Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om gensidig anerkendelse af ikke-dansk certifikat udstedt til et flyvebesætningsmedlem af en anden EF-medlemsstat eller af Finland, Island, Norge eller Sverige

I medfør af kapitel 4 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 191 af 23. maj 1975 (BL 6-02) følgende: *

1. Anvendelsesområde

1.1 Denne BL fastsætter bestemmelser om gensidig anerkendelse af certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med Annex 1 til Chicagokonventionen og som giver ret til at fungere som flyvebesætningsmedlem med hertil knyttede rettigheder og attestationer, under forudsætning af, at det oprindeligt udstedte certifikat/bevis er udstedt af vedkommende myndighed i en EF-medlemsstat eller vedkommende myndighed i Finland, Island, Norge eller Sverige.

1.2 Ved cockpitbesætning som nævnt i direktivet forstås flyvebesætning omfattende piloter, luftnavigatører og flyvemaskinister.

2. Generelt

2.1 Et certifikat, der er udstedt af en EF-medlemsstat eller af Finland, Island, Norge eller Sverige, og som giver ret til at føre et luftfartøj, giver samme ret til under privatflyvning VFR-DAG inden for EF-medlemsstaterne samt Finland, Island, Norge og Sverige at føre et dansk registreret luftfartøj, der er godkendt til flyvning med en pilot.

2.2 Et certifikat, der er udstedt af en EF-medlemsstat eller af Finland, Island, Norge eller Sverige, og som giver ret til at gøre tjeneste under anden form for flyvning end den, der er nævnt ovenfor i pkt. 2.1, vil efter ansøgning på en blanket, der er autoriseret hertil, blive godkendt af Statens Luftfartsvæsen, hvis betingelserne artikel 4 i Rådets direktiv nr. 91/670 EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af personcertifikater, der giver adgang til udøvelse af funktioner i civil luftfart, er opfyldt. Direktivet er optaget som bilag til denne BL.

2.2.1 Statens Luftfartsvæsens godkendelse skal sammen med certifikatet medbringes under flyvning med et dansk registreret luftfartøj.

2.2.2 Ved en eventuel senere udstedelse af et dansk certifikat, har den godkendelse, der er nævnt i pkt. 2.2, ikke længere nogen retsvirkning, og godkendelsesdokumentet skal tilbageleveres til Statens Luftfartsvæsen.

Direktivet er optaget som bilag til denne BL.

2.3 Godkendelse kræves ikke for indehavere af norsk eller svensk certifikat, der fungerer på dansk registreret luftfartøj, der disponeres af Scandinavian Airlines System.

3. Ansøgning

Ansøgning om godkendelse af et certifikat udstedt af en EF-medlemsstat eller Finland, Island, Norge eller Sverige indsendes til Statens Luftfartsvæsen.

4. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

5. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

6. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. juni 1992.

Statens Luftfartsvæsen, den 20. maj 1992

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

* BL'en indeholder bestemmelser, der bl.a. gennemfører Rådets direktiv nr. 91/670 EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af personcertifikater, der giver adgang til udøvelse af funktioner i civil luftfart.

Officielle noter

BL'en er bilagt Rådets direktiv nr. 91/670 EØF af 16/12/1991