Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om fleksjob mv. i staten

 

Fleksjobordning i staten

§ 1. Omfattet af fleksjobordningen er statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed. Som statsinstitution betragtes også selvejende institutioner, der er optaget på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner.

Stk. 2. Selvejende institutioner, bortset fra de i stk. 1 nævnte, selvstændige offentlige virksomheder og andre selvstændige forvaltningssubjekter, der modtager tilskud fra staten, er ikke omfattet af ordningen.

§ 2. Statsinstitutioner, der ansætter medarbejdere i fleksjob, jf. § 71 i lov om aktiv socialpolitik, får af Økonomistyrelsen refunderet den del af lønudgiften, som ikke dækkes af tilskuddet fra kommunen, jf. § 72, stk. 2-4 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Økonomistyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for beregning og udbetaling af refusionen.

§ 3. Statsinstitutionen afholder alle lønudgifterne i forbindelse med ansættelsen. Lønudgifterne konteres på standardkonto 11. Lønninger.

Stk. 2. Tilskuddet fra kommune og amt konteres på regnskabskonto 12.9x Øvrig tilskud/refusion for beskæftigelse.

Stk. 3. Modtagne refusioner vedrørende obligatoriske arbejdsgiverbidrag mv. konteres på regnskabskonto 29.90 Øvrige driftsindtægter.

Stk. 4. Modtagne refusioner fra Økonomistyrelsen for nettolønudgiften efter tilskud fra kommune og amt konteres på regnskabskonto 12.9x Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse.

§ 4. Statsinstitutionerne skal betale et bidrag pr. ansat til fleksjobordningen.

Stk. 2. Bidraget fastsættes forud for hvert kvartal.

Stk. 3. Bidraget opføres i institutionens regnskab som en lønudgift og konteres på regnskabskonto 11.9x. Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger.

Stk. 4. Økonomistyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for beregning, opkrævning og indbetaling af bidrag.

Skånejob og job på særlige vilkår

§ 5. Statsinstitutioner, der ansætter medarbejdere i skånejob, og som på finansloven er omfattet af en lønsumsramme, kan overskride denne, med forskellen mellem det modtagne løntilskud, jf. § 76, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik, og lønudgiften til den ansatte.

§ 6. Statsinstitutioner, der ansætter en medarbejder i optræning med løntilskud, og som på finansloven er omfattet af en lønsumsramme, kan overskride denne med forskellen mellem det modtagne løntilskud og lønudgiften til den ansatte.

§ 7. Statsinstitutioner, der indgår lokale aftaler om etablering af job på særlige vilkår, kan overskride den på finansloven opførte lønsumsudgift med de hertil knyttede lønudgifter.

§ 8. Statsinstitutionen afholder alle lønudgifterne i forbindelse med ansættelsen. Lønudgifterne konteres på standardkonto 11. Lønninger. I institutionens bevillingsafregning i statsregnskabet kan foretages en omflytning fra øvrige driftsudgifter til løn, svarende til den tilladte overskridelse, jf. §§ 5-7.

Stk. 2. Løntilskud fra kommune og amt konteres på regnskabskonto 12.9x Øvrig tilskud/refusion for beskæftigelse.

Stk. 3. Modtagne refusioner vedrørende obligatoriske arbejdsgiverbidrag mv. konteres på regnskabskonto 29.90 Øvrige driftsindtægter.

§ 9. Tilskudsinstitutioner opført på finansloven med særskilt lønbevilling er omfattet af bestemmelserne i §§ 5-8.

Ikrafttræden

§ 10. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 1999.

Stk. 2. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 28. maj 1996 om lønudgifter i forbindelse med socialt kapitel i staten.

Finansministeriet, den 18. december 1998

Mogens Lykketoft

/Mogens Pedersen