Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Med virkning fra den 1. januar 1999 ophører Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltnings lånevirksomhed, således at bankens opgaver fremover alene består i afvikling af allerede optagne lån og foretagne udlån og dertil knyttede aktiviteter, herunder låneomlægninger, jf. dog stk. 2-4.

    Stk. 2. Banken kan med finansministerens samtykke optage lån og korterevarende kreditter til opfyldelse af et midlertidigt finansieringsbehov.

    Stk. 3. Nyudlån skal dog gennemføres, i det omfang banken er forpligtet hertil efter gældende lov eller af aftaler, der er indgået før den 1. januar 1999.

    Stk. 4. Alle forpligtelser og aftaler i øvrigt, som banken har påtaget sig eller indgået før den 1. januar 1999, skal respekteres og gennemføres.

§ 2. Når optagne lån, udlån og andre forpligtelser m.v. er afviklet, ophæves banken, og alle tilbageværende aktiver og andre rettigheder overføres til statskassen.

    Stk. 2. Finansministeren kan med bevillingsmæssig hjemmel beslutte, at banken skal ophæves, før optagne lån, udlån og andre forpligtelser er afviklet. I så fald overtager statskassen alle bankens aktiver og passiver samt andre rettigheder og forpligtelser.

§ 3. Under afviklingen af bankens aktiviteter er de lån, som banken har optaget, sikret ved dens grundfond og andre reserver. Det gælder også låneomlægninger, som banken efter den 1. januar 1999 måtte foretage efter § 1, stk. 1, samt lån og korterevarende kreditter, som banken har optaget efter den 1. januar 1999 efter § 1, stk. 2. Til yderligere sikkerhed garanterer den danske stat for betaling af renter og afdrag samt for andre løbende forpligtelser.

§ 4. Finansministeren kan med bevillingsmæssig hjemmel overføre den del af bankens reserver til statskassen, som ikke er nødvendig for, at banken kan opfylde de krav, der er bestemt af de på banken hvilende forpligtelser.

    Stk. 2. Bankens overskud tilfalder statskassen, for så vidt det ikke henlægges til reserverne.

§ 5. Bankens bestyrelse, jf. § 6, træffer beslutning om anbringelse af likvide midler samt om fordelingen af det årlige overskud.

§ 6. Banken ledes af en bestyrelse, som består af 3 medlemmer, der udpeges af finansministeren. Finansministeren udnævner bestyrelsens formand blandt dens medlemmer.

    Stk. 2. Den daglige administration varetages af Finansstyrelsen som forretningsfører.

    Stk. 3. Finansstyrelsens administrerende direktør og bestyrelsen udfærdiger vedtægter for banken. Vedtægterne, som skal godkendes af finansministeren, skal indeholde nærmere regler om Finansstyrelsens kompetence som forretningsfører og om den daglige forretningsgang m.v.

§ 7. Bankens regnskabsår er kalenderåret. Bankens årsregnskab, herunder en beretning om bankens virksomhed, afgives af bestyrelsen til finansministeren, hvorefter regnskabet offentliggøres.

§ 8. Revisionen af bankens virksomhed foretages efter reglerne for den statslige revision.

§ 9. Administrative opgaver af finansiel karakter, som henhører under andre ministres forretningsområder, kan af vedkommende minister og finansministeren i forening henlægges til Finansstyrelsen. Regler for denne administration fastsættes af finansministeren efter forhandling med den pågældende minister.

§ 10. Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

    Stk. 2. Samtidig ophæves lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 23. juli 1993.

    Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 finder følgende bestemmelser samt regler udstedt i medfør heraf fortsat anvendelse for garantier, der er stillet inden den 1. januar 1999:

1) § 15, stk. 3-5, i lov om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

2) § 12 a, stk. 3-5, i lov om erhvervsskoler.

3) § 32, stk. 3-5, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

§ 11. I lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 13. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)« til: »Finansstyrelsen«.

2. I § 1, stk. 1, udgår »og Hypotekbankens bankvirksomhed«.

3. I § 1 a, stk. 1, ændres »Hypotekbankens bankvirksomhed« til: »Finansstyrelsen«.

4. I § 1 a, stk. 1, indsættes efter »som«: »på statskassens vegne«.

5. § 1 a, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

6. § 1 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Finansministeren fastsætter regler for administrationen af studielån, der overføres til Finansstyrelsen efter stk. 1, samt regler om rente, rykkergebyrer og ekspeditionsgebyrer, klageadgang og klagefrist.«

7. § 4, stk. 1, affattes således:

»Studielån, der indfries efter § 3, administreres af Finansstyrelsen, der søger kravene inddrevet hos låntagerne. Det samme gælder studielån, der er overført til Finansstyrelsen efter § 1 a, men som opsiges på grund af misligholdelse.«

8. § 4, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Renten fastsættes for et halvt år ad gangen som Finansstyrelsens gennemsnitlige rente for de i § 1 a anførte studielån i det forudgående halvår med et tillæg på 1 procentpoint.«

9. I § 5 udgår »og Hypotekbankens bankvirksomhed«.

10. I § 8, stk. 1, udgår »og Hypotekbankens bankvirksomhed«.

11. § 8, stk. 3, ophæves.

12. Overalt i loven i øvrigt ændres »Hypotekbanken« til: »Finansstyrelsen« og »Hypotekbankens« til: »Finansstyrelsens«.

§ 12. I lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld, jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 13. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)« til: »Finansstyrelsen«.

2. I § 1 indsættes efter »tilbagebetaling af statsgaranterede studielån«: », tidligere statsgaranterede studielån, der er overført til Finansstyrelsen efter lov om statsgaranterede studielån,«.

3. I § 8 udgår »og Hypotekbankens bankvirksomhed«.

4. I § 12 og § 15, stk. 1, nr. 2, litra a, ændres »Hypotekbankens bankvirksomhed« til: »Finansstyrelsen«.

5. I § 15, stk. 2, 1. pkt., udgår »eller Hypotekbankens bankvirksomhed«.

6. I § 15, stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og om tilbagebetaling af studiegæld efter en forhåndstilkendegivelse om eftergivelse af studiegæld m.v.«

7. I § 16, stk. 6, udgår », Hypotekbankens bankvirksomhed«.

8. Overalt i loven i øvrigt ændres »Hypotekbanken« til: »Finansstyrelsen«.

§ 13. I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 655 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 438 af 26. juni 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 A, stk. 3, udgår »i medfør af § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning«.

2. I § 6 A, stk. 3, og § 7, 1., 2., 3. og 4. pkt., ændres »Hypotekbanken« til: »Finansstyrelsen«.

§ 14. I lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 22. november 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1, og § 6 a, stk. 1 og 3, ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« til: »Finansstyrelsen«.

§ 15. I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 512 af 2. juli 1998, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 6 a ophæves.

§ 16. I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 18. august 1998, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 3 a ophæves.

§ 17. I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 18. august 1997, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 5 a ophæves.

§ 18. I lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. foretages følgende ændring:

1. § 15 ophæves.

§ 19. I lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 17. juni 1996, foretages følgende ændring:

1. § 12 a ophæves.

§ 20. I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 542 af 16. juli 1998, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 4 ophæves.

§ 21. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet på Christiansborg slot, den 16. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Mogens Lykketoft