Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om nationalitets- og registreringsmærker m.m. for luftfartøjer

I medfør af § 21 og § 149, stk. 10 og stk. 13, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Ministeriet for Offentlige Arbejder, jf. bekendtgørelse nr. 172 af 28. april 1985 om luftfartøjers luftdygtighed, om nationalitets- og registreringsmærker for luftfartøjer, luftfartøjsdokumenter og radioudstyr, § 1, stk. 5, følgende:

1. Referencedokument

BL 9-6, Ultralette luftfartøjer, seneste udgave, for tiden 1. udgave af 1. august 1985

2. Definitioner

Ballon (Balloon). Et ikke-kraftdrevet luftfartøj, som er lettere end luft.

Gyroplan (Gyroplane). Et luftfartøj, der er tungere end luft, og som under flyvning bæres oppe ved luftens virkning på en eller flere rotorer, der drejer sig frit om i hovedsagen lodrette akser.

Helikopter (Helicopter). Et luftfartøj, der er tungere end luft, og som under flyvning bæres oppe ved luftens virkning på en eller flere motordrevne rotorer, der drejer sig om i hovedsagen lodrette akser.

Luftfartøj (Aircraft). En indretning, der kan bæres oppe i atmosfæren ved luftens påvirkning, bortset fra indretninger, der bæres oppe alene ved direkte luftpåvirkning på jordens overflade.

Luftfartøj lettere end luft (Lighter-than-Air-Aircraft). Et luftfartøj, der hovedsagelig bæres oppe af luftens statiske opdrift.

Luftfartøj tungere end luft (Heavier-than-Air-Aircraft). Et luftfartøj, der under flyvning hovedsagelig bæres oppe af aerodynamiske kræfter.

Luftskib (Airship). Et kraftdrevet luftfartøj, som er lettere end luft.

3. Anvendelsesområde

Denne BL gælder for alle luftfartøjer, der er optaget på det danske nationalitetsregister, samt for ultralette luftfartøjer, jf. BL 9-6.

4. Nationalitets- og registreringsmærker

4.1 Nationalitets- og registreringsmærker på luftfartøjer skal bestå af en gruppe af store bogstaver.

4.1.1 Nationalitetsmærket, der anbringes foran registreringsmærket, skal bestå af bogstaverne OY. Mellem nationalitetsmærket og registreringsmærket skal der anbringes en bindestreg.

4.1.2 Registreringsmærket tildeles af Statens Luftfartsvæsen.

5. Nationalitets- og registreringsmærkernes anbringelse

5.1 Nationalitets- og registreringsmærkerne skal males på luftfartøjet eller anbringes ved hjælp af andre midler af tilsvarende holdbar karakter.

5.2 Luftfartøjer lettere end luft

5.2.1 På alle luftfartøjer lettere end luft skal mærkerne være synlige såvel fra siderne som fra jorden.

5.2.2 Luftskibe

5.2.2.1 Mærkerne skal anbringes enten på skroget eller på halefladerne.

5.2.2.1.1 Hvis mærkerne anbringes på skroget, skal de anbringes på langs på begge sider af skroget og tillige på dettes overside i symmetrilinien.

5.2.2.1.2 Hvis mærkerne anbringes på halefladerne, skal de anbringes både på de vandrette og de lodrette haleflader.

5.2.2.1.2.1 Mærkerne på den vandrette haleflade skal anbringes på højre halvdel af oversiden og på venstre halvdel af undersiden med den øverste del af bogstaverne vendende mod luftskibets næse.

5.2.2.1.2.2 Mærkerne på den lodrette haleflade skal anbringes på begge sider af den underste halvdel af halefladen med bogstaverne anbragt vandret.

5.2.3 Balloner

5.2.3.1 Mærkerne skal anbringes vandret eller lodret på to diamentralt modsatte steder tæt ved ballonens største, vandrette omkreds.

5.2.3.1.1 Anbringes mærkerne lodret, skal de anbringes under ballonens største vandrette omkreds med nationalitetsmærkerne øverst.

5.3 Luftfartøjer tungere end luft

5.3.1 Mærkerne skal anbringes enten på vinger og fuselage/halebom eller på vinger og lodrette haleflader/motorskærme (hvor motorer er monteret på den bagerste del af fuselagen).

5.3.1.1 På gyroplan og helikopter skal mærkerne også anbringes på undersiden af fuselagen.

5.3.2 På vingen skal mærkerne anbringes på undersiden af vingekonstruktionen. De skal anbringes på venstre halvdel, medmindre de strækker sig hen over hele undersiden. Mærkerne skal så vidt muligt anbringes i samme afstand fra vingens forreste og bageste kant med den øverste del af bogstaverne vendende mod luftfartøjets næse.

5.3.3 På fuselagen, halebommen eller motorskærmene skal mærkerne anbringes vandret på hver side af luftfartøjet.

5.3.4 På lodrette haleflader skal mærkerne anbringes vandret og så højt som muligt.

5.3.4.1 Anbringes mærkerne på en enkelt lodret haleflade, skal de anbringes på begge sider af denne.

5.3.4.2 Findes der flere lodrette haleflader, skal mærkerne anbringes på de udvendige sider af de yderste haleflader.

5.3.5 På gyroplan og helikopter skal mærkerne på undersiden af fuselagen anbringes på tværs af symmetrilinien med den øverste del af bogstaverne vendende mod fuselagens forende.

6. Nationalitets- og registreringsmærkernes størrelse

6.1 Bogstaverne i hver enkelt gruppe af mærker skal have samme højde.

6.2 Hvis luftfartøjets udformning ikke gør det muligt at opfylde de mindstekrav til mærkernes højde, der er angivet i pkt. 6.4, pkt. 6.5.1 og pkt. 6.5.2, skal mærkernes højde være så stor som mulig.

6.3 På luftfartøjer med eksperimentalluftdygtighedsbevis godkender Statens Luftfartsvæsen i hvert enkelt tilfælde nationalitets- og registreringsmærkernes størrelse og placering.

6.4 Luftfartøjer lettere end luft

Mærkernes højde skal være mindst 50 cm.

6.5 Luftfartøjer tungere end luft

6.5.1 På vinger skal mærkernes højde være mindst 50 cm.

6.5.2 På fuselagen, halebommen samt de lodrette haleflader/motorskærme skal mærkernes højde være mindst 30 cm.

7. Bogstavtyper

7.1 Bogstaver skal være store latinske bogstaver uden ornamenter og udformes som angivet i bilag 1. Hældningen må ikke overstige 30o.

7.2 Stregerne, der danner bogstaverne og bindestregerne, skal trækkes fuldt op med en farve, der står skarpt mod baggrunden.

8. Identifikationsplade

8.1 På ethvert luftfartøj, bortset fra ultralet luftfartøj, skal der på en fremtrædende plads i nærheden af hovedindgangen være fastgjort en plade af rustfrit stål med en indskrift, der angiver luftfartøjets nationalitets- og registreringsmærker.

8.1.1 På balloner skal identifikationspladen fastgøres på en fremtrædende plads på ydersiden af nyttelastanordningen.

9. Operationelle krav

9.1 Ejeren og/eller brugeren er ansvarlig for, at nationalitets- og registreringsmærkerne til enhver tid opfylder kravene i denne BL.

9.2 Luftfartøjsføreren er ansvarlig for, at mærkerne er rene og synlige, før en flyvning påbegyndes.

10. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL.

11. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Ministeriet for Offentlige Arbejder.

12. Straf

12.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 9.1 og pkt. 9.2 i denne BL straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 10, med bøde eller hæfte, medmindre strengere straf er forskyldt efter lov om luftfart.

12.2 Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 13.

13. Ikrafttræden

13.1 Denne BL træder i kraft den 1. september 1987.

13.2 Luftfartøjer, som ikke opfylder kravene i denne BL, skal ved førstkommende omlakering, dog senest 5 år efter denne BL's ikrafttrædelsesdato, bringes i overensstemmelse med kravene i denne BL.

V. K. H. Eggers

/ Chr. Mørup

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen