Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om
omlægning af finansiering af udgifter til rådighedsløn og ventepenge til forhenværende tjenestemænd

(Til samtlige ministerier mv )

 

Fremover skal de enkelte ministerier selv afholde den fulde udgift til rådighedsløn til tjenestemænd i staten.

Iværksættelsen af denne ændrede finansiering vil gælde for tjenestemænd, der afskediges på grund af opgavebortfald, stillingsnedlæggelse i 1999 og senere, og hvor ministeriet efter 1. januar 1999 indhenter udtalelse i medfør af tjenestemandslovens § 31, stk.2, i Finansministeriet, Økonomistyrelsen.

Vedkommende ministerium skal selv betale alle udgifter til rådighedsløn i de 3 år, hvor den fhv. tjenestemand har krav på rådighedsløn, jf. i den forbindelse Finansministeriets bek. 604 af 28/6 1994 og cirkulære af 10. juli 1994 om rådighedsløn og ventepenge.

Ansættelsesmyndighederne vil endvidere til FL § 36 skulle indbetale pensionsbidrag af den pensionsgivende løn på skalatrinnet, idet rådighedslønsperioden indgår i den pågældendes pensionsalder.

Udbetaling af rådighedsløn til den tidligere tjenestemand vil indtil videre fortsat ske ved administration i Økonomistyrelsen, der anviser rådighedslønnen mod refusion fra vedkommende ansættelsesmyndighed.

Til brug herfor skal ansættelsesmyndigheden som hidtil sørge for at indsende et udfyldt pensionsberegningsskema, underskrevet af ansættelsesmyndigheden og vedkommende tjenestemand, vedlagt kopi af en lønspecifikation for den pågældende tjenestemand samt oplysning om myndighedens reg. nr.

For udgifter til ventepenge gælder tilsvarende principper.

Dette cirkulære erstatter afsnit 6. Finansiering i Finansministeriets cirkulære af 10. juli 1994 om rådighedsløn og ventepenge.

 

Finansministeriet, den 16. december 1998

P.M.V.
E.B.
Lene Larsen

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som Fmst. nr. 109-98