Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ultralette gyroplaner

I medfør af kapitel 3, kapitel 4, § 82, § 149, stk. 10, § 151, stk. 1 og § 152, stk. 2 og stk. 3, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 446 af 1. oktober 1972 om benyttelse af svæveplaner, modelluftfartøjer m.v., og bekendtgørelse nr. 822 af 7. december 1990 om henlæggelse af visse beføjelser til Statens Luftfartsvæsen, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 1-17, Radioudstyr i dansk registrerede luftfartøjer, seneste udgave.

1.2 BL 1-19, Luftfartøjsdokumenter m.v., seneste udgave.

1.3 BL 1-23, Nationalitets- og registreringsmærker m.m. for luftfartøjer, seneste udgave.

1.4 BL 5-21, Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods, seneste udgave.

1.5 BL 5-40, Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser, seneste udgave.

1.6 BL 6-02, Bekendtgørelse vedrørende luftfartscertifikater, seneste udgave.

1.7 BL 6-05, Bestemmelser om helbredskrav, seneste udgave.

1.8 BL 6-60, Nationalt VHF-telefonistbevis, seneste udgave.

1.9 BL 6-80, Teorikrav I, Teoripensum for privatflyvercertifikat, seneste udgave.

1.10 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

1.11 BL 7-15, Tillæg E til BL 7-1, seneste udgave.

2. Definitioner

Dansk ultralet gyroplan:

Et ultralet gyroplan, der af den forening, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, har fået tildelt et identifikationsnummer.

Gyroplan:

Et luftfartøj, der under flyvning på grund af aerodynamiske påvirkninger hovedsageligt bæres oppe af en rotor, der roterer frit om en næsten vertikal akse.

Kontrollant:

I denne BL forstås ved en kontrollant en person, som foretager praktiske prøver for udstedelse af certifikat til gyroplan på vegne af den godkendte forening efter normer fastsat af Statens Luftfartsvæsen.

Landingsafløb:

Den strækning som gyroplanet under landing på en tør, hård overflade i vindstille standardatmosfære og uden motorkraft tilbagelægger fra gyroplanet berører overfladen til standsning.

Maksimal motorydelse i normalt operationsområde:

Den højeste motorydelse, ved hvilken støjkravene er demonstreret opfyldt.

Materielkontrollant:

En person, som forestår inspektion og støjmåling i forbindelse med udstedelse eller genudstedelse/fornyelse af flyvetilladelse på vegne af den godkendte forening efter normer fastsat af Statens Luftfartsvæsen.

Operationel tommasse:

Et ultralet gyroplans samlede masse i flyveklar stand med hjul, ski eller pontoner, men eksklusive pilot, passager og brugbart brændstof.

Periodisk flyvetræning - PFT (Periodical flight training):

Flyvetræning og afprøvning, omfattende praktik og teori, der med faste mellemrum skal gennemgås for at sikre, at en certifikatindehaver opfylder de fastsatte duelighedskrav til udøvelse af certifikatets rettigheder.

Ultralet gyroplan:

Et gyroplan, som hverken har et eksperimentalluftdygtighedsbevis eller et standardluftdygtighedsbevis, og som opfylder følgende begrænsninger:

 

 Sæder         maks. 2 

 Operationel tommasse: 

 1-sædet        maks. 180 kg 

 2-sædet        maks. 210 kg 

Brændstofsystem, der for 1-sædet maksimalt rummer 20 liter og for 2-sædet 30 liter anvendeligt brændstof samt 5 liter uanvendeligt brændstof.

 

 Landingsafløb     maks. 5 m 

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL gælder for flyvning med ultralette gyroplaner inden for dansk område samt for flyvning med danske ultralette gyroplaner.

3.1.1 Ved flyvning med danske ultralette gyroplaner over en fremmed stats territorium skal bestemmelserne i denne BL følges med de afvigelser, som er fastsat af den pågældende stat.

Anm.: Flyvning med danske ultralette gyroplaner over fremmed stats territorium kræver normalt tilladelse fra den pågældende stat.

3.1.2 Ved flyvning med danske ultralette gyroplaner over åbent hav og områder, hvor ingen stat hævder suverænitet, skal bestemmelserne i denne BL følges med de afvigelser, som inden for hver flyveinformationsregion er fastsat af vedkommende ATS-myndighed.

4. Generelt

4.1 Luftfartsloven og de ministerielle bekendtgørelser og BL'er, der er udfærdiget i medfør heraf, gælder med de ændringer, der følger af bestemmelserne i denne BL.

4.2 Uddannelse og flyvning må ikke foregå i erhvervsmæssigt øjemed.

4.3 For at måtte føre et dansk ultralet gyroplan inden for dansk område, skal luftfartøjschefen være medlem af den forening, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen i medfør af afsnit 6.

4.3.1 Personer, der midlertidigt opholder sig i Danmark, og som af en udenlandsk luftfartsmyndighed er certificeret til at føre et ultralet gyroplan, kan dog efter ansøgning til Statens Luftfartsvæsen få tilladelse til i maksimalt 90 dage at føre et tilsvarende dansk ultralet gyroplan inden for dansk område under forudsætning af, at den pågældende over for Statens Luftfartsvæsen dokumenterer en uddannelse, der svarer til den danske.

4.4 Flyvning med udenlandsk ultralet gyroplan inden for dansk område må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. En sådan tilladelse vil kun blive meddelt, hvis

a. gyroplanets tekniske standard svarer til kravene i afsnit 7, og

b. gyroplanet er ansvarsforsikret i overensstemmelse med luftfartslovens § 130.

4.5 For ikke-dansk certificerede personers flyvning med udenlandsk ultralet gyroplan gælder alene bestemmelserne i afsnit 4 og afsnit 8.

4.6 Transport af farligt gods, jf. BL 5-21, er ikke tilladt.

4.7 BL 5-40, Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser gælder for ultralette gyroplaner. Meddelelse gives til foreningen på de blanketter, der er autoriseret til formålet af Havarikommissionen for Civil Luftfart.

5. Ansvar

5.1 Gyroplanets ejer/bruger er ansvarlig for, at gyroplanet er vedligeholdt som foreskrevet af den godkendte forening og er i sikker stand for flyvning, samt at gyroplanet opfylder kravene i pkt. 7.1, pkt. 7.2, pkt. 7.3, pkt. 7.4 og pkt. 7.5 samt de støjmæssige krav i pkt. 7.6.1 c.

5.2 Luftfartøjschefen skal sikre, at gyroplanet er i sikker stand for flyvning, og at flyvning sker i overensstemmelse med denne BL og i overensstemmelse med gyroplanets flyvetilladelse, herunder eventuelle begrænsninger.

5.3 Formanden for den godkendte forening, der er angivet i afsnit 6, skal sikre, at foreningen varetager sine opgaver i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og bestemmelser, herunder de regler, der er fastsat i driftshåndbogen i medfør af pkt. 6.2.1.

5.3.1 I overensstemmelse med, hvad der er angivet i foreningens driftsshåndbog, kan formandens opgaver og forpligtelser i et nærmere angivet omfang uddelegeres til andre.

5.3.2 Foreningens uddannelseschef skal sikre, at uddannelse foregår i overensstemmelse med reglerne i denne BL og foreningens driftshåndbog, samt at godkendelse af og tilsyn med de flyvepladser, der er nævnt i pkt. 6.2.1 f, sker i overensstemmelse med driftshåndbogen.

5.3.3 Foreningens kontrollanter er ansvarlige for, at de praktiske prøver afvikles i overensstemmelse med reglerne i pkt. 9.5 f, pkt. 9.5.1 og 9.5.1.1 i denne BL og foreningens driftshåndbog.

5.3.4 Foreningens instruktører er ansvarlige for, at grunduddannelse, typeuddannelse og PFT afvikles i overensstemmelse med foreningens driftshåndbog.

5.3.5 Foreningens materielchef er ansvarlig for, at flyvetilladelse kun udstedes og forlænges, når gyroplanet opfylder kravene i pkt. 7.2, pkt. 7.3, pkt. 7.4, pkt 7.5 og pkt. 7.6.1 i denne BL og foreningens driftshåndbog og er i sikker stand for flyvning.

5.3.6 Foreningens materielkontrollanter er ansvarlige for, at inspektion og støjmåling af gyroplaner foregår i overensstemmelse med foreningens driftshåndbog.

6. Godkendt forening

6.1 Statens Luftfartsvæsen kan godkende en landsdækkende, ikke-erhvervsdrivende forening, i det følgende kaldet foreningen, til at varetage uddannelse, udstedelse af flyvetilladelse, godkendelse af skoleflyvepladser samt almindeligt tilsyn vedrørende ultralette gyroplaner

6.2 Foreningen skal for at opnå godkendelse opfylde følgende betingelser:

a. Foreningens vedtægter skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

b. Foreningen skal udarbejde en driftshåndbog, der, for så vidt angår de krav, der er angivet i pkt. 6.2.1, skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

c. Foreningen skal af Statens Luftfartsvæsen skønnes egnet til at varetage de opgaver, der er nævnt i pkt. 6.1.

d. Foreningen skal forpligte sig til enten direkte eller ved sine tilsluttede flyveklubber at optage enhver person, der ønsker at eje og/eller flyve gyroplaner, og som opfylder vedtægternes betingelser for medlemskab.

Anm.: Eksklusion af medlemmer kan kun ske med hjemmel i foreningens vedtægter.

e. Foreningen skal udpege en uddannelseschef og en materielchef, som skønnes egnet til at varetage de opgaver, som er nævnt i pkt. 5.3.2, henholdsvis pkt. 5.3.5.

6.2.1 Driftshåndbogen skal indeholde følgende:

a. Foreningens og dens tilsluttede flyveklubbers opbygning og virksomhed samt kvalifikationskrav og ansvars- og kompetenceforhold for foreningens ledere, instruktører, PFT-instruktører, kontrollanter og materielkontrollanter.

b. Skolingsnormer for

- uddannelse til certifikat til ultralet gyroplan,

- typeuddannelse til ultralet gyroplan af personer, der har certifikat til at føre standard flyvemaskine, helikopter, svævefly eller ultralet flyvemaskine,

- omskoling af personer, der er indehavere af certifikat til ultralet gyroplan,

- aflæggelse af PFT på ultralet gyroplan, samt

- aflæggelse af PFT/Ultralet gyroplaninstruktør.

c. Normer og procedurer for indstilling til Statens Luftfartsvæsens godkendelse af instruktører, der skal forestå

- uddannelse til certifikat til ultralet gyroplan samt

- typeuddannelse på ultralet gyroplan og omskoling på ultralet gyroplan.

d. Normer og procedurer for indstilling til Statens Luftfartsvæsens godkendelse af PFT-instruktører, der på foreningens vegne skal forestå periodisk flyvetræning.

e. Normer og procedurer for indstilling til Statens Luftfartsvæsens godkendelse af kontrollanter og materielkontrollanter.

f. Normer og procedurer for godkendelse af flyvepladser til brug ved praktisk uddannelse, typeuddannelse og omskoling på ultralette gyroplaner samt fortegnelse med detaljerede oplysninger om godkendte flyvepladser.

g. Normer og procedurer for udstedelse af flyvetilladelse til utralette gyroplaner.

h. Særlige operationelle bestemmelser.

i. Autoriserede ansøgningsskemaer og blanketter.

j. Normer for foreningens tilsyn med de områder, den forestår.

k. Normer for underretning om havarier og hændelser, om forhold af betydning for den sikre føring af et ultralet gyroplan og om forhold af betydning for luftfartens sikkerhed og almene interesser i øvrigt.

6.3 Foreningens afgørelser med hensyn til godkendelse af skoleflyvepladser, udstedelse og fornyelse af flyvetilladelser skal meddeles skriftligt og indeholde en fyldestgørende sagsfremstilling.

6.4 I sager, der opstår som følge af foreningens tilsynsvirksomhed, skal parten, før der træffes afgørelse i sagen, have lejlighed til at udtale sig.

6.5 Afgørelser i henhold til pkt. 6.3 og pkt. 6.4 skal begrundes over for den pågældende, således at det af afgørelsen fremgår, hvilke forhold der anses for at være godtgjort, og som derfor lægges til grund for afgørelsen, og hvilke bestemmelser der ligger til grund for denne.

6.6 Afgørelsen skal endelig indeholde en klagevejledning gående ud på, at afgørelsen kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

6.7 Instruktør, kontrollant og materielkontrollant

6.7.1 For at opnå godkendelse som instruktør på ultralet gyroplan skal

- indehavere af instruktørbevis/privatflyvercertifikat eller instruktørbevis/ førsteinstruktør svævefly

- have opnået rettigheden til at føre ultralet gyroplan med passager, jf. pkt. 8.10, og

- med tilfredsstillende resultat have gennemgået en teoretisk og praktisk prøve, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, samt

- af Statens Luftfartsvæsen anses for egnet til at varetage hvervet,

og

- indehavere af certifikat til ultralet gyroplan

- have opnået en flyvetid som fartøjschef på ultralet gyroplan på mindst 100 timer fordelt på mindst 12 måneder efter aflæggelse af den praktiske flyveprøve og

- have opnået mindst 25 timer som luftfartøjschef på den type ultralet gyroplan, der skal anvendes til pågældende uddannelse, og

- med tilfredsstillende resultat have gennemgået foreningens uddannelsesprogram for instruktører samt

- af Statens Luftfartsvæsen anses for egnet til at varetage hvervet.

6.7.1.1 For at udøve sin rettighed som instruktør på ultralet gyroplan skal den pågældende

- inden for de seneste 12 måneder have erhvervet en flyvetid på mindst 10 timer som instruktør på ultralet gyroplan eller

- inden for de seneste 12 måneder være godkendt som instruktør eller have aflagt PFT/Ultralet gyroplan-instruktør.

Foreningen kan, efter at en instruktør har opnået en flyvetid på mindst 25 timer som instruktør, godkende vedkommende til at forestå PFT.

6.7.2 For at opnå godkendelse som kontrollant på ultralet gyroplan skal vedkommende

- være godkendt som instruktør og

- som instruktør have erhvervet en flyvetid på mindst 50 timer og

- have haft ret til at føre ultralet rotorluftfartøj i mindst 24 måneder og herunder

- have erhvervet en flyvetid på mindst 200 timer som luftfartøjschef på ultralet gyroplan, og

- med tilfredsstillende resultat have gennemgået foreningens uddannelsesprogram for kontrollanter samt

- af Statens Luftfartsvæsen anses for egnet til at varetage hvervet.

6.7.2.1 For at udøve sin rettighed som kontrollant skal vedkommende

- have rettighed som instruktør og

- inden for de seneste 12 måneder have erhvervet en flyvetid på mindst 20 timer som luftfartøjschef på ultralet gyroplan udover de timer, der kræves for at udøve sin rettighed som instruktør.

6.7.3 For at opnå godkendelse som materielkontrollant skal vedkommende

- med tilfredsstillende resultat have gennemgået foreningens uddannelsesprogram for materielkontrollanter og

- af Statens Luftfartsvæsen anses for egnet til at varetage hvervet.

6.7.4 Dokumentation i form af bevis eller stempel, som foreningen har udleveret til en instruktør, kontrollant eller materielkontrollant, skal leveres tilbage til foreningen senest en måned efter bortfald af den rettighed, som dokumentationen vedrører.

6.8 Foreningens godkendelse, jf. pkt. 6.1, kan tilbagekaldes,

- hvis betingelserne for udstedelsen ikke længere er til stede,

- hvis der under udøvelsen af den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen, finder tilsidesættelse sted af de bestemmelser, der er gældende for virksomheden, herunder bestemmelser i driftshåndbogen,

- hvis foreningen ikke længere skønnes egnet til at varetage de uddelegerede opgaver, eller

- hvis Statens Luftfartsvæsen af andre grunde ønsker at omlægge tilsynet med flyvning med ultralette gyroplaner.

6.9 En godkendelse af en person som instruktør, kontrollant eller materielkontrollant kan tilbagekaldes, hvis Statens Luftfartsvæsen skønner, at den pågældende ikke længere er egnet til at varetage de opgaver, som godkendelsen vedrører.

6.10 Hvis Statens Luftfartsvæsen skønner, at en person, der virker som materielchef eller uddannelseschef, ikke længere er egnet til at varetage sine opgaver, kan Statens Luftfartsvæsen kræve den pågældende erstattet af en anden person.

7. Materiel

7.1 Et ultralet gyroplan må kun benyttes, når der for gyroplanet foreligger en flyvetilladelse, der er udstedt af foreningen, og som er gyldig.

7.2 Et ultralet gyroplan skal bære det identifikationsnummer, der tildeles det af foreningen ved udstedelse af flyvetilladelse. Udformning og placering m.v. skal i være i overensstemmelse med BL 1-23.

7.3 Gyroplanet skal have monteret et for luftfartøjschef og passager let læseligt, rødt skilt med teksten:

Dette gyroplan opfylder ikke standard luftdygtighedskravene.

7.4 Gyroplanet skal være udstyret med omdrejningsindikatorer for motor og rotor.

Maksimal motorydelse i normalt operationsområde skal angives ved grøn bue på eller skiltning ved motorens omdrejningsindikator.

7.5 Gyroplanet skal have farver, der optræder som kontrast til gyroplanets omgivelser under flyvning.

7.6 Ansøgning om flyvetilladelse skal af ejeren af gyroplanet indsendes til foreningen.

7.6.1 Ansøgningen skal indeholde følgende:

a. Inspektionsrapport udfyldt af en af foreningens materielkontrollanter.

b. Detaljeret beskrivelse af gyroplanet.

c. Dokumentation for, at det maksimale A-vægtede lydtrykniveau frembragt af gyroplanet ved maximal motorydelse i normalt operationsområde opfylder et af følgende kriterier:

1. Højst 60 dB ved overflyvning i en højde af 150 m (tolerance +10 m/-20 m) af en mikrofon anbragt 1,2 m over et reflekterende terræn. Mindst 4 måleresultater rapporteres.

2. Højst 80 dB i middel ved en stationær måling på et reflekterende terræn i en afstand af 10 m fra motorinstallationen med mikrofonen anbragt 1,2 m over terræn. Mindst 8 måleresultater ligeligt fordelt over en cirkel rapporteres. Et af målepunkterne placeres i propelplan. Ved beregning af middelværdien (aritmetisk) udelades eventuelle målepunkter placeret direkte bag gyroplanet nær luftstrømmens midte.

Dokumentation med måleresultater skal indeholde en beskrivelse af det anvendte måleudstyr og dettes kalibrering samt en beskrivelse af måle-objektet og lokaliteten med angivelse af de meteorologiske forhold under målingens udførelse.

Ved målinger under overflyvning skal flyvehøjden og passagen over målepositionen dokumenteres.

d. Dokumentation for ansvarsforsikring, jf. luftfartslovens § 130.

7.7 En flyvetilladelse bliver ugyldig, når

a. gyroplanet skifter ejer,

b. gyroplanet beskadiges alvorligt,

c. gyroplanet ændres væsentligt,

d. Statens Luftfartsvæsen finder, at gyroplanet ikke længere er i sikker stand for flyvning,

e. gyroplanet ikke er gyldigt ansvarsforsikret,

f. gyroplanet ikke er inspiceret i henhold til foreningens driftshåndbog af en af foreningens materielkontrollanter, eller

g. gyroplanet ikke længere opfylder de støjmæssige krav for udstedelse af flyvetilladelse.

7.7.1 En ugyldig flyvetilladelse skal snarest muligt og inden en måned, efter at tilladelsen er blevet ugyldig, indsendes til foreningen.

7.8 Foreningen kan i flyvetilladelsen fastsætte begrænsninger for gyroplanets operation.

7.9 Gyroplanets ejer eller bruger er forpligtet til at føre en rejsedagbog for gyroplanet i overensstemmelse med de herfor gældende regler i BL 1-19 og eventuelle krav fastsat af foreningen. Rejsedagbogen skal før ibrugtagning autoriseres af foreningen.

8. Operationelle vilkår

8.1 Et ultralet gyroplan skal føres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lufttrafikregler, jf. BL 7-1, dog med de undtagelser, der er nævnt nedenfor.

8.2 Flyvning må kun foregå VFR i perioden fra solopgang til solnedgang, og flyvning i luftrumsklasserne F og G må kun finde sted, når flyvesigtbarheden er mindst 5 km.

8.3 Der må ikke, hverken ved start, en route eller i forbindelse med landing, flyves over eller nærmere end 150 m i vandret afstand til tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft.

8.4 Flyvning i en større højde end 1050 m (3500 ft MSL) er ikke tilladt.

8.5 Flyvning inden for kontrolzoner og terminalområder skal foregå i overensstemmelse med indhentet klarering fra den pågældende flyvekontrolenhed. Flyvning inden for trafikinformationszoner, trafikinformationsområder og trafikzoner må kun finde sted efter forud truffet aftale med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed og i overensstemmelse med de af enheden meddelte betingelser.

8.6 Flyvning på eller nærmere end 5 km fra en offentlig eller militær flyveplads må kun finde sted efter retningslinier godkendt af Statens Luftfartsvæsen eller Flyvertaktisk Kommando. I tilfælde, hvor der foreligger retningslinier for beflyvning af flyvepladsen, skal der tillige foreligge tilladelse til aktuel flyvning fra flyvepladsledelsen.

8.7 Motorydelse højere end den maksimale motorydelse i normalt operationsområde må kun anvendes under start og stigning.

8.8 Brændstof uden for gyroplanets

brændstofsystem må ikke medtages ombord under flyvning.

8.9 Luftfartøjschefen skal medføre en højdemåler, som kan vise gyroplanets højde med en nøjagtighed på +/-100 ft.

8.10 En passager kan medtages under forudsætning af

- at luftfartøjschefen efter erhvervelse af certifikat til ultralet gyroplan har erhvervet en flyvetid som luftfartøjschef på ultralet gyroplan på mindst 25 timer, herunder har foretaget mindst 50 starter og 50 landinger,

- at indehavere af S-, A-, trafikflyvecertifikat eller certifikat til ultralet flyvemaskine efter omskoling til gyroplan har opnået en flyvetid som luftfartøjschef på ultralet gyroplan på mindst 5 timer, herunder har foretaget mindst 15 starter og 15 landinger, samt

- at luftfartøjschefen inden flyvning har udført 5 starter og 5 landinger med den pågældende gyroplantype inden for de sidste 30 dage.

8.11 De ombordværende skal bære sikkerhedshjelm under flyvning, hvis gyroplanet ikke er udstyret med lukket kabine.

8.12 De ombordværende skal være fastspændte under flyvning.

8.13 Luftfartøjschefen skal bære beskyttelsesbriller, hvis gyroplanet ikke er udstyret med lukket kabine.

8.14 Hvis radioudstyr medbringes, skal udstyret opfylde kravene i BL 1-17, og brugeren skal være i besiddelse af et gyldigt telefonistbevis/-certifikat, jf. BL 6-60.

Anm.: Der kræves endvidere sendetilladelse udstedt af Telestyrelsen.

9. Bemanding

9.1 Luftfartøjschefen skal være i besiddelse af et certifikat udstedt af Statens Luftfartsvæsen til ultralet gyroplan eller af et andet certifikat udstedt af Statens Luftfartsvæsen til at føre flyvemaskine, helikopter, svævefly eller ultralet flyvemaskine suppleret med en typeuddannelse for ultralet gyroplan.

9.1.1 Indehavere af andet certifikat end certifikat til ultralet gyroplan, jf. pkt. 9.1, skal for at opnå rettighed som luftfartøjschef på ultralet gyroplan have gennemgået en uddannelse på mindst 8 timers flyvning og supplerende teori, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

9.2 Certifikat til ultralet gyroplan udstedes gældende for den type gyroplan, som den praktiske prøve er aflagt på.

9.2.1 Certifikat udstedes af Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning på hertil autoriseret formular, når ansøgeren opfylder de udstedelseskrav, der er fastsat i pkt. 9.5.

9.3 Certifikat til ultralet gyroplan udstedes med en gyldighedsperiode, der svarer til gyldigheden af ansøgerens helbredsmæssige godkendelse i henhold til BL 6-05.

9.4 Certifikatet giver ret til i ikke-erhvervsmæssig luftfart at fungere som luftfartøjschef på ultralet gyroplan af den type, som praktisk prøve er aflagt på.

9.5 Udstedelseskrav

a. Ansøgeren skal være helbredsmæssigt godkendt i henhold til BL 6-05.

b. Ansøgeren skal være fyldt 17 år.

c. Ansøgeren må ikke være udelukket fra at erhverve certifikat efter BL 6-02.

d. Ansøgeren skal have bestået de af Statens Luftfartsvæsen til privatflyvercertifikat foreskrevne teoretiske prøver, jf. BL 6-80, samt en prøve afholdt af foreningen i BL 9-12 og supplerende gyroplan- og motorlære samt rotoraerodynamik, og prøverne skal have bevaret deres gyldighed.

e. Ansøgeren skal have gennemgået en praktisk uddannelse på mindst 18 timers dobbeltstyring og mindst 12 timers eneflyvning, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

f. Ansøgeren skal over for en af Statens Luftfartsvæsen godkendt kontrollant fra foreningen under en praktisk prøve godtgøre at være kvalificeret til

- at udføre de funktioner, der påhviler en luftfartøjschef i forbindelse med en VFR-flyvnings forberedelse, gennemførelse og og afslutning,

- at træffe sådanne beslutninger og/eller forholdsregler som måtte være påkrævet, hvis en nødsituation gør det umuligt eller uforsvarligt at fortsætte flyvningen som planlagt,

- at anvende flyvefaglig viden og udvise god dømmekraft og godt luftmandsskab,

- at føre det pågældende gyroplan under såvel normale som unormale flyvemanøvrer og

- at anvende nødprocedurer, der er foreskrevet for det pågældende gyroplan.

9.5.1 Den praktiske prøve, der er angivet i pkt. 9.5 f, skal omfatte en del af de øvelser, der indgår i det godkendte uddannelsesprogram. Procedurer og manøvrer skal udføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og under overholdelse af gældende forskrifter. Der skal ved prøven desuden foretages en overhøring af ansøgeren i teori. Prøven skal foregå på et tosædet gyroplan, hvor kontrollanten er luftfartøjschef. Foreningen kan i de særlige tilfælde, der er beskrevet i driftshåndbogen, dispensere herfra.

9.5.1.1 Kontrollanten må ikke have deltaget i uddannelsen af aspiranter, som vedkommende har til prøve.

9.6 Udøvelseskrav

a. Luftfartøjschefen skal inden for de seneste 24 måneder før en flyvning have aflagt PFT på et ultralet gyroplan af den pågældende type over for en af Statens Luftfartsvæsen godkendt PFT-instruktør fra foreningen eller have bestået praktisk prøve, jf. pkt. 9.5 f. Gyldigt PFT/UL-instruktør gyroplan kan erstatte almindeligt PFT aflagt på ultralet gyroplan.

b. Luftfartøjschefen skal inden for de seneste 12 måneder for at kunne udøve sin rettighed have erhvervet en flyvetid på mindst 5 timer omfattende 10 starter og 10 landinger eller over for en af Statens Luftfartsvæsen godkendt PFT-instruktør fra foreningen have aflagt PFT på et ultralet gyroplan af den pågældende type. Gyldigt PFT/UL-instruktør gyroplan kan erstatte almindeligt PFT aflagt på ultralet gyroplan.

c. Luftfartøjschefen skal være typeuddannet på den pågældende type efter en skolingsnorm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

d. Føreren af et ultralet gyroplan skal være helbredsmæssigt godkendt i henhold til BL 6-05.

e. Luftfartøjschefen skal føre en logbog, der er autoriseret af foreningen. Flyvetid på ultralet gyroplan kan ikke medregnes ved opgørelsen af flyvetid på andre luftfartøjsskategorier.

9.7 Fornyelse

Et certifikat kan indtil 18 måneder efter udløbsdatoen fornys, når de udøvelseskrav, der er anført i pkt. 9.6 a, b og d, er opfyldt på fornyelsestidspunktet.

9.8 Omskoling

9.8.1 Omskoling til et ultralet gyroplan af en anden type end den, hvorpå den praktiske prøve, der er anført i pkt. 9.5 f., er aflagt, skal foregå efter en skolingsnorm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

9.8.1.1 Attestation for typeuddannelse skal indføres i certifikatindehaverens logbog og underskrives af den pågældende instruktør.

10. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

11. Klageadgang

11.1 Afgørelser truffet af foreningen i medfør af denne BL kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

11.2 Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen i medfør af denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

12. Straf

12.1 Flyvning uden gyldig flyvetilladelse, flyvning i strid med flyvetilladelsen eller med bestemmelserne i afsnit 4, afsnit 8 og afsnit 9 eller med skiltning/farveafmærkning i gyroplanet straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 3, med bøde, hæfte eller fængsel i 2 år. På samme måde straffes flyvning med et ultralet gyroplan, som ikke er i sikker stand for flyvning, eller som ikke opfylder kravene i pkt. 7.2 til og med pkt. 7.5.

12.2 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 5.1, pkt. 5.3 til og med pkt. 5.3.6, pkt. 6.7.4, pkt. 7.7.1 og pkt. 7.9 straffes med bøde.

12.3 Den, der virker som instruktør eller kontrollant i strid med bestemmelserne i pkt. 6.7.1.1 og pkt. 6.7.2.1, straffes med bøde.

12.4 Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 14, pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

13. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. juli 1995.

Statens Luftfartsvæsen, den 15. maj 1995

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen