Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om VFR-NAT flyvning med helikoptere

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 12. marts 1993, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 171 af 28. april 1985 om driftsforskrifter for luftfart med danske luftfartøjer, § 2, stk. 2, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave.

1.2 BL 1-17, Radioudstyr i dansk registrerede luftfartøjer, seneste udgave.

1.3 BL 3-11, Lysanlæg på helikopterflyvepladser, seneste udgave.

1.4 BL 3-31, Selvvalg af helikopterflyvepladser, seneste udgave.

1.5 BL 6-17, Bestemmelser om privatflyvercertifikat, A-certifikat, helikopter, generelt, seneste udgave.

1.6 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

2. Definitioner

Dag (Day):

Tiden mellem solopgang og solnedgang.

Helikopterflyveplads (Heliport):

En flyveplads eller et nærmere afgrænset område på bygningsværk, beregnet til udelukkende eller delvis brug for helikoptere, der lander, starter, kører eller manøvrerer i lav højde.

Nat (Night):

Tiden mellem solopgang og solnedgang eller sådant andet tidsrum, som er fastsat af vedkommende myndighed.

Tusmørkeperiode (Twilight period):

Den periode efter solnedgang og den periode inden solopgang, hvor vedkommende stat har fastsat, at VFR-flyvning kan foregå efter samme regler som om dagen (VFR-DAG).

3. Generelt

3.1 Denne BL gælder for VFR-NAT flyvning med helikopter inden for dansk område, bortset fra Grønland og Færøerne, samt for VFR-NAT flyvning med danske helikoptere uden for dansk område. Strengere forskrifter, der er fastsat af en fremmed stat, der overflyves, skal dog følges.

3.1.1 En helikopter betragtes som dansk, når den er dansk registreret eller anvendes til erhvervsmæssig flyvning i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

3.2 For flyvning inden for dansk område med en udenlandsk helikopter i overensstemmelse med registreringslandets regler gælder kun pkt. 6.1, pkt. 6.1.1, afsnit 7 og afsnit 8 i denne BL.

3.3 Erhvervsmæssig lufttransport af passagerer, post og/eller fragt med danske helikoptere må kun udføres som VFR-NAT flyvning af luftfartsforetagender, der har tilladelse til IFR-flyvning ved erhvervsmæssig lufttransport af passagerer, post og /eller fragt.

4. Materiel

4.1 VFR-NAT flyvning må kun udføres med helikoptere, som i flyvehåndbogen er godkendt hertil eller til flyvning i overensstemmelse med IFR.

4.1.1 Erhvervsmæssig lufttransport af passagerer, post og/eller fragt må kun udføres med flermotorede helikoptere, som i flyvehåndbogen er godkendt til flyvning i overensstemmelse med IFR.

5. Instrumentering og udstyr

Helikopterne skal opfylde de luftdygtighedskrav, som er indeholdt i BL 1-12, afsnit 7.

6. Planlægning af flyvningen

6.1 Flyvning må kun påbegyndes, når de officielle vejrrapporter og -udsigter, der foreligger til brug for luftfarten, viser, at der langs den planlagte flyvevej, herunder på destinationsflyvepladsen, vil være en sigtbarhed på mindst 8 km, og at der ikke vil være skyer under 450 m (1500 FT) over jorden eller vandet. Endvidere skal de tilgængelige vejroplysninger sandsynliggøre, at lysforholdene under hele flyvetiden vil være sådanne, at ydre referencer vil være til stede.

6.1.1 Lokal VFR-NAT flyvning, hvorunder start og landing foregår på samme flyveplads, og hvor hele flyvningen foregår med flyvepladsen inden for synsvidde, må dog påbegyndes, når sigtbarheden ved jorden er mindst 8 km, og der ikke er skyer under 300 m (1000 FT).

6.2 Ved en flyvnings påbegyndelse skal der under hensyntagen til den vind og de øvrige meteorologiske forhold, som kan forventes at forekomme under flyvning i de højder, i hvilke flyvningen agtes udført, mindst medføres brændstof til flyvning til destinationsflyvepladsen samt en reservebeholdning til gennemførelse af en alternativ fremgangsmåde, dog til mindst 30 minutters flyvning med normal marchfart.

6.2.1 For lokal NAT-VFR flyvning gælder bestemmelsen i pkt. 6.2 dog ikke.

6.3 Erhvervsmæssig lufttransport af pas-sagerer, post og/eller fragt skal planlægges således, at flyvningen til enhver tid vil kunne overgå til flyvning efter instrumentflyvereglerne og gennemføres under overholdelse af bestemmelserne for IFR-flyvning ved erhvervsmæssig lufttransport af passagerer, post og/ eller fragt.

7. Udførelse af flyvningen

7.1 Flyvning må kun udføres med en flyvesigtbarhed på 8 km og med jordsigt. Afstande fra skyer skal mindst være de afstande, som er krævet i lufttrafikreglerne (BL 7-1). Endvidere skal lysforholdene være således, at helikopterens stilling i luften til enhver tid kan bestemmes ved anvendelse af ydre referencer og således, at hindringer i forbindelse med start og landing er synlige.

7.2 VFR-NAT flyvning må ikke uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen udføres i højder over 900 m (3000 FT) MSL, medmindre

a. helikopteren er udstyret med SSR-transponder med 4096 koder i mode A,

b. flyveplan er afgivet for den pågældende flyvning, samt

c. to-vejs radioforbindelse er etableret med pågældende lufttrafiktjenesteenhed.

8. Start- og landingssted

8.1 I forbindelse med udførelse af erhvervsmæssig lufttransport af passagerer, post og/eller fragt skal der anvendes flyvepladser/ helikopterflyvepladser, der af vedkommende luftfartsmyndighed er godkendt til beflyvning om natten.

8.1.1 I forbindelse med anden erhvervsmæssig flyvning eller i forbindelse med privatflyvning må tillige selvvalgte helikopterflyvepladser anvendes, jf. BL 3-31.

8.1.2 Flyvepladser/helikopterflyvepladser og selvvalgte helikopterflyvepladser skal for at kunne anvendes være udstyret med lysanlæg, der skal være i funktion ved start og landing.

8.2 Start- og landingsområdet på en selvvalgt helikopterflyveplads, jf. BL 3-31, skal for at kunne anvendes have en størrelse på mindst 20 x 30 m.

8.3 På en selvvalgt helikopterflyveplads skal der, for at denne kan anvendes, være etableret et lysanlæg, som sikrer identifikation og tilstrækkelig reference for en sikker gennemførelse af start og landing og enhver manøvre i forbindelse hermed.

8.3.1 Lysanlægget på en selvvalgt helikop-terflyveplads skal opfylde kravene i BL 3-11.

8.4 Før en selvvalgt helikopterflyveplads må benyttes om natten, skal den være rekognosceret fra luften og jorden i dagslys, og piloten skal have befløjet den i dagslys.

9. Personel

Flyvebesætningsmedlemmer skal i henhold til certifikatbestemmelserne have ret til at udføre VFR-NAT flyvning, jf. BL 6-17.

10. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

11. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

12. Straf

12.1 Med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, et luftfartsforetagende, der overtræder bestemmelserne i afsnit 4 og 5.

12.2 Med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, en luftfartøjschef, der overtræder bestemmelserne i afsnit 6, afsnit 7 og afsnit 8.

12.3 For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende kan der i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 14, pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

13. Ikrafttræden

13.1 Denne BL træder i kraft den 1. juni 1993.

13.2 Samtidig hermed ophæves BL 5-38 2. udgave af 1. november 1986.

Statens Luftfartsvæsen, den 23. april 1993

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen