Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bestemmelser om internationalt VHF-telefonistbevis

I medfør af kapitel 4 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jfr. lovbekendtgørelse nr. 381 af 10. juni 1969, som ændret ved lov nr. 94 af 29. marts 1972 og senest ved lov nr. 261 af 8. juni 1983, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra ministeriet for offentlige arbejder, jfr. bekendtgørelse nr. 191 af 23. maj 1975 (BL 6-02), følgende:

1. Udstedelse

1.1 Internationalt VHF-telefonistbevis udstedes af Statens Luftfartsvæsen efter andragende på hertil autoriseret formular, når ansøgeren opfylder de i denne BL fastsatte udstedelseskrav.

1.2 Bevisets gyldighedsperiode svarer til gyldighedsperioden for den grundcertificering, som den knytter sig til.

1.2.1 Hvis beviset ikke knytter sig til en allerede opnået grundcertificering, har beviset en gyldighedsperiode på 18 måneder.

2. Rettighed

2.1 Internationalt VHF-telefonistbevis giver indehaveren ret til at foretage engelsksproget radiokorrespondance fra luftfartøj på frekvenser over 30 MHz i forbindelse med VFR-flyvning.

2.2 Udøvelsen af bevisets rettighed er betinget af,

  • a) at indehaveren er certificeret som flyvebesætningsmedlem,
  • b) at indehaveren er blevet gjort bekendt med den korrekte betjening af det pågældende kommunikationsudstyr, samt
  • c) at indehaveren på hertil af Statens Luftfartsvæsen autoriseret formular har afgivet tavshedsløfte. Denne indsendes som bilag til »indstilling til radioprøve«.

3. Udstedelseskrav

3.1 Ansøgeren skal efter indstilling fra en godkendt uddannelsesvirksomhed på hertil autoriseret formular under en af Statens Luftfartsvæsen anordnet prøve godtgøre

  • a) at have erhvervet den for VFR-flyvning nødvendige kunnen i engelsksproget radiokorrespondance, samt
  • b) at have erhvervet fuldt tilfredsstillende kendskab til nationale og internationale bestemmelser vedrørende luftfartens bevægelige tjeneste samt til de i uddannelsesplanen, jfr. pkt. 4, anførte emner.

3.2 Det er en forudsætning for beståelse af prøven, at ansøgeren har opnået karakteren »bestået« i samtlige nedenfor nævnte 3 delprøver, der skal aflægges samlet:

  • a) Prøve i modtagning af 10 meldinger på engelsk, baseret på aktuelle optagelser med relation til VFR-flyvning.
  • b) To-vejskommunikation med anvendelse af engelsk fraseologi udført som simuleret flyvning efter en af Statens Luftfartsvæsen udarbejdet VFR-driftflyveplan.
  • c) Mundtlig overhøring i de i uddannelsesplanen anførte emner.

3.3 Ansøgeren skal under prøven udvise et sådant kendskab til engelsk, at vedkommende kan udføre engelsksproget radiokommunikation, uden at denne nødvendigvis indeholder standardfraseologi.

3.4 Prøverne er ikke offentlige.

4. Uddannelsesplan

4.1 Luftfartens bevægelige tjeneste

Telegramkategorier og prioritetsrækkefølge

tale-og mikrofonteknik

det fonetiske alfabet

afgivelse af tal

engelsk standardfraseologi

engelsk fraseologi i forbindelse med pejlinger

kaldesignaler for luftfartøjer

kaldesignaler for lufttrafiktjenesteenheder

oprettelse af radioforbindelse

rettelser og gentagelser

kvitteringer

svigtende radioforbindelse (COM-procedurer)

forsøgsudsendelser

læselighedsskala

nød- og ilsignaler (COM-procedurer).

4.2 Tekniske emner m.v.

Frekvens og bølgelængde

bølgetyper (N0N-A1A-A2A-A3E-)

radiobølgernes udbredelse i VHF/UHF-områderne

frekvensbeskyttelse

kanalafstand

squelch (støjspærring)

nødradioudstyr (herunder afprøvning samt rapportering af hørte signaler).

4.3 Bekendtgørelse nr. 49 af 7. februar 1984 om radiostationer i skibe og luftfartøjer

Kapitel 1.

Kapitel 2.

Kapitel 3, § 8, § 9 og § 10.

Kapitel 4, § 12, stk. 2.

Kapitel 5.

Kapitel 6, § 14, stk. 5, 6 og 7.

Kapitel 7.

Kapitel 9.

Kapitel 10.

Kapitel 11, § 20, stk. 2, 3, 4, 5, 6 og 7, og § 21, stk 2, 3, 7 og 8.

Kapitel 12, § 23, stk. 5.

Kapitel 15, § 26 og § 27.

Kapitel 16.

Kapitel 17.

5. Genudstedelse

Internationalt VHF-telefonistbevis genudstedes af Statens Luftfartsvæsen efter andragende på hertil autoriseret formular, når ansøgeren opfylder de i denne BL fastsatte udstedelseskrav.

6. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra de i denne BL fastsatte bestemmelser.

7. Straf

Udøvelse af bevisets rettighed, uden at de herfor fastsatte vilkår er opfyldt, straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 10, med bøde eller hæfte.

8. Ikrafttræden

8.1 Denne BL træder i kraft den 1. maj 1985.

8.2 Samtidig hermed ophæves BL 6-61, 2. udgave, af 1. februar 1981.

V. K. H. Eggers

/ K. Helsø

Officielle noter

Ingen