Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om landbrugsflyvningsbevis

Udfærdiget i medfør af Ministeriet for Offentlige Arbejders bekendtgørelse nr. 191 af 23. maj 1975, jf. BL 6-02.

2. Ikrafttræden

2.1 Denne BL træder i kraft den 01 jan 78.

3. Generelt

3.1 Teoretisk og praktisk uddannelse til landbrugsflyvningsbevis skal foregå ved luftfartsforetagende, der af Luftfartsdirektoratet er godkendt til landbrugsflyvning.

3.2 Uddannelsen skal forestås af indehaver af landbrugsflyvningsbevis, der under udøvelsen af bevisets rettighed har opnået en flyvetid på mindst 1000 timer på luftfartøj af den pågældende kategori/klasse.

3.2.1 Den under punkt 3.2 anførte flyvetid kan reduceres med 500 timer, såfremt vedkommende er indehaver af instruktørbevis gældende for uddannelse af aspiranter på luftfartøj af den pågældende kategori/klasse.

3.3 Uddannelsen skal foregå på luftfartøj, hvorpå aspiranten er typecertificeret.

3.3.1 Såfremt det pågældende luftfartøj ikke er udstyret med dobbeltstyring, eller såfremt det er eensædet, skal den for uddannelsen foreskrevne dobbeltstyring foregå på flersædet luftfartøj, der efter uddannelseslederens vurdering er udstyret/egnet hertil.

3.4 Landbrugsflyvningsbevis udstedes af Luftfartsdirektoratet efter andragende på hertil autoriseret formular, når ansøgeren opfylder de i denne BL fastsatte udstedelseskrav.

3.4.1 Landbrugsflyvningsbevis udstedes gældende for flyvemaskine eller rotorluftfartøj af den klasse, hvorpå den for udstedelsen fastsatte praktiske uddannelse/prøve er blevet afviklet.

3.4.2 Landbrugsflyvningsbevis udstedes uden angivelse af gyldighedsperiode.

4. Rettighed

4.1 Landbrugsflyvningsbevis giver indehaveren ret til over dansk område at foretage:

Såning

Gødskning

Sprøjtning

Pudring

med luftfartøj af den kategori/klasse, som beviset omfatter i henhold til de for området af Luftfartsdirektoratet og andre relevante myndigheder til enhver tid fastsatte bestemmelser.

4.2 Udøvelsen af bevisets rettighed er betinget af:

  • a) at indehaveren er i besiddelse af et gyldigt trafikflyvecertifikat gældende for den pågældende luftfartøjstype,
  • b) at indehaveren er godkendt af Giftnævnet til udbringelse af bekæmpelsesmidler o.lign. med luftfartøj, samt
  • c) at indehaveren inden for de sidste 12 måneder før en landbrugsflyvning har udøvet bevisets rettighed i mindst 35 timer eller ved påtegning i logbog kan dokumentere på ny at have aflagt de under punkt 5.4 anførte prøver inden for de sidste 12 måneder.

5. Udstedelseskrav

5.1 Ansøgeren skal være indehaver af trafikflyvercertifikat gældende for luftfartøj af den pågældende kategori/klasse/type.

5.2 Ansøgeren skal have erhvervet en flyvetid som luftfartøjschef på mindst 500 timer, hvoraf mindst halvdelen skal være opnået på luftfartøj af den kategori, som beviset skal omfatte.

5.3 Ansøgeren skal under instruktion/overvågning have gennemgået den under punkt 6 anførte uddannelse med et tilfredsstillende resultat, og skal herunder have opnået en flyvetid på mindst:

  • a) 15 timers dobbeltstyring,
  • b) 15 timers eneflyvning samt
  • c) 30 timers aktuel landbrugsflyvning foretaget under overvågning af den person, der forestår uddannelsen.

5.3.1 Aktuel landbrugsflyvning foretaget under overvågning er betinget af, at de under punkt 4.2 a) og b) anførte vilkår er opfyldt.

5.4 Ansøgeren skal over for den person, der forestår uddannelsen, under teoretiske/praktiske prøver godtgøre at være kvalificeret til at udføre de funktioner, der påhviler en luftfartøjschef i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afslutning af en landbrugsflyvning.

6. Teoretisk/praktisk uddannelse

6.1 Giftloven

Giftnævnets regulativ

6.2 Kemikalier m.v.

Fareklasser

Behandling

Opbevaring

6.3 Love og bestemmelser for landbrugsflyvning

Operationelle bestemmelser

Administrative bestemmelser

6.4 Landbrugsflyvningsudstyr

Pumper

Filtre

Dyser

På- og afmontering

Påfyldning

Aftapning

Vedligeholdelse

6.5 Tæring

Landbrugsflyvningsudstyr

Luftfartøj

6.6 Brændstof

Opbevaring

Tankning

6.7 Vægt og balance

Med landbrugsflyvningsudstyr

Tomvægt

MTOW

Tyngdepunkt

6.8 Areal-inspektion

I kort

Fra jorden

Fra luften

6.9 Arealstørrelse

Dosering

Blandingsforhold

6.10 Meteorologiske forhold i lav højde

Termik

Nedvinde

Turbulens

Vinddrift

Windshear

6.11 Flyveteknik

Uden landbrugsudstyr

Med landbrugsudstyr med/uden last

Normal flyvehøjde

Lav flyvehøjde

Landbrugsflyvningshøjde

Termik

Nedvinde

Turbulens

Windshear

6.12 Afstand- og højdebedømmelse

Normal flyvehøjde

Lav flyvehøjde

Landbrugsflyvningshøjde

6.13 Høj- og lavrekognoscering

Uden landbrugsudstyr

Med landbrugsudstyr med/uden last

6.14 Start og landing

Uden landbrugsudstyr

Med landbrugsudstyr

Godkendte flyvepladser

Ikke-godkendte flyvepladser

MTOW

6.15 Ligeudflyvning

Uden landbrugsudstyr

Med landbrugsudstyr med/uden last

Normal flyvehøjde

Lav flyvehøjde

Landbrugsflyvningshøjde

6.16 Stigning og glidning

Uden landbrugsudstyr

Med landbrugsudstyr med/uden last

Normal flyvehøjde

Lav flyvehøjde

Landbrugsflyvningshøjde

6.17 Drej

Uden landbrugsudstyr

Med landbrugsudstyr med/uden last

Normal flyvehøjde

Lav flyvehøjde

Landbrugsflyvningshøjde

6.18 Stige- og glidedrej/vendinger

Uden landbrugsudstyr

Med landbrugsudstyr med/uden last

Normal flyvehøjde

Lav flyvehøjde

Landbrugsflyvningshøjde

6.19 Forhindringspassage

Uden landbrugsudstyr

Med landbrugsudstyr

Optræk

Nedgang

Simuleret/aktuel underflyvning af ledninger o.lign.

6.20 Simuleret og aktuel landbrugsflyvning

Fladt terræn

Stort areal

Lille areal

Med/uden forhindringer

Turbulens

Termik

Nedvinde

Windshear

6.21 Simuleret og aktuel landbrugsflyvning

Kuperet terræn

Stort areal

Lille areal

Med/uden forhindringer

Turbulens

Termik

Nedvinde

Windshear

6.22 Simuleret og aktuel landbrugsflyvning

I nærheden af skov/bebyggelse/faste og levende hegn/ledninger

Over skov

Under forhindringer

6.23 Nødprocedurer

Med/uden last

Dumpning brændstof/last

7. Dispensation

7.1 Luftfartsdirektoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra de i denne BL fastsatte bestemmelser.

V. K. H. Eggers

/ B. Helmø Larsen

Officielle noter

Ingen