Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 3-31

I medfør af § 82 og § 149, stk. 8, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 171 af 28. april 1985 om driftsforskrifter for luftfart med danske luftfartøjer, følgende:

1. Pkt. 4.7, 4.7.1, 4.7.1.1 og 4.7.2 udgår og erstattes af følgende:

4.6.3 På pladsen skal der forefindes mindst en 12 kg tydeligt markeret pulverslukker anbragt således, at den kan anvendes hurtigt, hvis brand opstår.

4.6.3.1 Hvis der findes et tankningsanlæg, skal ildslukkeren anbringes ved dette.

4.6.3.2 På pladsen eller i umiddelbar nærhed af denne skal der forefindes:

  • a) En tydeligt afmærket nødhjælpskasse anbragt et let tilgængeligt sted. Kassen skal holdes i forskriftsmæssig stand, og indholdet skal suppleres efter brug.

Anm.: Førstehjælpskasserne fra Arbejdstilsynet og Falcks Redningskorps A/S er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

  • b) Et skilt, der angiver nærmeste sted med telefon, hvorfra den offentlige alarmcentral (0-0-0) kan kontaktes i tilfælde af ulykke.

2. Pkt. 8.2 affattes således:

8.2 Samtidig ophæves BL 5-20, 2. udgave af 1. januar 1983.

3. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. december 1987.

Statens Luftfartsvæsen, den 19. oktober 1987

V. K. H. Eggers

/ Chr. Mørup

Officielle noter

Ingen