Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Almindelige bestemmelser for leje af pladser ved statens havne


§ 1

Overtagelse af pladsen.

Lejeren overtager pladsen i den stand, hvori den ved lejemålets indgåelse forefindes.

Indhegning, kloakering.

Lejeren er berettiget til og efter havnebestyrelsens pålæg forpligtet til, hvor bygninger ikke ligger langs pladsens grænselinier, i disse sidste at lade anbringe stakit eller plankeværk efter havnebestyrelsens nærmere bestemmelse. Sådant hegn skal have et ordentligt udseende (også med hensyn til farve) efter beliggenhed, og det skal vedligeholdes på en efter havnebestyrelsens skøn passende måde. Den mod gade vendende side af hegnet skal danne en jævn flade, og det skal være så højt og solidt, at det er i stand til at holde de på pladsen oplagte varer inden for hegnet.

Porte og døre i hegnet må ikke kunne åbnes udad. Er der fælles hegn mellem 2 udlejede arealer, kan havnebestyrelsen afgøre eventuelle spørgsmål om fordelingen af hegnsudgifterne.

Lejeren skal efter nærmere aftale med havnebestyrelsen lade fremstille afløb fra den lejede plads og fra de på denne eventuelt opførte bygninger m.v. til havnens kloaksystem, såfremt et sådant findes, eller på anden måde, men havnebestyrelsen er berettiget til, når forholdene efter dens skøn taler derfor, at lade sådanne eller lignende arbejder udføre efter regning på lejerens bekostning.

Opførelse af bygninger, skure og lign.

Opførelse af bygninger, skure, større mekaniske apparater eller lignende på pladsen må kun ske efter forud hos havnebestyrelsen indhentet tilladelse, og tegninger til de bygninger og anlæg, der agtes opført, skal forinden arbejdets påbegyndelse forelægges havneingeniøren (ved mindre havne den med havnen tilsynsførende ingeniør) til godkendelse, efter at de er godkendt af de vedkommende bygnings-, brand- og sundhedsmyndigheder.

Porte, døre og vinduer, hvis underkant ikke er holdt mindst 2,2 m over terrainhøjde, må i almindelighed ikke, når de åbnes, række uden for pladsens begrænsningslinier.

Såfremt der for opførelse af bygværker, som ovenfor omtalt, kræves særlige funderingsarbejder, må der ved udførelsen af sådanne drages omsorg for, at der ikke ved udgravning, lænspumpning af byggegruber, rammearbejder eller lignende forvoldes skade på kajindfatninger, nærliggende bygninger eller anlæg. Mekaniske rambukke med hurtigt på hinanden følgende slag må kun anvendes efter havneingeniørens, eventuelt (jfr. ovenfor) den med havnen tilsynsførende ingeniørs tilladelse. Lejeren er ansvarlig for al skade, som ved udførelsen af sådanne arbejder måtte forvoldes havnen.

§ 2

Pladsens benyttelse.

Pladsen må kun benyttes i overensstemmelse med de i kontrakten herom fastsatte bestemmelser. Hvor hensynet til nærliggende kajindfatninger eller andre forhold gør det nødvendigt, kan der af havnebestyrelsen fastsættes en maksimalbelastning af pladsen.

På pladsen og i de på denne opførte bygninger må i almindelighed kun oplægges sådanne varer og sådant materiel, som udlosses fra eller indlades i skib i havnen, eller som benyttes i den virksomhed, hvortil pladsen er udlejet.

Let antændelige varer samt eksplosive stoffer, ildelugtende varer eller varer, som ved deres udseende eller på anden måde kan være ubehagelige for omgivelserne, må ikke oplægges, medmindre havnebestyrelsen giver særlig tilladelse hertil. Der må ikke fra pladsen udspredes generende røg, lugt eller støv og ikke fremkaldes generende støj udover, hvad der er nødvendig følge af den brug, som er tilladt i kontrakten, og der må ikke på pladsen uden havnebestyrelsens særlige tilladelse udøves nogen virksomhed, der forhøjer brandforsikringspræmien for de nærliggende virksomheder.

Såfremt pladsen benyttes til oplag af brandfarlige vædsker, er lejeren ansvarlig for, at der ikke i forbindelse med anlæggets anbringelse, drift eller fjernelse påføres havnen udgifter, ligesom lejeren er ansvarlig over for havnevæsenet for skade på havneværker, fartøjer, beholdninger af levende fisk og lignende, som forårsages af oliespild eller afledning af olieholdigt spildevand fra pladsen.

I de på pladsen eventuelt opførte bygninger må ikke uden særlig tilladelse indrettes beboelse, ligesom der ej heller uden havnebestyrelsens tilladelse må indrettes eller drives butikker for detailhandel.

§ 3

Forhold til de omliggende gader.

Ind- og udlosning til og fra pladsen må ikke afbryde færdslen i de om pladsen liggende gader.

Faste eller bevægelige losseapparater, der rækker ud over eller overspænder kaj eller kajgade, må ikke opføres uden havnebestyrelsens samtykke. Apparater af denne og lignende art, som tillades opført, må, når de er ude af brug, ikke række ud over kaj eller bolværk eller ind i de for tilstedeværende jernbanespor foreskrevne frie profiler. Trafikken i havnen eller på kajen må ikke ud over det efter forholdenes natur nødvendige generes ved apparaternes benyttelse, ved støv eller på anden måde. Lejeren er ansvarlig for den skade eller ulempe, som på grund af apparaternes opførelse, tilstedeværelse, benyttelse eller fjernelse forvoldes havnen.

Anbringelse af losseapparater og lignende medfører ikke nogen fortrinsret til benyttelse af bolværket udfor den lejede plads, men havnen vil stedse søge at skaffe lejeren den bedst mulige adgang til at udnytte apparatet.

Efter benyttelse af kran, udleveringsslidsker og lignende skal lejeren rense kajgaden og spor for eventuelt spildt materiale, ligesom han iøvrigt skal fjerne forurening, hidrørende fra den på pladsen drevne virksomhed eller forvoldt af personer, for hvis handlinger lejeren er ansvarlig.

§ 4

Renholdelse.

Lejeren skal indenfor det lejede areal på tilbørlig måde renholde pladsen samt eventuelt på denne værende veje, bygninger m.v. Han skal endvidere overtage de grundejerne i henhold til rotteudryddelseslove påhvilende forpligtelser.

Sne, is og affald fra den udlejede plads må ikke henkastes på havnens pladser, gader, veje eller i havnens bassiner.

§ 5

Vedligeholdelse af bygninger m.v.

Bygninger og øvrige på pladsen værende anlæg m.v. skal af lejeren vedligeholdes på en efter havnebestyrelsens skøn forsvarlig måde og skal have et ordentligt udseende- også med hensyn til farve - efter beliggenheden.

§ 6

Havnens dispositioner i forhold til det udlejede.

Lejeren må finde sig i de ulemper, der fremkommer ved udførelsen af offentlige arbejder på havnen udenfor den lejede plads og kan ikke i sådan anledning gøre krav på erstatning eller fradrag i lejeafgiften. Særlig bemærkes, at lejeren skal finde sig i ind- eller udrykninger af bolværkslinien udfor den lejede plads. Havnebestyrelsen er berettiget til imod at erstatte lejeren den derved direkte forvoldte skade at lade anbringe elektriske ledninger, lamper og lignende på de lejeren tilhørende bygninger samt til at føre vand-, gas-, elektricitets- og kloakledninger, tuneller, losseapparater m.v. ind over eller under den udlejede plads, når lejeren ikke derved hindres i udøvelsen af den i kontrakten hjemlede brug af pladsen.

§ 7

Lejerens ansvar.

Lejeren er til enhver tid underkastet de reglementer og bestemmelser, der gælder for havnen (jfr. særlig §§ 41-44 i standardreglementet for overholdelse af orden i (ved) danske havne (broer)) og for sporene, såvel som de bestemmelser, der foreskrives af brand-, bygnings- og sundhedsautoriteterne. Lejeren er pligtig at skadesløsholde havnen for alt ansvar, som måtte opstå ved overtrædelse af disse autoriteters påbud.

Ligeledes er lejeren pligtig at skadesløsholde havnen for ethvert ansvar og erstatningskrav, der måtte fremkomme i anledning af ulemper for omgivelserne ved lugt, røg, støv o.s.v. fra den på pladsen drevne virksomhed.

§ 8

Fremleje.

Fremleje eller overdragelse af pladsen og dens brug til andre må kun ske med havnebestyrelsens tilladelse.

§ 9

Aflevering ved lejemålets ophør.

Lejeren forpligter sig til, såfremt intet andet er bestemt i den angående lejemålet oprettede kontrakt, ved lejemålets ophør at aflevere pladsen i samme stand, som den er overtaget, og fuldstændig ryddeliggjort (herunder for fundamenter over daglig vandstand og lign.). I mangel heraf er havnebestyrelsen berettiget til at lade pladsen ryddeliggøre for lejerens regning.

§ 10

Lejeafgift.

Lejeafgiften retter sig efter den til enhver tid for havnen gældende takst, der fastsættes af ministeriet for offentlige arbejder. Lejeafgiften skal, såfremt intet andet bestemmes i kontrakten, indbetales forud på havnens kontor med halvdelen henholdsvis 1. april og 1. oktober.

§ 11

Opsigelse.

Lejemålet kan, såfremt ikke andet er bestemt i kontrakten, opsiges med 3 måneders varsel fra een af siderne, dog kun til ophør ved en af de i § 10 anførte betalingsterminer.

§ 12

Skatter og afgifter.

Skatter og afgifter af selve pladsen betales af havnen, medens skatter og afgifter af de af lejeren på pladsen opførte bygninger m.v. betales af lejeren.

§ 13

Lejerens repræsentant.

Lejeren skal, såfremt han har eller tager bolig udenfor den by, ved hvilken havnen er beliggende, for havnebestyrelsen skriftlig opgive en vederhæftig mand, der er bosiddende i havnens nærhed, og som over for havnebestyrelsen skal være ansvarlig for opfyldelsen af de forpligtelser, som lejeren ved lejemålets indgåelse påtager sig, og til hvem meddelelser og anvisninger fra havneopsynet kan gives med samme gyldighed, som om de var givet til lejeren selv.

§ 14

Tilsyn med pladsens benyttelse m.v.

De af havnebestyrelsen befuldmægtigede tjenestemænd skal være berettiget til at påse, at pladsen kun benyttes i overensstemmelse med de foran stående bestemmelser og skal derfor til enhver tid have adgang til denne.

Forefindes varer eller genstande, hvis oplægning på pladsen ikke er tilladt, skal havnebestyrelsen være berettiget til at lade disse fjerne for lejerens regning.

Dersom lejeren efter havnebestyrelsens skøn på noget punkt undlader at opfylde sine forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse, renholdelse eller lign., er havnen berettiget til efter udløbet af en af denne fastsat frist til forholdets berigtigelse at lade de nødvendige foranstaltninger bringe til udførelse for lejerens regning.

§ 15

Misligholdelse.

Såfremt lejeafgiften eller nogen anden i kontrakten fastsat afgift eller ydelse trods påkrav ved anbefalet brev udebliver 8 dage over forfaldstid, eller såfremt lejeren på anden måde væsentlig misligholder kontrakten, er havnebestyrelsen berettiget til straks og uden opsigelse at hæve lejemålet, og lejeren er i så fald pligtig til straks og uden erstatning indenfor en af havnebestyrelsen fastsat frist at fraflytte og ryddeliggøre pladsen, som i § 9 angivet. Efterkommer lejeren ikke sådant krav, kan havnebestyrelsen på lejerens bekostning ved fogden lade sig indsætte i det udlejede. Lejeren er i alle tilfælde pligtig at betale leje for den tid, til hvilken lejemålet kunne opsiges af ham med almindeligt varsel, og til at erstatte havnen ethvert af misligholdelsen følgende tab. Hvad havnen indvinder eller burde indvinde ved arealets udnyttelse inden for det ovennævnte tidsrum, skal dog komme lejeren til gode.

§ 16

Kontrakt m.v.

Den om lejemålet oprettede kontrakt forbliver i havnebestyrelsens besiddelse, medens lejeren får tilstillet en bekræftet genpart af kontrakten.

Alle med kontraktens oprettelse, stempling og tinglysning samt med pladsens udstykning og matrikulering m. v. forbundne udgifter afholdes af lejeren.

§ 17

Retslige forkyndelser for lejeren kan til enhver tid retsgyldig finde sted på den lejede plads for hvem af lejerens folk, der antræffes.

Ministeriet for offentlige arbejder, den 17. aug. 1949.

P.M.V.

Palle Christensen

/Sv. Garde.

Officielle noter

Ingen