Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om civil overlydsflyvning

I medfør af § 82, § 82a og § 149, stk. 9, i luftfartsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 381 af 10. juni 1969 som ændret ved lov nr. 94 af 29. marts 1972 og senest ved lov nr. 261 af 8. juni 1983, fastsættes herved efter bemyndigelse fra ministeriet for offentlige arbejder følgende:

1. Generelt

Civil luftfart med overlydshastighed over dansk område er forbudt.

2. Dispensation

Ministeriet for offentlige arbejder kan i ganske særlige tilfælde gøre undtagelse fra forbudet mod civil overlydsflyvning.

3. Straf

Overtrædelse af forbudet eller af vilkår, fastsat i en dispensation, straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 9, med bøde. Der kan pålægges en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

4. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. juli 1983.

V. K. H. Eggers

/ B. Helmø Larsen

Officielle noter

Ingen