Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om selvvalg af helikopterflyvepladser

I medfør af § 82 og § 149, stk. 8, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Ministeriet for Offentlige Arbejder, jf. bekendtgørelse nr. 171 af 28. april 1985 om driftsforskrifter for luftfart med danske luftfartøjer, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 3-7, Anmeldelse og registrering af private flyvepladser, seneste udgave, for tiden 1. udgave af 15. oktober 1978.

1.2 BL 3-22, Flyvepladser godkendt til rundflyvning, seneste udgave, for tiden 1. udgave af 1. juli 1987.

1.3 BL 7-1, Lufttrafikregler, seneste udgave, for tiden 4. udgave af 20. november 1986.

2. Anvendelsesområde

2.1 Denne BL gælder for start og landing med helikoptere inden for dansk område uden for offentlige flyvepladser ved enhver form for luftfart undtagen regelmæssig, offentlig lufttrafik.

2.2 Denne BL gælder tillige for start og landing med helikoptere, som i udlandet opererer i henhold til en dansk driftstilladelse, medmindre vedkommende lands regler herfor er strengere.

2.3 Denne BL gælder ikke for helikopterflyvepladser, som er placeret over terræn, f.eks. på bygninger, konstruktioner og lignende.

3. Almindelige bestemmelser

3.1 Generelt

3.1.1 Ved start og landing med en helikopter uden for en offentlig flyveplads kan luftfartøjschefen benytte et på forhånd udvalgt område til start- og landingsplads, i det følgende benævnt selvvalgt helikopterflyveplads, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL.

3.1.2 Hvis den selvvalgte helikopterflyveplads er beliggende nærmere end 5 km fra en offentlig flyveplads, skal flyvningen koordineres med ledelsen af den pågældende flyveplads.

3.1.3 For luftfartsforetagender med koncession til charter-, taxa- og/eller rundflyvning kan der i det omfang, hvori det er nødvendigt, foretages ind- og udflyvning til selvvalgte helikopterflyvepladser, uden at lufttrafikreglernes krav om minimumflyvehøjde, jf. BL 7-1, pkt. 4.4 a), er opfyldt.

3.1.4 En selvvalgt helikopterflyveplads må til charter-, taxa- og rundflyvning højst anvendes 4 dage inden for en periode af 30 dage af samme luftfartsforetagende.

3.1.5 Intet i denne BL fritager for forpligtelsen til anmeldelse og registrering af private flyvepladser i henhold til BL 3-7.

3.2 Tilladelser

Ejerens tilladelse skal foreligge, inden et område benyttes til start og landing.

3.3 Afstand til mennesker, dyr, bygninger m.v.

Under ind- og udflyvning, start og landing eller manøvrering i forbindelse hermed må en helikopter ikke komme mennesker, græssende tamdyr, bygninger eller køretøjer nærmere end 25 m. Dette gælder dog ikke, hvis de pågældende personers samtykke foreligger, eller hvis ejeren af dyr, køretøjer og bygninger har givet tilladelse hertil. I så fald kan afstanden nedsættes til helikopterens rotordiameter.

3.4 Rekognoscering

Før start og landing skal området være rekognosceret fra luften med henblik på fastlæggelse af ind- og udflyvningsveje under hensyntagen til hindringer, nødlandingsmuligheder, m.v.

3.5 Afmærkning

Hvis området markeres, skal den anvendte markering være af en sådan beskaffenhed og være således fastgjort, at den ikke udgør nogen risiko for flyvningen eller for tredjemand.

4. Bestemmelser for charter, taxa- og rundflyvning

4.1 Ud over bestemmelserne i pkt. 3 skal følgende krav være opfyldt ved benyttelse af en selvvalgt helikopterflyveplads.

4.2 Flyveplads

4.2.1 Start- og landingsområde

Start- og landingsområdet skal mindst have følgende dimensioner: 1,5 A x A, hvor A er den anvendte helikopters største længde. I dette område må der ikke være hindringer. Overfladen skal være velegnet til nødlanding og have en sådan beskaffenhed, at løse genstande ikke udgør nogen risiko for flyvningens sikre gennemførelse.

4.2.2 Sætteområde

Inden for start- og landingsområdet skal der være et område, sætteområdet, som kan bære helikopterens vægt. Dette område skal mindst have følgende dimensioner: 2 B x 2 B, hvor B er hjulafstanden henholdsvis mede- eller pontonafstanden for den anvendte helikopter.

4.2.3 Sikkerhedszone

Uden om start- og landingsområdet skal der være en sikkerhedszone, hvis bredde mindst skal være 10 m. Inden for sikkerhedszonen må ingen hindring være højere end 1 m. Overfladen skal være velegnet til nødlanding.

4.3 Ind- og udflyvning

4.3.1 Ind- og udflyvning skal foregå ad sektorer, der så vidt muligt skal være i lige forlængelse af start- henholdsvis landingsretningen. Sektorerne skal mindst have en bredde på A + 20 m, hvor A er helikopterens største længde. Sektorerne skal strække sig fra kanten af sikkerhedszonen og ud til den lodrette projektion på jordoverfladen af skæringen mellem ind- henholdsvis udflyvningsplanerne og den minimumsflyvehøjde, der i henhold til lufttrafikreglerne er gældende for det pågældende område. Sektorerne skal være hindringsfrie i hele bredden og i en lodret afstand på mindst 35 FT regnet fra ind-henholdsvis udflyvningsplanerne.

4.3.2 Ind- og udflyvning skal udføres således, at nødlanding til enhver tid kan gennemføres på et egnet nødlandingsområde, medmindre helikopteren med en motor ude af drift vil være i stand til at holde en frigang på mindst 35 FT til enhver hindring i sektorerne.

4.3.2.1 Ved et egnet nødlandingsområde forstås et område, der har en sådan udstrækning og beskaffenhed, at det i tilfælde af autorotation kan anvendes uden risiko for personer eller ejendom og uden risiko for væsentlig beskadigelse af helikopteren. Parkeringspladser, der ikke er afspærrede, samt offentlige veje betragtes ikke som egnede nødlandingsområder.

4.3.3 Helikoptere, der i henhold til flyvehåndbogen ikke kan stige med en motor ude af drift, skal, indtil en højde på 300 FT er nået med bedste stigehastighed (best rate of climb, Vy), kunne nødlandes lige frem i startretningen. helikoptere, som i henhold til flyvehåndbogen kan stige med en motor ude af drift, skal kunne nødlandes lige frem i startretningen, indtil det punkt (CDP), hvor helikopteren i tilfælde af fejl på en motor kan fortsætte starten.

4.4 Rekognoscering

Hvis en helikopterflyveplads er beliggende inden for bymæssig bebyggelse, skal luftfartøjschefen eller en anden kompetent person have foretaget rekognoscering fra jorden.

4.5 Afspærring

Før et område benyttes til helikopterflyveplads, skal der være truffet sådanne foranstaltninger, at området inden for sikkerhedszonens ydre begrænsning er sikret mod uvedkommende ophold og færdsel.

4.6 Særligt om rundflyvning

4.6.1 I forbindelse med rundflyvning må en helikopterflyveplads ikke være beliggende nærmere end 150 m fra tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser.

4.6.2 Hvor rundflyvning med helikoptere indgår som en del af et samlet, offentligt arrangement, f.eks. en sportsfest, byfest eller lignende, kan afstanden fra tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, dog nedsættes til 50 m.

4.7 Nødudstyr

4.7.1 På pladsen skal der forefindes mindst en 12 kg tydeligt markeret pulverslukker anbragt således, at den kan anvendes hurtigt, hvis brand opstår.

4.7.1.1 Hvis der findes et tankningsanlæg, skal ildslukkeren anbringes ved dette.

4.7.2 På pladsen eller i umiddelbar nærhed af denne skal der forefindes:

  • a) En nødhjælpskasse anbragt et let tilgængeligt sted og tydeligt afmærket. Kassen skal holdes i forskriftsmæssig stand, og indholdet skal suppleres efter brug.

Anm.: Førstehjælpskasserne fra Arbejdstilsynet og Falcks Redningskorps A/S er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

  • b) Et skilt, der angiver nærmeste sted med telefon, hvorfra den offentlige alarmcentral (0-0-0) kan kontaktes i tilfælde af ulykke.

5. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL.

6. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Ministeriet for Offentlige Arbejder.

7. Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 3.1.2, 3.1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 og afsnit 4 i denne BL straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

8. Ikrafttræden

8.1 Denne BL træder i kraft den 1. september 1987.

8.2 Samtidig ophæves BL 5-20, 2. udgave af 1. december 1982.

Statens Luftfartsvæsen, den 1. juli 1987

V. K. H. Eggers

/ Chr. Mørup

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen