Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om præstationsnormer for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger 5.700 kg, og som anvendes til taxaflyvning

I medfør af kapitel 5 i ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 264 af 27. juni 1966 om driftsforskrifter for regelmæssig og ikke-regelmæssig offentlig lufttrafik fastsætter luftfartsdirektoratet herved følgende forskrifter for flyvemaskiners ydeevne.

1. Anvendelsesområde

1.1 BL'en foreskriver de analysemetoder, som skal lægges til grund for den præstationsanalyse, der skal udføres umiddelbart forud for hver flyvning til godtgørelse af, at flyvemaskinens lastningstilstand ikke er til hinder for, at flyvningen vil kunne gennemføres i overensstemmelse med driftsflyveplanen under opfyldelse af de krav til præstationssikkerhed, der er foreskevet for start, flyvning en route og landing.

1.2 Forskrifterne gælder planlægningen af flyvninger med dansk registrerede propelflyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte fuldvægt ved start ikke overstiger 5.700 kg, som har 9 eller færre passagersæder (eksklusive pilotsæder) og som af danske luftfartsforetagender benyttes til taxaflyvning.

1.2.1 Præstationsnormer for propelflyvemaskiner med 10 eller flere passagersæder (eksklusive pilotsæder), samt for jetflyvemaskiner, fastsættes indtil videre af luftfartsdirektoratet i hvert enkelt tilfælde.

1.3 Medmindre andet er aftalt med registreringslandets myndighed, skal forskrifterne desuden gælde planlægningen af flyvninger med udenlandsk registrerede flyvemaskiner, som benyttes af danske luftfartsforetagender.

1.4 I tilfælde af dansk registreret flyvemaskines overdragelse til brug for udenlandsk luftfartsforetagende kan tilsvarende udenlandske forskrifter bringes i anvendelse efter overenskomst med brugerlandets luftfartsmyndighed.

2. Almene regler for analysens udførelse

2.1 Til beregning af en flyvemaskines ydeevne må alene anvendes datamateriale, der er indeholdt i den til luftdygtighedsbeviset knyttede flyvehåndbog eller andet tilsvarende af luftfartsdirektoratet godkendt dokument.

2.2 Flyvemaskinens vægt i ethvert punkt langs den planlagte flyvevej skal beregnes ved reduktion af startvægten med vægten af den brændstofmængde, som ifølge den aktuelle driftsflyveplan påregnes forbrugt under flyvningen frem til punktet.

3. Præstationskrav for start

3.1 Ved startstrækningen forstås i nærværende BL den distance, som flyvemaskinen kræver for med alle motorer i drift at opnå en højde på 50 FT over startbanens niveau ved en flyvefart (V2), som er mindst den største af følgende:

 • a) 1.2 stallingsfarten (1.2 VS1)
 • b) 1.1 mindste styrefart efter motorbortfald (1.1 VMC)

3.2 Startvægten må ikke være større end at startstrækningen, som defineret i 3.1 vil kunne indeholdes inden for 80 pct. af den benyttede startbanes længde, jf. fig. 1.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

3.3 Såfremt de data vedrørende startstrækning til 50 FT, som er indeholdt i det under pkt. 2.1 omtalte datamateriale, er bestemt ved en flyvefart V2, der ikke opfylder betingelserne i pkt. 3.1. a) og b), kan den krævede startbanelængde (jf. 3.2) beregnes ud fra den i det foreliggende datamateriale givne værdi af startstrækningen til 50 FT ved at erstatte den i medfør af 80%-reglen foreskrevne sikkerhedsfaktor på 1.25 (se fig. 1) med en større sikkerhedsfaktor.

Benyttes en sikkerhedsfaktor, som er større end eller lig med den største af nedenanførte værdier a) og b), er særlig dokumentation i henhold til pkt. 6.1 ufornøden. VS1 2

 • a) 1.8 (-----) V2 VMC 2
 • b) 1.5 (-----) V2

3.4 Startstrækningen til 50 FT i punkt 3.1 skal bestemmes under hensyntagen til følgende på starttidspunktet rådende forhold:

 • a) startflyvepladsens trykhøjde,
 • b) yderluftens temperatur,
 • c) vindkomponenten i startretningen, idet højst 50% af en modvindskomponent må medregnes, og mindst 150% af en medvindskomponent skal medregnes,

Anm.: For flyvemaskiner af de i denne BL omhandlede kategorier er ovenangivne vindfaktorering sædvanligvis ikke indeholdt i flyvehåndbogens korrektionsdata,

 • d) banens tilstand,
 • e) andre forhold, som ifølge flyvehåndbogen har forringende virkning på startpræstationerne, f.eks. anvendelse af afisningssystem.

3.5 Dersom det under pkt. 2.1 omtalte datamateriale ikke indeholder oplysninger vedrørende indvirkning på startstrækningen til 50 FT af lufttemperaturen, vindkomponenten, banetilstanden samt startvægt lavere end maksimalt tilladte startvægt kan følgende korrektioner anvendes uden særlig dokumentation i henhold til pkt. 6.1:

 • a) startstrækningen forøges med 1% for hver grad celcius, den aktuelle temperatur overstiger standardtemperaturen,
 • b) startstrækningen mindskes med 1% for hver knob aktuel modvindskomponent og forøges med 4% for hver knob aktuel medvindskomponent. Maksimal tilladt aktuel medvindskomponent er 5 knob,
 • c) startstrækningen for anden banetilstand end tør, hård bane forøges efter nedenstående retningslinier:
 • 1) fast græsbane med kortklippet græs (5-10 cm) : 10%
 • 2) vand eller snesjap (max. dybde 2,5 cm) : 20% pr. cm
 • 3) våd sne (max. 5 cm) : 10% pr. cm
 • 4) tør sne (max. 10 cm) : 5% pr. cm
 • d) startstrækningen mindskes med 1% for hver procent, startvægten er lavere end størst tilladte startvægt.

4. En-Route (gælder kun flyvemaskiner med to eller flere motorer).

4.1 Flyvemaskinen skal, fra et hvilket som helst punkt langs den planlagte flyvevej inden for 90 minutter med normal marchfart i vindstille, kunne nå en flyveplads med et landingsareal, hvorpå landing vil kunne foretages.

4.2 Startvægten må ikke være større, end at flyvemaskinen med en motor ude af drift og fungerende motor(er) på maksimal varighedsydelse vil være i stand til i standardatmosfæren at præstere en stigehastighed på 50 FT/min i alle niveauer op til og med det højeste af følgende (se fig. 2).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

4.2.1 IFR-flyvning:

 • a) 5000 FT over havets niveau
 • b) 1000 FT over højeste hindring inden for en afstand på 10 NM fra den planlagte flyvevej.

4.2.2 VFR-flyvning:

 • a) 1000 FT over højeste hindring inden for en afstand på 0.5 NM fra den planlagte flyvevej.

5. Landing

5.1 Ved landingsdistancen skal forstås den strækning, flyvemaskinen tilbagelægger indtil fuldt stop fra det sted på banen (tærskelen), over hvilket den passerer i en højde af 50 FT. Farten ved tærskelpassagen (VTH) skal være mindst 1.3 stallingsfarten (1.3 VS1), og propeller-reversering må ikke medregnes.

5.2 Startvægten må ikke være større, end at landingsdistancen i vindstille ved den vægt, hvormed flyvemaskinen forventes at lande på bestemmelsesstedet, hhv. alternativflyveplads, vil kunne indeholdes inden for følgende procentdele af den til rådighed værende banelængde (se fig. 3).

5.2.1 70%, når landingsdistancen er baseret på tærskelfart VTH = 1.3 VS1.

5.2.2 80%, når landingsdistancen er baseret på tærskelfart VTH = 1.5 VS1.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

5.3 Ved bestemmelse af landingsdistancen i punkt 5.2 skal, foruden flyvepladsens elevation, følgende på landingstidspunktet forventede forhold tages i betragtning:

 • a) baneforholdene, såsom græs eller forekomster af sne, vand eller is,
 • b) andre forhold, som ifølge flyvehåndbogen virker forøgende på standsningslængden.

5.4 Dersom det under pkt. 2.1 omtalte datamateriale ikke indeholder oplysninger om banetilstandens indvirkning på landingsdistancen, kan følgende korrektioner anvendes uden særlige dokumentation i henhold til pkt. 6.1:

 • a) landingsdistancen for anden banetilstand end tør, hård bane forøges efter nedenstående retningslinier:
 • 1) vådt, kortklippet græs : 20%
 • 2) våd, fast sne eller våd is : 50%
 • 3) tør, fast sne eller tør is : 20%

6. Dispensation

6.1 Dokumenteres det, at opfyldelsen af andre normer end de i nærværende BL indeholdte vil sikre opretholdelsen af samme eller højere niveau for præstationssikkerhed, kan luftfartsdirektoratet tillade, at sådanne andre normer anvendes i stedet for nærværende.

6.2 Fritagelse for pligten til forud for hver enkelt flyvning at verificere normernes opfyldelse kan meddeles af luftfartsdirektoratet, når det er tilfredsstillende godtgjort, at sikkerhed herfor er tilvejebragt på anden måde.

7. Straf

7.1 Overtrædelse af bestemmelser i denne BL straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

8. Ikrafttræden

8.1 Denne BL træder i kraft den 1. december 1980. Samtidig ophæves BL 5-15, 2. udgave, af 1. juni 1980.

V.K.H. Eggers

/ B. Helmø Larsen

Officielle noter

Ingen