningen altid skal kunne gennemføres til den af de 2 pladser, der tidsmæssigt er fjernest. Herudover skal brændstof medføres til flyvning i 45 minutter ved standard temperatur i en højde, som er 450 m (1500 ft) større end elevationen af den af de 2 pladser, der er lavest beliggende.

5. Oliebeholdning. Til rådighed for hver af flyvemaskinens motorer skal være en oliebeholdning, som er således afpasset i forhold til den totale brændstofmængde, at der ikke indenfor den praktisk mulige flyvetid er risiko for, at olieforbruget bringer den resterende oliebeholdning ned under den mindstemængde, som er foreskrevet for fortsat sikker drift.

6. Straf.

Overtrædelse af nærværende bestemmelser straffes efter lov nr. 252 af 10. juni 1960 om luftfart § 149, stk. 8, med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

P. Jørgensen

/ A.E. Woodall

Officielle noter

Ingen