Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig flyvning med bemandet varmluftsballon

I medfør af § 151, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 12. marts 1993, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 446 af 1. oktober 1972 om benyttelse af svæveplaner, modelluftfartøjer m.v., § 3, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis, flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave.

1.2 BL 6-19, Bestemmelser om balloncertifikat, varmluftsballon, seneste udgave.

1.3 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

2. Definitioner

Flyveopvisning:

Ethvert arrangement, hvortil offentligheden tilbydes adgang, og hvor luftfartøjers manøvredygtighed demonstreres i luften, og/eller hvor der udføres faldskærmsspring.

Flyveopvisning, civil:

En flyveopvisning, der ikke arrangeres af militære myndigheder.

Flyveplads, offentlig (Aerodrome, public):

En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden.

Trafikinformationsområde (Traffic Information Area - TIA):

Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en nærmere fastsat grænse over jordens eller vandets overflade til en nærmere fastsat øvre grænse, og som er oprettet i tilknytning til en trafikinformationszone.

Trafikinformationszone (Traffic Information zone - TIZ):

Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets overflade til en nærmere angivet øvre grænse, og som er oprettet omkring en ikke-kontrolleret flyveplads.

Trafikzone (Aerodrome traffic zone - ATZ):

Et nærmere afgrænset luftrum, oprettet omkring en flyveplads til beskyttelse af flyvepladstrafik.

Varmluftsballon (Balloon):

Et ikke-kraftdrevet luftfartøj, som bæres oppe ved hjælp af opvarmet atmosfærisk luft.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for ikke-erhvervsmæssig flyvning med bemandet varmluftsballon inden for dansk område samt for flyvning med danske, bemandede varmluftsballoner.

3.2 Ved flyvning med danske varmluftsballoner over en fremmed stats territorium skal bestemmelserne i denne BL følges med de afvigelser, som er fastsat af den pågældende stat.

3.3 Ved flyvning med danske varmluftsballoner over åbent hav og områder, hvor ingen stat hævder suverænitet, skal bestemmelserne i denne BL følges med de afvigelser, som inden for hver flyveinformationsregion er fastsat af vedkommende ATS-myndighed.

4. Ansvar

4.1 Ballonens ejer/bruger skal sikre, at ballonen opfylder kravene i BL 1-12.

4.2 Luftfartøjschefen skal sikre, at ballonen er luftdygtig, og at flyvning med ballonen sker i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL og i overensstemmelse med ballonens flyvehåndbog eller tilsvarende dokument, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen eller af registreringslandets luftfartsmyndighed.

5. Materiel

Ballonen skal opfylde de luftdygtighedskrav, der er indeholdt i BL 1-12, afsnit 7.

6. Operationelle bestemmelser

6.1 En ballon skal føres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lufttrafikregler, jf. BL 7-1, dog med den undtagelse, der er nævnt i pkt. 6.4.

6.2 Flyvning må kun foregå VFR om dagen.

6.3 Flyvning inden for trafikinformationszoner, trafikinformationsområder og trafikzoner må kun finde sted efter forud truffet aftale med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed og i overensstemmelse med de betingelser, der er meddelt af denne.

6.4 Flyvning i en vandret afstand af mere end 150 m fra tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må udføres i en lavere højde end 150 m (500 ft) over jorden eller vandet på følgende vilkår:

a. Ballonen må ikke komme mennesker, græssende tamdyr, bygninger, offentlige veje, eller køretøjer nærmere end 25 m.

b. Afstanden til græssende tamdyr skal mindst være 150 m (500 ft), hvis der anvendes brænder.

7. Flyveopvisning

7.1 Flyveopvisning med varmluftsballon kan finde sted, når kravene i dette afsnit er opfyldt.

7.1.1 Luftfartøjschefen skal efter erhvervelse af balloncertifikat i overensstemmelse med BL 6-19 have gennemført mindst 35 starter og have gjort tjeneste som luftfartøjschef på ballon i mindst 35 timer.

7.1.2 Forberedelse til og start på flyvning skal foregå på/fra et areal (startarealet), hvis størrelse mindst svarer til det areal, som det på jorden udlagte ballonhylster, kurven, brænderen og andet udstyr dækker. Startarealet skal, hvis forholdene taler derfor, være afspærret.

7.1.3 Startarealet skal være omgivet af en 5 m bred sikkerhedszone. I udflyvningssektoren, jf. pkt. 7.1.4, skal sikkerhedszonens bredde dog være 20 m.

7.1.4 Luftfartøjschefen skal under hensyntagen til de aktuelle vindforhold fastlægge en sektor, hvori udflyvningen skal foregå (udflyvningssektoren).

7.1.4.1 Udflyvningssektoren skal strække sig over mindst 45 grader i vandret plan fra ballonens startposition og ud til den afstand, hvor ballonen forventes at have nået den minimumsflyvehøjde, der efter BL 7-1 gælder for området, hvor starten foregår.

7.1.4.2 I udflyvningssektoren må der ikke forefindes mennesker, bygninger, bevoksning eller andet, der gennembryder et plan med positiv hældning på 30%. Planet udgår fra ballonens startposition og ender i den minimumsflyvehøjde, der efter BL 7-1 gælder for området, hvor starten foregår.

7.1.5 Minimumsflyvehøjden på 300 m (1000 ft) over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må underskrides i forbindelse med start under forudsætning af,

a. at ballonen er udstyret med to af hin-anden uafhængige brændstofsystemer, og

b. at luftfartøjschefen før start har sikret sig, at normal landing under hensyntagen til de forventede vindforhold under flyvningen kan ske uden for de nævnte tæt bebyggede områder m.v.

8. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

9. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

10. Straf

10.1 Med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 3, en ballons ejer eller bruger, der overtræder bestemmelsen i pkt. 4.1.

10.2 Med bøde, hæfte eller fængsel i inditl 2 år straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, en luftfartøjschef, der overtræder bestemmelserne i pkt. 4.2.

10.3 For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 14, pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

11. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. oktober 1993.

Statens Luftfartsvæsen, den 9. august 1993

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen