Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om VFR-flyvning uden jordsigt med flyvemaskiner

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 12. marts 1993, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 93 af 8. marts 1982 om flyvesikringstjeneste, luftrumsorganisation, lufttrafikregler og luftfartsinformationstjeneste, § 13, og bekendtgørelse nr. 171 af 28. april 1985 om driftsforskrifter for luftfart med danske luftfartøjer, § 1, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave.

1.2 Aeronautical Information Publication (AIP) Danmark.

1.3 Aeronautical Information Publication (AIP) Grønland og Færøerne.

2. Generelt

2.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for VFR-flyvning uden jordens eller havets overflade i syne, i det følgende kaldet jordsigt, med flyvemaskiner inden for dansk område samt for VFR-flyvning uden jordsigt med danske flyvemaskiner uden for dansk område.

2.1.1 En flyvemaskine betragtes som dansk, når den er dansk registreret eller opereres i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

2.1.2 For flyvning inden for dansk område skal bestemmelserne i denne BL følges. For flyvemaskiner, der ikke er omfattet af pkt. 2.1.1, skal kun bestemmelserne i afsnit 3, pkt. 5.1, pkt. 5.1.1, pkt. 5.1.2 og pkt. 5.1.3 samt afsnit 6 følges.

2.1.3 Ved flyvning med danske flyvemaskiner over en fremmed stats territorium skal bestemmelserne i denne BL følges med de afvigelser, som er fastsat af den pågældende stat.

2.1.4 Ved flyvning med danske flyvemaskiner over åbent hav og områder, hvor ingen stat hævder suverænitet, skal bestemmelserne i denne BL følges med de afvigelser, som inden for hver flyveinformationsregion er fastsat af vedkommende ATS-myndighed.

2.2 Erhvervsmæssig lufttransport af passagerer, post og/eller fragt med danske flyvemaskiner må kun udføres som VFR-flyvning uden jordsigt af luftfartsforetagender, der har tilladelse til IFR-flyvning, og kun med flyvemaskiner, der i henhold til luftfartsforetagendets Air Operators Certificate (AOC) er godkendt til IFR-flyvning.

3. Ansvar

Luftfartøjschefen er ansvarlig for, at bestemmelserne i denne BL overholdes.

4. Instrumentering og udstyr

4.1 Danske flyvemaskiner, jf. pkt. 2.1.1, skal i henhold til flyvehåndbogen være godkendt og udstyret til IFR-flyvning samt opfylde de luftdygtighedskrav, der er indeholdt i BL 1-12, afsnit 7.

4.2 Ved VFR-flyvning uden jordsigt over Grønland skal flyvemaskiner desuden være udstyret med mindst et navigationshjælpemiddel, beregnet til langdistanceflyvninger.

4.3 Ved VFR-flyvning uden jordsigt over Grønland skal flyvemaskiner uden for områder med fuld VHF-dækning ud over det, der er nævnt i pkt. 4.2, være udstyret med mindst en HF-radio.

5. Planlægning af flyvningen

5.1 Medmindre flyvningen til enhver tid vil kunne overgå til og afsluttes som en flyvning efter instrumentflyvereglerne, skal de vilkår for påbegyndelse af flyvningen, der er nævnt i pkt. 5.1.1, pkt. 5.1.2 og pkt. 5.1.3, være opfyldt.

5.1.1 Flyvningen må kun påbegyndes, når de tilgængelige meteorologiske oplysninger angiver, at det er muligt at gennemføre hele flyvningen under visuelle vejrforhold (VMC).

5.1.2 I flyvepladsudsigten (TAF) for bestemmelsesstedet eller i udsigten for et påtænkt landingsområde eller i udsigten for det sted på ruten, hvorfra fortsat flyvning vil foregå med jordsigt, må mængden af de skyer, der overflyves, højst udgøre 4/8 for hvert enkelt skylag, og sigtbarheden ved jorden skal være angivet til mindst 5 km.

5.1.3 Ved en flyvnings påbegyndelse skal der under hensyntagen til den vind og de øvrige meteorologiske forhold, som kan forventes at forekomme under flyvning i de højder, i hvilke flyvningen agtes udført, ud over brændstof til flyvning til bestemmelsesstedet medføres brændstof til flyvning i mindst 45 minutter ved normal marchfart.

5.2 Erhvervsmæssig lufttransport af passagerer, post og/eller fragt skal planlægges således, at flyvningen til enhver tid vil kunne overgå til flyvning efter instrumentflyvereglerne og gennemføres under overholdelse af de bestemmelser for IFR-flyvning, der er indeholdt i luftfartsforetagendets driftshåndbog.

6. Udførelse af flyvningen

6.1 Der skal afgives flyveplan for den pågældende flyvning.

6.2 VFR-flyvning uden jordsigt må kun udføres inden for den daglige periode for VFR-flyvning, som er publiceret i AIP Danmark, henholdsvis AIP Grønland og Færøerne.

7. Personel

VFR-flyvning uden jordsigt må kun udføres af luftfartøjschefer, som har mindst 150 timers flyvetid som pilot. Heraf skal mindst 75 timer være udført på flyvemaskine.

8. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

9. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

10. Straf

Med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år straffes i medfør af luftfartsloven, § 149, stk. 8, den luftfartøjschef, der planlægger eller udfører en flyvning i strid med bestemmelserne i denne BL.

11. Ikrafttræden

11.1 Denne BL træder i kraft den 1. juli 1993.

11.2 Samtidig ophæves BL 5-43, 1. udgave af 31. januar 1992.

Statens Luftfartsvæsen, den 19. maj 1993

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen