Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 5-3

I medfør af § 75, stk. 3, § 130, § 149, stk. 10, og § 151 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 161 af 20. april 1971 vedrørende benyttelse af faldskærme og bekendtgørelse nr. 446 af 10. oktober 1972 om benyttelse af svæveplaner, modelluftfartøjer m.v., følgende:

1. Pkt. 1.7 udgår og erstattes af følgende:

1.7 Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 504 af 27. juni 1991 om minimumsgrænser for ansvarsforsikring for luftfartøjer i henhold til luftfartslovens § 130, stk. 1, og om ansvarsforsikring for udenlandske luftfartøjer.

2. Pkt. 4.2 udgår og erstattes af følgende:

4.2 Udøvelse af de aktiviteter, der er nævnt under afsnit 10 til afsnit 14 og afsnit 16, skal være dækket af en ansvarsforsikring i overensstemmelse med luftfartslovens § 130, stk. 1, hvor forsikringssummens størrelse skal være mindst de beløb, der ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse gælder for luftfartøjer, for tiden Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 504 af 27. juni 1991. Det samme gælder for faldskærmsspring, jf. afsnit 15, hvor forsikringssummens størrelse skal være mindst 60.000.000 kr. ved personskade og 5.000.000 kr. ved tingskade. Forsikring i henhold til ovenstående skal udtrykkeligt dække erstatningskrav for skade på trediemand som følge af flyveopvisning.

3. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. oktober 1991.

Statens Luftfartsvæsen, den 10. september 1991

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen