Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om transporttilladelser (Til politiet)


Efter § 5, § 10 og § 13 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 567 af 24. juni 1992 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, kan politiet tillade kørsel med læs, der overskrider bestemmelserne om størst tilladte bredde, længde og højde, på lastbil og på vogntog, der består af lastbil og påhængsvogn eller sættevogn. Sådanne transporttilladelser meddeles efter følgende regler:

Kapitel 1

Fælles bestemmelser

§ 1. Politiet kan efter nedenstående regler tillade kørsel med læs, der overskrider bestemmelserne om største tilladte bredde, længde og højde, på lastbil og på vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn eller sættevogn,

 • 1) såfremt godset er udeleligt i den pågældende dimension eller ikke uden væsentlig vanskelighed kan adskilles, jf. dog § 11 om containere, og
 • 2) såfremt transporten ikke med rimelighed vil kunne kræves gennemført på anden måde.

§ 2. Tilladelse meddeles enten som en engangstilladelse eller som en generel tilladelse for et bestemt tidsrum på højst 1 år.

§ 3. Engangstilladelse meddeles køretøjets ejer (bruger) af politiet på det sted, hvor den pågældende transport skal tage sin begyndelse. Generel tilladelse meddeles af politiet på det sted, hvor køretøjets ejer (bruger) har bopæl eller fast forretningssted, eller hvor køretøjet hovedsageligt benyttes. Engangstilladelser, der berører kørsel i andre politikredse, meddeles efter samtykke fra disse.

Stk. 2. Ansøgning skal indgives skriftligt. Tilladelse meddeles skriftligt på en af Rigspolitichefen godkendt blanket. I uopsættelige tilfælde kan tilladelse efter politiets skøn søges og meddeles mundtligt. I sidstnævnte tilfælde skal der efterfølgende udfærdiges sædvanlig tilladelse.

Stk. 3. Tilladelse kan meddeles til både det trækkende køretøj og til påhængskøretøjet.

§ 4. Tilladelsen skal angive gyldighedstid, de største grænser for godsets vægt eller omfang og arten af det gods, der transporteres samt eventuelle vilkår i medfør af stk. 3.

Stk. 2. Tilladelse meddeles i øvrigt på følgende vilkår:

 • 1) Under kørslen skal der udvises særlig forsigtighed. Føreren har pligt til at påse, at godset ved drejning af køretøjet ikke forulemper andre trafikanter. Køretøjet skal om fornødent standse for at lette passagen for andre. Føreren har endvidere pligt til ved kørsel i viadukter, under ledninger, broer og lignende at sikre sig, at passagen kan foretages uden fare eller ulempe.
 • 2) Tilladelsen eller en kopi heraf skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet.
 • 3) Gods må ikke anbringes, så det fratager føreren det fornødne udsyn eller forhindrer, at han i givet fald kan komme ud af førerhuset.
 • 4) Godset skal være afmærket efter reglerne i bekendtgørelse om afmærkning af langt eller bredt gods.
 • 5) Gul afmærkningslygte skal anvendes ved kørsel med lastbil og lastbil med påhængs- og/eller sættevogn, hvis bredden eller længden af lastbilen eller vogntoget i belæsset stand overstiger henholdsvis 2,55 m og 22 m. Afmærkningen skal være synlig fra alle sider af køretøjet.

Stk. 3. Tilladelsen kan indeholde supplerende vilkår. Der kan eksempelvis fastsættes vilkår med hensyn til område, tidspunkt, hastighed, rute, særlig afmærkning, ledsagelse, ligesom der i øvrigt kan fastsættes de betingelser, som politiet af hensyn til færdselssikkerheden og vejforholdene anser for påkrævet. I generelle tilladelser kan der endvidere fastsættes vilkår om, at politiet skal underrettes forud for hver kørsel i henhold til tilladelsen.

Stk. 4. Tilladelse, der meddeles til en transport, hvis samlede længde eller bredde overstiger henholdsvis 25 m og 4 m, skal indeholde vilkår om, at vogntoget skal være assisteret af ledsagekøretøj, samt at ledsagekøretøjet skal have radiokontakt til vogntoget, og dets fører skal have erhvervet kørekort til kategori C + E. Ledsagekøretøjet skal være afmærket efter politiets nærmere bestemmelse.

Stk. 5. Politiet kan tilbagekalde tilladelsen, såfremt vilkårene for tilladelsen tilsidesættes. Tilladelsen kan endvidere tilbagekaldes, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden eller vejforholdene.

Kapitel 2

Generelle tilladelser

Kørsel med bredt læs

§ 5. Tilladelse til kørsel med bredt læs kan meddeles til og med en samlet bredde på 3,3 m.

Kørsel med langt læs

§ 6. Tilladelse til kørsel med langt læs på lastbil kan meddeles til og med en samlet længde på 15 m på følgende betingelser:

 • 1) Godset må ikke føres længere bagud end 2 m fra køretøjets bageste kant.
 • 2) Læsset må ikke føres mere end 1 m frem foran køretøjets forreste punkt i fabrikkens normale udførelse.
 • 3) Godset skal være læsset således, at forakseltrykket ikke er mindre end 20 pct. af den faktiske totalvægt.

§ 7. Tilladelse til kørsel med langt læs på vogntog, der består af lastbil og sættevogn, kan meddeles til og med en samlet længde på:

 • 1) 18 m, såfremt sættevognen ikke er forsynet med udtrækkelig sættevognsaksel,
 • 2) 22 m, såfremt sættevognen er forsynet med udtrækkelig sættevognsaksel og
 • 3) 30 m, såfremt sættevognen er forsynet med udtrækkelig sættevognsaksel og samtidig er forsynet med tvangsstyrede aksler.

Stk. 2. Til vogntog, der er omfattet af stk. 1, nr. 2, kan der endvidere meddeles tilladelse til kørsel med langt læs på bestemt angivne strækninger til og med en samlet længde på 25 m, såfremt det skønnes forsvarligt under henvisning til vejenes beskaffenhed og den øvrige færdsel.

Stk. 3. Vogntog, der med fuldt udtrukket sættevognsaksel er længere end 16,5 m, kan tillades benyttet ubelæsset i fuld længde til kørsel på kortere strækninger i forbindelse med afhentning eller levering af langt gods eller til garage eller reparatør, såfremt sættevognen under kørslen er forsynet med lad.

§ 8. Tilladelse til kørsel med langt læs på vogntog, der består af lastbil og påhængsvogn, kan meddeles til og med en samlet længde på 22 m, såfremt lastbilen er opbygget som mobilkran (autokran), og der skal foretages transport af tungt eller omfangsrigt udeleligt gods, der nødvendiggør brug af en større kran.

Stk. 2. Tilladelse til kørsel med vogntog, der består af lastbil med tilkoblet skurvogn, kan meddeles til og med en samlet længde på 22 m for nuværende ejer ejertid ud, såfremt nuværende ejer har erhvervet lastbilen før den 7. november 1990.

Stk. 3. Politiet kan bortset fra de i stk. 1 og stk. 2 nævnte tilfælde ikke meddele tilladelse til kørsel med vogntog, der består af lastbil og påhængsvogn.

Kørsel med højt læs

§ 9. Tilladelse til kørsel med højt læs kan meddeles til og med en samlet højde på 4,10 m, på bestemt angivne strækninger dog uden højdebegrænsning.

Kapitel 3

Engangstilladelser

§ 10. Politiet kan meddele engangstilladelse i samme omfang som ved generelle tilladelser.

Stk. 2. Politiet kan i øvrigt ved engangstilladelse fravige bestemmelserne i §§ 5-7 og § 9, såfremt godset er udeleligt i den pågældende dimension eller ikke uden væsentlig vanskelighed kan adskilles, og såfremt transporten ikke med rimelighed vil kunne kræves gennemført på anden måde.

Kapitel 4

Containere

§ 11. Generel tilladelse og engangstilladelse kan kun meddeles til kørsel med container, såfremt transportens samlede bredde, længde og højde ikke overstiger henholdsvis 2,55 m, 16,5 m og 4,10 m, på bestemt angivne strækninger dog uden højdebegrænsning. Til kørsel til og fra skib eller jernbane kan der dog meddeles tilladelse til og med en samlet længde på 17 m.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 12. Overtrædelse af vilkår, der er fastsat af politiet som led i en transporttilladelse, kan efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, straffes med bøde.

§ 13. Cirkulæret træder i kraft den 15. maj 1993 og finder anvendelse på ansøgninger, der indgives på denne dag eller senere.

Stk. 2. Justitsministeriets cirkulære nr. 210 af 7. november 1990 om transporttilladelser ophæves den 15. maj 1993.

Trafikministeriet, den 30. april 1993

Helge Mortensen

/ Henrik Waaben

Officielle noter

Ingen