Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om amatørbygning af luftfartøjer

I medfør af ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 332 af 27. november 1964, § 1, § 2 og § 10, stk. 5, fastsættes herved følgende regler for amatørbygning af luftfartøjer:

1. Generelt

1.1 Denne BL omhandler adgang til at amatørbygge luftfartøjer med størst godkendt startvægt (MTOW) på 2730 kg/6000 lbs.

1.2 Luftfartøjer fremstillet i henhold til denne BL kan ikke få udstedt standardluftdygtighedsbevis.

1.3 Luftfartøjer fremstillet i henhold til denne BL må under flyvning højst transportere 4 personer.

1.4 Den, som agter at amatørbygge et luftfartøj, skal ansøge luftfartsdirektoratet om byggetilladelse (standardformular).

2. Kontrollant

2.1 En af luftfartsdirektoratet godkendt kontrollant skal føre tilsyn med luftfartøjets fremstilling.

2.2 Kontrollanten har følgende opgaver:

 • a) Han skal overvåge, at værkstedsforholdene under bygningen til stadighed er tilfredsstillende.
 • b) Han skal overvåge, at byggeren er kvalificeret til at udføre de krævede arbejdsrutiner.
 • c) Han skal kontrollere samtlige fremstillede detaljer, hvad angår materiale, arbejdets kvalitet og overensstemmelse med de godkendte tegninger.
 • d) Han skal kontrollere alle større enheder både før og efter samling.
 • e) Han skal stemple samtlige kontrollerede dele.
 • f) Han skal kontrollere byggejournalens føring, angive datoen for samtlige kontrolstemplinger samt indføre anmærkninger på dele, som kræver udbedring, før de kan godkendes.
 • g) Han skal holde luftfartsdirektoratet underrettet om arbejdets fremadskriden.

3. Byggejournal

3.1 Byggeren skal oprette og føre en byggejournal i overensstemmelse med kontrollantens anvisninger.

4. Værksted.

4.1 Værkstedet skal være godkendt af luftfartsdirektoratet.

4.1.1 Værkstedet skal opfylde følgende krav:

 • a) Pladsforholdene skal være tilfredsstillende.
 • b) Temperaturen skal kunne holdes inden for de grænser, der betinges af de anvendte arbejdsmetoder.
 • c) Fugtighedsgraden skal kunne holdes under den grænse, der betinges af de anvendte arbejdsmetoder og materialer.
 • d) Udstyret skal dække de i tegningerne foreskrevne arbejdsmetoder.

4.1.2 En eller flere arbejdsrutiner kan efter aftale med kontrollanten udføres på andet værksted og af anden person.

5. Luftdygtighedskrav

5.1 Konstruktion

5.1.1 Konstruktionen skal være typecertificeret. Typecertificeringen skal være foretaget af luftfartsdirektoratet eller af udenlandsk luftfartsmyndighed og accepteret af luftfartsdirektoratet.

5.1.2 Forsæder skal være udstyret med en af luftfartsdirektoratet godkendt lænde- og skulderseleinstallation.

5.1.3 Ildslukker og nødforbindingskasse skal monteres i overensstemmelse med gældende regler.

5.2 Arbejdsgrundlag

5.2.1 Der skal foreligge et komplet sæt arbejdstegninger. Tegningsfortegnelsen skal godkendes af luftfartsdirektoratet.

5.2.2 De til tegningerne knyttede instruktioner og specifikationer skal være udfærdiget på et sprog, der forstås af byggeren.

5.3 Materialer og komponenter

5.3.1 Der skal anvendes materialer og komponenter som angivet i styklister. Afvigelser for styklisternes krav skal godkendes af luftfartsdirektoratet.

5.4 Arbejdsmetoder

5.4.1Arbejdsmetoderne skal være i overensstemmelse med de på tegningerne angivne. Afvigelser herfra skal godkendes af * luftfartsdirektoratet.

5.4.2 Svejsninger og slaglodninger skal udføres af en godkendt svejser. Byggeren må selv udføre svejsninger og slaglodninger, såfremt han aflægger en prøve på Svejsecentralen efter gældende regler for godkendelse af svejsere. Resultatet af en sådan prøve skal vedhæftes byggejournalen.

5.4.3 Limningsprøver skal udføres i et omfang bestemt af kontrollanten. Resultatet af disse prøver skal indføres i byggejournalen af kontrollanten. Prøverne skal mærkes og opbevares, indtil luftdygtighedsbeviset er udstedt.

5.5 Skiltning og identifikation

5.5.1 Flystel, motor og propel/rotor skal afmærkes med

 • a) fremstillerens navn,
 • b) fremstillingsår,
 • c) typebetegnelse,
 • d) fabrikationsnummer.

5.5.2 Flystellets afmærkning skal være i form af et rustfrit stålskilt monteret udvendig på kroppen.

5.5.3 Luftfartøjet skal udstyres med nationalitets- og registreringsmærker samt et ejerskilt i overensstemmelse med gældende regler.

5.5.4 Luftfartøjet skal udvendig, nær indgangsdøren, være mærket med ordet »eksperimental« i 5 cm høje bogstaver.

5.5.5 Luftfartøjet skal på instrumentpanelet have monteret et for pilot og passagerer let læseligt, rødt skilt med teksten:

Dette luftfartøj er amatørbygget og opfylder ikke standard luftdygtighedskravene.

5.6 AFPRØVNING

5.6.1 Luftfartøjet skal funktionsprøves efter et af luftfartsdirektoratet godkendt program.

5.6.2 Luftfartøjet skal vejes i overensstemmelse med BL 1-2.

5.6.3 Luftfartøjet skal prøveflyves i et omfang, der gør det muligt at fastlægge operationelle begrænsninger og udarbejde præstationsdata.

5.6.4 Luftfartøjet skal støjcertificeres i overensstemmelse med BL 1-14.

6. Flyvetilladelse

6.1 Byggeren skal ansøge luftfartsdirektoratet om flyvetilladelse.

6.2 Luftfartsdirektoratet skal, før en flyvetilladelse kan udstedes

 • a) inspicere og godkende luftfartøjet,
 • b) godkende prøveflyvningsprogrammet,
 • c) godkende det geografiske område, inden for hvilket prøveflyvningerne skal udføres, herunder starter og landinger,
 • d) godkende det mindste antal flyvetimer nødvendige for demonstration af luftfartøjets pålidelighed.

7. Luftdygtighedsbevis/registreringsbevis

7.1 Byggeren skal ansøge luftfartsdirektoratet om udstedelse af luftdygtighedsbevis i overensstemmelse med gældende regler og vedlægge som dokumentation:

 • a) byggejournal og funktionsprøverapport attesteret af kontrollanten,
 • b) rejsedagbog, teknisk journal og prøveflyvningsrapport attesteret af piloten og byggeren,
 • c) flyvehåndbog omfattende

1. luftfartøjets hoveddata,

2. operationelle begrænsninger,

3. vægt- og balanceberegningsmetode,

4. instruktion for inspektion før opstart, motoropstart, nødvendige afprøvninger før start, start, stigning, vandret flyvning, nedstigning, landing og motorstandsning,

5. præstationsdata mindst omfattaende:

stallhastigheder i forskellige konfigurationer,

start- og landingsdistance,

bedste stigehastighed og tilhørende flyvehastighed,

sammenhørende værdier for flyvehastighed, flyvehøjde, motoreffekt og brændstofforbrug,

 • d) vedligeholdelsessystem baseret på 50 og 100 timers intervaller med instruktioner for udførelse af de enkelte programpunkter.

7.2 Luftfartøjet skal registreres i nationalitetsregistret i overensstemmelse med gældende regler.

8. Dispensation

8.1 Luftfartsdirektoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra de i denne BL fastsatte bestemmelser.

9. Straf

9.1 Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed urigtigt attesterer noget vedrørende et arbejde, hvis udførelse han efter denne BL er beføjet til at attestere, straffes med bøde eller hæfte, jf. luftfartslovens § 149, stk. 6.

10. Ikrafttræden

10.1 Denne BL træder i kraft den 1. oktober 1980. Samtidig ophæves BL 1-5, 1. udgave, af 1. september 1966.

10.1.1 Luftfartøjer, der er påbegyndt bygget i henhold til BL 1-5, 1. udgave, af 1. september 1966, inden den 1. november 1979, kan færdiggøres efter reglerne i BL 1-5, 1. udgave, og få udstedt standardluftdygtighedsbevis, forudsat at projektet er afsluttet, og andragende om registrerings- og luftdygtighedsbevis er modtaget i luftfartsdirektoratet senest 5 år efter denne BL's ikrafttrædelsesdato.

H. Dahl

/ P. Jørgensen

Officielle noter

Ingen