Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om bilag 1 til BL 7-serien. Særligt følsomme naturområder

I medfør af luftfartslovens § 82 og § 149, stk. 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 10. juni 1969, som ændret ved lov nr. 94 af 29. marts 1972 og senest ved lov nr. 87 af 13. marts 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Ministeriet for Offentlige Arbejder, jf. bekendtgørelse nr. 93. af 8. marts 1982, følgende:

1. Med den voksende lufttrafik er forstyrrelse af vildtet øget i de senere år. Mange arter af såvel fugle som pattedyr er følsomme over for støj fra luftfartøjer, og overflyvning af vildtets tilholdssteder selv i ringe omfang kan være kritisk.

2. På kortet side 2 er markeret de vigtigste tilholdssteder for fugle og pattedyr i Syddanmark. Flyvning over disse områder i højder lavere end 1000 FT (300 m) skal undgås.

3. For så vidt angår Grønland skal flyvning over områderne 29, 30 og 31, jf. side 3 og 4, i højder lavere end 1500 FT (500 m) undgås.

Oversigt:

1. Hirsholmene

2. Nordre rønner

3. Læsø

4. Hanstholm

5. Vejlerne

6. Livø

7. Mariager fjord, Lille Vildmose

8. Harboøre og Agger tanger

9. Skibsted fjord

10. Farvandet nord for Anholt

11. Hjarbæk fjord

12. Nissum fjord

13. Stadil og Veststadil fjorde

14. Hesselø

15. Ringkøbing fjord

16. Stavns fjord

17. Horsens fjord og Endelave

18. Nærø strand og Æbelø-området

19. Sejrøbugten

20. Roskilde fjord syd

21. Tissø

22. Farvandet mellem Skelskør nor og Glænø

23. Karrebæk og Dybsø fjorde

24. Præstø fjord, Jungshoved nor, Ulfshale, Nyord

25. Sydfynske øhav

26. Maribosøerne

27. Rødsand

28. Bøtø nor

29. Nationalparken i Nord- og Østgrønland, jf. Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse nr. 374 af 25. juni 1976

30. Melvillebugten, jf. fredning, etableret ved bekendtgørelse udstedt 27. juni 1980 af rigsombudsmanden i Grønland

31. Angujaartorfiup Nunaa, Manitsup kommunia, jf. fredning, etableret ved kundgørelse udstedt 2. oktober 1984 af Grønlands hjemmestyre.

2. Ikrafttræden

2.1 Denne BL træder i kraft den 21. november 1985.

2.2 Samtidig ophæves BL 7-l6, 1. udgave af 1. april 1984.

V. K. H. Eggers

/ K. Helsø

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen