Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser

I medfør af § 52, § 70, § 149, stk. 10 og 13, og § 153, stk. 2, i lov om luftfart, jfr. lovbekendtgørelse nr. 381 af 10. juni 1969, som ændret ved lov nr. 94 af 29. marts 1972 og senest ved lov nr. 261 af 8. juni 1983, fastsætter luftfartsdirektoratet herved efter bemyndigelse fra ministeriet for offentlige arbejder følgende:

1. Gyldighedsområde

Denne BL gælder for alle offentlige flyvepladser, herunder offentlige helikopterflyvepladser.

2. Definitioner

Arbejdsaktivitet. Ethvert anlægs- eller større reparationsarbejde på en flyveplads' baner og rulleveje med dertil hørende sikkerhedszoner eller på en flyveplads' forplads, anlæg eller udstyr.

Anm.: Almindelige vedligeholdelsesarbejder, såsom udskiftning af elektriske pærer, fejning af baner, græsslåning og snerydning er ikke omfattet af denne BL.

Bane (Runway) . Et på en landflyveplads afmærket rektangulært område til brug ved landing og start med luftfartøjer.

Manøvreområde (Manoeuvring Area) . Den del af en flyveplads, der anvendes til luftfartøjers start og landing og kørsel, bortset fra forpladsen.

Rullevej (Taxiway) . En på en landflyveplads anlagt vej til brug for luftfartøjer under kørsel fra en del af flyvepladsen til en anden, herunder:

  • a) Rullebane ved standplads. En del af en forplads, som benævnes rullevej, og som kun har til formål at give adgang til standpladser.
  • b) Rullevej på forplads. Den del af et rullevejssystem, som findes på forpladsen, og som i en gennemgående rute krydser forpladsen.
  • c) Rullevej til hurtig frakørsel. En rullevej, som slutter sig til en bane i en spids vinkel, således at landende luftfartøjer kan køre fri af banen med en højere hastighed, end det ellers er muligt, med det formål at nedbringe den tid, banen er optaget.

Sikkerhedszone (Strip) . Et nærmere angivet område indeholdende en bane og evt. en stopvej, hvis formål er

  • a) at reducere risikoen for skader på luftfartøjer, der kører af banen, samt
  • b) at beskytte luftfartøjer under start og landing.

Stopvej (Stopway) . Et rektangulært areal, som i forlængelse af en bane er anvendeligt til standsning af luftfartøjer efter en afbrudt start.

3. Generelt

3.1 Det påhviler den, der har fået tilladelse til at indrette og drive en offentlig flyveplads, at påse, at arbejdsaktiviteter på flyvepladsen udføres i overensstemmelse med de i denne BL fastsatte bestemmelser.

3.2 En flyveplads, som holdes åben for lufttrafik under afvikling af en arbejdsaktivitet, skal 30 minutter før et luftfartøjs forventede ankomsttidspunkt og 15 minutter efter et luftfartøjs starttidspunkt opfylde de i denne BL fastsatte bestemmelser.

3.2.1 Til sikring af, at flyvepladsen kan opfylde dette krav, skal flyvepladsledelsen udsende en NOTAM, der pålægger fartøjschefen at meddele flyvepladsen forventet start- eller landingstidspunkt, således at ovennævnte tidsfrister kan overholdes.

3.3 Hvis en arbejdsaktivitet ikke kan udføres i overensstemmelse med de i denne BL fastsatte bestemmelser, og hvis fornøden dispensation ikke kan gives/er blevet givet i henhold til pkt. 9, skal flyvepladsen eller dele af den lukkes i den periode, hvor arbejdsaktiviteten foregår.

4. Tilladelse

4.1 De i denne BL nævnte arbejdsaktiviteter må først iværksættes, når de er godkendt af luftfartsdirektoratet, og når der er udsendt en notam med angivelse af arbejdsaktiviteten og konsekvenserne for lufttrafikken.

4.1.1 Senest 4 uger før en planlagt arbejdsaktivitet agtes iværksat, skal der indsendes et endeligt arbejdsprogram til luftfartsdirektoratet.

5. Fællesbestemmelser

5.1 Afvikling af arbejdsaktiviteter

5.1.1 Før påbegyndelse af en arbejdsaktivitet skal arbejdets udførelse aftales med den lokale lufttrafiktjenesteen~ hed/flyvepladsledelse.

5.1.2 Når en arbejdsaktivitet midlertidigt afbrydes, skal vedkommende lufttrafiktjenesteenhed/ flyvepladsledelse underrettes.

5.1.3 Når en arbejdsaktivitet er afsluttet, skal luftfartsdirektoratet samt vedkommende lufttrafiktjenesteenhed/flyvepladsledelse underrettes. Resulterer en arbejdsaktivitet i ændring af flyveplads, anlæg eller udstyr, skal ansøgning herom indsendes til luftfartsdirektoratet til godkendelse, og efter arbejdets udførelse skal en revideret situationsplan, indeholdende de udførte ændringer, indsendes til luftfartsdirektoratet.

5.2 Hindringsbegrænsende planer

5.2.1 Hindringer foranlediget af en arbejdsaktivitet må ikke gennembryde de for flyvepladsen fastsatte hindringsbegrænsende planer, medmindre arbejdsaktiviteten foregår i overensstemmelse med de i denne BL fastsatte bestemmelser.

5.2.1.1 I ind- og udflyvningsområdet uden for zonerne kan arbejdsaktiviteter kun udføres, når indflyvningsplanet ikke derved gennembrydes af hindringer.

5.2.2 Arbejds- og kontorskure samt oplag af materialer må ikke placeres inden for de i de efterfølgende punkter omtalte zoner eller så nær disse, at de hindringsbegrænsende planer gennembrydes.

5.2.3 Kørsel til og fra arbejdsområder skal foregå således, at færdslen med luftfartøjer generes mindst muligt.

5.2.3.1 Medmindre en særlig kørevej på forhånd er aftalt, skal al færdsel på et manøvreområde foregå i overensstemmelse med de instruktioner, der udstedes af vedkommende lufttrafiktjenesteenhed/ flyvepladsledelse.

5.3 Sigtbarhed

5.3.1 Arbejdsaktiviteter i de i pkt. 6, 7 og 8 nævnte zoner må ikke foregå, når sigtbarheden ved jorden er under 3 km.

5.3.1.1 Dette gælder dog ikke for de i pkt. 6.3 og 7.3 nævnte områder, når arbejder foregår inden for afspærrede og afmærkede områder.

5.3.2 Luftfartsdirektoratet kan efter en konkret vurdering af den pågældende flyveplads fastsætte højere sigtbarhedskrav.

5.4 Elektroniske hjælpemidler

5.4.1 Aktiviteter, herunder placering af materiel, må ikke finde sted inden for de kritiske områder ved ILS-anlæg (localizer og glide path), medmindre dette er godkendt af og koordineret med henholdsvis den for anlæggenes drift ansvarlige tekniker og den pågældende lufttrafiktjenesteenhed/flyvepladsledelse.

5.4.2 For ILS-anlæg, hvor der ikke er fastlagt et bestemt kritisk område, er områderne i fig. 1 gældende for arbejdsaktiviteter.

Kritiske områder for Instrument Landing System (ILS):

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

5.5 Afmærkning

5.5.1 Generelt

5.5.1.1 Arbejdsområder, jordbunker, udgravninger o.l. på og ved bane, rullevej og forplads, der ikke er totalt lukkede for lufttrafik, skal afmærkes langs hele deres begrænsning med flag eller lamper, der er placeret med en indbyrdes afstand af højst 7,5 m.

5.5.1.2 Afmærkningen skal kunne ses fra alle sider.

5.5.1.3 Afmærkning af faste hindringer skal i dagtimerne foretages med flag og om natten med røde hindringslys.

5.5.1.4 Mobile hindringer skal være afmærket med gule blinklys såvel om dagen som om natten.

5.5.1.5 På køretøjer og maskiner skal afmærkningen placeres så højt, at den kan ses fra alle sider.

5.5.2 Flag

Flag skal være kvadratiske, skal have et sidemål på mindst 0,6 m og skal være orangefarvede eller vise en kombination af to trekanter med henholdsvis orange og hvid eller rød og hvid farve.

5.5.3 Røde hindringslys

Røde hindringslys skal vise fast lys med en intensitet på mindst 5 candela (cd) i vandret plan og 10% af maksimalværdien henholdsvis 5 grader over og 5 grader under vandret plan.

5.5.4 Gule blinklys

Gule blinklys skal have en blinkfrekvens på mellem 60 og 90 blink pr. minut og en intensitet på mindst 40 candela (cd).

6. Arbejdsaktiviteter på og omkring baner

6.1 Zone 1

6.1.1 Banen udgør zone 1. Se fig. 2.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

6.1.2 Hvis en arbejdsaktivitet forudsætter brug af maskiner eller formodes at ville forårsage forurening, som kan forvolde skade ved indsugning i propeller, rotorer eller jetmotorer, f.eks. sandpartikler, småsten og lignende, eller den vil medføre forringede friktionsforhold, skal banen enten lukkes, eller der skal efter aftale med luftfartsdirektoratet etableres forskudt tærskel/baneende.

6.1.3 Vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der kun forudsætter brug af håndværktøj og/eller transportabelt materiel, der umiddelbart kan fjernes, må udføres, når der er udsat vagt, der kan advare om passage af luftfartøjer, eller når der er etableret to-vejs radioforbindelse med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed. Ved passage af luftfartøjer skal mandskab og materiel flyttes til zone 3.

6.1.4 Udgravninger inden for zonen må kun finde sted, når banen er lukket, eller der efter aftale med luftfartsdirektoratet er etableret forskudt tærskel/baneende.

6.2 Zone 2

6.2.1 Zone 2 udgøres af et område, der ligger langs zone 1 og zone 4 ud til en afstand af 25 m fra disse. Se fig. 2.

6.2.2 I zone 2 må udføres arbejdsaktiviteter, der forudsætter brug af maskiner, når der kun arbejdes langs en baneside ad gangen, og der er udsat vagt, der kan advare om passage af luftfartøjer, eller når der er etableret to-vejs radioforbindelse med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed. Arbejdsmateriellet skal være mobilt og må ikke være højere end 3 m over banens niveau. Ved passage af luftfartøjer skal mandskab og materiel flyttes til zone 3.

6.2.2.1 Stationært hjælpeudstyr, materialer og jordvolde må ikke være højere end 0,5 m over banens niveau.

6.2.2.2 Alle udgravninger skal holdes på et minimum og skal fyldes til og komprimeres snarest muligt. Udgravninger med en bredde af ikke over 0,5 m og en længde af ikke over 120 m må dog med afmærkning stå åbne uden for arbejdstiden.

6.2.3.1 Der må ikke påbegyndes arbejdsaktiviteter i zonen, når banens friktionskoefficient er 0,25 eller derunder, når bremsevirkning skønnes »dårlig«, eller når sidevindskomponenten overstiger 15 KTS.

6.2.3.2 Hvis et af ovennævnte forhold indtræffer under en igangværende arbejdsaktivitet, skal arbejdet snarest muligt indstilles, og forholdene i zonen bringes i overensstemmelse med pkt. 6.2.2.1 og 6.2.2.2.

6.3 Zone 3

6.3.1 Zone 3 udgøres af et område, der ligger langs zone 2 ud til sikkerhedszonens yderste begrænsning. Se fig. 2.

6.3.2 I zone 3 må udføres arbejdsaktiviteter, der forudsætter samtidig brug af maskiner langs begge sider af banen. Stationært og mobilt hjælpeudstyr, materialer og jordvolde må ikke være højere end 3 m over banens niveau.

6.3.2.1 Uden for arbejdstid eller, hvis arbejdsaktiviteterne standses på grund af forringede sigtbarhedsforhold, jfr. pkt. 5.3, må mobilt arbejdsmateriel ikke parkeres i zonen.

6.3.2.2 Alle udgravninger skal holdes på et minimum og skal fyldes til og komprimeres snarest muligt. Udgravninger med en bredde af ikke over 0,5 m og en længde af ikke over 120 m må dog med afmærkning stå åbne uden for arbejdstiden.

6.3.3 Arbejdsmandskabet skal være instrueret i agtpågivenhed med hensyn til lufttrafik.

6.4 Zone 4

6.4.1 Zone 4 udgøres af et område, der er beliggende i zone 1's forlængelse ud til sikkerhedszonens yderste begrænsning. Se fig. 2.

6.4.2 Hvis en arbejdsaktivitet forudsætter brug af maskiner, skal der efter aftale med luftfartsdirektoratet etableres forskudt tærskel/baneende.

6.4.3 Vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der kun forudsætter brug af håndværktøj og/eller transportabelt materiel, der umiddelbart kan fjernes, må udføres, når der er udsat vagt, der kan advare om passage af luftfartøjer, eller når der er etableret to-vejs radioforbindelse med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed. Ved passage af luftfartøjer skal mandskab og materiel flyttes til zone 3 eller uden for zone 4, således at det hindringsfrie indflyvningsplan ikke gennembrydes.

6.4.4.1 Der må ikke påbegyndes arbejdsaktiviteter i zonen, når banens friktionskoefficient er 0,25 eller derunder, eller når bremsevirkning skønnes »dårlig«.

6.4.4.2 Hvis ovennævnte forhold indtræffer under en igangværende arbejdsaktivitet, skal arbejdet snarest muligt indstilles, og forholdene i zonen bringes i overensstemmelse med pkt. 6.2.2.1 og 6.2.2.2.

7. Arbejdsaktiviteter på og omkring rulleveje

7.1 Zone 1

7.1.1 Rullevejen udgør zone 1. Se fig. 3.

7.1.2 Hvis en arbejdsaktivitet forudsætter brug af maskiner eller formodes at ville forårsage forurening, som kan forvolde skade ved indsugning i propeller, rotorer eller jetmotorer, f.eks. sandpartikler, småsten og lignende, eller den vil medføre forringede friktionsforhold, skal rullevejen lukkes helt eller delvis.

7.1.3 Vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der kun forudsætter brug af håndværktøj og/eller transportabelt materiel, der umiddelbart kan fjernes, må udføres, når der er udsat vagt, der kan advare om passage af luftfartøjer, eller når der er etableret to-vejs radioforbindelse med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed.

7.1.4 Udgravninger inden for zonen må kun finde sted, når rullevejen er lukket helt eller delvis.

7.2 Zone 2

7.2.1 Zone 2 udgøres af et område, der ligger langs zone 1 ud til en afstand af 25 m fra rullevejens kant. Se fig. 3.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

7.2.2 I zone 2 må udføres arbejdsaktiviteter, der forudsætter brug af maskiner, når der kun arbejdes langs en side ad gangen, og der er udsat vagt, der kan advare om passage af luftfartøjer, eller når der er etableret to-vejs radioforbindelse med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed. Arbejdsmateriellet skal være mobilt og må ikke være højere end 3 m over rullevejens niveau. Ved passage af luftfartøjer skal mandskab og materiel flyttes til zone 3.

7.2.2.1 Stationært hjælpeudstyr, materialer og jordvolde må ikke være højere end 0,5 m over rullevejens niveau.

7.2.2.2 Alle udgravninger skal holdes på et minimum og skal fyldes til og komprimeres snarest muligt. Udgravninger med en bredde af ikke over 0,5 m og en længde af ikke over 120 m må dog med afmærkning stå åbne uden for arbejdstiden.

7.3 Zone 3

7.3.1 Zone 3 udgøres af et område, der ligger langs zone 2 ud til en afstand af 38 m fra rullevejens kant. Se fig. 3.

7.3.1.1 Begrænsningerne for arbejde i zone 3 gælder kun, hvis rullevejen har en bredde af 15 m eller derover.

7.3.2 I zone 3 må udføres arbejdsaktiviteter, der forudsætter samtidig brug af maskiner langs begge sider af rullevejen. Stationært og mobilt hjælpeudstyr, materialer og jordvolde må ikke være højere end 3 m over rullevejens niveau.

7.3.2.1 Uden for arbejdstiden eller, hvis arbejdsaktiviteterne standses på grund af forringede sigtbarhedsforhold, jfr. pkt. 5.3, må mobilt arbejdsmateriel ikke parkeres i zonen.

7.3.2.2 Alle udgravninger skal holdes på et minimum og skal fyldes til og komprimeres snarest muligt. Udgravninger med en bredde af ikke over 0,5 m og en længde af ikke over 120 m må dog med afmærkning stå åbne uden for arbejdstiden.

7.3.3 Arbejdsmandskabet skal være instrueret i agtpågivenhed med hensyn til lufttrafik.

8. Arbejdsaktiviteter på og omkring helikopterflyvepladser

8.1 Zone 1

8.1.1 Landingsområdet udgør zone 1. Se fig. 4.

8.1.2 Hvis en arbejdsaktivitet forudsætter brug af maskiner eller formodes at ville forårsage forurening, der kan forvolde skade ved indsugning i rotorer eller jetmotorer, f.eks. sandpartikler, småsten og lignende, eller den vil medføre forringede friktionsforhold, skal pladsen lukkes.

8.1.3 Vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der kun forudsætter brug af håndværktøj og/eller transportabelt materiel, der umiddelbart kan fjernes, må udføres, når der er udsat vagt, der kan advare om passage af luftfartøjer, eller når der er etableret to-vejs radioforbindelse med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed.

8.1.4 Udgravninger inden for zonen må kun finde sted, når landingsområdet er lukket.

8.2 Zone 2

8.2.1 Zone 2 udgøres af et område, der ligger langs zone 1 ud til en afstand af 25 m fra landingsområdets kant. Se fig. 4.

8.2.2 I zone 2 må udføres arbejdsaktiviteter, der forudsætter brug af maskiner, når der er udsat vagt, der kan advare om lufttrafik, eller når der er etableret to-vejs radioforbindelse med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed. Arbejdsmateriellet skal være mobilt. Under helikopteres start og landing skal mandskab og materiel flyttes uden for zonerne.

8.2.3 Stationært hjælpeudstyr, materialer og jordvolde må ikke være anbragt i zone 2, når landingsområdet er åben for lufttrafik.

8.3 Zone 3

8.3.1 Zone 3 udgøres af arealer i fastlagte ind- og udflyvningszoner. Se fig. 4.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

8.3.2 I zone 3 må arbejdsaktiviteter kun udføres, når indflyvningsplanet ikke derved gennembrydes og under overholdelse af bestemmelsen i pkt. 5.2.1 og under forudsætning af, at aktiviteterne ikke medfører reduktion af muligheden for at gennemføre en nødlanding på arealer, der er udlagt til dette formål i zonen.

8.3.3 Arbejdsmandskabet skal være instrueret i agtpågivenhed med hensyn til lufttrafik.

9. Dispensation

Luftfartsdirektoratet kan dispensere fra bestemmelserne i denne BL.

10. Straf m.v.

10.1 Overtrædelse af pkt. 3.1 og 3.2 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 10, med bøde eller hæfte. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, et anpartsselskab eller lignende kan der i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 13, pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

10.2 Skønner luftfartsdirektoratet, at der er nærliggende fare for, at bestemmelserne i denne BL vil blive tilsidesat, kan luftfartsdirektoratet kræve flyvepladsen lukket, indtil arbejdsaktiviteten er afsluttet.

11. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. september 1984.

B. Helmø Larsen

fg.

/ O. Hald

fg.

Officielle noter

Ingen