Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security)


Denne BL indeholder en afskrift af Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 133 af 23. februar 1994 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod

luftfartens sikkerhed (Security)

I medfør af § 52, § 60, § 70, § 70a, § 70b, § 148, stk. 2, § 149, stk. 10, og § 153 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 12. marts 1993 samt efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Egenkontrol:

En virksomheds egen kvalitetsstyring og risikoadministration.

 • 2) Fragtoverdrager, kendt:

En fragtoverdrager eller et fragthandlingsselskab, der har udarbejdet procedurer for modtagelse, kontrol, opbevaring, transport og lastning af gods, og som på grundlag heraf har fået udstedt en sikkerhedsgodkendelse af Statens Luftfartsvæsen.

 • 3) Fragtoverdrager, ukendt:

En fragtoverdrager eller et fragthandlingsselskab, der ikke har fået udstedt en sikkerhedsgodkendelse af Statens Luftfartsvæsen eller har fået tilbagekaldt en udstedt sikkerhedsgodkendelse af Statens Luftfartsvæsen.

 • 4) Flyvepladsens afspærrede område:

Den del af flyvepladsens område, som ved hegnsføring, skiltning m.v. er afgrænset til afvikling af trafik med luftfartøjer, passager- og godsekspedition og aktiviteter i forbindelse hermed.

 • 5) Sikkerhedskontrol:

Forholdsregler, der skal forebygge, at våben, genstande eller stoffer, der må formodes at kunne anvendes ved en ulovlig handling mod den civile luftfart, indføres eller medbringes på flyvepladser eller i luftfartøjer.

 • 6) Sikkerhedsstandplads:

En standplads eller et område til parkering af luftfartøjer, som vides eller formodes at være udsat for en ulovlig handling, eller som af andre årsager isoleres fra de normale aktiviteter på flyvepladsen.

Kapitel 2

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for flyvepladser og civile områder på militære flyvestationer, som anvendes til rute- eller charterflyvning og/eller erhvervsmæssig fragt- og postflyvning, herunder kurerpostflyvning.

Stk. 2 . Bestemmelserne om luftfartsselskaber gælder kun for foretagender, der udfører rute- eller charterflyvning til og/eller fra dansk område samt for foretagender, der udfører erhvervsmæssig fragt- og postflyvning, herunder kurerpostflyvning.

Kapitel 3

Generelle regler

§ 3. Den, der har tilladelse til at indrette og drive en flyveplads eller et civilt område på en militær flyvestation, i det følgende kaldet koncessionshaveren, skal udarbejde en sikkerhedsplan, jf. bestemmelserne i kapitel 4, og gennemføre foranstaltninger til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed i overensstemmelse med bestemmelserne i den godkendte sikkerhedsplan og bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 . Koncessionshaveren skal udpege en sikkerhedsofficer/sikkerhedschef, der har det daglige tilsyn med flyvepladsens forebyggende sikkerhedsforanstaltninger (security), og som i den forbindelse er politiets og Statens Luftfartsvæsens kontaktperson på flyvepladsen.

Stk. 3 . Koncessionshaveren skal etablere en egenkontrol, der sikrer, at bekendtgørelsens og sikkerhedsplanens bestemmelser og de funktioner, der knytter sig hertil, er integreret i flyvepladsens organisation.

§ 4 . Luftfartsselskabet skal udarbejde en sikkerhedsplan, jf. bestemmelserne i kapitel 5, og gennemføre foranstaltninger til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed i overensstemmelse med bestemmelserne i den godkendte sikkerhedsplan og bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 . Luftfartsselskabet skal udpege en sikkerhedsofficer/sikkerhedschef, der har det daglige tilsyn med luftfartsselskabets forebyggende sikkerhedsforanstaltninger (security), og som i den forbindelse er politiets og Statens Luftfartsvæsens kontaktperson i selskabet.

Stk. 3 . Luftfartsselskabet skal etablere en egenkontrol, der sikrer, at bekendtgørelsens og sikkerhedsplanens bestemmelser og de funktioner, der knytter sig hertil, er integreret i selskabets organisation.

Stk. 4 . Luftfartsselskabet skal sikre, at modtagelsen og behandlingen af gods og forsyninger, der af fragtagenter, kurerselskaber, cateringleverandører eller andre indleveres til luftfartsselskabet med henblik på hel eller delvis transport med luftfartøjer, sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 6.

Stk. 5 . Hvor handlingen af passagerer, bagage, fragt eller post m.v. udføres af et handlingsselskab eller af et andet af luftfartsselskabet autoriseret selskab på vegne af luftfartsselskabet, er det luftfartsselskabets ansvar, at luftfartsselskabets godkendte sikkerhedsplan eller modelsikkerhedsplanen for luftfartsselskaber overholdes i forbindelse med handlingsselskabets virksomhed.

§ 5 . Sikkerhedsplanerne for flyvepladser og luftfartsselskaber berører ikke politiets overordnede og selvstændige ansvar for opretholdelse af sikkerhed, ro og orden og udarbejdelse af de fornødne planer i forbindelse hermed.

§ 6 . Indholdet af sikkerhedsplaner og sikkerhedsgodkendelser er fortroligt og skal behandles i overensstemmelse med de i sikkerhedsplanerne og sikkerhedsgodkendelserne angivne regler herfor.

Kapitel 4

Sikkerhedsplan for flyvepladsen

§ 7 . Statens Luftfartsvæsen skal efter forhandling med politiet udarbejde en modelsikkerhedsplan for flyvepladser. På grundlag af modelsikkerhedsplanen skal koncessionshaveren i samarbejde med den lokale politimyndighed udarbejde en sikkerhedsplan.

Stk. 2 . Sikkerhedsplanen skal indeholde bestemmelser om følgende:

 • 1) Almindelige forhold, bl.a. organisation, egenkontrol, forholdet til myndigheder, sikkerhedsudstyr, tavshedspligt, information, rapportering og andre planer og instrukser.
 • 2) Flyvepladsens sikkerhedsforanstaltninger, bl.a. sikkerhedscentral, adgangskontrol, overvågning af flyvepladsens afgrænsning, luftfartsanlæg, bygninger og lokaler på flyvepladsens afspærrede område, almen flyvning og foranstaltninger i offentligt tilgængelige områder på flyvepladsen og luftfartsanlæg uden for flyvepladsen.
 • 3) Eftersyn af lokalt afgående passagerer og af transit- og transferpassagerer.
 • 4) Adskillelse af passagerer, der har været gennem eftersyn, fra personer, der ikke har været gennem sikkerhedskontrol.
 • 5) Eftersyn af håndbagage.
 • 6) Eftersyn af indskrevet bagage.
 • 7) Procedurer for våben, ammunition m.v., der lovligt må medtages på flyvepladsens afspærrede område og i luftfartøjer.
 • 8) Sikkerhedskontrol af luftfragt, post, catering og forsyninger.
 • 9) Behandling og opbevaring af uidentificeret bagage, luftfragt og suspekte genstande.
 • 10) Iværksættelse af supplerende og ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger.
 • 11) Forholdsregler ved ulovlige handlinger.
 • 12) Uddannelsesplaner.
 • 13) Afprøvning af sikkerhedsplanen.

Stk. 3 . Sikkerhedsplanen og ændringer til denne skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen. Godkendelsen gives indtil videre.

Stk. 4 . Statens Luftfartsvæsen kan efter forhandling med politiet udarbejde ændringer til modelsikkerhedsplanen for flyvepladser og bestemme, at ændringerne skal indarbejdes i flyvepladsens sikkerhedsplan.

Kapitel 5

Luftfartsselskabets sikkerhedsplan

§ 8 . Statens Luftfartsvæsen skal efter forhandling med politiet udarbejde en modelsikkerhedsplan for luftfartsselskaber. På grundlag af modelsikkerhedsplanen skal luftfartsselskabet udarbejde en sikkerhedsplan.

Stk. 2 . Luftfartsselskabets sikkerhedsplan skal indeholde bestemmelser om følgende:

 • 1) Almindelige forhold, bl.a. organisation, egenkontrol, forholdet til myndigheder, sikkerhedsudstyr, tavshedspligt, information, rapportering og andre planer og instrukser.
 • 2) Sikkerhedskontrol af passagerer og overvågning af passagerer, der bevæger sig til og fra luftfartøjer.
 • 3) Sikkerhedskontrol af håndbagage.
 • 4) Sikkerhedskontrol af indskrevet bagage.
 • 5) Modtagelse, behandling og eftersyn af luftfragt og post.
 • 6) Sikkerhedskontrol af catering og forsyninger.
 • 7) Overvågning af kontorer, pladser og andre faciliteter på flyvepladsen, som er udlejet til eller ejes af luftfartsselskabet.
 • 8) Sikkerhedskontrol af luftfartøjer før start.
 • 9) Flytning af truede luftfartøjer til sikkerhedsstandpladser og assistance til politiet og koncessionshaveren ved flytning og undersøgelse af luftfartøjer.
 • 10) Overvågning og kontrol af egne parkerede luftfartøjer.
 • 11) Befordring af udviste, afviste og fængslede personer.
 • 12) Forholdsregler ved ulovlige handlinger mod selskabets luftfartøjer og mod kontorer m.v. på flyvepladsen.
 • 13) Procedurer for våben, ammunition m.v., der lovligt må medtages i selskabets luftfartøjer, herunder underretning af luftfartøjschefen om bevæbnede vagter og disses placering samt underretning af koncessionshaver på afgangs- og ankomstflyvepladsen.
 • 14) Procedurer for indcheckning af passagerer og bagage uden for normale indcheckningspulte på flyvepladsen.
 • 15) Uddannelsesplaner
 • 16) Afprøvning af sikkerhedsplanen.

Stk. 3 . Sikkerhedsplanen og ændringer til denne skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen. Godkendelsen gives indtil videre.

Stk. 4 . Statens Luftfartsvæsen kan efter forhandling med politiet udarbejde ændringer til modelsikkerhedsplanen for luftfartsselskaber og bestemme, at ændringerne skal indarbejdes i luftfartsselskabets sikkerhedsplan.

Stk. 5 . Luftfartsselskaber, hvis forretningshovedsæde ikke er beliggende i Danmark, og som ikke opererer i henhold til en dansk licens, skal i forbindelse med flyvning til dansk område afgive en skriftlig erklæring til Statens Luftfartsvæsen om, at selskabet har en sikkerhedsplan, der er godkendt af myndighederne i den stat, hvor selskabets forretningshovedsæde er beliggende, og at sikkerhedsplanen er i overensstemmelse med bestemmelserne i Annex 17 til Chicago-konventionen om civil luftfart. En sådan erklæring kræves dog ikke, hvis der mellem Danmark og vedkommende stat er indgået en aftale om anvendelse af Annex 17 til Chicago-konventionen.

Stk. 6. Statens Luftfartsvæsen kan kræve dokumentation for den i stk. 5, 1. pkt., nævnte godkendelse.

Stk. 7 . Uanset bestemmelsen i stk. 5 skal luftfartsselskabet ved flyvninger fra dansk område følge bestemmelserne i modelsikkerhedsplanen for luftfartsselskaber. Ved flyvninger til dansk område skal luftfartsselskabet følge de bestemmelser i modelsikkerhedsplanen for luftfartsselskaber, der er fastsat i henhold til § 8, stk. 2, nr. 13.

§ 9 . Luftfartsselskabet skal sikre, at flyvninger til og fra dansk område kun finder sted fra flyvepladser, hvor der er foretaget eftersyn af passagerer og bagage og hvor bestemmelserne i Annex 17 til Chicago-konventionen i øvrigt er opfyldt.

Kapitel 6

Sikkerhedsgodkendelse af

fragthandlingsselskaber, fragtagenter, kurerselskaber, catering- leverandører m.fl.

§ 10 . Statens Luftfartsvæsen kan efter ansøgning fra fragthandlingsselskaber, fragtagenter, kurerselskaber, cateringleverandører eller andre, der til et luftfartsselskab indleverer gods eller forsyninger med henblik på hel eller delvis transport med luftfartøjer, udstede en sikkerhedsgodkendelse.

Stk. 2 . For at kunne få udstedt en sikkerhedsgodkendelse af Statens Luftfartsvæsen, skal ansøgeren have udarbejdet procedurer, der skal følges ved modtagelse, kontrol, opbevaring, transport og lastning af gods eller forsyninger, og som kan godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

Stk. 3 . Fragthandlingsselskaber, fragtagenter, kurerselskaber og andre, der af Statens Luftfartsvæsen har fået udstedt en sikkerhedsgodkendelse, kan af luftfartsselskabet betragtes som kendt fragtoverdrager.

Stk. 4 Hvor modtagelsen, kontrollen, opbevaringen, transporten og lastningen af gods helt eller delvis foretages af fragthandlingsselskaber, fragtagenter, kurerselskaber eller andre, der ikke har fået udstedt en sikkerhedsgodkendelse af Statens Luftfartsvæsen, skal luftfartsselskabet betragte godset som modtaget fra en ukendt fragtoverdrager.

Stk. 5 . Statens Luftfartsvæsen skal udarbejde og ajourføre fortegnelser over fragthandlingsselskaber, fragtagenter, kurerselskaber, cateringleverandører og andre, der har opnået sikkerhedsgodkendelse fra Statens Luftfartsvæsen. Fortegnelserne skal sammen med bestemmelserne i sikkerhedsgodkendelserne indgå som bilag i sikkerhedsplanerne for flyvepladser og luftfartsselskaber.

Kapitel 7

Flyvepladssikkerhedskomite

§ 11 . Koncessionshaveren skal etablere en flyvepladssikkerhedskomite.

Stk. 2 . Sikkerhedskomiteen skal rådgive koncessionshaveren i sikkerhedsspørgsmål (security), bl.a.

 • 1) koordination af de berørte luftfartsselskabers sikkerhedsplaner og politimyndighedernes lokale forskrifter med henblik på effektivt samarbejde,
 • 2) vurdering af behovet for teknisk ekspertise og udrustning,
 • 3) det berørte personales uddannelse og træning, samt
 • 4) afprøvning af flyvepladsens sikkerhedsplan.

§ 12 . Sikkerhedskomiteen består af repræsentanter for koncessionshaveren, politiet og luftfartsselskaber samt, når der efter koncessionshaverens opfattelse er behov derfor, tillige af repræsentanter fra toldvæsenet, postvæsenet, forsvaret og andre myndigheder samt luftfartsforetagender.

Stk. 2 . Flyvepladschefen er formand for komiteen.

Stk. 3 . Komiteen træder sammen mindst en gang årligt, samt når omstændighederne taler herfor eller Statens Luftfartsvæsen anmoder herom. Statens Luftfartsvæsen kan kræve at deltage i flyvepladssikkerhedskomiteens møder og skal deltage, hvis komiteens formand anmoder herom. Referat af komiteens møder sendes til Statens Luftfartsvæsen.

Kapitel 8

Flyvepladsen

§ 13 . Projekter til nye bygninger og ændringer/tilbygninger, der er et led i afgrænsningen mellem offentlige områder og flyvepladsens afspærrede område, skal særskilt forelægges Statens Luftfartsvæsen med henblik på en sikkerhedsmæssig vurdering.

§ 14 . Flyvepladsen skal være indhegnet og afgrænset således, at der kan føres kontrol med adgangen til denne. Statens Luftfartsvæsen kan kræve flyvepladsen og luftfartsanlæg beliggende uden for flyvepladsen indhegnet og kan kræve, at nærmere bestemte vilkår skal opfyldes med hensyn til udformningen af hegnet.

§ 15 . I bygninger, der er et led i afgrænsningen mellem offentlige områder og flyvepladsens afspærrede område, skal vinduer, døre og porte kunne låses. Porte og lignende i indhegningen omkring en flyveplads skal ligeledes kunne låses. Statens Luftfartsvæsen kan kræve, at nærmere bestemte vilkår skal opfyldes ved adgangskontrol- og låsesystemer.

Stk. 2 . Når vinduer, døre og porte ikke er låst, skal de overvåges, og de skal inspiceres med uregelmæssige mellemrum. Både bygningerne og flyvepladsområdet skal patruljeres.

§ 16 . Statens Luftfartsvæsen kan pålægge den, der driver et luftfartsanlæg beliggende uden for en flyveplads, at lade dette patruljere.

Kapitel 9

Kontrol med adgangen til

flyvepladsens afspærrede område

§ 17 . For flyvepladser gælder de bestemmelser for adgang, ophold og færdsel på flyvepladsen, der er fastsat i flyvepladsreglementet suppleret med bestemmelserne i flyvepladsens sikkerhedsplan.

§ 18 . For militære flyvestationer gælder de adgangsbestemmelser, der for så vidt angår det civile område, er fastsat for den pågældende flyvestation suppleret med de bestemmelser, der er fastsat i flyvepladsens sikkerhedsplan for den civile del af flyvestationen.

Kapitel 10

Eftersyn

§ 19 . Våben, genstande og stoffer, der må formodes at kunne anvendes ved en ulovlig handling mod den civile luftfart, må ikke indføres på flyvepladsen eller i luftfartøjer, jf. dog § 24, stk. 3.

§ 20 . Koncessionshaveren skal foretage eftersyn af passagerer, håndbagage og indskrevet bagage, og luftfartsselskabet skal foretage eftersyn af gods og forsyninger for at sikre, at våben, genstande og stoffer, jf. § 24 og § 25, ikke indføres på flyvepladsen eller i luftfartøjer. Omfanget af eftersynet er fastlagt i modelsikkerhedsplan for flyvepladser og modelsikkerhedsplan for luftfartsselskaber.

§ 21 . Eftersyn i henhold til § 20 må kun foretages af personer, der er godkendt af politiet, og som har gennemført en uddannelse, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

Stk. 2 . Hvis luftfartsselskabet lader eftersynet af gods eller forsyninger udføre af andre private selskaber end af et handlingsselskab eller af flyvepladsen, skal det private selskab have særskilt autorisation hertil efter bestemmelserne i lov om vagtvirksomhed.

§ 22 . Statens Luftfartsvæsen fastsætter i Bestemmelser for Civil Luftfart (BL) forskrifter om godkendelse af teknisk udstyr, der anvendes i forbindelse med eftersyn af personer, bagage, gods og forsyninger.

§ 23 . Politiet kan, når det findes sikkerhedsmæssigt påkrævet, bestemme, at det eftersyn, der er omhandlet i § 20, skal intensiveres og suppleres med yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

§ 24 . Følgende våben, genstande og stoffer må ikke medtages af passagerer eller ved indpassage på flyvepladsens afspærrede område eller ved ombordstigning på et luftfartøj:

 • 1) Skydevåben og genstande eller dele heraf, fremstillet eller tilsigtet til angrebs- eller forsvarsformål, såsom spidse, kantede eller stumpe våben.
 • 2) Granater, krudt, eksplosivstoffer, ammunition, tændsatse og tændmidler af enhver art.
 • 3) Brandfarlige, ætsende eller giftige stoffer, herunder gasarter, hvad enten de er under tryk eller ej.
 • 4) Kemiske og bakteriologiske kampstoffer.
 • 5) Enhver efterligning af de genstande m.v., der er beskrevet under 1-3.

Stk. 2 . I forbindelse med beslaglæggelse af skydevåben, eksplosiver eller lignende, som i henhold til våbenlovens bestemmelser enten er forbudt eller kræver særlig hjemmel, tilkaldes politiet i tvivlstilfælde med henblik på kontrol af ejerens lovlige besiddelse af genstanden.

Stk. 3 . Ved luftfartsselskabets transport af våben, genstande og stoffer, der lovligt besiddes og kan transporteres med luftfartøj, gælder udover bestemmelserne i denne bekendtgørelse også bestemmelserne i ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 98 af 17. marts 1977 om transport af eksplosive stoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer og trafikministeriets bekendtgørelse nr. 737 af 17. november 1989 om lufttransport af farligt gods.

§ 25 . Hvis det findes påkrævet, kan enhver genstand afvises, hvis den skønnes at kunne anvendes som våben eller i øvrigt skønnes farlig.

Kapitel 11

Rapportering

§ 26 . Indberetninger om kapring af luftfartøj, sabotagehandling mod luftfartøj, lufthavns- eller luftfartsanlæg samt forsøg på eller trussel herom skal efterfølgende indsendes af koncessionshaveren eller luftfartselskabet til Statens Luftfartsvæsen.

Kapitel 12

Tilsyn

§ 27 . Statens Luftfartsvæsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i sikkerhedsplaner og sikkerhedsgodkendelser og bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2 . Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med luftfartsvæsenets inspektion af sikkerhedsforanstaltningerne på flyvepladserne og i luftfartsselskaberne afholdes af de respektive koncessionshavere og luftfartsselskaber.

Stk. 3 . De øvrige direkte udgifter, der er forbundet med udførelsen af Statens Luftfartsvæsens tilsyn, godkendelse af sikkerhedsplaner eller sikkerhedsgodkendelser, kan af Statens Luftfartsvæsen pålægges de respektive koncessionshavere og luftfartsselskaber i henhold til de til enhver tid gældende regler i gebyrreglementet.

Kapitel 13

Tilbagekaldelse m. v.

§ 28 . I medfør af luftfartslovens § 60, stk. 3, kan Statens Luftfartsvæsen ved væsentlig tilsidesættelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller i flyvepladsens sikkerhedsplan tilbagekalde flyvepladsens koncession.

Stk. 2 . I medfør af luftfartslovens § 79 kan den myndighed, der har udstedt tilladelsen til luftfartsvirksomhed, ved væsentlig tilsidesættelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller luftfartsselskabets sikkerhedsplan tilbagekalde luftfartsselskabets tilladelse til luftfartsvirksomhed.

Stk. 3 . Ved væsentlig tilsidesættelse af bestemmelserne i en sikkerhedsplan, en sikkerhedsgodkendelse og/eller adgangsbestemmelserne for en flyveplads samt når forudsætningerne for sikkerhedsplanen eller en sikkerhedsgodkendelse ikke længere er til stede, bortfalder godkendelsen af sikkerhedsplanen eller sikkerhedsgodkendelsen udstedt i medfør af kapitel 4-6.

Kapitel 14

Dispensation og klage

§ 29 . Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

§ 30 . Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan påklages til Trafikministeriet.

Stk. 2 . Påklage til Trafikministeriet har ikke opsættende virkning for afgørelsen.

Kapitel 15

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 31 . Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsens § 3, § 4, § 8, stk. 7, § 9, kapitel 8, § 20, § 21 og § 26 straffes med bøde.

Stk. 2 . Overtrædelse eller tilsidesættelse af vilkår eller påbud, der er fastsat efter §§ 13-16 samt uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger, jf. § 6, straffes med bøde.

§ 32 . Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

§ 33 . Denne bekendtgørelse gælder ikke for Grønland.

§ 34 . Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1994.

Stk. 2 . Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.

Trafikministeriet, den 23. februar 1994

JAN TRØJBORG

/ Ebbe Nielsen

fg.
Officielle noter

Ingen