Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om overflyvningsafgifter (en-route afgifter), København FIR

I medfør af § 71, stk. 2, stk. 3, stk. 4 og stk. 5, § 79 og § 146 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 EUROCONTROL, Multilateral Aftale vedrørende En-Route afgifter, seneste udgave, for tiden af 12. februar 1981.

1.2 EUROCONTROL, Conditions of Application of the Route Charges Sysytem and Conditions of Payment, seneste udgave, for tiden Document No. 94.60.32, vedlagt som bilag 1.

1.3 EUROCONTROL, Catalogue Distance Factors Part 1 and 2.

1.4 Dokumenterne kan købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, Luftfartsinformationstjenesten, Ellebjergvej 50, 2450 København SV.

2. Generelt

2.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for opkrævning af afgifter for flyvning en route inden for Københavns Flyveinformationsregion (København FIR).

2.2 Afgifter opkræves i overensstemmelse med Multilateral Aftale vedrørende en-route afgifter med de undtagelser, der er nævnt i afsnit 4.

2.3 Afgiftsgrundlaget svarer til omkostningerne med de tjenester og hjælpemidler, som den danske stat stiller til rådighed for luftfarten, EUROCONTROL's og Statens Luftfartsvæsens omkostninger herved samt drift af EUROCONTROL's (CRCO) og Statens Luftfartsvæsens opkrævningssystem.

3. Beregning af afgifter

Afgifter pr. flyvning beregnes således, som det fremgår af Conditions of Application of the Route Charges System and Conditions of Payment, jf. pkt. 1.3. Afgifterne offentliggøres i Aeronautical Information Circular (AIC).

4. Fritagelse for betaling afgifter

4.1 Følgende flyvninger i København FIR er afgiftsfritaget i henhold til Conditions of Application of the Route Charges System and Conditions of Payment, artikel 9.1:

a. Flyvninger, hvor hele flyvningen udføres efter visuelflyvereglerne.

b. Flyvninger, der afsluttes på den flyveplads, hvorfra luftfartøjet startede, og hvorunder der ikke er foretaget mellemlandinger (rundflyvninger).

c. Flyvninger udført med luftfartøjer, hvis maksimale, tilladte startmasse ifølge luftdygtighedsbeviset (MTOM) er under 2 tons.

d. Flyvninger udført udelukkende for befordring af kongelige personer, stats- og regeringsoverhoveder samt ministre i officielt ærinde.

e. Flyvninger i forbindelse med eftersøgnings- og redningstjeneste, der er autoriseret af en kompetent SAR-enhed.

For de flyvninger, der er nævnt i litra d og e, er det en betingelse for fritagelse, at særskilt anmeldelse herom indgives til områdekontrolcentralen (ACC) forud for hver flyvning.

4.2 Flyvninger i København FIR med danske eller udenlandske militærluftfartøjer er afgiftsfritaget i henhold til Conditions of Application of the Route Charges System and Conditions of Payment, artikel 9.2.

5. Betaling af afgifter m.v.

5.1 Brugeren af luftfartøjet hæfter for afgifternes betaling. Hvis brugerens identitet ikke er kendt, påhviler afgifterne ejeren af luftfartøjet, medmindre ejeren godtgør, hvem der var bruger.

5.2 Opkrævning af afgifter og eventuelle renter, jf. Luftfartslovens § 71, stk. 3, sker ved EUROCONTROL's foranstaltning i overensstemmelse med bestemmelserne i Conditions of Application of the Route Charges System and Conditions of Payment, jf. dog pkt. 5.3.

Anm.: Rentesats for for sent indbetalte afgifter offentliggøres i Aeronautical Information Circular (AIC).

5.2.1 EUROCONTROL kan anmode medlemslandene, herunder Danmark, om at medvirke til inddrivelse af EUROCONTROL's udestående afgifter.

5.2.2 Hvis afgifterne med eventuelle påløbne renter og eventuelle gebyrer ikke betales til EUROCONTROL, kan inddrivelse ske ved udpantning,

Anm.: Tilladelse til flyvning inden for dansk område kan nægtes eller inddrages i overensstemmelse med reglerne i luftfartslovens 146 a, der lyder således:

»§ 146 a. En ansøgning om tilladelse efter § 31, § 55 eller § 75 kan afslås, hvis ansøgeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

Stk. 2. En tilladelse som omhandlet i stk. 1 kan tilbagekaldes, hvis indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Tilbagekaldelsen kan ske på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen efter § 146 b til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.«

5.3 For flyvninger udført med helikoptere, som finder sted i forbindelse med aktiviteter vedrørende udnyttelse af kontinentalsoklen i det åbne hav i og udenfor København FIR, opkræves afgifter og eventuelle renter af Statens Luftfartsvæsen.

6. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de forpligtelser, der følger af Danmarks medlemskab af EUROCONTROL, samt de hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

7. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

8. Ikrafttræden

8.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 1995.

8.2 Samtidig ophæves BL 9-7, 2. udgave af 26. juni 1992.

Statens Luftfartsvæsen, den 2. december 1994.

V.K.H. Eggers

/Sven E. Andresen

Officielle noter

Bilag: EUROCONTROL, Conditions of application of the Route Charges System and Conditions of Payment