Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om kabinepersonel

I medfør af § 32, stk. 2 og 3, og § 149, stk. 3, i lov om luftfart, jfr. lovbekendtgørelse nr. 381 af 10. juni 1969, som ændret senest ved lov nr. 87 af 13. marts 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra ministeriet for offentlige arbejder følgende:

1. Gyldighedsområde

Denne BL gælder for luftfartsforetagender, der har koncession til rute- og charterflyvning, når der flyves med luftfartøjer, der har mere end 19 godkendte passagerpladser.

2. Generelt

2.1 Ved befordring af betalende og ikke-betalende passagerer påhviler det vedkommende luftfartsforetagende at påse, at luftfartøjet er bemandet med kabinebesætningsmedlemmer i overensstemmelse med denne BL.

2.2 Kabinebesætningsmedlemmer må ikke gøre tjeneste på et luftfartøj uden at være i besiddelse af gyldigt certifikat som besætningsmedlem.

2.3 Hvis der ombord i et luftfartøj medføres flere kabinebesætningsmedlemmer, end der er foreskrevet i denne BL, skal disse kabinebesætningsmedlemmer også være gyldigt certificerede, selv om deres tjeneste kun har karakter af træning.

3. Kabinebesætningens størrelse

3.1 Der skal medføres mindst et kabinebesætningsmedlem pr. påbegyndt 50 passagerer, der aktuelt befordres.

3.1.1 Dette gælder dog ikke, hvis der kun befordres 5 ikke-betalende passagerer eller derunder, og disse har godt kendskab til brug af nødudstyret i kabinen.

3.2 Hvis luftfartsforetagendet ikke har særlige regler for gruppering af passagerer i kabinen, må antallet af kabinebesætningsmedlemmer dog ikke være mindre end halvdelen af det totale antal nødudgange af typerne A og I samt nødudgange af type II, hvis underkanten af nødudgangen er i højde med gulvplanet, jfr. BL 1-13.

3.3 Hvis luftfartsforetagendet ønsker at gruppere passagererne inden for bestemte sektioner af kabinen, skal der udarbejdes regler for placering af passagerer og mindste antal kabinebesætningsmedlemmer for hver luftfartøjstype samt versioner af typen.

3.4 Hvis der for at opfylde de i BL 9-2 anførte krav til demonstration af nødrømning må anvendes flere kabinebesætningsmedlemmer end hvad der foreskrives i nærværende BL, skal det i henhold til pkt. 3.1 krævede antal kabinebesætningsmedlemmer forøges tilsvarende.

3.5 Kabinebesætningens størrelse skal fremgå af driftshåndbogen eller flyvehåndbogen.

4. Kabinebesætningens placering

4.1 Et luftfartsforetagende skal for hver luftfartøjstype samt versioner af typen fastsætte regler for kabinebesætningsmedlemmernes placering under start og landing.

4.2 De i henhold til pkt. 3 krævede kabinebesætningsmedlemmer skal placeres så nær de i pkt. 3.2 nævnte nødudgange som muligt. Kabinebesætningsmedlemmerne skal fordeles i kabinen på en sådan måde, at der ved nødevakuering kan finde effektiv evakuering sted.

5. Straf

Overtrædelse af de i denne BL fastsatte bestemmelser straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 3, med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

6. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra de i denne BL fastsatte bestemmelser.

7. Ikrafttræden

7.1 Denne BL træder i kraft den 1. juni 1985.

7.2 Samtidig ophæves BL 5-13, 2. udgave, af 1. januar 1967.

V. K. H. Eggers

/ B. Helmø Larsen

Officielle noter

Ingen