Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om særskilt vederlag mv.

(Til samtlige ministerier mv.)

 

Særskilt vederlag

§ 1. Særskilt vederlag er betaling for varetagelse af hverv i kollegiale organer, dvs. betaling til formænd for og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner, udvalg og lign.

Almindelige regler

§ 2. Ydelse af særskilt vederlag forudsætter, at vedkommende ministerium ikke kan kræve hvervet udført som led i det tjenstlige arbejde eller ikke finder dette hensigtsmæssigt.

    Stk. 2. Betaling for ikke-tjenstlig varetagelse af hverv i kollegiale organer kan kun ske efter reglerne om særskilt vederlag. Det er uden betydning, om hvervet er varigt eller midlertidigt.

    Stk. 3. Der bør ikke i love eller lovbemærkninger optages bestemmelser om betaling for varetagelse af disse hverv.

§ 3. Der kan ikke ydes særskilt vederlag til hvervsindehavere, for hvem varetagelsen af særlige organisationsinteresser, politiske interesser og lign. må anses for overvejende i forhold til de øvrige hensyn, der ligger til grund ved udpegningen.

    Stk. 2. Er hvervsindehaveren udpeget af eller efter indstilling fra en interesseorganisation el.lign., er der en forhåndsformodning for, at interessevaretagelsen er det overvejende hensyn.

    Stk. 3. Forhåndsformodningen i stk. 2 kan anses for afkræftet bl.a. for hvervsindehavere, der er medlem af

1) organer af domstolslignende karakter, der afgør tvister mellem borgerne og forvaltningen eller mellem borgerne indbyrdes, eller

2) organer, der skal fremkomme med tilkendegivelser om gældende ret i konkrete sager eller udføre egentlig forvaltningsvirksomhed som f.eks. kontrol- eller inspektionsopgaver, eller

3) organer, hvis medlemmer er udpeget med henblik på at tilføre organet særlig ekspertise, forudsat at hvervsindehaveren ikke indtager en ledende post i interesseorganisationen.

Medlemmer af Folketinget

§ 4. Der kan ikke ydes særskilt vederlag til medlemmer af Folketinget for varetagelse af hverv, hvor de repræsenterer Folketinget og udfører arbejde af lovforberedende karakter.

Statsansatte

§ 5. Der kan kun i meget sjældne undtagelsestilfælde ydes særskilt vederlag til statsansatte, idet der for dem gælder en forhåndsformodning for, at de udfører hverv for staten som led i det tjenstlige arbejde i stillingen.

    Stk. 2. Forhåndsformodningen i stk. 1 gælder også, selv om hvervet ligger uden for ansættelsesområdet, hvis det ministerium, som den pågældende er ansat under, er indforstået med at påtage sig opgaven for hvervsministeriet.

Stk. 3. Der kan ydes særskilt vederlag til statsansatte, hvis der ikke er nogen som helst forbindelse mellem hvervet og stillingen.

Anden betaling end særskilt vederlag

§ 6. Til statsansatte, der tjenstligt varetager hverv i kollegiale organer, ydes den betaling, der følger af overenskomster og aftaler m.v., herunder eventuelt godtgørelse for merarbejde.

§ 7. Til ansatte, der er beskæftiget med undervisning og/eller forskning ved universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner, hvis virksomhed må sidestilles med universitets- og læreanstaltsinstitutters virksomhed, kan der aftales et tillæg for tjenstlig varetagelse af et hverv, jf. § 10.

    Stk. 2. Tillæg efter stk. 1 kan kun ydes til ansatte, der efter gældende regler eller praksis ikke kan få godtgørelse for merarbejde. Tillæg kan endvidere kun ydes, hvis varetagelsen af hvervet medfører en tidsmæssig belastning ud over de arbejdsopgaver, der i øvrigt er henført til stillingen. Belastningen bør normalt være mindst 50 timer om året.

§ 8. Til dommere, der varetager domstolslignende hverv uden for retsvæsenets område, ydes et tillæg, der fastsættes ved aftale, jf. § 11. Er hvervet ikke domstolslignende, kan der ydes særskilt vederlag.

    Stk. 2. Der bør normalt kun udpeges dommere til hverv uden for retsvæsenets område, når lovgivningen forudsætter dette. Dommere er kun forpligtet til at varetage hverv for staten uden for retsvæsenets område, når der er indgået en dommeraftale.

Procedureregler

§ 9. Det ministerium, som hvervet hører under, afgør, om der kan ydes særskilt vederlag, og fastsætter betalingens størrelse og form, jf. dog § 12, stk. 3.

§ 10. Det ministerium, som hvervsindehaveren er ansat under, indgår efter anmodning fra hvervsministeriet aftale med den forhandlingsberettigede organisation om tillæg efter § 7.

§ 11. Det ministerium, som hvervet hører under, forelægger forslag om udpegning af dommere til domstolslignende hverv uden for retsvæsenets område for Justitsministeriet. Finder Justitsministeriet, at hvervet bør varetages af en dommer, indgår Justitsministeriet en dommeraftale med Den Danske Dommerforening.

Betalingens størrelse og form m.v.

§ 12. Størrelsen af særskilt vederlag og tillæg efter § 7 og § 8 fastsættes efter en konkret vurdering. Der tages hensyn til det statslige lønniveau i øvrigt, hvervets karakter, organets kompetence og de krav, der stilles til hvervsindehaveren. Endvidere kan der i særlige tilfælde tages hensyn til, at en hvervsindehaver har faste driftsomkostninger m.v. Størrelsen fastsættes uafhængigt af, om hvervsindehaveren er tjenestemandspensionist m.v. Der kan ikke ydes tillæg efter § 7 og § 8 til ansatte, der får topcheftillæg.

    Stk. 2. Særskilt vederlag kan ikke overstige et beløb svarende til 500 kr. pr. arbejdstime (grundbeløb niveau oktober 1997). Det samme gælder tillæg efter § 7 og § 8. Beløbsgrænsen procentreguleres på samme måde som særlige tillæg til tjenestemænd.

    Stk. 3. Betalingsspørgsmålet forelægges for Finansministeriet, Økonomistyrelsen, hvis vedkommende ministerium finder, at ganske særlige forhold undtagelsesvis taler for en højere betaling.

§ 13. Betalingen fastsættes normalt som et beløb pr. arbejdstime, pr. sag eller pr. møde. Hvis dette ikke er muligt, fastsættes betalingen pr. måned eller pr. år. Betalingsformerne kan kombineres.

    Stk. 2. Fastsættes betalingen ikke som et beløb pr. arbejdstime, fastsættes betalingen på grundlag af det timeforbrug, der skønnes at medgå til at varetage hvervet, herunder forberedelsestid.

Ferie og dækning af udgifter

§ 14. Hvervsindehavere, der modtager særskilt vederlag, følger ferielovens regler.

    Stk. 2. Hvervsindehavere, der får tillæg efter § 7 eller § 8, er omfattet af de ferieregler, der gælder for stillingen.

§ 15. Til hvervsindehavere, der modtager særskilt vederlag, ydes befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge samt overnatningsgodtgørelse efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

    Stk. 2. Til statsansatte, der varetager hverv tjenstligt, betales de i stk. 1 nævnte ydelser efter de regler, der gælder for stillingen.

    Stk. 3. Vedkommende ministerium kan godtgøre rejseudgifter m.v. for hvervsindehavere, der ikke er omfattet af stk. 1 og 2. Godtgørelsen kan ikke overstige de satser, der gælder for tjenestemænd.

Ikke-statslige organer

§ 16. For statsansattes varetagelse af hverv i ikke-statslige organer, hvor de repræsenterer staten, gælder samme forhåndsformodning som i § 5 med hensyn til afgrænsningen tjenstligt og ikke-tjenstligt arbejde. Dette gælder såvel kollegiale som andre organer.

    Stk. 2. Yder en ikke-statslig myndighed m.v. betaling for hverv, der er tjenstligt arbejde for den statsansatte, skal den ansatte indbetale beløbet til det ministerium, som den pågældende er ansat under.

    Stk. 3. Til statsansatte, der tjenstligt varetager hverv i ikke-statslige organer, ydes befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge samt overnatningsgodtgørelse efter de regler, der gælder for stillingen.

Ikrafttræden m.v.

§ 17. Cirkulæret træder i kraft den 1. december 1998.

    Stk. 2. Finansministeriets cirkulære af 4. juni 1986 om særskilt vederlæggelse m.v. (LP.nr. 109/86) ophæves.

Finansministeriet, den 2. november 1998

Mogens Lykketoft

/C. E. Johansen

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som Fmst. nr. 104-98