Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 5-3

I medfør af § 75, stk. 3, § 130, § 149, stk. 10, og § 151 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 12. marts 1993, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 161 af 20. april 1971 vedrørende benyttelse af faldskærme og bekendtgørelse nr. 446 af 10. oktober 1972 om benyttelse af svæveplaner, modelluftfartøjer m.v., følgende:

1. Der tilføjes et pkt. 1.8 med følgende ordlyd:

1.8 BL 9-11, Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig flyvning med bemandet varmluftsballon, seneste udgave.

2. Afsnit 14 udgår og erstattes af følgende:

14. Flyveopvisning med varmluftsballon

Flyveopvisning med varmluftsballon skal foregå efter bestemmelserne i BL 9-11.

3. Ikrafttræden

Denne BL træder i kaft den 1. oktober 1993.

Statens Luftfartsvæsen, den 9. august 1993

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen